Voorlopige voorziening+bodemzaak (Centrale Raad van Beroep)

107 resultaten voor Voorlopige voorziening+bodemzaak (Centrale Raad van Beroep)

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 5 de Junio de 2013

  Kortsluiting. Aanvraag voor huishoudelijke hulp buiten behandeling gesteld. Verzoekster heeft geen medewerking verleend aan een door het college nodig geacht medisch onderzoek. Het college was dan ook niet bevoegd de aanvraag buiten behandeling te stellen wegens het ontbreken van medische informatie, maar had op die aanvraag inhoudelijk een beslissing moeten nemen. Het college heeft zich terecht...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 15 de Febrero de 2013

  Kortsluiting. Na afloop van de bezwaartermijn ingediend bezwaarschrift. Bezwaar van verzoeker is door de Svb terecht niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent allereerst dat het beroep van verzoeker ongegrond moet worden verklaard. Verder betekent dit dat er geen grond aanwezig is voor het treffen van een voorlopige voorziening, zodat het verzoek daartoe moet worden afgewezen.

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 8 de Enero de 2013

  Intrekking en terugvordering bijstand. Schending inlichtingenverplichting. Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening.

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 25 de Septiembre de 2012

  Beëindiging bijstand: geen recht op bijstand wegens niet rechtmatig verblijf in Nederland. Een eventuele positieve verplichting om recht te doen aan artikel 8 van het EVRM ten aanzien van vreemdelingen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de WWB moet niet met toepassing van de WWB gestalte worden gegeven.

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 19 de Julio de 2012

  Afwijzing aanvraag om bijstand. Verzoeker was geen vreemdeling in de zin van artikel 11, tweede en derde lid, van de WWB. Als gevolg hiervan valt verzoeker onder artikel 16, tweede lid, van de WWB, en kan aan hem zelfs uit hoofde van zeer dringende redenen, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, geen bijstand ingevolge de WWB worden toegekend. Ten tijde van de zitting van de...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 17 de Julio de 2012

  Buiten behandeling stellen aanvraag. De door verzoeker aangevoerde omstandigheden kunnen niet leiden tot de conclusie dat verzoeker niet in staat is geweest de gevraagde en benodigde stukken tijdig over te leggen. Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening.

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 23 de Mayo de 2012

  Bezwaar niet-ontvankelijk. Het primaire besluit betreft niet een besluit tot intrekking van een aan verzoeker verleende aanstelling. Het besluit valt niet anders te karakteriseren dan als een besluit om verzoeker, in afwijking van het eerder geuite voornemen daartoe, toch niet in de door hem geambieerde functie bij de politieregio te benoemen. Tegen dit besluit kan geen bezwaar worden ingesteld....

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 13 de Febrero de 2012

  Beroep tegen het uitblijven van een besluit. De redelijke termijn voor het nemen van een besluit is niet overschreden. De minister was op het moment van het indienen van het beroepschrift niet in gebreke om tijdig een besluit te nemen. Voorts is niet gebleken dat verzoekster de minister in gebreke heeft gesteld, noch dat redelijkerwijs niet van verzoekster kon worden gevergd dat zij de minister...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 20 de Diciembre de 2011

  Afwijzing aanvraag bijstand. Vreemdeling. Ten tijde hier van belang is het bepaalde in artikel 16, tweede lid, van de WWB, op verzoekster van toepassing was, zodat aan haar zelfs in geval van zeer dringende redenen, zoals bedoeld in het eerste lid van dat artikel, geen uitkering ingevolge de WWB kan worden toegekend. In het kader van de WWB is niet langer van belang en kan dus onbeoordeeld...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 13 de Diciembre de 2011

  Kortsluiting. Afwijzing aanvraag bijstand. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij gedurende de hier te beoordelen periode woonachtig was op het door hem opgegeven adres. Appellant heeft er om hem moverende redenen evenwel voor gekozen niet de vereiste helderheid te verschaffen en de ontstane onduidelijkheid te laten voortbestaan.

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 25 de Octubre de 2011

  Van de zijde van de DWI is ten onrechte geweigerd om verzoeker het gevraagde uitstel te verlenen. Hieruit volgt dat verzoeker in dit geval niet kan worden verweten dat hij niet binnen de daartoe gestelde termijn de gevraagde bankafschriften heeft verstrekt. Hiermee is gegeven dat niet aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 54, vierde lid, van de WWB is voldaan. Dit betekent dat het...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 11 de Octubre de 2011

  Weigering bijstandsuitkering toe te kennen. Kortsluiting. Verzoeker is directeur van een stichting. De beschikbare gegevens bieden een toereikende grondslag voor het oordeel dat verzoeker in het kalenderjaar 2010 in totaal ten minste 1225 uren werkzaam is geweest. De aanwezigheid tijdens reguliere arbeidstijden op een werkplek in een bedrijf rechtvaardigt de vooronderstelling dat deze daar ook...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 27 de Septiembre de 2011

  Weigering terug te komen van besluit met betrekking tot herziening en terugvordering WW-uitkering en oplegging boete. Kortsluiting. Geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden in de zin van artikel 4:6 van de Awb. Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening.

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 27 de Septiembre de 2011

  Kortsluiting. De rechtbank heeft het beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens niet-tijdige betaling griffierecht. Ten onrechte menen verzoekers dat zij in beroep niet ieder voor zich griffierecht verschuldigd zijn. Op grond van artikel 8:41, eerste lid, van de Awb is slechts eenmaal griffierecht verschuldigd, indien sprake is van een beroepschrift ter zake van twee of meer samenhangende...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 19 de Septiembre de 2011

  Bezwaar tegen weigering pgb terecht niet-ontvankelijk verklaard door het College wegens niet verschoonbare termijnoverschrijding. Kortsluiting. Ziekenhuisopname vader leidt niet tot verschoonbaarheid, nu ook de moeder bewindvoerder en mentor van verzoekster is. Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening.

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 25 de Agosto de 2011

  Vaststaat dat het college niet (opnieuw) op het bezwaar heeft beslist en de daarvoor geldende termijn, mede als gevolg van de ontstane impasse over het instellen van het nader medische onderzoek, is overschreden. De Raad zal daarom het beroep tegen het, met een besluit gelijk te stellen, niet tijdig nemen van een besluit ter uitvoering van de uitspraak gegrond verklaren en dat besluit vernietigen.

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 23 de Agosto de 2011

  Opschorting en intrekking bijstandsuitkering. Bewijslast rust op het College. Het College is er niet in geslaagd aan de hand van objectieve gegevens aannemelijk te maken dat verzoeker de ontbrekende bladzijden van de bankafschriften niet reeds voor de in het opschortingsbesluit genoemde termijn heeft overgelegd. Het College was niet bevoegd om wegens het niet verstrekken van deze gegevens het...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 2 de Agosto de 2011

  Toewijzing verzoek om voorlopige voorziening. Het was aan het College om te beoordelen of aan de door verzoekster verstrekte gegevens de conclusie kon worden verbonden dat sprake was van een gezamenlijke huishouding. De voorzieningenrechter ziet hierin - en gelet op het spoedeisende belang van verzoekster - voldoende aanleiding om de gevraagde voorlopige voorziening te treffen. Bepaalt dat het...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 9 de Mayo de 2011

  Vaststellen betalingsregeling. Hoewel de voorzieningenrechter begrip kan opbrengen voor het standpunt van het college dat onterecht uitgekeerd gemeenschapsgeld zo spoedig mogelijk terug moet komen, heeft het college de voorzieningenrechter er niet van kunnen overtuigen dat er een snellere weg is dan het door verzoeker op 17 januari 2011 gedane voorstel. De voorzieningenrechter is van oordeel dat...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 27 de Abril de 2011

  Weigering terug te komen van rechtensonaantastbare besluiten, inhoudende herziening en terugvordering WW-uitkering, aangezien verzoekers aangemerkt zijn als grensarbeider, berust op goede gronden. Kortsluiting. Geen nieuwe feiten of omstandigheden. De stelling van verzoekers dat de werkgever geen Duits bedrijf is, is geen feit, dat het terugkomen van de oorspronkelijke besluiten rechtvaardigt. De

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 7 de Abril de 2011

  WW-uitkering is terecht blijvend geheel geweigerd omdat verzoeker verwijtbaar werkloos is geworden. Hardnekkige weigering om de opgedragen werkzaamheden te verrichten, resulterend in ontslag. Verwijtbaar gedrag. Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Kortsluiting.

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 8 de Febrero de 2011

  Afwijzing voorlopige voorziening. Kortsluiting. Schending doorzendplicht. Verzoeker heeft zijn feitelijke verblijfplaats niet aan het College bekend gemaakt ondanks uitdrukkelijk verzoek van het College. De gemachtigde heeft volstaan met de mededeling dat verzoeker zich ten tijde van de aanvraag in Rotterdam bevond. Het College was niet in staat te beoordelen welk bestuursorgaan bevoegd was de...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 28 de Diciembre de 2010

  Afwijzing verzoek om een voorlopige voorziening. Verzoeker heeft zijn feitelijke verblijfplaats niet aan het College bekend gemaakt. Daarom was het College niet in staat te beoordelen welk bestuursorgaan kennelijk bevoegd was de aanvraag van verzoeker in behandeling te nemen. Daarom kon naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet van het College verlangd worden de aanvraag door te zenden....

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 9 de Diciembre de 2010

  Voorlopige voorziening. Kortsluiting. Het bestuur is op goede gronden tot de conclusie gekomen dat verzoeker niet aan de aan hem gestelde hoge en verzwaarde eisen heeft voldaan. Hoewel uit de beoordeling valt af te leiden dat verzoeker goed en volledig functioneert en meer aankan dan collega rechters die net hun rio-opleiding hebben afgerond, wordt tevens vermeld dat verzoeker op het moment van...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 28 de Septiembre de 2010

  Adresloos; verplichting aangifte te doen van briefadres; beleidsvrijheid College; aanwijzing adres dak- en thuislozen niet in strijd met redelijke beleidsbepaling.

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 14 de Septiembre de 2010

  De voorzieningenrechter stelt vast dat verzoekster heeft nagelaten met controleerbare en verifieerbare gegevens aannemelijk te maken dat zij in het jaar voorafgaande aan haar bijstandsaanvraag in de drie registreerde eenmanszaken geen bedrijfsmatige activiteiten heeft verricht en hieruit geen inkomsten heeft genoten. Verzoekster heeft in het bijzonder niet aannemelijk gemaakt dat de...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 25 de Mayo de 2010

  Afwijzing aanvragen bijstandsuitkering. Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Nader onderzoek kan redelijkerwijs niet bijdragen aan de beoordeling van de hoofdzaken en ook overigens is geen sprake van beletselen om tevens onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaken. Verzoekers, meerderjarige vreemdelingen van gestelde Chinese nationaliteit, hebben nimmer rechtmatig in Nederland...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 25 de Mayo de 2010

  Afwijzing verzoeken om voorlopige voorziening. Illegaal in Nederland verblijvende Chinezen. Verplicht juiste en volledige informatie te verstrekken over woonadres, aangezien dat gegeven van essentieel belang is voor de verlening van bijstand. Geen bijzondere omstandigheden. De kans dat verzoekers in (vreemdelingen)bewaring zullen worden gesteld indien zij hun verblijfplaatsen zouden prijsgeven,...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 22 de Marzo de 2010

  De rechtbank oordeelde dat er geen sprake is geweest van een plichtsverzuim van zodanige aard of ernst dat dit de opgelegde straf van onvoorwaardelijk ontslag rechtvaardigt. Het college heeft ter uitvoering van de aangevallen uitspraak wederom het strafontslag gehandhaafd. Spoedeisend beland gelet op de (financiële) situatie van verzoeker. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de rechtbank...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, 8 de Enero de 2010

  WW-uitkering blijvend geheel geweigerd. Spoedeisend belang. De voorzieningenrechter oordeelt dat geen sparke is van een ontslag door of op verzoek van verzoekster, zodat verzoekster niet verwijtbaar werkloos is geworden.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT