belastingdienst buitenland heerlen

 • Receive alerts:
 • by e-mail
  Your information will be added to a database with the sole purpose of serving your subscription. This database is the exclusive property of vLex Networks S.L. and will never be shared with any other company. By sending your request you accept the Data Protection Policy of vLex Networks S.L.
 • via RSS

122 documents for belastingdienst buitenland heerlen
 • Bewijsklachten. Uit de gebezigde bewijsmiddelen kan nauwe en volledige samenwerking met mededaders worden afgeleid en uit de door het Hof weergegeven feiten en omstandigheden heeft het Hof kunnen afleiden dat verdachte wist dat de ingediende verzoeken om teruggave van dividendbelasting vals waren.

  ... tussen oktober 2003 en januari 2004 te Heerlen, telkens tezamen en in vereniging met anderen, ... of meer listige kunstgrepen, de Belastingdienst te Heerlen, heeft bewogen tot afgifte van ... en behandeld door de bevoegde buitenlandse autoriteit(en) te Parijs (Frankrijk) en. - door ...

 • De weigering om een tegemoetkoming kob op grond van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen van maandelijks € 33,09 te verstrekken aan een AOW-gerechtigde, die niet in Nederland woont maar wél inwoner van de EU is, vormt een ongeoorloofd onderscheid naar woonplaats als bedoeld in artikel 7 Vo 883/2004. Artikel 3 van Wmkob is in strijd met artikel 7 Vo 883/2004, omdat aan binnenlandse belastingplichtigen, behoudens de eis dat zij ouder zijn dan 65 jaar, geen nadere voorwaarden worden gesteld en aan buitenlandse belastingplichtigen wel de nadere voorwaarde wordt gesteld dat 90% van hun wereldinkomen in Nederland aan belastingheffing is onderworpen. De tegemoetkoming kob is een socialezekerheidsuitkering in de zin van artikel 3, eerste lid, Vo 883/2004 en ni...

  ...drs. J.A.N. van Gessel van de Belastingdienst Buitenland/kantoor Heerlen. Op dezelfde zitting ...

 • De weigering om een tegemoetkoming kob op grond van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen van maandelijks € 33,09 te verstrekken aan een AOW-gerechtigde, die niet in Nederland woont maar wél inwoner van de EU is, vormt een ongeoorloofd onderscheid naar woonplaats als bedoeld in artikel 7 Vo 883/2004. Artikel 3 van Wmkob is in strijd met artikel 7 Vo 883/2004, omdat aan binnenlandse belastingplichtigen, behoudens de eis dat zij ouder zijn dan 65 jaar, geen nadere voorwaarden worden gesteld en aan buitenlandse belastingplichtigen wel de nadere voorwaarde wordt gesteld dat 90% van hun wereldinkomen in Nederland aan belastingheffing is onderworpen. De tegemoetkoming kob is een socialezekerheidsuitkering in de zin van artikel 3, eerste lid, Vo 883/2004 en ni...

  ...J.A.N. van Gessel van de Belastingdienst Buitenland/kantoor Heerlen. Op dezelfde zitting ...

 • Belanghebbende, afkomstig uit Roemenië, verzoekt toepassing van de 30%-bewijsregel als bedoeld in artikel 15a Wet LB. De Inspecteur heeft dit verzoek afgewezen. Primair omdat belanghebbende reeds in Nederland woonachtig zou zijn geweest op het moment van aanwerven. Het Hof is met de rechtbank van oordeel dat de banden van belanghebbende met Nederland op het moment van aanwerven niet zodanig nauw waren dat hij op dat moment al in Nederland woonachtig was. Het Hof acht tevens sprake van een schaarse deskundigheid. Het inkomenscriterium , genoemd in de Kennismigrantenregeling acht het Hof niet doorslaggevend. De kortingsregeling uit artikel 9e van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting zorgt ervoor dat de 30%- bewijsregel moet worden verminderd met drie maanden. Voor zover is het hoger beroe...

  ...de Inspecteur van de Belastingdienst/Limburg, kantoor Heerlen Buitenland,. hierna: de ...

 • De weigering om geen tegemoetkoming kob van maandelijks € 33,09 te verstrekken aan een AOW-gerechtigde, die niet in Nederland woont maar inwoner van Marokko is, vormt een ongeoorloofd onderscheid naar woonplaats als bedoeld in artikel 5 van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko. Artikel 3 van Wmkob is in strijd met artikel 5 van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, omdat aan binnenlandse belastingplichtigen, behoudens de eis dat zij ouder zijn dan 65 jaar, geen nadere voorwaarden worden gesteld en aan buitenlandse belastingplichtigen wel de nadere voorwaarde wordt gesteld dat 90% van hun wereldinkomen in Nederland aan belastingheffing is onder...

  ...J.A.N. van Gessel van de Belastingdienst Buitenland/kantoor Heerlen. Op dezelfde zitting ...

 • Eiser is buitenlands belastingplichtige. Rechtbank Arnhem is van oordeel dat eiser in 2003 geen belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden in Nederland heeft genoten als bedoeld in artikel 7.2 van de Wet IB 2001. Ook wijst het Verdrag het heffingsrecht niet toe aan Nederland omdat geen sprake is van een vaste basis in Nederland. De navorderingsaanslag IB/PVV en de boetebeschikking worden vernietigd.

  ...tegen. de inspecteur van de Belastingdienst/Limburg, kantoor Buitenland, Heerlen, verweerder. ...

 • De weigering om geen tegemoetkoming kob van maandelijks € 33,09 te verstrekken aan een AOW-gerechtigde, die niet in Nederland woont maar wél inwoner van Kosovo is, vormt een ongeoorloofd onderscheid naar woonplaats als bedoeld in artikel 5 van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië. Na de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo in 2008 heeft dit verdrag op het terrein van de sociale zekerheid zijn werking behouden in de relatie Nederland- Kosovo.

  ...J.A.N. van Gessel van de Belastingdienst Buitenland/kantoor Heerlen. Op dezelfde zitting ...

 • HR: 81 RO.

  ... 1 januari 2002 tot en met 7 mei 2004 te Heerlen en/of Aken en/of Dover, althans (elders) in ... of meer listige kunstgrepen de Belastingdienst te Heerlen heeft bewogen tot de afgifte van ...'s aan de Belastingdienst, Afdeling Buitenland te Heerlen hebben doen toekomen, op welke ...

 • De weigering om een tegemoetkoming kob op grond van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen van maandelijks € 33,09 te verstrekken aan een AOW-gerechtigde, die niet in Nederland woont maar wél inwoner van de EU is, vormt een ongeoorloofd onderscheid naar woonplaats als bedoeld in artikel 7 Vo 883/2004. Artikel 3 van Wmkob is in strijd met artikel 7 Vo 883/2004, omdat aan binnenlandse belastingplichtigen, behoudens de eis dat zij ouder zijn dan 65 jaar, geen nadere voorwaarden worden gesteld en aan buitenlandse belastingplichtigen wel de nadere voorwaarde wordt gesteld dat 90% van hun wereldinkomen in Nederland aan belastingheffing is onderworpen. De tegemoetkoming kob is een socialezekerheidsuitkering in de zin van artikel 3, eerste lid, Vo 883/2004 en ni...

  ...J.A.N. van Gessel van de Belastingdienst Buitenland/kantoor Heerlen. Op dezelfde zitting ...

 • Inkomstenbelasting, keuzemogelijkheid binnenlandse belastingplicht Belanghebbende heeft de Duitse nationaliteit. Hij woonde tot eind maart 2005 in een eigen woning in Duitsland en verdiende zijn inkomen in de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 maart 2005 nagenoeg geheel in Nederland. Belanghebbende is na beëindiging van zijn werk in Nederland verhuisd naar de VS en daar gaan werken. Belanghebbende heeft de in jaren 2003 tot en met 2005 geopteerd voor binnenlandse belastingplicht als bedoeld in artikel 2.5 Wet inkomstenbelasting 2001 (de Wet). Daarbij werd de hypotheekrente ter zake van de Duitse woning op het inkomen in mindering gebracht. Vraag is in hoeverre het Amerikaanse inkomen meegeteld kan worden als wereldinkomen in 2005. De rechtbank oordeelt als volgt: de keuzemogelijkh...

  ...en. de inspecteur van de Belastingdienst Limburg/kantoor Buitenland, gevestigd te Heerlen, ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2014, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Netherlands

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company