politieke partij oprichten

 • Receive alerts:
 • by e-mail
  Your information will be added to a database with the sole purpose of serving your subscription. This database is the exclusive property of vLex Networks S.L. and will never be shared with any other company. By sending your request you accept the Data Protection Policy of vLex Networks S.L.
 • via RSS

58 documents for politieke partij oprichten
 • Vrouwenstandpunt SGP t.a.v. passief kiesrecht vrouwen voor gekozen algemeen vertegenwoordigende overheidsorganen. Art. 7, aanhef en onder a en c VN-Vrouwenverdrag. Algemeen belangactie 3:305a BW. Ontvankelijkheid cassatieberoep partij die zich voegt in een tussen andere partijen aanhangig geding (art. 217 Rv.). Botsing grondrechten: grondrecht op gelijke behandeling, neergelegd in (o.m.) art. 7 Vrouwenverdrag, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging. Aan de partij ten aanzien van wie reeds in hoger beroep is geoordeeld dat zij voldoende belang had om zich in het geding te mogen voegen, komt het recht toe zelfstandig en op zelfstandig aangevoerde gronden tegen de uitspraak een rechtsmiddel aan te wenden teneinde kracht van gewijsde van die uitspraak e...

  ... zij geen zitting behoort te nemen in politieke organen, zowel vertegenwoordigende als ... wenden of zelf een politieke partij oprichten als zij in een algemeen vertegenwoordigend orgaan ...

 • Vrouwenstandpunt SGP t.a.v. passief kiesrecht vrouwen voor gekozen algemeen vertegenwoordigende overheidsorganen. Art. 7, aanhef en onder a en c VN-Vrouwenverdrag. Algemeen belangactie 3:305a BW. Ontvankelijkheid cassatieberoep partij die zich voegt in een tussen andere partijen aanhangig geding (art. 217 Rv.). Botsing grondrechten: grondrecht op gelijke behandeling, neergelegd in (o.m.) art. 7 Vrouwenverdrag, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging. Aan de partij ten aanzien van wie reeds in hoger beroep is geoordeeld dat zij voldoende belang had om zich in het geding te mogen voegen, komt het recht toe zelfstandig en op zelfstandig aangevoerde gronden tegen de uitspraak een rechtsmiddel aan te wenden teneinde kracht van gewijsde van die uitspraak e...

  ... zij geen zitting behoort te nemen in politieke organen, zowel vertegenwoordigende als ... kunnen, of zelf een partij kunnen oprichten, en er binnen het spectrum van politieke ...

 • Veroordeling voor de lijsttrekker van de politieke partij de Gelderse Centrum Democraten. De lijsttrekker heeft met andere partijgenoten dak- en thuislozen omgekocht. Ze hebben 30 getekende ondersteuningsverklaringen nodig om hun partij, Gelderse Centrum Democraten, mee te laten doen in de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 te Arnhem. Ze bieden daklozen 10 euro aan in ruil voor hun handtekening en doen de mededeling dat de partij waar de daklozen voor tekenen het op zal nemen voor de dak- en thuislozen.

  ... wilde daar een politieke partij voor oprichten. Hij had daarvoor steun nodig en vroeg mij een ...

 • Collectieve actie tegen de Staat wegens discriminatie van vrouwen binnen politieke partij (SGP). Rechtstreekse werking van artikel 7 Vrouwenverdrag. Botsing van grondrechten. Gelijke behandeling versus vrijheid van godsdienst, vereniging en meningsuiting. Onrechtmatige daad van de Staat. Geen bevel tot nemen van maatregelen, wetgeving, subsidie.

  ... ook zelf een partij zouden kunnen oprichten of zich bij een andere partij zouden kunnen ...

 • ...Artikel 2.13. Het Pensioenbesluit politieke gezagdragers BES wordt als volgt gewijzigd:. ... te zien, wordt door de belanghebbende partij de beslissing van den rechter ingeroepen. 2. De ...3°. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of ...

 • Bij besluit van 20 december 2005 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de Minister) de aanvraag van appellante (hierna: de SGP) om haar krachtens de Wet subsidiëring politieke partijen (hierna: de Wspp) voor het jaar 2006 subsidie te verlenen, afgewezen.

  ... ieder moment een zodanige partij kunnen oprichten. Onder omstandigheden kan artikel 7, aanhef en ...

 • Namens appellant is op de bij het beroepschrift aangevoerde gronden hoger beroep ingesteld tegen de door de Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage op 6 mei 1998 onder nrs. AWB 97/7171 en 97/7170 AW gegeven uitspraak, waarnaar hierbij wordt verwezen. Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend. De gedingen zijn gevoegd behandeld ter zitting van 13 a...

  ... door hem zelf opgerichte stichting, het oprichten van een fictieve politieke partij en een ...

 • Vervolgingsuitlevering aan Turkije van persoon verdacht van deelneming aan PKK en daarmee samenhangende terroristische activiteiten toelaatbaar. 1. Dubbele strafbaarheid en toepasselijkheid commuun strafrecht naast humanitair oorlogsrecht art. 3 Geneefse Conventies en art. 6 WIM. 2. De feiten waarvoor de uitlevering is verzocht zijn geen absoluut politieke delicten. 3. De feiten waarvoor de uitlevering is verzocht zijn geen relatief of complex politieke delicten: Nederlands voorbehoud bij art. 13 EVT. 4. De onschuldbewering faalt nu niet is aangevoerd dat de opgeëiste persoon geen deel zou hebben uitgemaakt van (het bestuur van) de PKK. Ad 1. Onjuist is de opvatting dat in het geval van een intern gewapend conflict het humanitaire oorlogsrecht exclusief van toepassing is, zodat het com...

  ... as a member of the council of PJA (Partije Jinen Azad - Party of the Free Women).". Voorts ...(..). Deze misdrijven zijn: het oprichten van gewapende verenigingen en organisaties, ...

 • Bij besluit van 29 april 2011 hebben de ministers van EL&I en I&M (hierna tezamen: de ministers) het inpassingsplan "Gasopslag Bergermeer" vastgesteld.

  ... op 23 januari 2012, waar een aantal partijen ter zitting is verschenen of zich heeft doen ... een belangenafweging vergt, waarbij politieke en bestuurlijke inzichten een belangrijke rol ...Voor het op een andere wijze oprichten van de bewerkingsinstallatie dient een wijziging ...

 • Bij besluit van 5 januari 2010 heeft het college Enci een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor klinker- en cementproductie gelegen aan de Lage Kanaaldijk 115 te Maastricht alsmede een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor de activiteiten in de groeve verleend. Dit besluit is op 13 januari 2010 ter inzage gelegd.

  ... voorgestelde duurzaamheidscriteria in politieke en beleidsmatige kaders op nationaal, Europees en ... een zich binnen de inrichting bevindende partij afvalstoffen het gehalte aan PCB's meer bedraagt ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2014, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Netherlands

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company