jurisprudentie planschade

 • Receive alerts:
 • by e-mail
  Your information will be added to a database with the sole purpose of serving your subscription. This database is the exclusive property of vLex Networks S.L. and will never be shared with any other company. By sending your request you accept the Data Protection Policy of vLex Networks S.L.
 • via RSS

430 documents for jurisprudentie planschade
 • Planschade Noord-Zuidlijn. Wijziging jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) op 30 mei 1997, LJN: AN5428, over de bindendheid van een dwarsprofiel. Bij een omslag in de jurisprudentie moet de nieuwe lijn geacht worden altijd al zo te zijn geweest. Dit betekent concreet dat het Uitbreidingsplan zich niet verzette tegen verdiepte aanleg van de trambaan. Nu het Uitbreidingsplan verder al voorzag in een verkeerstracé van 50 meter breed is door het nieuwe bestemmingsplan geen sprake van een relevante planologische wijziging. Onjuiste referentieperiode. Tussenuitspraak. Nader advies schadecommissie.

 • Bindend advies; planschade; Eiser is sedert 1996 eigenaar van een onroerende zaak. In 2002 is door de gemeente bouwvergunning verleend voor de bouw van een manege pal achter het perceel van eiser, met vrijstelling op grond van de WRO. Eiser dient een verzoek tot planschade in, welk verzoek de gemeente afwijst. Na bezwaar door eiser adviseert een bezwaarcommissie van de gemeente om toch planschade toe te kennen en een bindend adviseur in te schakelen die rekening houdt met de oordelen van de bezwaarcommissie. De gemeenteraad neemt dit advies over. Het bindend advies becijfert de planschade op € 10.000,-. Uit eigener beweging meldt de bindend adviseur dat de bezwaarcommissie zich bij haar oordeel dat toch planschade toegekend moet worden, heeft gebaseerd op uitgangspunten die strijdig zij...

  ... de - bepalend geachte - bestendige jurisprudentie. Zodat daar in de advisering conclusies en/of ...

 • Planschade door vrijstellingsbesluit bedrijventerrein. Nog geen bouwvergunning verleend. Verweerder heeft planschade verzoek niet-ontvankelijk verklaard. Jurisprudentie sluit uit dat een vrijstellingsbesluit zelfstandig appelabel is. Ten aanzien van infrastructurele werken op het perceel is de aanleg echter niet afhankelijk van te verlenen bouwvergunning. Verweerder kan dan ook vaststellen of eiser schade lijdt. Dat geldt ook voor de delen van het plan waarvoor nog geen bouwvergunning is verleend, maar waarvan kan worden aangenomen dat eiser nu al een zekere schade lijdt. Verweerder had het verzoek om planschade ook in zoverre in behandeling moeten nemen, teneinde te onderzoeken of aanleiding bestaat om een voorschot te verlenen.

 • Compensatie planschade door eiseres gedurende een periode van twee jaar alsnog de mogelijkheid te bieden bouwaanvraag in te dienen teneinde vijf zomerhuizen te realiseren; niet voldaan aan samenstel van voorwaarden conform jurisprudentie AbRS; beroep gegrond.

 • Compensatie planschade door eisers gedurende een periode van twee jaar alsnog de mogelijkheid te bieden bouwaanvraag in te dienen teneinde maximaal drie zomerhuizen te realiseren; niet voldaan aan samenstel van voorwaarden conform jurisprudentie AbRS; beroep gegrond.

 • De rechtbank stelt vast dat de in de tussenuitspraak aan het bestreden besluit klevende gebreken met de nadere motivering van verweerder van 1 juni 2012 zijn hersteld. De rechtbank is van oordeel dat met de nadere aanvulling van de adviseur, gelezen in samenhang met de nadere reacties van de taxateur, de aan het bestreden besluit ten grondslag gelegde advisering thans voldoende inzicht biedt in de feiten en omstandigheden die de conclusie dragen dat eiser door de planologische wijziging een planschade heeft geleden ter hoogte van het door verweerder vastgestelde bedrag. Van concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid of volledigheid van de deskundigenadviezen die aan het bestreden besluit ten grondslag zijn gelegd, die op grond van vaste jurisprudentie van de Afdeling (zie ...

 • Planschadevergoeding anderszins verzekerd? In de overeenkomst tot verkoop van het onderhavige stuk grasland is niet op enigerlei wijze aangegeven dat in de overeengekomen grondprijs van NLG 50,- per m² een compensatie voor nadelige gevolgen van woningbouw ter plaatse is opgenomen. Op zichzelf behoeft echter het ontbreken van een dergelijke aanwijzing niet te leiden tot de conclusie dat de vergoeding van planschade niet met de overeenkomst is verzekerd. Gelet op recente jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - zie de uitspraken van 3 augustus 2005, LJN: AU0430 en 15 maart 2006, LJN: AV5061 - moet immers bij de beantwoording van de vraag of de vergoeding van de schade anderszins is verzekerd, als hier aan de orde, rekening worden gehouden met alle releva...

 • Eiseres heeft verzocht om een tegemoetkoming in beweerdelijk geleden planschade als gevolg van de waardevermindering van haar eigendom door een wijziging van het bestemmingsplan. Met verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 9 november 2012, LJN: BY2475, volgt de rechtbank verweerder in het afwijzen daarvan. Op de aanvraag van eiseres is de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing. Op grond van artikel 6.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wro is een bepaling van het bestemmingsplan, niet zijnde een bepaling als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, een oorzaak van schade als bedoeld in het eerste lid. Ingevolge artikel 3.6, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wro kan bij een bestemmingsplan worden bepaald dat B&W het plan, met inachtneming van de bij het plan te ...

  ... uitleg geeft aan de bestaande jurisprudentie. In de aangehaalde uitspraak is immers sprake van ...

 • Bij besluit van 5 januari 2010 heeft het college [belanghebbende A] een tegemoetkoming in planschade van € 8.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 7 november 2008 tot de dag van uitbetaling, toegekend. Bij besluit van dezelfde dag heeft het [belanghebbende B] een tegemoetkoming in planschade van € 9.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 20 november 2008 tot de dag van uitbetaling, toegekend.

  ...11.1. Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling mag een bestuursorgaan een ...

 • Planschadevergoeding toegekend, waarvan een deel in natura via een (profijtelijke) bestemmingsplanwijziging. Besluit is niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid en berust op een onjuiste grondslag, nu ten onrechte is aangesloten bij artikel 6.1 van de Wro en het recht van toepassing is zoals dat goed voor 1 juli 2008. Vernietiging met instandlating van rechtsgevolgen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder in beginsel rekening mogen houden met de toezegging dat een “profijtelijk” wijzigingsplan in procedure zal worden gebracht. Verweerder had evenwel niet mogen volstaan met alleen deze toezegging nu het wijzigingsplan ten tijde van het bestreden besluit nog niet in werking was getreden en zelfs nog niet was vastgesteld. Dit gebrek is evenwel inmiddels geheeld. Beroep o...

  ... nadelen, maar uit vaste jurisprudentie van de Afdeling volgt volgens eisers dat dit ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2014, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Netherlands

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company