concurrentiebeding fysiotherapie

5 resultaten voor concurrentiebeding fysiotherapie

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, Sector kanton, 16 april 2008

  ... de ex-werknemers in de veronderstelling dat concurrentiebeding niet meer gold, omdat de kantonrechter bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een schadevergoeding had toegekend. Vanaf 1 november 2006 tot 1 mei 2007 hebben zij het beding bewust overtreden. Veroordeling tot betaling boetes voor gepleegde overtredingen. Buiten de reikwijdte van het concurrentiebeding werd daarnaast geen onrechtmatig handelen aanwezig geacht.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 14 juni 2011

  Voortzetting van LJN BQ8270. Kennelijk onredelijk ontslag.

  ...arrest van de achtste kamer van 14 juni 2011. in de zaak van. FYSIOTHERAPIE [X.] B.V.,. hierna: [X.],. gevestigd te [vestigingsplaats],. appellante in principaal appel,. ...Daarbij neemt het hof in aanmerking dat [Y.] gebonden was aan een concurrentiebeding met een looptijd van twee jaar in een gebied met een straal van 5 km rond de praktijk van [X.] in ...

 • Kort geding van Rechtbank Arnhem, Voorzieningenrechter, 6 oktober 2005

  Eiser stelt zich, samengevat, met name op het standpunt dat gedaagden op diverse punten (de geest van) het arbitrale vonnis over een maatschap niet, althans niet deugdelijk naleven waardoor hij schade heeft geleden en nog lijdt. Op grond daarvan heeft eiser in dit kort geding een groot aantal vorderingen ingesteld.

  ... 3] te noemen, gedurende de periode maart 1997 tot 1 januari 2005 een maatschap voor fysiotherapie, genaamd [gedaagde 3]-[gedaagde 2] "de Klepperheide" (gedaagde sub 1), gevormd op basis van een ...a. [eiser] wordt ontheven van het in de maatschapsovereenkomst opgenomen concurrentiebeding, met dien verstande dat het hem gedurende de periode tot 1 mei 2006 uitsluitend is toegestaan zijn ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zwolle, 16 april 2008

  Eiseres vordert verklaring voor recht dat het verlies van verdienvermogen in verband met letselschade berekend dient te worden op basis van het uitgangspunt dat eiseres zonder ongeval zich als zelfstandig assurantietussenpersoon zou hebben gevestigd. Tegenover de argumenten die aanwijzingen bieden voor de aannemelijkheid van deze stelling staan zoveel en zodanige argumenten die aan de juistheid...

  ...Zij heeft daarop fysiotherapie ondergaan. 2.4. Ten tijde van het ongeval was [eiseres] werkzaam als medewerkster relatiebeheer bij ... noch gebleken is dat [eiseres] op enigerlei wijze gebonden was aan een non-concurrentiebeding en/of een verbod op nevenwerkzaamheden. Voorts valt niet in te zien dat de kennelijk door [eiseres] ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 maart 2003

  Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Intramed - heeft bij exploit van 12 augustus 1997 verweerders in cassatie - verder afzonderlijk te noemen: Micromais, Microcom, [verweerder 3] en [verweerder 4], dan wel gezamenlijk Microcom c.s. - gedagvaard voor de Rechtbank te Breda en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad voor zover de wet zulks...

  ... periode vóór 31 december 1991 een computerprogramma ontwikkeld onder de naam FDS (fysiotherapie declaratiesysteem). [Verweerder 3] en [verweerder 4] zijn bestuurders en (indirect) aandeelhouders ...(hierna: VVAA). Deze overeenkomst bevatte een non-concurrentiebeding, onder meer inhoudende dat Microcom, [verweerder 3] en [verweerder 4] zich tot 1 januari 1997 ...