• Centrale Raad van Beroep

Nieuwste documenten

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 juni 2013

  Het Uwv heeft de UGM-uitkering (Uitkeringswet gewezen militairen) terecht in mindering gebracht op de WW-uitkering van betrokkene. Onbetwist is dat de hoogte van de UGM-uitkering hoger is dan het voor betrokkene vastgestelde recht op WW-uitkering, zodat terecht is bepaald dat de WW-uitkering niet aan betrokkene wordt uitbetaald.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 juni 2013

  De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat het verzekeringsgeneeskundig onderzoek voldoende zorgvuldig en volledig is geweest. Terecht is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen aanleiding is te twijfelen aan de juistheid van het standpunt van de verzekeringsartsen van het Uwv dat er geen aanleiding is meer beperkingen aan te nemen dan reeds in de FML van 15 mei 2007 zijn opgenomen.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 juni 2013

  Weigering terug te komen van het besluit waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld op 35 tot 45%. Geen nieuwe medische feiten of veranderde omstandigheden die op de datum in geding nog niet bekend waren.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 juni 2013

  Verlies van werknemerschap en WW-recht voor het aantal uren dat appellante werkzaamheden verricht. Het BSR is een ideële instelling waarvan de uitvoerende werkzaamheden worden verricht door onbetaalde medewerkers, die werkzaam zijn voor een per medewerker overeengekomen aantal uren per week en volgens een vooraf vastgesteld rooster. De werkzaamheden zijn van juridisch-adviserende aard en worden gecoördineerd door een betaalde kracht. De rechtbank heeft uit de aard van de werkzaamheden en de structuur waarbinnen die bij BSR plaatsvinden terecht afgeleid dat dit werkzaamheden zijn die tot het verlies van werknemerschap leiden. Appellante zou weliswaar geen loon ontvangen voor het werk bij BSR, maar dat neemt niet weg dat voor de werkzaamheden die zij zou gaan verrichten in het maatschappe...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 juni 2013

  Toekenning loongerelateerde werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-uitkering). Geen sprake van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Nu de psychische situatie van appellant, zoals ook ter zitting bevestigd, nauw verweven is met de aard en gevolgen van zijn fysieke aandoening, heeft de bezwaarverzekeringsarts zich terecht op het standpunt gesteld dat verbetering van de fysieke situatie een positieve invloed op de psychische klachten zou hebben, waardoor eveneens de arbeidsbeperkingen zouden kunnen verminderen.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 juni 2013

  Geen recht op WIA-uitkering. Zorgvuldig medisch onderzoek. Het Uwv mocht bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid uitgaan van de rapportages van de (bezwaar) verzekeringsarts. Appellante wordt met de vastgestelde beperkingen in staat geacht de haar voorgehouden functies te vervullen, zodat het verlies aan verdiencapaciteit minder is dan 35%.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 juni 2013

  Intrekking ZW-uitkering. Weigering. Weigering WIA-uitkering toe te kennen. In deze procedure staat uitsluitend de geschiktheid van appellant op 11 juli 2011 voor ten minste één van de in het kader van de Wet WIA geduide functies ter discussie. De Raad onderschrijft het oordeel van de rechtbank en de overwegingen waarop dit oordeel is gebaseerd. De in hoger beroep door appellant overgelegde medische informatie, waaronder het rapport van Postmus, leidt niet tot een ander oordeel. Anders dan appellant ziet de Raad in dit rapport geen aanknopingspunten om te concluderen dat appellant, rekening houdende met de daarin beschreven beperkingen, per 11 juli 2011 niet in staat kon worden geacht ten minste één van de in het kader van de WIA-beoordeling geduide functies te vervullen. Uit het rapport...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 juni 2013

  Beëindiging ZW-uitkering. De bezwaarverzekeringsarts heeft in zijn rapportage op inzichtelijke en overtuigende wijze de medische beperkingen van appellant onderbouwd. Gelet op de voorhanden medische gegevens heeft de bezwaarverzekeringsarts naar het oordeel van de Raad terecht geconcludeerd dat appellant op de datum in geding in staat was tot het verrichten van het eigen werk.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 juni 2013

  Beëindiging WW-uitkering, wegens niet aanvaarden van passend werk. Anders dan het Uwv en de rechtbank is de Raad van oordeel dat niet kan worden vastgesteld dat sprake is geweest van een concreet aanbod aan appellant van passende arbeid. Gelet op het feit dat het Uwv in de bezwaarfase al herhaaldelijk navraag heeft gedaan bij BBZ over de inhoud van het sollicitatiegesprek, het aanbod van BBZ aan appellant en de redenen van appellant om niet in te gaan op dit aanbod, maar BBZ geen antwoord op de vragen heeft kunnen of willen geven, is er geen aanleiding om het Uwv alsnog in de gelegenheid te stellen hiernaar navraag te laten doen.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 juni 2013

  Huishoudelijke verzorging (HV) voor onbeperkte duur in de vorm van een pgb van € 300,24 per vier weken. Het college heeft ten onrechte geen tijd geïndiceerd voor de organisatie van het huishouden. Hierbij is van belang dat het college in de periode tot 10 oktober 2009 wel tijd heeft geïndiceerd voor de dagelijkse organisatie van het huishouden. Appellante is sinds 2002 alcoholverslaafd. Haar huisarts heeft aangegeven dat zij bij tijd en wijle geestelijk instabiel is. Gelet op deze omstandigheden had een onderzoek naar de noodzaak van HV op dit onderdeel niet achterwege mogen blijven. Dit betekent dat het bestreden besluit in zoverre niet in stand kan blijven wegens strijd met artikel 3:2 en artikel 7:12, eerste lid, van de Awb. De Raad draagt het college op om het gebrek in het bestrede...

Aanbevolen documenten

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 6 april 2012

  Verzoek om premierestitutie. Geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden. De Raad ziet geen enkele reden om tot een ander oordeel te komen dan weergegeven in LJN BO7432, LJN BO7444 en LJN BO7446. Van bekendheid met de bezwaartermijn kan als regel worden uitgegaan indien de...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 7 mei 2013

  Schadevergoeding wegens onrechtmatige besluiten. Voldaan aan de connexiteitseis. De beweerdelijk door appellante geleden materiële schade in de vorm van gederfde verkoopopbrengst van de woning en de beweerdelijk door haar geleden inkomensschade kunnen voor zelfstandige vergoeding in aanmerking...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 2 mei 2013

  Intrekking van de bekwaamheidsverklaring van een verpleegkundig centralist. 2) Bekwaamheidsverklaring als vereiste bij de aanstelling. 3) Ontslag wegens het verlies van een aanstellingsvereiste. Dubbel hoger beroep. 1) Er ontbreekt een besluit over de intrekking van de bekwaamheidsverklaring en...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 21 mei 2013

  Intrekking en terugvordering bijstand. Periode 1) Beoordelingsperiode. Toereikende feitelijke grondslag voor de conclusie dat appellant in de periode van 9 september 2009 tot 10 juni 2010 onvolledige en/of onjuiste informatie over zijn woon- en leefsituatie heeft verstrekt. Periode 2) Voor de...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 6 maart 2013

  Vaststelling indicatie. Persoonlijke verzorging: De Raad ziet geen grond om aan te nemen dat BJZ de gebruikelijke zorg die van ouders mag worden gevergd bij de persoonlijke verzorging van appellant te ruim heeft genomen. Appellant heeft zijn standpunt dat bij hem persoonlijke verzorging voor een...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 25 maart 2013

  Dubbel hoger beroep. Tussenuitspraak. De Raad bepaalt - evenals de rechtbank ’s-Gravenhage eerder deed - dat de Minister van Defensie in deze zaak niet voldeed aan de op hem als werkgever rustende zorgplicht. Daarom is de minister ook verantwoordelijk voor door de Dutchbat III-militair (“Dutchbatter...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 27 maart 2013

  Herziening en terugvordering WW-uitkering. 2) Boete. De stelling van appellant dat hij zijn re-integratiecoach volledig op de hoogte heeft gesteld van zijn werkzaamheden als zelfstandige vindt geen steun in de gedingstukken. Als gevolg van het feit dat appellant al in juni 2006 werkzaamheden als...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 4 april 2013

  Weigering voordracht voor benoeming tot rechter. Beroep van verweerder op niet-ontvankelijkheid bezwaar faalt. Verweerder is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat het negatieve advies niet op onvoldoende gronden berust. Dit brengt mee dat het besluit van 20 maart 2012 niet door de daaraan...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 23 mei 2013

  Tussenuitspraak. Functiebeschrijving. Functiewaardering. Inschaling. (Geen) beloningsbeslissing. Geen sprake van te laat ingediend bezwaar. Geen duidelijke beschrijving van de procedure van besluitvorming en de rechtsbescherming. Appellant heeft aangevoerd dat hij, als enige van de inspecteurs...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 juni 2013

  Tussenuitspraak. De Raad verbindt aan de vaststelling in 7.3.1 de conclusie dat de bestreden besluiten gebrekkig zijn gemotiveerd. Hij ziet aanleiding het Uwv opdracht te geven dit gebrek te herstellen en uitgaande van hetgeen de Raad in deze uitspraak heeft overwogen nader te motiveren of en zo ja,...