woonlandbeginsel

 • Receive alerts:
 • by e-mail
  Your information will be added to a database with the sole purpose of serving your subscription. This database is the exclusive property of vLex Networks S.L. and will never be shared with any other company. By sending your request you accept the Data Protection Policy of vLex Networks S.L.
 • via RSS

13 documents for woonlandbeginsel
 • Bij besluit van 7 september 2006 heeft verweerder een coffeeshop voor de duur van drie maanden gesloten verklaard wegens een tweetal overtredingen van het woonlandbeginsel, zijnde het verbod om andere personen dan ingezetenen in de inrichting toe te laten of daarin of aldaar te laten verblijven. Naar het oordeel van de rechtbank heeft artikel 13b van de Opiumwet een ander motief dan het woonlandbeginsel. Ten aanzien van de vraag of het woonlandbeginsel in strijd is met het EG-recht overweegt de rechtbank dat, ondanks de argumenten van de Nederlandse regering, de Commissie en de Advocaat-Generaal, het HvJ EU in zijn arrest Coffeeshop Siberië geen afstand heeft genomen van de Happy Family-rechtspraak met betrekking tot het volstrekte verhandelingsverbod van drugs en het ontzeggen van een ...

 • Hoogte WUV-uitkering gebaseerd op het levenspeil in Indonesië. Het gemaakte onderscheid tussen het levenspeil in Indonesië (rupiah-grondslag) en het levenspeil in Nederland (euro-grondslag) levert discriminatie op in de zin van artikel 26 IVBPR. Het met art. 8, lid 3 WUV nagestreefde doel is legitiem. Niet kan worden gesproken van een passend en noodzakelijk middel om de op zichzelf legitieme doelstelling te bereiken. In hetgeen door de staatssecretaris is aangevoerd, is geen grond om het met artikel 8, lid 3, onder b, WUV gemaakte onderscheid toch objectief gerechtvaardigd te achten. Met name is de gestelde complexiteit en onuitvoerbaarheid van het woonlandbeginsel volstrekt onvoldoende onderbouwd. 1) Ingangsdatum WUV-uitkering. De inschattingsfout is een aan verweerder toe te reken...

 • Nulbeleid softdrugs. Toetsen beleidsregel. Art. 13b Opiumwet.

  ... [gemeentenaam 3.] opgenomen woonlandbeginsel op grond waarvan het koffieshophouders in ...

 • Verwijzing. Prejudiciële vragen over artikel 65 Verordening 883/2004. Drie eisers (werkend over de grens) die voorheen op grond van het arrest Miethe aanspraak konden maken op een Nederlandse werkloosheidsuitkering. Vraag is of zij dit recht nog steeds hebben nu sinds 1 mei 2010 een nieuwe EU-Verordening van kracht is. Verweerder heeft toekenning dan wel herleving van een Nederlandse werkloosheidsuitkering geweigerd omdat grensarbeiders voortaan alleen recht hebben op een werkloosheidsuitkering uit hun woonland. De rechtbank vraagt zich af of het dwingend voorgeschreven woonlandbeginsel (in plaats van het in het algemeen leidende werklandbeginsel) in gevallen als die van eisers voldoende recht doet aan de reïntegratiebedoeling van de Verordening ook al bestaat nu ook de extra mogelijkhe...

 • gewezen op het beroep in cassatie van Onderlinge Waarborgmaatschappij ZAO Zorgverzekeringen U.A. (hierna: ZAO) tegen de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 5 november 1997 betreffende na te melden ten aanzien van X en Y, beiden wonende te Z (Israël), (hierna: belanghebben-den) genomen beslissingen ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (hierna: de AWBZ). 1. Beslissingen en geding voor de Arrondissements-rechtbank Bij onderscheiden zogenoemde voor beroep vatbare beslissingen, gedagtekend 10 augustus 1993, heeft ZAO belanghebbenden kennis gegeven van haar besluiten hen niet in te schrijven als verzekerden op grond van de AWBZ. Belanghebbenden hebben elk voor zich tegen deze beslissingen beroep ingesteld bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. De Rechtbank heeft bi...

  ..., behalve het hanteren van « het woonlandbeginsel. », wijkt het onderhavige verdrag af van andere ...

 • ... in een correctie op de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid (hierna: Wet ...

 • Bij verwijzingsuitspraak van 8 april 2009 in zaak met nr. 200803357/1 (www.raadvanstate.nl; hierna: de verwijzingsuitspraak) heeft de Afdeling in deze zaak het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (thans: het Hof van Justitie van de Europese Unie; hierna: het Hof) verzocht bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen op een aantal vragen, de behandeling van de hoger beroepen van Josemans en de burgemeester geschorst tot het Hof uitspraak heeft gedaan en iedere verdere beslissing aangehouden. Voor het procesverloop voorafgaande aan deze uitspraak wordt verwezen naar de verwijzingsuitspraak, die is aangehecht.

  ... te doen met het zogenaamde "woonlandbeginsel", waarbij de verkoop van softdrugs aan ...

 • Belanghebbende woonde de onderhavige jaren niet in Nederland en ontving geen Nederlands inkomen. Niet binnenlands belastingplichtig. De inspecteur heeft terecht geen aanslagen IB/PVV opgelegd. Het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet. Voorts heeft de rechtbank de juiste wegingsfactor toegepast bij de proceskostenveroordeling en heeft belanghebbende geen recht op een kostenvergoeding voor de bezwaarfase nu de omstreden beschikkingen in stand zijn gebleven.

  ... bezwaar/beroepsprocedure is het woonlandbeginsel niet aan de orde geweest”. 2.10. Vanaf het ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2014, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Netherlands

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company