in Gerechtshof › Cassatie
in vLex Nederland

36 resultaten voor Gerechtshof › Cassatie

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Gerechtshof Den Haag, 9 april 2013

  Verdeling. Uitleg overeenkomst met betrekking tot (wijziging) medeeigendom. Waardering pand: WOZ waarde of taxatiewaarde. Aandeel van de man: percentage taxatiewaarde of overwaarde. Huurinkomsten: artikel 3:172 BW. Saldo bankrekening.

 • Cassatie van Gerechtshof Arnhem, 17 januari 2012

  Algemeen. Belastingplichtige is gebonden aan ter zitting van rechtbank gesloten compromis.

 • Cassatie van Gerechtshof Amsterdam, 31 mei 2011

  Erfdienstbaarheid, recht op overpad. Tussen partijen bestaan ernstige conflicten over de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de erfdienstbaarheid. Geen onvoorziene omstandigheden. Tijdelijke opheffing erfdienstbaarheid indien daartegenover een vergoeding wordt betaald.

 • Cassatie van Gerechtshof 's-Gravenhage, 16 mei 2011

  De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan rijden onder invloed van heroïne. Het hof veroordeelt de verdachte tot een geldboete van EUR 250,- en ontzegt de verdachte de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 16 maanden.

 • Cassatie van Gerechtshof Arnhem, 8 juni 2010

  Boete. Omvang geding in hoger beroep. Naheffingsaanslag kan niet voor het eerst in appel worden aangevochten. Belanghebbende kan zich met betrekking tot de boete niet verstoppen achter haar adviseur.

 • Cassatie van Gerechtshof Leeuwarden, 26 mei 2010

  Verdachte wordt vrijgesproken van oplichting.

 • Cassatie van Gerechtshof Leeuwarden, 18 mei 2010

  diensbetrekking. Het hof acht op grond van de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening had toen hij het gereedschap van aangever mee nam naar zijn woning.

 • Cassatie van Gerechtshof Arnhem, 2 maart 2010

  Sv: Tegen een beslissing op een verzoek ex artikel 591 Sv staat geen hoger beroep of beroep in cassatie open. Niet-ontvankelijk in hoger beroep.

 • Cassatie van Gerechtshof 's-Gravenhage, 19 januari 2010

  Aansprakelijkheid wedstrijdleiders voor kart-ongeval. Beroep op exoneratie, gelet op ernstige verwijtbaarheid, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

 • Cassatie van Gerechtshof Arnhem, 17 april 2009

  Het hof acht bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een tweetal inbraken in stacaravans, alsmede een poging daartoe. Verdachte heeft de politie op een dwaalspoor gezet door te verklaren dat hij door de daders daarvan mishandeld zou zijn en daarvan (valse) aangifte te doen, terwijl de door hem opgelopen verwondingen niet het gevolg waren van mishandeling, maar van de - door...

 • Cassatie van Gerechtshof 's-Gravenhage, 20 december 2007

  Bodemsanering.

 • Cassatie van Gerechtshof Arnhem, 13 november 2007

  Vooropgesteld moet worden dat ingevolge art. 611a lid 3 Rv een dwangsom niet kan worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak waarin zij is vastgesteld, een voorwaarde die in de litigieuze veroordeling is verdisconteerd. Betekening aan privaatrechtelijke rechtspersonen zoals Rots-Vast dient overeenkomstig art. 50 Rv te geschieden aan hun kantoor of aan de persoon of de woonplaats van een...

 • Cassatie van Gerechtshof Amsterdam, 13 december 2004

  Het hof heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen -en vindt daarin de redenen die tot de keuze van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van na te melden duur leiden- dat verdachte gedurende een periode van ongeveer een jaar een spilfunctie heeft vervuld binnen een organisatie die zich bezighield met de handel in harddrugs en het opzetten van een transportlijn voor...

 • Cassatie van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 8 januari 2002

  Verdachte komt in cassatie in beroep tegen een arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch waarbij verdachte is veroordeeld tot een geldboete van 1000 gulden vanwege overtreding van art. 30, eerste lid van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De verdediging voert kort gezegd aan dat de Herbevolkingsregeling klassieke varkenspest 1997 onverbindend zou zijn wegens strijd met de Europese...

 • Cassatie van Gerechtshof Amsterdam, Ondernemingskamer, 28 juni 2001

  1.1 Bij beschikking van 22 juni 2000 in de zaak met rekestnummer 256/2000 OK heeft de Ondernemingskamer op verzoek van de naamloze vennootschap De Vries Robbé Groep N.V. een onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken van de naamloze vennootschap De Vries Robbé Groep N.V., gevestigd te Gorinchem en kantoorhoudende te Huis ter Heide (hiern...

 • Cassatie van Gerechtshof Amsterdam, 26 juni 2001

  het achterwege laten van een correctie van de omzet van de exploitant/eigenaar van de speelautomaten staat niet aan in de weg aan een correctie van de omzet speelautomaten van de mede-exploitant/café-eigenaar; beroep op gelijkheidsbeginsel wordt verworpen.

 • Cassatie van Gerechtshof Leeuwarden, 22 juni 2001

  Uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden, tweede meervoudige belastingkamer, op het beroep gedaan door X te Z (: belanghebbende), tegen de uitspraak van het hoofd afdeling heffingen van het Waterschap Friesland (: het hoofd), gedaan op de bezwaarschriften van belanghebbende tegen de hem opgelegde aanslagen Friese waterschapslasten, betreffende h...

 • Cassatie van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 18 juni 2001

  Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, tweede meervoudige Belastingkamer, op het beroep van X te Z tegen de uitspraak van het Hoofd van de eenheid Ondernemingen P van de rijksbelastingdienst (hierna: de Inspecteur) op zijn bezwaarschrift betreffende de hem voor het jaar 1992 opgelegde aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen...

 • Cassatie van Gerechtshof Amsterdam, 12 juni 2001

  Stichting behaalt grootste deel van haar omzet met het geven van cursussen en trainingen en is dientengevolge belastingplichtig voor de vpb. Donaties aan derde welke mogelijkerwijs worden aangewend voor een oudedagsvoorziening van voormalige medewerkers van de stichting moeten worden geactiveerd als vooruitbetaalde kosten, zodat de donaties eerst bij de feitelijke uitkering door die derde...

 • Cassatie van Gerechtshof Amsterdam, 6 juni 2001

  Een redelijke verdeling van de bewijslast brengt met zich mee dat, nu het door belanghebbende genoten salaris significant hoger is dan de WAZ-norm, de inspecteur aannemelijk dient te maken dat in een situatie waarin een aanmerkelijk belang geen rol speelt, het gebruikelijke loon hoger is dan de in concreto aan belanghebbende in 1998 toegekende arbeidsbeloning. Het Hof acht de inspecteur niet in...

 • Cassatie van Gerechtshof Arnhem, 5 juni 2001

  op het beroep van [X] te [Z] tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de hem voor het jaar 1996 opgelegde navorderingsaanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, aanslagnummer [H67]. 1. Navorderingsaanslag en bezwaar 1.1. De navorderingsaanslag, gedagteken...

 • Cassatie van Gerechtshof Arnhem, 5 juni 2001

  op het beroep van [X] B.V. te [Z] (hierna: de BV) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de haar voor het tijdvak 1 januari 1993 tot en met 31 december 1996 opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting. 1. Naheffingsaanslag en bezwaar 1.1. De naheffingsaanslag, genu...

 • Cassatie van Gerechtshof Arnhem, 31 mei 2001

  op het beroep van [X] te [Z] (hierna te noemen: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur van de belastingdienst/Ondernemingen te [P] op het bezwaarschrift van belanghebbende tegen de hem voor het jaar 1997 opgelegde aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. 1. Aanslag en bezwaar 1.1. De aanslag is opgelegd naar een bel...

 • Cassatie van Gerechtshof Arnhem, 30 mei 2001

  2. Op 4 april 1996 heeft [Xa] Beheer BV 91 nieuwe aandelen ad nominaal ƒ 500,- uitgegeven aan A BV], een dochtervennootschap van [B] NV. Daarbij was door [A BV] ƒ 17.209.647,- als agio op de aandelen gestort (uiteindelijk verhoogd tot ƒ 17.332.495,-). 3. In september 1996 heeft belanghebbendes echtgenoot zijn resterende belang

 • Cassatie van Gerechtshof Amsterdam, 22 mei 2001

  Een stichting (= belanghebbende) heeft ten doel om potentiële opdrachtgevers en ondernemers in de o-branche bij elkaar te brengen. De aangesloten ondernemers zijn verplicht om maandelijks een bijdrage in de administratiekosten van de stichting te betalen. Gedurende enige jaren hebben de aangeslotenen te veel aan administratiekosten betaald. De stichting mag dit overschot ten laste van het...

 • Cassatie van Gerechtshof Amsterdam, 18 mei 2001

  Tariefsverschil parkeervergunningen (bewonersvergunning f 100 en bedrijfs-vergunning f 500) is in kader van parkeerregulering geoorloofd.

 • Cassatie van Gerechtshof Amsterdam, 18 mei 2001

  Het bekostigingsbesluit in de zin van artikel 222, tweede lid, van de Gemeentewet geeft geen raming van de kosten van aanleg van riolering in het deelgebied waarop de onderhavige verordening baatbelasting betrekking heeft en geeft ook geen aanwijzing over de mate waarin de lasten van de voorzieningen in dat deelgebied zullen worden verhaald op eigenaren etc. van de in het deelgebied gelegen...

 • Cassatie van Gerechtshof Arnhem, 8 mei 2001

  op het beroep van [X] BV te [Z], (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid Belastingdienst/Ondernemingen [P], op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende na te melden aan haar opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting 1992. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof 1.1. De aanslag is, ond...

 • Cassatie van Gerechtshof Arnhem, 8 mei 2001

  op het beroep van [X] BV te [Z], (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Inspecteur, het hoofd van de eenheid Belastingdienst/Ondernemingen [P], op het bezwaarschrift van belanghebbende betreffende na te melden aan haar opgelegde aanslag in de vennootschapsbelasting 1993. 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof 1.1. De aanslag is, ond...

 • Cassatie van Gerechtshof Arnhem, 8 mei 2001

  op het beroep van de gemeente [X] (hierna te noe-men: belang-hebben-de) tegen de uit-spraak van de Inspecteur van de Belastingdienst/Ondernemingen [P] op het bezwaar-schrift van be-lang-hebben-de tegen de aan haar over het tijdvak 1 januari 1990 tot en met 31 december 1993 opgeleg-de naheffingsaanslag in de loonbelasting/premie volksverzekeringen,

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien