Wraking (Centrale Raad van Beroep)

18 resultaten voor Wraking (Centrale Raad van Beroep)

 • Wraking van Centrale Raad van Beroep, 4 de Junio de 2013

  Beslissing 1: De Raad is in beginsel onbevoegd om kennis te nemen van een hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank op een verzoek om wraking. Geen schending van de eisen van een goede procesorde dan wel van fundamentele rechtsbeginselen. Beslissing 2: De Raad begrijpt dat het oordeel van de rechtbank dat sprake is van misbruik van de bevoegdheid om te wraken is gebaseerd op de...

 • Wraking van Centrale Raad van Beroep, 28 de Mayo de 2013

  Afwijzing verzoek om wraking. De enkele omstandigheid dat mr. Schuttel op voorhand geen gehoor heeft gegeven aan het verzoek om deskundigen te benoemen en geen aanleiding heeft gezien de zaak naar een meervoudige kamer te verwijzen, vormt geen aanknopingpunt voor het oordeel dat hij met betrekking tot de beoordeling van het hoger beroep ten opzichte van verzoeker vooringenomen is dan wel dat...

 • Wraking van Centrale Raad van Beroep, 22 de Mayo de 2013

  Afwijzing verzoek om wraking.

 • Wraking van Centrale Raad van Beroep, 8 de Mayo de 2013

  Afwijzing verzoeken om wraking van mrs. Heijs, van de Griend en Hillen. Dat sprake zou zijn van partijdigheid aan de zijde van mr. van der Griend en mr. Hillen is niet gebleken. De beslissing van mr. Heijs om de gemachtigde van het Uwv niet te verzoeken de zittingszaal te verlaten, is een procedurele beslissing. De impliciete weigering van de Raad om een kopie van een compact disc te verstrekken,

 • Wraking van Centrale Raad van Beroep, 2 de Abril de 2013

  Afwijzing verzoek om wraking. Er is geen enkele reden om te twijfelen aan de verklaring van mr. Heijs in zijn schriftelijke reactie van 19 maart 2013 dat hij na de indiening van het wrakingsverzoek tegen mr. Schuttel op geen enkele wijze contact met mr. Schuttel heeft gehad.

 • Wraking van Centrale Raad van Beroep, 30 de Julio de 2012

  Afwijzing verzoek om wraking. De enkele omstandigheid dat mr. Rottier heeft meegewerkt aan - in de ogen van verzoeker - hem onwelgevallige uitspraken, vormt geen reden om aan te nemen dat mr. Greebe jegens verzoeker partijdig of vooringenomen is ten aanzien van de onderhavige zaak. Dat mr. Rottier en mr. Greebe deel uitmaken van dezelfde kamer is hiervoor eveneens onvoldoende. Ook de overige door

 • Wraking van Centrale Raad van Beroep, 14 de Junio de 2012

  Afwijzing verzoek om wraking. Een wrakingsgrond dient gelegen te zijn in feiten of omstandigheden die betrekking hebben op de (persoon van de) rechter die de zaak behandelt. Hiervan is in het onderhavige geval geen sprake. De agendering van het herzieningsverzoek voor de zitting van 20 juni 2012 is een procedurele beslissing. Volgens vaste rechtspraak, CRvB 3 december 2010, LJN BO6452, is wraking

 • Wraking van Centrale Raad van Beroep, 10 de Mayo de 2012

  Wrakingsverzoek niet-ontvankelijk omdat verzoeker na de uitspraak van de Raad om wraking van de rechters heeft verzocht,

 • Wraking van Centrale Raad van Beroep, 10 de Mayo de 2012

  Verzoeken om wraking niet-ontvankelijk. De wraking die ziet op het geding 10/2676 WWB is gedaan nadat door de Raad uitspraak is gedaan. Het verzoek om wraking dat ziet op dit geding kan niet leiden tot een inhoudelijke beoordeling en wordt dan ook niet-ontvankelijk verklaard. De wraking die ziet op de gedingen 12/1448 t/m 12/1701 WWB gaat er aan voorbij dat deze gedingen nog niet ter behandeling...

 • Wraking van Centrale Raad van Beroep, 19 de Abril de 2012

  Wraking. Het verzoek om wraking van de wrakingskamer wordt buiten behandeling gelaten. Er is geen beletsel voor de wrakingskamer om zich over het verzoek om wraking van de behandelende rechters een oordeel te vormen. Het verzoek om wraking van de behandelend rechters wordt afgewezen. In de door verzoeker geschetste wijze van vraagstelling en zijn kritiek op het verloop van de zitting zijn geen...

 • Wraking van Centrale Raad van Beroep, 14 de Febrero de 2012

  Afwijzing verzoek om wraking. De enkele omstandigheid dat de rechter geen gehoor heeft gegeven aan het verzoek om op een gegeven moment iets te mogen zeggen of naar het oordeel van verzoeker een verkeerd onderwerp aansnijdt, vormt geen zwaarwegende aanwijzing dat de rechter jegens verzoeker vooringenomen is. Dat de rechter het onderscheid niet wist tussen de rekening van een stichting of van een...

 • Wraking van Centrale Raad van Beroep, 19 de Enero de 2012

  Derde verzoek om wraking wordt niet in behandeling genomen. Tijdens het voortgezette onderzoek heeft verzoeker de behandelende rechters voor de derde maal gewraakt, waarna het onderzoek ter zitting andermaal is geschorst. Nu de Raad bij zijn beslissing van 6 december 2011 met toepassing van artikel 8:18, vierde lid, van de Awb heeft bepaald dat een volgend verzoek niet in behandeling wordt...

 • Wraking van Centrale Raad van Beroep, 6 de Diciembre de 2011

  Tweede verzoek om wraking. De Raad neemt het verzoek om wraking niet in behandeling. De Raad bepaalt dat een volgend verzoek om wraking van de behandelende rechters in deze hoger beroepszaak van verzoeker niet in behandeling wordt genomen. De aangevoerde wrakingsgrond is niet gericht tegen de persoon van de rechters, zodat deze niet anders kan worden opgevat dan te zijn gericht tegen elk lid van...

 • Wraking van Centrale Raad van Beroep, 24 de Octubre de 2011

  Afwijzing verzoek om wraking. Een wrakingsgrond dient gelegen te zijn in feiten of omstandigheden die betrekking hebben op de (persoon van de) rechter die de zaak behandelt. Een aantal van de door verzoeker genoemde gedragingen betreffen andere personen dan de rechter. Die gedragingen kunnen niet worden aangemerkt als feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou...

 • Wraking van Centrale Raad van Beroep, 24 de Octubre de 2011

  Afwijzing verzoek om wraking. Verzoeker heeft geen feiten of omstandigheden aangevoerd die specifiek betrekking hebben op de persoon van één of meer van de behandelende rechters in deze zaak en die raken aan de rechterlijke onpartijdigheid. Zoals de Raad eerder heeft overwogen in zijn uitspraken van 28 januari 2005, LJN AS8815 en van 22 augustus 2006, LJN AY8554, is een verzoek om wraking van een

 • Wraking van Centrale Raad van Beroep, 19 de Agosto de 2011

  Proces-verbaal van mondelinge beslissing. Afwijzing verzoek om wraking. Geen feiten of omstandigheden die betrekking hebben op de persoon van de betrokken rechter. De enkele omstandigheid dat een rechter in een eerdere zaak van verzoeker betreffende een soortgelijke aangelegenheid een uitspraak heeft gedaan, al of niet onder verwijzing naar, eventueel mede door hem gevormde, vaste jurisprudentie...

 • Wraking van Centrale Raad van Beroep, 15 de Julio de 2011

  Afwijzing verzoek om wraking. Er is geen grond voor het oordeel dat sprake is van (de schijn van) partijdigheid van mr. Van den Hurk.

 • Wraking van Centrale Raad van Beroep, 29 de Marzo de 2011

  Niet-ontvankelijkverklaring verzoek om wraking. Nadat in een zaak uitspraak is gedaan, kan geen verzoek om wraking meer worden ingediend. Net zo min als verzoeker (hoger) beroep kan instellen tegen een uitspraak van de Raad bij diezelfde Raad, kan hij opkomen bij de Raad tegen een beslissing van een wrakingskamer van de Raad. Daarom komt de Raad niet toe aan beoordeling van de stelling van...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT