concurrentiebeding fysiotherapie

 • Receive alerts:
 • by e-mail
  Your information will be added to a database with the sole purpose of serving your subscription. This database is the exclusive property of vLex Networks S.L. and will never be shared with any other company. By sending your request you accept the Data Protection Policy of vLex Networks S.L.
 • via RSS

5 documents for concurrentiebeding fysiotherapie
 • Schending non-concurrentiebeding. Ex-werknemers zijn toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit het non-concurrentiebeding door een eigen praktijk voor fysiotherapie te starten. In de maanden augustus 2006 tot 1 november 2006 verkeerden de ex-werknemers in de veronderstelling dat concurrentiebeding niet meer gold, omdat de kantonrechter bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst een schadevergoeding had toegekend. Vanaf 1 november 2006 tot 1 mei 2007 hebben zij het beding bewust overtreden. Veroordeling tot betaling boetes voor gepleegde overtredingen. Buiten de reikwijdte van het concurrentiebeding werd daarnaast geen onrechtmatig handelen aanwezig geacht.

 • Voortzetting van LJN BQ8270. Kennelijk onredelijk ontslag.

  ...in de zaak van. FYSIOTHERAPIE [X.] B.V.,. hierna: [X.],. gevestigd te ... dat [Y.] gebonden was aan een concurrentiebeding met een looptijd van twee jaar in een gebied met ...

 • Eiser stelt zich, samengevat, met name op het standpunt dat gedaagden op diverse punten (de geest van) het arbitrale vonnis over een maatschap niet, althans niet deugdelijk naleven waardoor hij schade heeft geleden en nog lijdt. Op grond daarvan heeft eiser in dit kort geding een groot aantal vorderingen ingesteld.

  ... 1 januari 2005 een maatschap voor fysiotherapie, genaamd [gedaagde 3]-[gedaagde 2] "de ... opgenomen concurrentiebeding, met dien verstande dat het hem gedurende de ...

 • Eiseres vordert verklaring voor recht dat het verlies van verdienvermogen in verband met letselschade berekend dient te worden op basis van het uitgangspunt dat eiseres zonder ongeval zich als zelfstandig assurantietussenpersoon zou hebben gevestigd. Tegenover de argumenten die aanwijzingen bieden voor de aannemelijkheid van deze stelling staan zoveel en zodanige argumenten die aan de juistheid van die stelling doen twijfelen dat geoordeeld moet worden dat eiseres niet aan haar stelplicht heeft voldaan.

  ...Zij heeft daarop fysiotherapie ondergaan. 2.4. Ten tijde van het ongeval was ... wijze gebonden was aan een non-concurrentiebeding en/of een verbod op nevenwerkzaamheden. Voorts ...

 • Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Intramed - heeft bij exploit van 12 augustus 1997 verweerders in cassatie - verder afzonderlijk te noemen: Micromais, Microcom, [verweerder 3] en [verweerder 4], dan wel gezamenlijk Microcom c.s. - gedagvaard voor de Rechtbank te Breda en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad voor zover de wet zulks...

  ... ontwikkeld onder de naam FDS (fysiotherapie declaratiesysteem). [Verweerder 3] en [verweerder ... overeenkomst bevatte een non-concurrentiebeding, onder meer inhoudende dat Microcom, [verweerder ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2015, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Netherlands

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company