metock arrest samenvatting

 • Receive alerts:
 • by e-mail
  Your information will be added to a database with the sole purpose of serving your subscription. This database is the exclusive property of vLex Networks S.L. and will never be shared with any other company. By sending your request you accept the Data Protection Policy of vLex Networks S.L.
 • via RSS

3 documents for metock arrest samenvatting
 • Ongewenstverklaring, richtlijn 2004/38 EG, Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Samenvatting: Verzoek tot opheffen van ongewenstverklaring afgewezen. Eiser en zijn echtgenote verblijven in Spanje. Eisers echtgenote heeft de Nederlandse nationaliteit. Eiser heeft in Spanje een verblijfsdocument waaruit blijkt dat hij rechtmatig verblijf heeft als gezinslid van een onderdaan van de EU. Verweerder heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat artikel 3, eerste lid, van richtlijn 2004/38 EG pas naar analogie op eiser van toepassing is als zijn echtgenote voornemens is vanuit Spanje naar Nederland terug te keren en eiser haar daarbij wil begeleiden. Pas als die situatie aan de orde is, moet verweerder, in het kader van een verzoek daartoe, aan de hand van het Unierechtelijk op...

  ...Onder verwijzing naar de arresten van het Hof van Justitie van de EG van 7 juli ... 25 juli 2008 in de zaak van Blaise Baheten Metock e.a., tegen Ierland (LJN: BE8788) niet kan ...

 • kop Toepasselijkheid gemeenschapsrecht. Verblijf en werk van Nederlandse partner in andere lidstaat, grensoverschrijdende dienstverlening. samenvatting De omstandigheid dat referente van 1986 tot 1991 rechtmatig in Engeland heeft gewoond en gewerkt, levert geen enkel aanknopingspunt op voor de toepassing van het gemeenschapsrecht op de huidige situatie van referente en eiser. Er is geen verband tussen de werkzaamheden in Engeland en de huidige werkzaamheden van referente en referente was destijds gehuwd en leefde samen met een andere persoon dan eiser, waarna referente weer lange tijd in Nederland heeft gewoond. Ook het verblijf van referente in België begin 2008 maakt niet dat het gemeenschapsrecht hier van toepassing is. Niet valt in te zien dat referente is belemmerd in het uitoefene...

  ... kan derhalve geen beroep doen op het arrest Carpenter van het Hof van Justitie van de ...Ten tweede is het arrest Metock van het HvJ-EG van 25 juli 2008 (C-127/08) niet ...

 • Trefwoorden: Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PB L 229/35; hierna: de Richtlijn), gemeenschapsonderdaan, vestiging in EU-lidstaat met oog op verrichten economische activiteiten, 8 EVRM Samenvatting: Eiser heeft als derde lander eerst recht op afgifte van een document waaruit rechtmatig verblijf blijkt indien zijn Nederlandse partner in een andere lidstaat is gevestigd met gebruikmaking van haar gemeenschapsrechten en aldus als gemeen...

  ... moeten voldoen (zie het arrest van het Hof van Justitie van de Europese ...: het HvJ EG) van 25 juli 2008, C 127/08, Metock, punten 76-78, JV 2008/291). Uit de arresten van ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2014, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Netherlands

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company