in Centrale Raad van Beroep › Hoger beroep
in vLex Nederland

38908 resultaten voor Centrale Raad van Beroep › Hoger beroep

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  Geen recht op WIA-uitkering. Zorgvuldig medisch onderzoek. Geen reden om te twijfelen aan de juistheid van de FML. Aannemelijk dat appellante in staat is om de voor haar geduide functies te vervullen.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  Het Uwv heeft de UGM-uitkering (Uitkeringswet gewezen militairen) terecht in mindering gebracht op de WW-uitkering van betrokkene. Onbetwist is dat de hoogte van de UGM-uitkering hoger is dan het voor betrokkene vastgestelde recht op WW-uitkering, zodat terecht is bepaald dat de WW-uitkering niet aan betrokkene wordt uitbetaald.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  Verlies van werknemerschap en WW-recht voor het aantal uren dat appellante werkzaamheden verricht. Het BSR is een ideële instelling waarvan de uitvoerende werkzaamheden worden verricht door onbetaalde medewerkers, die werkzaam zijn voor een per medewerker overeengekomen aantal uren per week en volgens een vooraf vastgesteld rooster. De werkzaamheden zijn van juridisch-adviserende aard en worden...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  Tussenuitspraak. De Raad verbindt aan de vaststelling in 7.3.1 de conclusie dat de bestreden besluiten gebrekkig zijn gemotiveerd. Hij ziet aanleiding het Uwv opdracht te geven dit gebrek te herstellen en uitgaande van hetgeen de Raad in deze uitspraak heeft overwogen nader te motiveren of en zo ja, op grond van welke wettelijke bepaling(en), rekening houdend met de Insolventierichtlijn, de...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  Aanvraag WAO-uitekring terecht buiten behandeling gesteld, aangezien appellant ook in bezwaar niet heeft voldaan aan het verzoek om nadere gegevens en informatie te verstrekken. De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat het Uwv niet over voldoende gegevens en bescheiden beschikte om tot behandeling en beoordeling van de aanvraag van appellant over te gaan en dat de door het Uwv aan appellant

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  Huishoudelijke verzorging (HV) voor onbeperkte duur in de vorm van een pgb van € 300,24 per vier weken. Het college heeft ten onrechte geen tijd geïndiceerd voor de organisatie van het huishouden. Hierbij is van belang dat het college in de periode tot 10 oktober 2009 wel tijd heeft geïndiceerd voor de dagelijkse organisatie van het huishouden. Appellante is sinds 2002 alcoholverslaafd. Haar...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  Intrekking en terugvordering WW-uitkering. Boete. Niet gemelde werkzaamheden als zelfstandige. Schending inlichtingenverplichting. Het bedrag van de boete is evenredig aan de ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en de persoonlijke omstandigheden van appellant.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  WIA-uitkering berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 40%. Voldoende medische onderbouwing. De gronden die appellant in hoger beroep naar voren heeft gebracht, zijn in essentie een herhaling van de gronden in eerste aanleg. De rechtbank heeft deze gronden besproken en gemotiveerd geoordeeld waarom ze niet kunnen slagen. De Raad verwijst naar de overwegingen van de rechtbank...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  Geen recht op een WIA-uitkering. Appellant kan niet in het standpunt worden gevolgd dat op grond van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb de rechtbank zelf in de zaak had moeten voorzien. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het bestreden besluit uiteindelijk voldoende zorgvuldig is voorbereid. Ook in hoger beroep heeft appellant zijn standpunt, dat zijn beperkingen zijn onderschat, niet met

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  Weigering terug te komen van het besluit waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld op 35 tot 45%. Geen nieuwe medische feiten of veranderde omstandigheden die op de datum in geding nog niet bekend waren.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  Appellante wordt geschikt geacht voor haar eigen werk. Blijkens de rapportage van de verzekeringsarts van 18 augustus 2010 dient rekening te worden gehouden met het feit dat appellante haar rug nog niet zwaar dient te belasten, met name niet zwaar tillen en niet frequent voorover buigen. Daarbij geniet de aanwezigheid van vertredingsmogelijkheden de voorkeur. Indien hiermee rekening wordt...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  Geen recht op WIA-uitkering. Zorgvuldig medisch onderzoek. Het Uwv mocht bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid uitgaan van de rapportages van de (bezwaar) verzekeringsarts. Appellante wordt met de vastgestelde beperkingen in staat geacht de haar voorgehouden functies te vervullen, zodat het verlies aan verdiencapaciteit minder is dan 35%.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  Beëindiging WW-uitkering, wegens niet aanvaarden van passend werk. Anders dan het Uwv en de rechtbank is de Raad van oordeel dat niet kan worden vastgesteld dat sprake is geweest van een concreet aanbod aan appellant van passende arbeid. Gelet op het feit dat het Uwv in de bezwaarfase al herhaaldelijk navraag heeft gedaan bij BBZ over de inhoud van het sollicitatiegesprek, het aanbod van BBZ aan...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  Het Uwv heeft de UGM-uitkering (Uitkeringswet gewezen militairen) terecht in mindering gebracht op de WW-uitkering van betrokkene. Onbetwist is dat de hoogte van de UGM-uitkering hoger is dan het voor betrokkene vastgestelde recht op WW-uitkering, zodat terecht is bepaald dat de WW-uitkering niet aan betrokkene wordt uitbetaald.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  Ter uitvoering van de tussenuitspraak (LJN BZ4447) heeft het Uwv op 12 april 2013 een nieuw besluit genomen en het dagloon van appellant aan de hand van de beschikbare informatie over appellants arbeidsverleden en inkomen vastgesteld op € 154,84. Het Uwv heeft in het besluit van 12 april 2013, bij gebreke van voldoende controleerbare objectieve gegevens, een inschatting gemaakt van het gedeelte...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat het verzekeringsgeneeskundig onderzoek voldoende zorgvuldig en volledig is geweest. Terecht is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen aanleiding is te twijfelen aan de juistheid van het standpunt van de verzekeringsartsen van het Uwv dat er geen aanleiding is meer beperkingen aan te nemen dan reeds in de FML van 15 mei 2007 zijn opgenomen.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  Toekenning loongerelateerde werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-uitkering). Geen sprake van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Nu de psychische situatie van appellant, zoals ook ter zitting bevestigd, nauw verweven is met de aard en gevolgen van zijn fysieke aandoening, heeft de bezwaarverzekeringsarts zich terecht op het standpunt gesteld dat verbetering van de

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  Intrekking ZW-uitkering. Weigering. Weigering WIA-uitkering toe te kennen. In deze procedure staat uitsluitend de geschiktheid van appellant op 11 juli 2011 voor ten minste één van de in het kader van de Wet WIA geduide functies ter discussie. De Raad onderschrijft het oordeel van de rechtbank en de overwegingen waarop dit oordeel is gebaseerd. De in hoger beroep door appellant overgelegde...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  Wat appellant ter onderbouwing van zijn hoger beroep heeft aangevoerd vormt in essentie een herhaling van hetgeen reeds in beroep is aangevoerd met betrekking tot de medische onderbouwing van het bestreden besluit en heeft de rechtbank terecht niet tot het oordeel geleid dat de medische grondslag van het bestreden besluit ondeugdelijk is. De bva zag in de verkregen informatie van de behandelend...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  Aanvraag WAO-uitekring terecht buiten behandeling gesteld, aangezien appellant ook in bezwaar niet heeft voldaan aan het verzoek om nadere gegevens en informatie te verstrekken.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  Toekenning WGA-uitkering. Gelet op de door partijen ingenomen standpunten, dient in hoger beroep de vraag te worden beantwoord of de arbeidsongeschiktheid van appellant moet worden geacht volledig en duurzaam te zijn, zodat hij op grond van artikel 47 van de Wet WIA recht heeft op een IVA-uitkering in plaats van een WGA-uitkering. Inzichtelijk en overtuigend is gemotiveerd dat appellant met...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  Beëindiging ZW-uitkering. De bezwaarverzekeringsarts heeft in zijn rapportage op inzichtelijke en overtuigende wijze de medische beperkingen van appellant onderbouwd. Gelet op de voorhanden medische gegevens heeft de bezwaarverzekeringsarts naar het oordeel van de Raad terecht geconcludeerd dat appellant op de datum in geding in staat was tot het verrichten van het eigen werk.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 19, 2013

  Herziening en terugvordering WW-uitkering. Oplegging boete. Schending inlichtingenverplichting. Volgens vaste rechtspraak (zie onder meer CRvB 20 februari 2013, LJN BZ1802) is in een situatie als de onderhavige, waarin een uitkeringsgerechtigde heeft nagelaten een volledige opgave te doen van zijn werkzaamheden en van de gewerkte uren zelf geen registratie heeft bijgehouden, aanvaardbaar dat het...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 18, 2013

  Intrekking bijstandsuitkering. Buitenbehandeling stelling aanvraag om een bijstandsuitkering toe te kennen. Ingevolge artikel 4:5, eerste lid, aanhef en onder c, van de Awb kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen, indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beschikking, mits de aanvrager...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 18, 2013

  Intrekking en terugvordering bijstand. Gezamenlijke huishouding? Niet aannemelijk dat sprake is van financiële verstrengeling. Niet voldaan aan het criterium van wederzijdse zorg, zodat reeds daarom geen sprake is geweest van een gezamenlijke huishouding.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 18, 2013

  Afwijzing aanvraag om een werkleeraanbod op grond van de WIJ. Weigering inkomensvoorziening. toe te kennen op de grond dat onduidelijk is waar appellant feitelijk verblijf houdt. De omstandigheid dat appellant door het verstrekken van inlichtingen zichzelf in (strafrechtelijke) problemen zou kunnen brengen, neemt niet weg dat op hem, als aanvrager, de verplichting rust om aan het college alle...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 18, 2013

  Intrekking en terugvordering bijstand. Geen mededeling gedaan aan het dagelijks bestuur van het bezit van een groot aantal auto’s en de daarmee samenhangende, op geld waardeerbare, transacties. Schending inlichtingenverplichting. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij, indien hij destijds wel aan de inlichtingenverplichting zou hebben voldaan, over de desbetreffende periode recht op...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 18, 2013

  Europese regels kunnen kinderen EU-burger recht geven op studiefinanciering. De Centrale Raad van Beroep beslist in zijn tussenuitspraak van 18 juni 2013 dat een Letse dochter van een oorspronkelijk ook Letse moeder - die in Nederland werkt - op grond van Europese regels recht heeft op Nederlandse studiefinanciering. Het maakt daarbij niet uit dat de moeder Nederlandse werd en haar Letse...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 18, 2013

  Bruto terugvordering. Herzienings- en terugvorderingsbesluit staan in rechte vast. Beleid. Nu vaststaat dat door appellant in 2010 niet is afgelost op de vordering heeft het college overeenkomstig zijn beleid, de vordering over 2010 na 31 december 2010 terecht gebruteerd.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 18, 2013

  Terugvordering bijstand. Intrekkingsbesluit staat rechtens vast. Geen sprake van bruto terugvorderingsbedrag. In verband met boedelverdeling na echtscheiding had appellante recht op een bedrag van € 62.500,-- . Op dat bedrag heeft het college diverse kosten en het vrij te laten vermogen in mindering gebracht. Dit leidt tot een in aanmerking te nemen vermogensoverschot van € 6.123,08. Dit bedrag...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien