woonlandbeginsel

 • Receive alerts:
 • by e-mail
  Your information will be added to a database with the sole purpose of serving your subscription. This database is the exclusive property of vLex Networks S.L. and will never be shared with any other company. By sending your request you accept the Data Protection Policy of vLex Networks S.L.
 • via RSS

18 documents for woonlandbeginsel
 • Bij besluit van 7 september 2006 heeft verweerder een coffeeshop voor de duur van drie maanden gesloten verklaard wegens een tweetal overtredingen van het woonlandbeginsel, zijnde het verbod om andere personen dan ingezetenen in de inrichting toe te laten of daarin of aldaar te laten verblijven. Naar het oordeel van de rechtbank heeft artikel 13b van de Opiumwet een ander motief dan het woonlandbeginsel. Ten aanzien van de vraag of het woonlandbeginsel in strijd is met het EG-recht overweegt de rechtbank dat, ondanks de argumenten van de Nederlandse regering, de Commissie en de Advocaat-Generaal, het HvJ EU in zijn arrest Coffeeshop Siberië geen afstand heeft genomen van de Happy Family-rechtspraak met betrekking tot het volstrekte verhandelingsverbod van drugs en het ontzeggen van een ...

 • De nabestaandenuitkering van verzoekster, woonachtig in Turkije, is per 1 januari 2013 met 40% verlaagd op grond van het zogenoemde woonlandbeginsel. Verzoekster heeft om een voorlopige voorziening gevraagd, vanwege deze achteruitgang in inkomsten. Aannemelijk is geworden dat door het besluit voor haar een actuele financiële noodsituatie kan ontstaan. Verzoekster heeft zich beroepen op diverse internationaalrechtelijke bepalingen, waaronder artikel 6 van het Besluit 3/80 van de Associatieraad EEG-Turkije. De voorzieningenrechter heeft zich gezien de principiele en complexe rechtsvragen die hier spelen, beperkt tot een belangenafweging. De belangen van verzoekster worden door het besluit niet zodanig bedreigd dat het door verweerder te dienen algemeen belang daarvoor moet wijken. Niet is...

 • De nabestaandenuitkering van verzoekster, woonachtig in Turkije, is per 1 januari 2013 met 40% verlaagd op grond van het zogenoemde woonlandbeginsel. Verzoekster heeft om een voorlopige voorziening gevraagd, vanwege deze achteruitgang in inkomsten. Aannemelijk is geworden dat door het besluit voor haar een actuele financiële noodsituatie kan ontstaan. Verzoekster heeft zich beroepen op diverse internationaalrechtelijke bepalingen, waaronder artikel 6 van het Besluit 3/80 van de Associatieraad EEG-Turkije. De voorzieningenrechter heeft zich gezien de principiele en complexe rechtsvragen die hier spelen, beperkt tot een belangenafweging. De belangen van verzoekster worden door het besluit niet zodanig bedreigd dat het door verweerder te dienen algemeen belang daarvoor moet wijken. Niet is...

 • Hoogte WUV-uitkering gebaseerd op het levenspeil in Indonesië. Het gemaakte onderscheid tussen het levenspeil in Indonesië (rupiah-grondslag) en het levenspeil in Nederland (euro-grondslag) levert discriminatie op in de zin van artikel 26 IVBPR. Het met art. 8, lid 3 WUV nagestreefde doel is legitiem. Niet kan worden gesproken van een passend en noodzakelijk middel om de op zichzelf legitieme doelstelling te bereiken. In hetgeen door de staatssecretaris is aangevoerd, is geen grond om het met artikel 8, lid 3, onder b, WUV gemaakte onderscheid toch objectief gerechtvaardigd te achten. Met name is de gestelde complexiteit en onuitvoerbaarheid van het woonlandbeginsel volstrekt onvoldoende onderbouwd. 1) Ingangsdatum WUV-uitkering. De inschattingsfout is een aan verweerder toe te reken...

 • De nabestaandenuitkering van verzoekster, woonachtig in Turkije, is per 1 januari 2013 met 40% verlaagd op grond van het zogenoemde woonlandbeginsel. Verzoekster heeft om een voorlopige voorziening gevraagd, vanwege deze achteruitgang in inkomsten. Een financieel belang is op zich zelf geen spoedeisende reden om een voorziening te treffen. In dit geval heeft verzoekster niet aannemelijk gemaakt dat er door het besluit voor haar een actuele financiële noodsituatie kan ontstaan. Het verzoek om een voorlopige voorziening is dan ook afgewezen.

 • De nabestaandenuitkering van verzoekster, woonachtig in Turkije, is per 1 januari 2013 met 40% verlaagd op grond van het zogenoemde woonlandbeginsel. Verzoekster heeft om een voorlopige voorziening gevraagd, vanwege deze achteruitgang in inkomsten. Een financieel belang is op zich zelf geen spoedeisende reden om een voorziening te treffen. In dit geval heeft verzoekster niet aannemelijk gemaakt dat er door het besluit voor haar een actuele financiële noodsituatie kan ontstaan. Het verzoek om een voorlopige voorziening is dan ook afgewezen.

 • Verwijzing. Prejudiciële vragen over artikel 65 Verordening 883/2004. Drie eisers (werkend over de grens) die voorheen op grond van het arrest Miethe aanspraak konden maken op een Nederlandse werkloosheidsuitkering. Vraag is of zij dit recht nog steeds hebben nu sinds 1 mei 2010 een nieuwe EU-Verordening van kracht is. Verweerder heeft toekenning dan wel herleving van een Nederlandse werkloosheidsuitkering geweigerd omdat grensarbeiders voortaan alleen recht hebben op een werkloosheidsuitkering uit hun woonland. De rechtbank vraagt zich af of het dwingend voorgeschreven woonlandbeginsel (in plaats van het in het algemeen leidende werklandbeginsel) in gevallen als die van eisers voldoende recht doet aan de reïntegratiebedoeling van de Verordening ook al bestaat nu ook de extra mogelijkhe...

 • ... in een correctie op de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid (hierna: Wet ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2014, vLex. All Rights Reserved.

Contents in vLex Netherlands

Explore vLex

For Professionals

For Partners

Company