in Hoge Raad der Nederlanden › Cassatie
in vLex Nederland

21456 resultaten voor Hoge Raad der Nederlanden › Cassatie

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 lid 1 RO

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 lid 1 RO

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  Beëindiging pachtovereenkomst. Aanvulling van de bij opzegging vermelde gronden? Art. 7:370 lid 1 aanhef en onder a BW.

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  Art. 81 lid 1 RO. Bopz. Verzoek om machtiging tot voortgezet verblijf op de voet van art. 15 Wet Bopz.

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 lid 1 RO

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  Art. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad. Schade door bij politie afgelegde valse verklaringen? Passeren aanbod getuigenbewijs. Stelplicht.

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 lid 1 RO

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 lid 1 RO

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  Vertegenwoordiging. Procesrecht. Passeren bewijsaanbod. Onbegrijpelijk oordeel dat stellingen onvoldoende zijn onderbouwd en dat aan bewijsaanbod moet worden voorbijgegaan.

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 lid 1 RO

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 lid 1 RO

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  Art 26 Wet WOZ en art. 6:10, lid 1, letter b, Awb. Prematuur ingediend bezwaar? Art. 7:15, lid 1, Awb. Vergoeding kosten bezwaarfase?

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 lid 1 RO

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  Overnameovereenkomst; garanties; waardeoverdracht pensioenaanspraken. Uitleg grondslag vordering; onbegrijpelijkheid.

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 lid 1 RO

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaard

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  Art. 81 lid 1 RO. Faillissement. Verzoek gefailleerde tot ontslag curator op de voet van art. 73 Fw.

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  Art. 80a lid 1 RO. Verzoek om vaststelling omgangsregeling van niet met gezag belaste ouder en toewijzing eenhoofdig ouderlijk gezag.

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  Douanerecht. (On)rechtmatige overheidsdaad. Kwijtschelding douaneschuld wegens buitengewone omstandigheden; art. 13 Verordening (EEG) 1430/79. Beoordeling onrechtmatigheid van eerder door de Staat opgelegde “uitnodiging tot betaling” en daarmee verband houdende maatregelen, waaronder conservatoire beslaglegging. Maatstaf. Schending égalitébeginsel?

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  Prejudiciële vraag. Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurder van rechtspersoon die bestuurder van andere rechtspersoon is, art. 2:11 BW. Concernverhouding, Nederlandse rechtspersoon, buitenlandse rechtspersoon-bestuurder. Toepasselijk recht, Nederlands internationaal privaatrecht, art. 10:119 aanhef en onder e BW.

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  Art. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht, arbeidsrecht; pensioenrecht. Afbouw werkgeversbijdrage in premie particuliere ziektekostenverzekering van ge(pre)pensioneerde voormalige werknemers in verband met invoering Zorgverzekeringswet. Art. 6:248 en 258 BW. Procesrecht; nieuwe grief.

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  Goede procesorde. Het Hof mocht op zitting aangevoerde stellingen die in wezen nieuwe geschilpunten inhouden en een nader feitelijk onderzoek vergen, tardief verklaren, ook wanneer het Hof zijn onderzoek na schorsing van de zitting voortzet.

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  Bopz. Verzoek om machtiging tot voortzetting inbewaringstelling op de voet van art. 27 Wet Bopz. Geneeskundige verklaring; begrip niet bij de behandeling betrokken psychiater.

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  Onregelmatige beëindiging arbeidsovereenkomst. (Gefixeerde) schadevergoeding werknemer, art. 7:680 lid 1 in verbinding met art. 7:677 lid 4 BW en schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag, art. 7:681 lid 1 BW; uitsluiting?( HR 29 september 1995, LJN ZC1830, NJ 1996/90); samenhang, billijke vergoeding, omstandigheden van het geval (HR 12 februari 2010, LJN BK4472, NJ 2010/494)....

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  Art. 81 lid 1 RO. Vordering tot verklaring voor recht; onrechtmatig handelen door opzettelijk afleggen van onjuiste verklaringen.

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  Cassatie. Procesrecht. Bij één dagvaarding ingesteld cassatieberoep tegen arresten die in verschillende procedures zijn gewezen; ontvankelijkheid; maatstaf. Ontslag van instantie voordat geheel of ten dele einduitspraak is gedaan. Gezag van gewijsde. Getuigenverhoor; afzien van het horen van deskundigen die een voorlopig deskundigenbericht hebben uitgebracht; art. 353 en 166 Rv.

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie niet-ontvankelijk verklaard

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  Omzetting stil pandrecht in vuistpand, art. 3:236 lid 1 BW. Brengen in de macht van de pandhouder, feitelijke handeling, geen toepassing art. 42 Fw. Verrekening; schuldoverneming voor faillissement? Art. 54 Fw.

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 lid 1 RO

 • Cassatie van Hoge Raad, June 21, 2013

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgedaan m.t.v. artikel 81 lid 1 RO

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien