politieke partij oprichten

 • Receive alerts:
 • by e-mail
  Your information will be added to a database with the sole purpose of serving your subscription. This database is the exclusive property of vLex Networks S.L. and will never be shared with any other company. By sending your request you accept the Data Protection Policy of vLex Networks S.L.
 • via RSS

58 documents for politieke partij oprichten
 • Vrouwenstandpunt SGP t.a.v. passief kiesrecht vrouwen voor gekozen algemeen vertegenwoordigende overheidsorganen. Art. 7, aanhef en onder a en c VN-Vrouwenverdrag. Algemeen belangactie 3:305a BW. Ontvankelijkheid cassatieberoep partij die zich voegt in een tussen andere partijen aanhangig geding (art. 217 Rv.). Botsing grondrechten: grondrecht op gelijke behandeling, neergelegd in (o.m.) art. 7 Vrouwenverdrag, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging. Aan de partij ten aanzien van wie reeds in hoger beroep is geoordeeld dat zij voldoende belang had om zich in het geding te mogen voegen, komt het recht toe zelfstandig en op zelfstandig aangevoerde gronden tegen de uitspraak een rechtsmiddel aan te wenden teneinde kracht van gewijsde van die uitspraak e...

  ... zij geen zitting behoort te nemen in politieke organen, zowel vertegenwoordigende als ... wenden of zelf een politieke partij oprichten als zij in een algemeen vertegenwoordigend orgaan ...

 • ...Artikel 2.13. Het Pensioenbesluit politieke gezagdragers BES wordt als volgt gewijzigd:. ... te zien, wordt door de belanghebbende partij de beslissing van den rechter ingeroepen. 2. De ...3°. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of ...

 • Vrouwenstandpunt SGP t.a.v. passief kiesrecht vrouwen voor gekozen algemeen vertegenwoordigende overheidsorganen. Art. 7, aanhef en onder a en c VN-Vrouwenverdrag. Algemeen belangactie 3:305a BW. Ontvankelijkheid cassatieberoep partij die zich voegt in een tussen andere partijen aanhangig geding (art. 217 Rv.). Botsing grondrechten: grondrecht op gelijke behandeling, neergelegd in (o.m.) art. 7 Vrouwenverdrag, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging. Aan de partij ten aanzien van wie reeds in hoger beroep is geoordeeld dat zij voldoende belang had om zich in het geding te mogen voegen, komt het recht toe zelfstandig en op zelfstandig aangevoerde gronden tegen de uitspraak een rechtsmiddel aan te wenden teneinde kracht van gewijsde van die uitspraak e...

  ... zij geen zitting behoort te nemen in politieke organen, zowel vertegenwoordigende als ... kunnen, of zelf een partij kunnen oprichten, en er binnen het spectrum van politieke ...

 • Collectieve actie tegen de Staat wegens discriminatie van vrouwen binnen politieke partij (SGP). Rechtstreekse werking van artikel 7 Vrouwenverdrag. Botsing van grondrechten. Gelijke behandeling versus vrijheid van godsdienst, vereniging en meningsuiting. Onrechtmatige daad van de Staat. Geen bevel tot nemen van maatregelen, wetgeving, subsidie.

  ... ook zelf een partij zouden kunnen oprichten of zich bij een andere partij zouden kunnen ...

 • Veroordeling voor de lijsttrekker van de politieke partij de Gelderse Centrum Democraten. De lijsttrekker heeft met andere partijgenoten dak- en thuislozen omgekocht. Ze hebben 30 getekende ondersteuningsverklaringen nodig om hun partij, Gelderse Centrum Democraten, mee te laten doen in de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 te Arnhem. Ze bieden daklozen 10 euro aan in ruil voor hun handtekening en doen de mededeling dat de partij waar de daklozen voor tekenen het op zal nemen voor de dak- en thuislozen.

  ... wilde daar een politieke partij voor oprichten. Hij had daarvoor steun nodig en vroeg mij een ...

 • Bouwvergunning en vrijstelling ingevolge artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het oprichten van een restaurant/café. Ruimtelijke onderbouwing voldoet. De aanvraag om bouwvergunning is ten onrechte niet gepubliceerd, maar dit verzuim kan met toepassing van artikel 6:22 van de Awb worden geheeld.

  ...I.Y. de Raat,. Tevens heeft als partij aan het geding deelgenomen,. [vergunninghouder],. ...Uit het zogenoemde politieke café in stadsdeel Slotervaart bleek dat er ...

 • Namens appellant is op de bij het beroepschrift aangevoerde gronden hoger beroep ingesteld tegen de door de Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage op 6 mei 1998 onder nrs. AWB 97/7171 en 97/7170 AW gegeven uitspraak, waarnaar hierbij wordt verwezen. Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend. De gedingen zijn gevoegd behandeld ter zitting van 13 april 2000, waar appellant in persoon is verschenen, bijgestaan door mr. B.A. Zevenbergen, advocaat te Amsterdam. Gedaagde, op wie ingaande 1 januari 1998 de voor dit geding relevante bevoegdheden zijn overgegaan die voorheen bij de [voormalig diensthoofd] in het arrondissement [arrondissement] berustten, heeft zich doen vertegenwoordigen door mr. A.G. Castermans, advocaat te 's-Gravenhage, en [medewerker], werkzaam bij de arrondissementale stafdi...

  ... door hem zelf opgerichte stichting, het oprichten van een fictieve politieke partij en een ...

 • Bij besluit van 5 januari 2010 heeft het college Enci een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor klinker- en cementproductie gelegen aan de Lage Kanaaldijk 115 te Maastricht alsmede een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor de activiteiten in de groeve verleend. Dit besluit is op 13 januari 2010 ter inzage gelegd.

  ... voorgestelde duurzaamheidscriteria in politieke en beleidsmatige kaders op nationaal, Europees en ... een zich binnen de inrichting bevindende partij afvalstoffen het gehalte aan PCB's meer bedraagt ...

 • [X] is erkend vluchteling in Nederland. Op 16 januari 2010 is zij naar haar geboorteland Rwanda gereisd om mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Op 21 april 2010 is zij in Rwanda aangehouden op verdenking van het plegen van strafbare feiten, meer in het bijzonder (samengevat) medeplichtigheid aan terroristische activiteiten, het propageren van de genocide-ideologie, het ontkennen van de Rwandese genocide in 1994 en het aanzetten tot etnische spanningen. Nadat zij op 22 april 2010 op borgtocht was vrijgelaten, is zij op 14 oktober 2010 opnieuw gearresteerd op verdenking van - naast de hiervoor genoemde strafbare feiten - samenwerking met een terroristische organisatie en het oprichten van een terroristische organisatie. Op 5 september 2011 is het strafproces tegen [X] voor het Hoogg...

  ...advocaat mr. C.M. Bitter te Den Haag. Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als ... zou zijn met de aan haar toekomende (politieke) rechten en vrijheden ingevolge het Europees ...

 • Bij besluit van 20 december 2005 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de Minister) de aanvraag van appellante (hierna: de SGP) om haar krachtens de Wet subsidiëring politieke partijen (hierna: de Wspp) voor het jaar 2006 subsidie te verlenen, afgewezen.

  ... ieder moment een zodanige partij kunnen oprichten. Onder omstandigheden kan artikel 7, aanhef en ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2014, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Netherlands

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company