Centrale Raad van Beroep (Centrale Raad van Beroep)

42556 resultaten voor Centrale Raad van Beroep (Centrale Raad van Beroep)

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013

  Weigering terug te komen van het besluit waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld op 35 tot 45%. Geen nieuwe medische feiten of veranderde omstandigheden die op de datum in geding nog niet bekend waren.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013

  Appellante wordt geschikt geacht voor haar eigen werk. Blijkens de rapportage van de verzekeringsarts van 18 augustus 2010 dient rekening te worden gehouden met het feit dat appellante haar rug nog niet zwaar dient te belasten, met name niet zwaar tillen en niet frequent voorover buigen. Daarbij geniet de aanwezigheid van vertredingsmogelijkheden de voorkeur. Indien hiermee rekening wordt...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013

  Geen recht op WIA-uitkering. Zorgvuldig medisch onderzoek. Het Uwv mocht bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid uitgaan van de rapportages van de (bezwaar) verzekeringsarts. Appellante wordt met de vastgestelde beperkingen in staat geacht de haar voorgehouden functies te vervullen, zodat het verlies aan verdiencapaciteit minder is dan 35%.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013

  Beëindiging WW-uitkering, wegens niet aanvaarden van passend werk. Anders dan het Uwv en de rechtbank is de Raad van oordeel dat niet kan worden vastgesteld dat sprake is geweest van een concreet aanbod aan appellant van passende arbeid. Gelet op het feit dat het Uwv in de bezwaarfase al herhaaldelijk navraag heeft gedaan bij BBZ over de inhoud van het sollicitatiegesprek, het aanbod van BBZ aan...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013

  Het Uwv heeft de UGM-uitkering (Uitkeringswet gewezen militairen) terecht in mindering gebracht op de WW-uitkering van betrokkene. Onbetwist is dat de hoogte van de UGM-uitkering hoger is dan het voor betrokkene vastgestelde recht op WW-uitkering, zodat terecht is bepaald dat de WW-uitkering niet aan betrokkene wordt uitbetaald.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013

  Ter uitvoering van de tussenuitspraak (LJN BZ4447) heeft het Uwv op 12 april 2013 een nieuw besluit genomen en het dagloon van appellant aan de hand van de beschikbare informatie over appellants arbeidsverleden en inkomen vastgesteld op € 154,84. Het Uwv heeft in het besluit van 12 april 2013, bij gebreke van voldoende controleerbare objectieve gegevens, een inschatting gemaakt van het gedeelte...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013

  De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat het verzekeringsgeneeskundig onderzoek voldoende zorgvuldig en volledig is geweest. Terecht is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen aanleiding is te twijfelen aan de juistheid van het standpunt van de verzekeringsartsen van het Uwv dat er geen aanleiding is meer beperkingen aan te nemen dan reeds in de FML van 15 mei 2007 zijn opgenomen.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013

  Toekenning loongerelateerde werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-uitkering). Geen sprake van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Nu de psychische situatie van appellant, zoals ook ter zitting bevestigd, nauw verweven is met de aard en gevolgen van zijn fysieke aandoening, heeft de bezwaarverzekeringsarts zich terecht op het standpunt gesteld dat verbetering van de

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013

  Intrekking ZW-uitkering. Weigering. Weigering WIA-uitkering toe te kennen. In deze procedure staat uitsluitend de geschiktheid van appellant op 11 juli 2011 voor ten minste één van de in het kader van de Wet WIA geduide functies ter discussie. De Raad onderschrijft het oordeel van de rechtbank en de overwegingen waarop dit oordeel is gebaseerd. De in hoger beroep door appellant overgelegde...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013

  Wat appellant ter onderbouwing van zijn hoger beroep heeft aangevoerd vormt in essentie een herhaling van hetgeen reeds in beroep is aangevoerd met betrekking tot de medische onderbouwing van het bestreden besluit en heeft de rechtbank terecht niet tot het oordeel geleid dat de medische grondslag van het bestreden besluit ondeugdelijk is. De bva zag in de verkregen informatie van de behandelend...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013

  Aanvraag WAO-uitekring terecht buiten behandeling gesteld, aangezien appellant ook in bezwaar niet heeft voldaan aan het verzoek om nadere gegevens en informatie te verstrekken.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013

  Toekenning WGA-uitkering. Gelet op de door partijen ingenomen standpunten, dient in hoger beroep de vraag te worden beantwoord of de arbeidsongeschiktheid van appellant moet worden geacht volledig en duurzaam te zijn, zodat hij op grond van artikel 47 van de Wet WIA recht heeft op een IVA-uitkering in plaats van een WGA-uitkering. Inzichtelijk en overtuigend is gemotiveerd dat appellant met...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013

  Beëindiging ZW-uitkering. De bezwaarverzekeringsarts heeft in zijn rapportage op inzichtelijke en overtuigende wijze de medische beperkingen van appellant onderbouwd. Gelet op de voorhanden medische gegevens heeft de bezwaarverzekeringsarts naar het oordeel van de Raad terecht geconcludeerd dat appellant op de datum in geding in staat was tot het verrichten van het eigen werk.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013

  Herziening en terugvordering WW-uitkering. Oplegging boete. Schending inlichtingenverplichting. Volgens vaste rechtspraak (zie onder meer CRvB 20 februari 2013, LJN BZ1802) is in een situatie als de onderhavige, waarin een uitkeringsgerechtigde heeft nagelaten een volledige opgave te doen van zijn werkzaamheden en van de gewerkte uren zelf geen registratie heeft bijgehouden, aanvaardbaar dat het...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013

  Geen recht op WIA-uitkering. Zorgvuldig medisch onderzoek. Geen reden om te twijfelen aan de juistheid van de FML. Aannemelijk dat appellante in staat is om de voor haar geduide functies te vervullen.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013

  Het Uwv heeft de UGM-uitkering (Uitkeringswet gewezen militairen) terecht in mindering gebracht op de WW-uitkering van betrokkene. Onbetwist is dat de hoogte van de UGM-uitkering hoger is dan het voor betrokkene vastgestelde recht op WW-uitkering, zodat terecht is bepaald dat de WW-uitkering niet aan betrokkene wordt uitbetaald.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013

  Verlies van werknemerschap en WW-recht voor het aantal uren dat appellante werkzaamheden verricht. Het BSR is een ideële instelling waarvan de uitvoerende werkzaamheden worden verricht door onbetaalde medewerkers, die werkzaam zijn voor een per medewerker overeengekomen aantal uren per week en volgens een vooraf vastgesteld rooster. De werkzaamheden zijn van juridisch-adviserende aard en worden...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013
 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013

  Aanvraag WAO-uitekring terecht buiten behandeling gesteld, aangezien appellant ook in bezwaar niet heeft voldaan aan het verzoek om nadere gegevens en informatie te verstrekken. De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat het Uwv niet over voldoende gegevens en bescheiden beschikte om tot behandeling en beoordeling van de aanvraag van appellant over te gaan en dat de door het Uwv aan appellant

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013

  Huishoudelijke verzorging (HV) voor onbeperkte duur in de vorm van een pgb van € 300,24 per vier weken. Het college heeft ten onrechte geen tijd geïndiceerd voor de organisatie van het huishouden. Hierbij is van belang dat het college in de periode tot 10 oktober 2009 wel tijd heeft geïndiceerd voor de dagelijkse organisatie van het huishouden. Appellante is sinds 2002 alcoholverslaafd. Haar...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013

  Intrekking en terugvordering WW-uitkering. Boete. Niet gemelde werkzaamheden als zelfstandige. Schending inlichtingenverplichting. Het bedrag van de boete is evenredig aan de ernst van de overtreding, de mate van verwijtbaarheid en de persoonlijke omstandigheden van appellant.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013

  WIA-uitkering berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 40%. Voldoende medische onderbouwing. De gronden die appellant in hoger beroep naar voren heeft gebracht, zijn in essentie een herhaling van de gronden in eerste aanleg. De rechtbank heeft deze gronden besproken en gemotiveerd geoordeeld waarom ze niet kunnen slagen. De Raad verwijst naar de overwegingen van de rechtbank...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 19 de Junio de 2013

  Geen recht op een WIA-uitkering. Appellant kan niet in het standpunt worden gevolgd dat op grond van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb de rechtbank zelf in de zaak had moeten voorzien. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het bestreden besluit uiteindelijk voldoende zorgvuldig is voorbereid. Ook in hoger beroep heeft appellant zijn standpunt, dat zijn beperkingen zijn onderschat, niet met

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 18 de Junio de 2013

  Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Appellant heeft na het ontstaan van de schuld beschikt over voldoende middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Dit betekent dat artikel 13, eerste lid, aanhef en onder g, van de WWB aan bijstandsverlening in de weg staat.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 18 de Junio de 2013

  Proces-verbaal van mondelinge uitspraak. Herziening IOAW-uitkering naar die van een alleenstaande werkloze werknemer van 23 jaar of ouder zonder kinderen op de grond dat de inwonende dochter van appellante op achttien jaar is geworden. Het systeem van de Ioaw, zoals neergelegd in hoofdstuk II, paragrafen 1 en 2, en in het bijzonder in artikel 9 van de Ioaw, biedt geen mogelijkheid om in de hoogte

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 18 de Junio de 2013

  Intrekking bijstand. Bezwaar niet-ontvankelijk verklaard omdat appellante de LBV niet heeft gemachtigd om namens haar op te treden en appellante, of de LBV, hoewel daartoe in de gelegenheid gesteld, dit verzuim niet binnen de gestelde termijn heeft hersteld. Het college was op grond van artikel 6:6 van de Awb bevoegd het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 18 de Junio de 2013

  Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Intrekking en terugvordering WAO-uitkering. Invordering opgeschort totdat op het hoger beroep in de hoofdzaak is beslist. Geen spoedeisend belang.

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 18 de Junio de 2013

  Herziening en terugvordering bijstand. Stortingen op bankrekeningen. De ouders van appellante hebben beiden ieder voor zich diverse betalingen aan appellante gedaan. Het bestuur heeft deze bedragen terecht op grond van artikel 31, eerste lid, van de WWB gerekend tot de middelen van appellante waarmee bij de verlening van bijstand rekening had moeten worden gehouden. Geen sprake van toename van...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 18 de Junio de 2013

  Intrekking en terugvordering. Schending inlichtingenverplichting. Niet gemeld dat hij werkzaam is geweest als zelfstandig ondernemer als gevolg waarvan het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat in het geval wel aan de inlichtingenverplichting zou zijn voldaan over de betreffende periode recht op (aanvullende) bijstand bestond. Appellant heeft...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 18 de Junio de 2013

  Intrekking en terugvordering bijstand. Meerdere periodes. Gezamenlijke huishouding. Niet gemelde inkomsten uit arbeid. Inwonende zoon. Schending inlichtingenverplichting.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT