in Gerechtshof › Verzet
in vLex Nederland

57 resultaten voor Gerechtshof › Verzet

 • Verzet van Gerechtshof Den Haag, May 15, 2013

  Verzet. Herziening is niet mogelijk van een uitspraak van dit Hof die door de Hoge Raad is gecasseerd en waarvan het geding na verwijzing niet alleen betrekking heeft op de boete maar ook op de enkelvoudige belasting en in dat geding wordt beslist door een ander Hof.

 • Verzet van Gerechtshof Den Haag, May 14, 2013

  handtekeningenschil art. 159 lid 2 Rv tegenbewijsopdracht

 • Verzet van Gerechtshof Amsterdam, July 05, 2012

  Uitspraak op verzet. Forse verlaging griffierecht vanwege financiële positie. Heffing van € 112 verhindert in het onderhavige geval de toegang tot de rechter, terwijl dat een recht is dat gewaarborgd wordt door het EVRM en het Handvest EU, en ook een algemeen rechtsbeginsel is. Het Hof heeft het griffierecht verminderd tot € 20.

 • Verzet van Gerechtshof Arnhem, April 17, 2012

  Verzet. Hoger beroep is niet-ontvankelijk omdat griffierecht niet is betaald.

 • Verzet van Gerechtshof Arnhem, March 06, 2012

  Algemeen. Vermindering griffierecht in belastingzaak niet toegewezen. Geen strijd met toegang tot de rechter.

 • Verzet van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, March 06, 2012

  Griffierecht. Reconventionele vordering c.q. vordering in incidenteel appel niet van invloed op hoogte griffierecht.

 • Verzet van Gerechtshof Arnhem, February 07, 2012

  Ontvankelijkheid hoger beroep. Niet betalen griffierecht is niet verschoonbaar.

 • Verzet van Gerechtshof 's-Gravenhage, December 23, 2011

  Verzet gegrond. Het hoger beroepschrift voldoet aan de wettelijke vereisten. Belanghebbende is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep.

 • Verzet van Gerechtshof 's-Gravenhage, December 13, 2011

  De omstandigheid dat het poststuk in eerste instantie onjuist zou zijn bezorgd, betekent nog niet dat de stempelafdruk een andere datum weergeeft dan die van de dag waarop het poststuk ter stempeling bij de post is binnengekomen. Het moet er dan ook voor worden gehouden dat het hogerberoepschrift niet tijdig is ingediend. Het hoger beroep is terecht niet-ontvankelijk verklaard. Verzet ongegrond.

 • Verzet van Gerechtshof 's-Gravenhage, August 16, 2011

  verzet tegen dwangbevel tot voldoening griffierecht

 • Verzet van Gerechtshof Amsterdam, February 10, 2011

  Belanghebbendes vergissing bij het bepalen van de indieningstermijn leidt niet tot het oordeel dat belanghebbende niet in verzuim is. Het niet zoeken van een belangenbehartiger komt voor rekening van belanghebbende. Het verzet is ongegrond.

 • Verzet van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, November 02, 2010

  Wanneer is onjuiste mededeling van gemeente onrechtmatig?

 • Verzet van Gerechtshof 's-Gravenhage, June 16, 2010

  Het griffierecht is te laat betaald. Het Hof acht niet aannemelijk dat de kennisgeving van de aanbieding van de aangetekende nota niet door belanghebbende zou zijn ontvangen. Ook overigens komen uit het dossier geen omstandigheden naar voren op grond waarvan redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat belanghebbende in verzuim is geweest. Belanghebbende is terecht niet-ontvankelijk verklaard in

 • Verzet van Gerechtshof 's-Gravenhage, June 04, 2010

  Belanghebbende heeft het verschuldigde griffierecht niet voldaan. De door belanghebbende gestelde omstandigheid, dat door nalatigheid van zijn gemachtigde het verschuldigde griffierecht niet is betaald, is niet van dien aard dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat belanghebbende in verzuim is geweest. Nu ook overigens geen feiten en omstandigheden zijn gesteld of gebleken die de...

 • Verzet van Gerechtshof 's-Gravenhage, May 18, 2010

  Hetgeen belanghebbende aanvoert biedt naar ’s Hofs oordeel onvoldoende houvast om daaruit een feit of omstandigheid te destilleren die de conclusie rechtvaardigt dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat belanghebbende in verzuim is geweest. Van zo’n feit of omstandigheid is het Hof evenmin gebleken. Het hoger beroep is dan ook terecht niet-ontvankelijk verklaard.

 • Verzet van Gerechtshof 's-Gravenhage, November 27, 2009

  Belanghebbende heeft te laat hoger beroep ingesteld en heeft eveneens het griffierecht te laat betaald. In beide gevallen is de termijnoverschrijding niet verschoonbaar. Belanghebbende is derhalve terecht niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep. Dit betekent dat het verzet ongegrond moet worden verklaard.

 • Verzet van Gerechtshof Amsterdam, July 14, 2009

  Verzet te laat ingesteld. Daad van bekendheid. Verstekvonnis is opgestuurd naar wederpartij, die niet ontkent er kennis van te hebben genomen. Bovendien doorgestuurd naar advocaat, die vervolgens om toezending van de onderliggende processtukken heeft gevraagd.

 • Verzet van Gerechtshof Leeuwarden, April 07, 2009

  Geen schadeplicht advocaat jegens cliënt, omdat advocaat niet gewezen zou hebben op mogelijkheid toevoeging.

 • Verzet van Gerechtshof Leeuwarden, December 23, 2008

  Invordering bestuursrechtelijke dwangsommen. Verzet tegen twee dwangbevelen is niet-ontvankelijk: te laat ingesteld en termijnoverschrijdingen zijn niet verschoonbaar.

 • Verzet van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, October 31, 2008

  Belanghebbende is niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep omdat hij niet tijdig het griffierecht heeft voldaan. Ter zitting waar zijn verzet wordt behandeld ;stelt belanghebbende dat er loonbeslag ligt, hij moet rondkomen van 25 euro per week en het griffierecht niet kan betalen. Een verzoek om vrijstelling is afgewezen omdat de Awb geen regeling voor vermindering wegens min- of...

 • Verzet van Gerechtshof Leeuwarden, June 25, 2008

  Het hof is van oordeel dat de schadevergoeding, zoals deze bij het arrest van 26 september 2007 is toegewezen, geen bijstelling behoeft nu [geopposeerde/appellant ] weliswaar een klein deel van de aan zijn oorspronkelijke vordering ten grondslag gelegde gederfde huurpenningen in feite niet heeft gederfd, doch dat bedrag ruimschoots wordt gecompenseerd door de overigens door [geopposeerde/appellant

 • Verzet van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, May 30, 2008

  Gelet op de inhoud van de hiervoor onder 5 geciteerde brief, waarin ten onrechte de mededeling is gedaan dat de in deze brief besproken door belanghebbende aanhangig gemaakte procedures bij de Rechtbank en dit Hof tegelijkertijd bij de Rechtbank in een zitting konden worden behandeld, heeft naar het oordeel van het Hof bij belanghebbende terecht verwarring kunnen ontstaan omtrent de voldoening...

 • Verzet van Gerechtshof Amsterdam, January 17, 2008

  Eisers of gedaagden die bij eenzelfde procureur verschijnen zijn slechts eenmaal vast recht verschuldigd. Vorderen primair een verklaring voor recht en vergoeding van schade op te maken bij staat. Daarom geldt geen hoger vast recht dan (eenmaal) € 300.

 • Verzet van Gerechtshof Amsterdam, August 13, 2007

  Gemachtigde heeft daags voor de zitting verzocht om uitstel van de zitting. Hof oordeelt dat gelet op het moment van het verzoek in samenhang met de aangevoerde redenen niet kan worden geoordeeld dat het tijdig en onder aanvoering van gewichtige redenen is gedaan.

 • Verzet van Gerechtshof Amsterdam, May 31, 2007

  Het Hof heeft een herzieningsverzoek afgewezen bij uitspraak ingevolge artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht. Het tegen de uitspraak gedane verzet is ongegrond verklaard omdat herziening niet mogelijk is om een verzuim bij het instellen van een rechtsmiddel te herstellen.

 • Verzet van Gerechtshof Amsterdam, April 26, 2007

  Overschrijding van de bezwaartermijn niet verschoonbaar; het Hof acht verklaring van de als gemachtigde optredende advocaat niet geloofwaardig.

 • Verzet van Gerechtshof Amsterdam, Douanekamer, October 17, 2006

  Het verzet tegen de onbevoegdverklaring van de Douanekamer van het Hof Amsterdam wordt, onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 20 februari 2004, nr. 38.907, ongegrond verklaard. Naar het oordeel van de Douanekamer is het voor de vraag naar de bevoegdheid niet relevant of een formeel dan wel en materieel aspect van het verzoek om terugbetaling/kwijtschelding van antidumpingrechten...

 • Verzet van Gerechtshof Amsterdam, October 16, 2006

  Stadsdeel Bos en Lommer heft reinigingsrechten bedrijfsvuil (REIN), de gemeente Amsterdam afvalstoffenheffing (AFV). Door een onduidelijke toelichting bij de energienota en een onjuist geformuleerde uitspraak van de gemeente is de overschrijding van de beroepstermijn verschoonbaar (en is bh ten onrechte tegen de AFV in beroep gekomen). Belanghebbendes verzet is gegrond. Om te voorkomen dat bh -...

 • Verzet van Gerechtshof Amsterdam, October 13, 2006

  Belanghebbende heeft haar beroepschrift bij verweerder ingediend. Het faxapparaat van verweerder stempelt er als datum van ontvangst 19 november 2004 op (hetgeen betekent dat het beroepschrift te laat is ingediend). Belanghebbendes fax stempelt er 21 oktober 2004 - welke datum binnen de beroepstermijn ligt - als datum van verzending op. Het Hof oordeelt dat belanghebbende zijn fax in datum...

 • Verzet van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, September 06, 2006

  Blijkens het arrest van de Hoge Raad BNB 2002/224 kan, tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat de aanslag geen motivering behoefde, indien aan de belastingplichtige niet binnen de termijn van artikel 3:47 van de Awb de motivering is bekendgemaakt, de belastingplichtige in zijn bezwaarschrift volstaan met de mededeling, dat hij bezwaar heeft tegen de aanslag, mits hij ten tijde van de...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien