Voorlopige voorziening (Centrale Raad van Beroep)

534 resultaten voor Voorlopige voorziening (Centrale Raad van Beroep)

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 18 de Junio de 2013

  Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Intrekking en terugvordering WAO-uitkering. Invordering opgeschort totdat op het hoger beroep in de hoofdzaak is beslist. Geen spoedeisend belang.

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 21 de Mayo de 2013

  Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Intrekking bijstand. Kortsluiting. Op grond van de verklaringen van verzoeker en de bevindingen tijdens het huisbezoek kon het college gerede twijfel hebben over de woonsituatie van verzoeker. Verzoeker heeft om redenen van privacy geweigerd de naam en het adres van zijn vriendin, waar hij enige dagen per week verbleef, kenbaar te maken. Verzoeker...

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 23 de Abril de 2013

  Afwijzing verzoek voorlopige voorziening. Kortsluiting. Beëindiging AIO-aanvulling omdat verzoekster vanaf 1 maart 2011 in Indonesië verblijft, niet langer over een eigen woonruimte in Nederland beschikt en niet langer in een Nederlandse gemeente ingeschreven staat. Het territorialiteitsbeginsel sluit een belanghebbende die woonplaats heeft buiten Nederland uit van het recht op bijstand. Geen...

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 17 de Abril de 2013

  Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Geen sprake van spoedeisend belang in financieel opzicht. Niet gebleken van een voor verzoeker zo zwaarwegend belang dat de behandeling van de hoofdzaak niet zou kunnen worden afgewacht.

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 9 de Abril de 2013

  Afwijzing aanvraag ingevolge de WWB. Gezamenlijke huishouding.

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 9 de Abril de 2013

  Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand. Er is sprake van kosten die niet als een bijzondere omstandigheid worden aangemerkt.

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 27 de Marzo de 2013

  Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk dat verzoeker na zijn vrijlating uit de PIOA over een bepaalde vorm van opvang zal komen te beschikken. In de gegeven omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat thans niet is gebleken dat is voldaan aan de in artikel 8:81 van de Awb gestelde voorwaarde van onverwijlde...

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 22 de Marzo de 2013

  Verzoek om voorlopige voorziening. Weigering IVA-uitkering. Verzoekster zoekt dat spoedeisend belang in de omstandigheid dat de begeerde woning verkocht zou kunnen zijn voordat het hoger beroep voltooid is. Geen sprake van spoedeisend belang. Een dergelijk belang kan niet gelegen zijn in de huidige woonomstandigheden van het gezin van verzoekster, reeds om dat die niet een noodsituatie vormen....

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 19 de Marzo de 2013

  Afwijzing verzoek om voorlopige voorzieningen. De verwachting bestaat dat de intrekking van de bijstand van appellant in stand zal kunnen blijven.

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 19 de Marzo de 2013

  Verzoek om voorlopige voorziening. Kennelijk niet-ontvankelijk nu het hoger beroep niet-ontvankelijk is verklaard.

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 12 de Marzo de 2013

  Afwijzing aanvraag om bijstand. Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Verzoeker heeft met de door hem verstrekte gegevens onvoldoende inzicht verstrekt over de wijze waarop hij in de kosten van zijn bestaan heeft kunnen voorzien. Met wat verzoeker heeft overgelegd, wat daarvan zij, is het bestaan van de gestelde geldleningen en huurschuld niet onderbouwd met verifieerbare stukken....

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 12 de Marzo de 2013

  Afwijzing aanvraag om bijstand. Schending inlichtingenverplichting. Er is geen grond aanwezig voor het treffen van een voorlopige voorziening, zodat het verzoek daartoe zal worden afgewezen.

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 11 de Marzo de 2013

  Niet-ontvankelijkverklaring verzoek om een voorlopige voorziening. Gegeven het feit dat het Uwv het hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak heeft ingetrokken, is niet langer voldaan aan de voorwaarde dat met betrekking tot de uitspraak ten aanzien waarvan een voorlopige voorziening wordt gevraagd hoger beroep is ingesteld.

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 27 de Febrero de 2013

  Toewijzing verzoek om voorlopige voorziening. Niet blijkt dat de gedragingen van verzoeker voor de werkgever een dringende reden voor ontslag vormden. Gezien echter het feit dat de werkgever, na 24 februari 2011 respectievelijk 21 juni 2011, niet onverwijld actie heeft ondernomen om te komen tot een beëindiging van de aanstelling van verzoeker, is het oordeel van de voorzieningenrechter van de...

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 7 de Febrero de 2013

  Verzoek om een voorlopige voorziening. Kortsluiting. In het geval van verzoekers gaat het om besluiten tot wijziging (of herziening) van hun uitkeringen op grond van de Appa, terugvordering van hetgeen als gevolg daarvan te veel is betaald, alsmede vaststelling en invordering van de terug te vorderen bedragen. In hetgeen door verweerders is aangevoerd ziet de voorzieningenrechter geen enkele...

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 6 de Febrero de 2013

  Verzoek om voorlopige voorziening. Afwijzing aanvraag om in aanmerking te komen voor een badstoeltje en adequate huisvesting. Voldoende spoedeisend belang. Verzoekster behoort tot de categorie kwetsbare personen die gezien artikel 8 van het EVRM in het bijzonder recht hebben op bescherming van hun privé- of gezinsleven. Verzoekster maakt gebruik van de opvangvoorziening van de GOL. Met de...

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 28 de Enero de 2013

  Verzoek om voorlopige voorziening. Voldoende spoedeisend belang. Nu verzoeker geen toereikende onderbouwing heeft gegeven voor de gestelde besteding van het in het bestreden besluit genoemde bedrag van € 114.000,-, moet worden geoordeeld dat vooralsnog het recht op uitkering niet is vast te stellen. De voorzieningenrechter acht het dan ook niet in redelijke mate waarschijnlijk dat de aangevallen...

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 21 de Enero de 2013

  Verzoek om voorlopige voorziening. Voldoende spoedeisend belang. Het standpunt van de rechtbank dat het op 6 oktober 2008 niet vast stond dat betrokkene op medische gronden blijvend ongeschikt was voor de verdere vervulling van de militaire dienst en dat verzoeker niet bevoegd was om betrokkene op die grond ontslag uit de militaire dienst te verlenen wordt vooralsnog onderschreven. Afwijzing...

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 21 de Enero de 2013

  Verzoeken om voorlopige voorziening. Spoedeisend belang aanwezig nu de aangevallen uitspraak meebrengt dat betrokkene tewerkgesteld moet worden in haar eigen functie. Er is voldoende reden om het verzoek van het bestuur toe te wijzen. In aanmerking genomen dat het verzoek van het bestuur wordt toegewezen, valt reeds daarom niet in te zien dat betrokkene nog enig spoedeisend belang heeft bij het...

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 21 de Enero de 2013

  Verzoek om voorlopige voorziening en bodemzaak. Verzoek om terug te komen van het besluit waarbij de WAO-uitkering is ingetrokken. Anders dan verzoeker lijkt te veronderstellen, was voor hem de enige mogelijkheid om het Uwv het besluit van 26 juli 2010 inhoudelijk te laten heroverwegen het indienen van een verzoek om terug te komen van dat besluit, onder verwijzing naar het rapport van de...

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 16 de Enero de 2013

  Verzoek om voorlopige voorziening. Verzoekster is er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat sprake is van een spoedeisend belang bij het treffen van de door haar verzochte voorlopige voorziening. Van bijzondere betekenis hierbij is dat van de zijde van verzoekster in het geheel geen stukken in het geding zijn gebracht welke kunnen dienen ter onderbouwing van haar stelling met betrekking tot...

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 10 de Enero de 2013

  Verzoek om proceskostenveroordeling na intrekking voorlopige voorziening. Geen sprake van tegemoetkomen. Afwijzing proceskostenveroordeling.

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 27 de Diciembre de 2012

  Schending van de beginselen van een goede procesorde, die zijn neergelegd in artikel 8:55 van de Awb, nu de rechtbank haar uitspraak van 20 juli 2012 op verzet heeft gedaan zonder dat er sprake is van een verzetschrift van verzoeker. Er bestaat derhalve aanleiding om het appelverbod te doorbreken. De voorzieningenrechter is bevoegd om kennis te nemen van het door verzoeker ingestelde hoger beroep.

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 19 de Diciembre de 2012

  Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Verzoeker maakt op dit moment zonder problemen gebruik van een opvangarrangement in de Jozef kerk in Amsterdam. Dit opvangarrangement zal - naar het zich laat aanzien - in ieder geval worden gecontinueerd tot eind maart 2013. In de gegeven omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat niet is gebleken dat is voldaan aan de in artikel 8:81...

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 19 de Diciembre de 2012

  Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de rechtbank terecht en met juistheid heeft verwezen naar de uitspraak van de Raad van 22 november 2011, LJN BU6844. In die uitspraak is geoordeeld dat indien sprake is van een positieve verplichting niettemin de beperkte doelstelling van de WWB in acht dient te worden genomen. Een positieve verplichting ten...

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 19 de Diciembre de 2012

  Afwijzing verzoek om een voorlopige voorziening. Afwijzing verzoek om opvang of om leef- en reisgeld op grond van de Wmo of de WWB. De voorzieningenrechter verwijst op de uitspraak van de Raad van 9 november 2011, LJN BU4382, waarin is geoordeeld dat aan een verplichting die voortvloeit uit artikel 8 van het EVRM niet met toepassing van de WWB gestalte kan worden gegeven. De voorzieningenrechter...

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 19 de Diciembre de 2012

  Verzoek om voorlopige voorziening. Voldoende spoedeisend belang aanwezig voor een voorlopige voorziening, verrzoekers hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat zij hun woning zullen verliezen indien zij verstoken zullen blijven van financiële middelen. De voorzieningenrechter stelt vast dat uit de besluitvorming van het COA blijkt dat er ten tijde van de aangevallen uitspraak en op dit moment voor

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 17 de Diciembre de 2012

  Intrekking bijstand. Schending inlichtingenverplichting. Gezamenlijke huishouding. Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening.

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 10 de Diciembre de 2012

  Verzoek om voorlopige voorziening. Geen spoedeisend belang aanwezig. Het is niet aannemelijk geworden dat verzoeker, indien de gevraagde voorlopige voorziening niet wordt getroffen, in een financiële noodsituatie zal komen te verkeren. Evenmin is sprake van het door verzoeker gestelde spoedeisend belang met het oog op de voortgang en de continuïteit van de opleiding tot raio.

 • Voorlopige voorziening van Centrale Raad van Beroep, 7 de Diciembre de 2012

  Geen betaling griffierecht binnen de gestelde termijn. Verzoek om voorlopige voorziening niet ontvankelijk.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT