in Gerechtshof › Eerste aanleg enkelvoudig
in vLex Nederland

3736 resultaten voor Gerechtshof › Eerste aanleg enkelvoudig

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof 's-Gravenhage, July 13, 2012

  Verzoek om proceskostenveroordeling na intrekking. Het verzoek van belanghebbende strekt tot vergoeding van de kosten wegens beroepsmatig verleende rechtsbijstand in bezwaar, beroep en hoger beroep. Hij wenst onder meer een vergoeding voor het indienen van een bezwaarschrift, alsmede voor het verschijnen ter zitting in hoger beroep en gaat uit van een geschil van zeer zwaar gewicht. Het Hof acht...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof 's-Gravenhage, May 31, 2012

  Ongewenstverklaring, vreemdeling verblijft buiten Nederland Ten tijde van het primaire besluit was de Terugkeerrichtlijn nog niet geïmplementeerd en bestond de rechtsfiguur van een inreisverbod niet binnen de Nederlandse wetgeving. Verweerder was dan ook niet bevoegd op grond van de Vw 2000 aan eiser een inreisverbod op te leggen en had slechts de mogelijkheid eiser ongewenst te verklaren. De...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, January 05, 2012

  KB-Lux: Na uitspraak inzake de navorderingsaanslagen IB/PV en tussenuitspraak inzake navorderingsaanslagen VB, is geen ruimte meer voor grieven die hadden kunnen worden aangevoerd voordat die (tussen)uitspraak werd gedaan.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, December 29, 2011

  KB-Lux: Massale aanlevering van gegevens vanuit België eind oktober 2000 vergt een projectmatige verwerking van concrete gegevens met betrekking tot individuele belastingplichtigen. Het opleggen van navorderingsaanslagen ultimo mei 2003 aan belastingplichtigen die geen dan wel onvoldoende informatie hebben verstrekt levert om die reden geen strijd op met de van de inspecteur vereiste...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, December 29, 2011

  KB-Lux: De inspecteur voldoet niet aan de op hem rustende bewijslast ook cijfermatig aan te geven dat en in hoeverre interne compensatie gerechtvaardigd is.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, December 29, 2011

  Aan belanghebbende zijn in het kader van het Rekeningenproject diverse navorderingsaanslagen met boeten opgelegd. Volgens het microfiche beschikt belanghebbende over meerdere rekeningen bij KB-Lux met een totaalsaldo van ƒ 97.723. De Inspecteur heeft gelet op de arresten van de Hoge Raad van 15 april 2011 de factor 1,5 laten vervallen. Voor het overige oordeelt het Hof ten aanzien van de...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, December 15, 2011

  KB-Luxrekening wordt ontkend. Saldo op 31 januari 1994 is ƒ 70.000. De omvang van het vermogen zoals dat op 31 januari 1994 bekend was, sluit niet uit dat dit vermogen in de jaren voorafgaand aan 1993 en de jaren volgend op 1994 zoveel lager was dat de daaruit genoten rente-inkomsten lager waren dan (het nog niet benutte deel van) deze vrijstelling. Hier doet niet aan af dat het gaat om...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, November 24, 2011

  KB-Lux Aan de voor de jaren 1991 tot en met 1995 aanwezige bewijsmiddelen kan redelijkerwijs het vermoeden worden ontleend dat belanghebbende ook in de jaren 1996 tot en met 2000 beboetbare feiten heeft gepleegd. Belanghebbende heeft dit vermoeden niet weerlegd.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, November 17, 2011

  KB-Luxzaak Het niet vermelden in het dictum van één van de te vernietigen navorderingsaanslagen leidt tot hersteluitspraak.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, October 20, 2011

  KB-Lux De vanaf 1998 geldende regelgeving voor boeten wordt om reden van proceseconomie ook toegepast op verhogingen begrepen in de navorderingsaanslagen; het beroep betreffende deze verhogingen en de boetebeschikkingen inzake de navorderingsaanslagen in de vermogensbelasting wordt aangehouden totdat de verhogingen en boetebeschikkingen inzake de daarmee samenhangende navorderingsaanslagen in de...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, October 06, 2011

  Het onderzoek naar de identificatie van de rekeninghouder laat de mogelijkheid open dat een ander dan belanghebbende de rekeninghouder is. De navorderingsaanslagen worden om die reden vernietigd.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, October 06, 2011

  Uit de stukken blijkt dat er ruim een jaar is verstreken tussen de aankondiging van de met toepassing van artikel 16,4 AWR op te leggen navorderingsaanslagen en het uiteindelijke opleggen daarvan. Nu de inspecteur desgevraagd geen verklaring heeft gegeven voor de duur van deze termijn verzet het evenredigheidsbeginsel zich ertegen dat de inspecteur gebruik maakt van zijn bevoegdheid deze...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, August 04, 2011

  KB-Luxrekeningen De inspecteur slaagt er niet in het ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 15 april 2011, LJN BN6324, verlangde bewijs te leveren. Dit brengt mee dat het voordeel van de twijfel aan belanghebbende moet worden gegund, zodat de in de navorderingsaanslagen begrepen verhogingen vervallen.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, March 10, 2011

  KB-Luxrekening: ongegrond beroep tegen navorderingsaanslagen die zijn berekend aan de hand van door belanghebbende verstrekte gegevens; alleen vermindering boete als gevolg van een overschrijding van de redelijke termijn.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, February 03, 2011

  De duur van het strafrechtelijk onderzoek volgend op de door de FIOD verrichte identificatie kan de inspecteur niet worden tegengeworpen. Voor het daarna aangevangen fiscale onderzoek heeft de inspecteur niet meer tijd gebruikt dan die welke noodzakelijkerwijs was gemoeid met het verkrijgen van de benodigde inlichtingen en het voorbereiden en vaststellen van de navorderingsaanslagen.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, February 03, 2011

  De inspecteur beschikt over informatie op grond waarvan kan worden aangenomen dat belanghebbende houder is van een buitenlandse bankrekening. De in artikel 47 AWR opgenomen verplichting de door de inspecteur daarover gevraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken geldt niet voor de jaren waarvan vaststaat dat deze rekening nog niet was geopend dan wel reeds was opgeheven.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, February 03, 2011

  De inspecteur beschikt over informatie op grond waarvan kan worden aangenomen dat belanghebbende houder is van een buitenlandse bankrekening. De in artikel 47 AWR opgenomen verplichting de door de inspecteur daarover gevraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken geldt niet voor de jaren waarvan vaststaat dat deze rekening reeds was opgeheven.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, February 03, 2011

  Een door ouders ten name van 9 jarige dochter geopende rekening wordt na drie jaar opgeheven. Het op die rekening door de ouders gestorte en na opheffing opgenomen tegoed wordt geacht nimmer het vermogen van de ouders te hebben verlaten.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, January 27, 2011

  KB-Luxrekening en artikel 27e AWR Het Hof acht het niet onredelijk om voor de bepaling van het inkomen uit sparen en beleggen in het jaar 2001 uit te gaan van het geschatte vermogen voor het jaar 2000, verminderd met de factor 1,5.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, January 20, 2011

  Navorderingsaanslagen zijn berekend aan de hand van door belanghebbende verstrekte gegevens over zijn KB-Luxrekeningen; boete van 50% alleen verminderd in verband met de overschrijding van de redelijke termijn.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, January 20, 2011

  In de beroepsfase worden gegevens van de bankrekening ingebracht. Het Hof vermindert de navorderingsaanslagen overeenkomstig de berekening van de inspecteur op basis van deze gegevens.De boete blijft in stand met uitzondering van de vermindering wegens overschrijding van de redelijke termijn.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, October 14, 2010

  De KB-Luxbank verstrekt alleen gegevens over een periode van 10 jaar voorafgaand aan het jaar waarin om die gegevens wordt verzocht. Door pas in 2006 gegevens bij deze bank op te vragen heeft belanghebbende zich de mogelijkheid ontnomen bewijs te leveren omtrent het verloop van de aldaar gehouden rekeningen vóór 1996.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, October 14, 2010

  De navorderingsaanslag is opgelegd in overeenstemming met een tussen de inspecteur en belanghebbende gesloten vaststellingsovereenkomst, waarin is opgenomen dat afstand wordt gedaan van het aanwenden van de rechtsmiddelen van bezwaar en beroep. Indien een belanghebbende stelt dat deze overeenkomst niet rechtsgeldig tot stand is gekomen dient de belastingrechter de juistheid van die stelling te...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, September 23, 2010

  KB-Luxzaak. Belanghebbende biedt deskundigenbewijs aan teneinde onderzoek te doen naar de statistische berekeningen van de Belastingdienst. De enkele omstandigheid dat gegevens in tabellen zijn gerangschikt is echter onvoldoende om het gebruik van deze gegevens als een berekening aan te merken die statistisch verantwoord dient te zijn. Het Hof wijst het aanbod daarom af.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, September 23, 2010

  KB-Luxzaak. Het Hof heeft de gemachtigde van belanghebbende in kennis gesteld van zijn vermoeden dat belanghebbende gedurende de gehele door de inspecteur in aanmerking genomen periode houder was van KB-Luxrekeningen. De gemachtigde reageert daarop met een verwijzing naar de reactie van een andere gemachtigde op het ten aanzien van diens cliënten geuite vermoeden. Die andere gemachtigde heeft...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, September 23, 2010

  KB-Luxzaak. Een door het Hof geuit vermoeden omtrent de periode waarover KB-Luxrekeningen zijn aangehouden, kan niet worden weerlegd met een aanbod tot bewijs van de onrechtmatigheid van het gebruik van de microfiches.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, September 23, 2010

  KB-Luxzaak. Belanghebbende heeft een hoger persoonlijk arbeidsinkomen dan zijn echtgenote en daarom worden de tegoeden op de op haar naam staande KB-Luxrekeningen en de inkomsten daaruit aan hem toegerekend. Deze toerekening kan niet worden aanvaard bij het opleggen van een boete. De inspecteur is niet geslaagd in het bewijs van opzet bij belanghebbende.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, September 23, 2010

  KB-Luxzaak. Geen vaststellingsovereenkomst, wel gedeeltelijke overeenstemming. Gelet op door de inspecteur beschreven werkzaamheden vanaf de ontvangst van de microfiches in november 2000 tot aan de op uiterlijk 17 juli 2003 vastgestelde navorderingsaanslagen zijn de navorderingsaanslagen opgelegd binnen een aanvaardbaar tijdsverloop, zodat de inspecteur gebruik mocht maken van zijn in artikel 16,

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, September 18, 2010

  Belanghebbende drijft een eenmanszaak en sluit als eenmanszaak een overeenkomst met een makelaarskantoor. Op grond van die overeenkomst verbindt belanghebbendes eenmanszaak zich om leiding te geven aan het makelaardijkantoor en het kantoor uit te bouwen op het gebied van makelaardij, financieringen etc. Voor de periode juli t/m december factureert belanghebbende een bedrag ad € 30.507,-. Het Hof...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Amsterdam, September 02, 2010

  Kennelijke misslag in dictum leidt tot hersteluitspraak.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien