Verzet (Centrale Raad van Beroep)

531 resultaten voor Verzet (Centrale Raad van Beroep)

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 29 de Mayo de 2013

  Verzet gegrond. Griffierecht is tijdig betaald.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 24 de Mayo de 2013

  Het had op de weg van de gemachtigde van appellant gelegen de Raad binnen de in de brief van 28 december 2012 gestelde termijn te berichten welke problemen appellant met het betalen van het griffierecht ondervond. Verzet ongegrond.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 20 de Marzo de 2013

  Verzet ongegrond. Niet tijdig indienen hogerberoepschrift niet verschoonbaar. Niet aannemelijk dat appellante gedurende de gehele periode buiten staat is geweest de gronden van het hoger beroep in te dienen of in te laten dienen, ten gevolge van ziekte en netwerkstoring.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 20 de Marzo de 2013

  Verzet ongegrond omdat het hogerberoepschrift niet tijdig is ingediend, en dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellante niet in verzuim is geweest. De Raad stelt vast dat in de aangevallen uitspraak uitdrukkelijk staat vermeld dat het beroep ongegrond wordt verklaard. Het had op de weg van appellante gelegen zich te wenden tot een (rechts)hulpverlener als de uitspraak van de...

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 20 de Marzo de 2013

  Ongegrond verklaring van het verzet i.v.m. de termijnoverschrijding voor het indienen van de gronden van het hoger beroep. De Raad oordeelt dat ook in verzet niet aannemelijk is gemaakt dat de gronden van het hoger beroep voor het einde van de termijn ter post zijn bezorgd. Het (bewijs)risico van niet-aangetekende verzending van een poststuk ligt volgens vaste rechtspraak bij de afzender.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 20 de Marzo de 2013

  Verzet ongegrond i.v.m. termijnoverschrijding van het griffierecht. In de financiële administratie van de Raad is geen door of namens verzoeker gedane betaling aangetroffen. De Raad is van oordeel dat verzoeker in verzet geen feiten of omstandigheden heeft aangevoerd die leiden tot het oordeel dat de uitspraak van de Raad van 14 december 2012 onjuist is. Verzoeker heeft de aangetekende verzending

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 20 de Marzo de 2013

  Verzet ongegrond. Niet tijdig indienen hogerberoepschrift niet verschoonbaar. Niet aannemelijk dat een faxbericht is verzonden.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 8 de Marzo de 2013

  Verzet gegrond. De uitspraak van de Raad van 30 januari 2013 is niet in overeenstemming met artikel 6:20, derde lid, van de Awb. De voorzieningenrechter van de rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het beroep mede betrekking heeft op het alsnog genomen - primaire - besluit van 20 juli 2012.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 8 de Marzo de 2013

  Verzet niet-ontvankelijk. De Raad stelt vast dat appellant geen gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid om binnen de bij - aangetekend verzonden - brief van 2 maart 2012 gestelde termijn van vier weken de gronden van het verzet in te dienen.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 22 de Febrero de 2013

  Verzet tegen niet-ontvankelijk wegens geen betaling griffierecht. Het had op de weg van de gemachtigde had gelegen de Raad binnen de in de brief van 6 augustus 2012 gestelde termijn te berichten dat hij verzoeker in verband met een verblijf in het buitenland niet kon bereiken. Dat heeft hij echter niet gedaan. Verzet ongegrond.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 22 de Febrero de 2013

  Verzet ongegrond. Griffierecht niet betaald.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 22 de Febrero de 2013

  Verzet ongegrond. Griffierecht is niet betaald.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 22 de Febrero de 2013

  Verzet niet-ontvankelijk. Geen verschoonbare termijnoverschrijding.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 22 de Febrero de 2013

  Verzet ongegrond. Griffierecht is niet betaald.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 22 de Febrero de 2013

  Verzet gegrond. De uitspraak van de Raad van 19 december 2012 is niet in overeenstemming met artikel 6:20, derde lid, van de Awb. De voorzieningenrechter van de rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het beroep mede betrekking heeft op het alsnog genomen - primaire - besluit van 20 juli 2012. De uitspraak van de Raad van 19 december 2012 vervalt en het onderzoek wordt voortgezet in de stand...

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 15 de Febrero de 2013

  Verzet ongegrond. Tegen een uitspraak op grond van art. 8:54 Awb kan geen hoger beroep worden ingesteld. Wel kan daartegen (bij de rechtbank) verzet worden gedaan. Doorzending als verzetschrift naar de rechtbank.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 15 de Febrero de 2013

  Verzet ongegrond. Niet tijdige betaling griffierecht. Of het LDCR appellante wel of niet voldoende heeft geïnformeerd, maakt niet uit. Daarin is geen rechtvaardiging gelegen voor het feit dat appellante het punt van het griffierecht na haar contact met het LDCR op zijn beloop heeft gelaten.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 15 de Febrero de 2013

  Verzet ongegrond. Het beroepschrift is niet tijdig ingediend. Termijnoverschrijding is niet verschoonbaar.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 15 de Febrero de 2013

  Verzet tegen niet-ontvankelijk verklaring hoger beroep gegrond verklaard. In verzet is gebleken dat, als gevolg van een administratieve fout, de adressering van de brief van 18 september 2012 een onjuiste postcode bevat. Naar aanleiding daarvan is een nieuwe termijn voor de betaling van het griffierecht gesteld. Het griffierecht is binnen die termijn betaald.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 15 de Febrero de 2013

  Verzet ongegrond. Het hogerberoepschrift is gedateerd 26 april 2012 en is - abusievelijk - gericht aan en verzonden naar de Raad van State, waar het op 7 mei 2012 is ontvangen. Op de enveloppe is door PostNL het poststempel 4 mei 2012 aangebracht. De Raad van State heeft het hogerberoepschrift doorgezonden aan de Raad. Post vertraagd tengevolge van de drukke dagen rond Koninginnedag? Het risico...

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 15 de Febrero de 2013

  Verzet ongegrond. Niet tijdige betaling griffierecht. Nog daargelaten dat het bedrag bij de Raad niet is ontvangen, heeft appellante pas na de ontvangst van de uitspraak van de Raad, waartegen nu dus verzet is ingesteld, geprobeerd het griffierecht te betalen. Van feiten en omstandigheden die leiden tot het oordeel dat dit appellante niet kan worden verweten, is niet gebleken.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 15 de Febrero de 2013

  Verzet ongegrond. Het beroepschrift is niet tijdig ingediend. Termijnoverschrijding is niet verschoonbaar

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 7 de Febrero de 2013

  Verzet. Niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding. Gelet op de overgelegde nieuwe medische informatie kan de termijnoverschrijding appellante niet worden verweten.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 7 de Febrero de 2013

  Verzet. Appellante heeft geen feiten of omstandigheden aangevoerd die leiden tot het oordeel dat het verzuim, geen betaling griffierecht, appellante niet kan worden verweten.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 11 de Enero de 2013

  Verzet ongegrond. De Raad stelt vast dat het griffierecht niet is betaald.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 11 de Enero de 2013

  Verzet. Uit de bij het verzetschrift gevoegde stukken blijkt dat het bedrag van het griffierecht op 5 april 2012 via GWK Travelex is overgemaakt. Dat is na het verstrijken van de gestelde termijn. Niet is gebleken van belemmeringen voor appellante om binnen de termijn voor betaling te zorgen. Verzet ongegrond.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 11 de Enero de 2013

  Verzet ongegrond. Griffierecht is niet betaald.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 11 de Enero de 2013

  Verzet. Geen gronden van verzet binnen de gestelde termijn ingediend. Van feiten of omstandigheden die leiden tot het oordeel dat dit niet aan (de gemachtigde van) appellant kan worden verweten, is niet gebleken. Verzet niet-ontvankelijk.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 11 de Enero de 2013

  Verzet. De brief, waarin de termijn voor het betalen van griffirecht werd gesteld, bevat de datum 8 maart 2012. Appellante moest er daarom van uitgaan dat de brief op die datum is verzonden. Zij heeft niet aangevoerd dat zij de brief pas na het verstrijken van de termijn heeft ontvangen. Er is ook niet gebleken van andere belemmeringen. Verzet ongegrond.

 • Verzet van Centrale Raad van Beroep, 11 de Enero de 2013

  Verzet. Appellante heeft geen bewijsstukken overgelegd waaruit blijkt dat zij binnen de gestelde termijn pogingen heeft ondernomen om het griffierecht te betalen. Verzet ongegrond.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT