• Hoge Raad der Nederlanden

Type beslissing

Nieuwste documenten

Aanbevolen documenten

 • Cassatie van Hoge Raad, 31 mei 2013

  Modellenrecht; inbreukvordering. Maatstaven beoordeling geldigheid gemeenschapsmodel, art. 4 lid 1 en art. 6 Gemeenschapsmodellenverordening; eigen karakter, algemene indruk geïnformeerde gebruiker, afstand tot soortgelijke modellen, vergelijking mogelijk met meer dan één anticiperend model uit...

 • Cassatie van Hoge Raad, 14 mei 2013

  Grooming. 1. Verhouding art. 248e Sr en art. 23 van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Verdrag van Lanzarote). 2. Kwalificatieklacht. Ad 1. De klacht die kennelijk berust op de opvatting dat de rechter zou moeten en...

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 juni 2013

  Prejudiciële vraag. Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurder van rechtspersoon die bestuurder van andere rechtspersoon is, art. 2:11 BW. Concernverhouding, Nederlandse rechtspersoon, buitenlandse rechtspersoon-bestuurder. Toepasselijk recht, Nederlands internationaal privaatrecht, art. 10:119...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 februari 2013

  Conclusie PG: (i) Opzegging van een vaststellingsovereenkomst voor onbepaalde duur met contractueel beperkte opzegmogelijkheden. (ii) Samenhangende waardering van de posities van een delta-hedging market maker? (iii) Op kostprijs of op beurskoers? Feiten: De belanghebbende is market maker. Zij...

 • Cassatie van Hoge Raad, 12 april 2013

  Auteursrecht. Inbreukactie; art. 1 , 10 en 13 Auteurswet. Maatstaf beoordeling. Werktoets. Beschermingsomvang. Nieuw, oorspronkelijk werk in de zin van art. 13 Aw. Vergelijking totaalindrukken. Feitelijke beoordeling. Beperkte toetsbaarheid in cassatie. Tardief aangevoerde grief? Belang-vereiste;...

 • Cassatie van Hoge Raad, 8 maart 2013

  Omzetbelasting; - art. 15, lid 1, en art. 35, lid 1, letter b, Wet OB; art. 22, lid 3, letter b, Zesde richtlijn; recht op aftrek; aan de vereisten van vermelding van naam en adres van de leverancier op factuur is voldaan wanneer die leverancier met die gegevens kan worden geïdentificeerd en...

 • Cassatie van Hoge Raad, 1 maart 2013

  CONCLUSIE PG Samenloop strafvorderlijk zwijgrecht en fiscaalrechtelijke meewerkplicht: vormt de onderhavige civielrechtelijke dwangsom ontoelaatbare dwang? Betekenis van het EHRM-arrest Chambaz voor het Nederlandse recht. Feiten: Eiser tot cassatie had een bankrekening in Zwitserland. Hij was...

 • Cassatie van Hoge Raad, 8 maart 2013

  Omzetbelasting; art. 9, lid 2, aanhef en letter b, van de Wet OB en post a.6 Tabel II. Hof heeft toepassing van nultarief voor naar het Verenigd Koninkrijk overgebrachte goederen ten onrechte geweigerd. Hof is met zijn oordeel over betrokkenheid bij btw-fraude buiten de rechtsstrijd getreden....

 • Cassatie van Hoge Raad, 7 juni 2013

  Inhoudsindicatie...

 • Cassatie van Hoge Raad, 17 september 2010

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie gegrond verklaard, zie ook het arrest 08/04233....