in Gerechtshof › Hoger beroep
in vLex Nederland

36250 resultaten voor Gerechtshof › Hoger beroep

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 20, 2013

  De machtiging tot uithuisplaatsing is in casu niet in geschil. Het geschil heeft betrekking op de geïndiceerde voorziening tot uithuisplaatsing zoals vermeld in de betreffende indicatiebesluiten. Het hof toets expliciet aan de indicatiebesluiten.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 20, 2013

  Appellanten hoeven niet de consequenties te dragen van het feit dat de beëindigingszitting buiten de termijn als bedoeld in artikel 352 lid 2 Fw heeft plaatsgevonden met het gevolg dat de looptijd van de schuldsaneringsregeling niet zou kunnen worden verlengd. Het bewaken van de wettelijke termijnen ingevolge de faillissementswet behoort niet tot de aan sanieten op te leggen, uit de...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 20, 2013

  Art. 69 Rv misbruik van recht Art. 359 Rv jo. 278 Rv Niet-ontvankelijk

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 20, 2013

  Faillissement. Bekrachtiging. Bestaan vorderingen aanvrager, pluraliteit en toestand opgehouden te betalen. Uit door failliet in het geding gebrachte geluidsopname van een eerder door hem met de bank gevoerd gesprek blijkt niet van het bestaan van de afspraak dat failliet enkel nog de rente, niet tevens de aflossingen behoefde te betalen. Mede doordat failliet het proces-verbaal in eerste aanleg...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 20, 2013

  De enkele omstandigheid dat [appellant sub 1.] voorafgaand aan zijn verzoek om te worden toegelaten tot de schuldsaneringsregeling in gemeenschap van goederen is gehuwd met [appellante sub 2.] en door dit huwelijk hoofdelijk aansprakelijk is geworden voor de substantiële schuldenlast van [appellante sub 2.], is naar het oordeel van het hof, mede gelet op artikel 8 EVRM, waarin het recht op privé-

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 20, 2013

  Verwijzing Hoge Raad in het kader van artikel 350 lid 3 aanhef en sub f Fw. Appellant wist of had behoren te begrijpen dat de strafrechtelijke veroordeling een week voorafgaande aan zijn WSNP-verzoek van belang was voor de beoordeling van zijn verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling, weshalve dienaangaande op hem een (spontane) inlichtingenplicht rustte.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 20, 2013

  Afwijzing van de verzoeken van de man in hoger beroep en veroordeling van de man in de eigen kosten van de vrouw, die op basis van een toevoeging procedeerde. Het instellen c.q. het doorzetten van het hoger beroep was zinloos, omdat de vrouw kenbaar had gemaakt de bezwaren van de man volledig te willen honoreren (artikel 289 jo. 362 Rv).

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 20, 2013

  Art. 287 jo 45 Sr. Het hof acht bewezen dat verdachte een medegedetineerde met een gebroken fles in de halsstreek heeft gestoken en/of geslagen. Veroordeling ter zake poging tot doodslag tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren.

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, June 19, 2013

  Artikel 6 WVW 1994. Aanrijding met dodelijke afloop en zwaar lichamelijk letsel. Verdachte is zeer onvoorzichtig en onoplettend geweest voorafgaand aan het ongeval. Hij heeft daarom ernstig verwijtbaar gehandeld en heeft grove schuld aan het ongeval.

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, June 18, 2013

  6:162 BW, 75 Wbb Gemeente koopt gebouwen en bedrijfsterrein van drukkerij. Exoneratiebeding verhindert verhaal kosten sanering van aangekochte grond. Niet aannemelijk dat gemeente schade lijdt als eigenaar van omliggende terreinen voor kosten van onderzoek en sanering daarvan. Zie ook de tussenarresten van 04-05 2006 (LJN: CA3538), 27-12-2011 (LJN:CA3541) en 01-05-2012 (LJN:3543)

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 18, 2013

  Financiële afwikkeling tussen voormalige samenwoners.

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, June 18, 2013

  Kort geding opheffing alimentatiebeslag. Art. 3;13-2 BW, HR LJN ZC1894 en AF2841.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 18, 2013

  schuldbekentenis, deskundigenonderzoek naar handtekening

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, June 18, 2013

  Doodslag: verwerping beroep op (putatief) noodweer en (putatief) noodweerexces

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, June 18, 2013

  Gedurende de looptijd van de desbetreffende CAO heeft een vervoerder een concessie in Zuidwest Drenthe aangenomen, terwijl zij daartoe een bustype heeft ingezet dat gezondheidsklachten bij de daarin rijdende chauffeurs veroorzaakt. Vordering in kort geding tot buiten gebruik stellen van deze busjes afgewezen op basis van belangenafweging.

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, June 18, 2013

  Kort geding, toevertrouwing minderjarige aan vader die in Spanje woont.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 18, 2013

  Eerste aanleg: vader geschorst in uitoefening gezag en stichting belast met voorlopige voogdij, conform verzoek raad. Directe aanleiding voor dit verzoek was het feit dat de vader als gezaghebbende ouder verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op de moeder, in combinatie met de voorgeschiedenis zoals die bij de raad bekend was. Hoger beroep: thans geen grond meer de vader te schorsen in de...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 18, 2013

  beleggingsadvies door medewerker bank; toe te rekenen aan bank?; bewijsopdrachten

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, June 18, 2013

  Bouwproject waarin getwist wordt over het antwoord op de vraag of sprake is van contractsoverneming (art 6:159 BW). De discussie spitst zich toe of door partij de wederpartij van aanvankelijk de overdragende en na overgan de overnemende partij, medewerking is verleend aan de contractsoverneming. Het hof oordeelt dat dit niet het geval is. Ook instemming achteraf is onvoldoende onderbouwd. Op...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, June 18, 2013

  Goodwill. Vraag over goodwill met vertrekkende fysiotherapeut is overeengekomen. Ongerechtvaardigde verrijking als dat niet het geval is, maar collega wel cliëntenbestand heeft overgenomen?

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 17, 2013

  Vrijspraak van poging moord c.q. poging zware mishandeling c.q bedreiging. Het hof oordeelt dat het gedrag van verdachte ook naar uiterlijke verschijningsvorm niet dwingt tot de conclusie dat verdachte het opzet (ook in voorwaardelijke zin) had zichzelf met haar dochter te laten overrijden door een trein. Ten aanzien van de ten laste gelegde bedreiging van het kind overweegt het hof dat voor een...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, June 14, 2013

  Erfrecht. Beneficiaire aanvaarding. Minderjarige. De termijn van 4:193 lid 1 tweede zin BW.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 13, 2013

  Sportvisser. Geen objectieve winstverwachting; geen bron van inkomen.

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, June 13, 2013

  Belanghebbende, een besloten vennootschap, heeft op 30 december 2006 de in eigen beheer gevormde pensioenvoorziening ten behoeve van directeur/aandeelhouder voor een bedrag van € 2.058.467 overgedragen aan een stichting. In het bedrag van € 2.058.467 zijn begrepen een bedrag van € 681.425 aan kosten en lasten wegens na-indexatie en een bedrag van € 63.663 aan kosten en lasten wegens het verschil...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, June 13, 2013

  Bevestiging vrijspraak meineed oud-rechter

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, June 13, 2013

  Poging tot diefstal door in vereniging door middel van braak. Het hof acht in het bijzonder belastend de zeer verdachte omstandigheden waaronder verdachte wordt aangehouden: op korte afstand van het dorpshuis waar even daarvoor een inbraak is gepleegd, midden in de nacht hangend aan/staand op een dak en vluchtend voor de politie en het feit dat hij in het gezelschap was van twee personen die door

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, June 13, 2013

  Belanghebbende is directeur aandeelhouder van A Beheer B.V. Kortingen wegens leveranties van medicijnen zijn niet in de administratie van Beheer B.V. of haar dochtermaatschappijen verantwoord, maar zijn aan belanghebbende in privé uitbetaald. De kortingen zijn terecht als uitdelingen aan belanghebbende aangemerkt. Het Hof acht het niet aannemelijk dat er sprake was van een lening van...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, June 13, 2013

  Plaatsing van de verdachte in een psychiatrisch ziekenhuis voor een termijn van 1 jaar. Volledig ontoerekeningsvatbaar. Een beroep op noodweer kan niet worden aanvaard ingeval de gedraging van degene die zich op deze exceptie beroept, op grond van de uiterlijke verschijningsvorm van de gedraging niet kan worden aangemerkt als verdedigend, maar – naar de kern bezien – als aanvallend. In zo’n geval

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, June 13, 2013

  De waarde van de polis op de expiratiedatum is terecht gerekend tot belanghebbendes belastbare inkomen uit werk en woning over 2006

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, June 13, 2013

  De verzuimboete wegens de te late betaling van de motorrijtuigenbelasting is terecht opgelegd.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien