in Hoge Raad der Nederlanden › Raadkamer
in vLex Nederland

8 resultaten voor Hoge Raad der Nederlanden › Raadkamer

 • Raadkamer van Hoge Raad, March 06, 2013

  Klachtprocedure ex art. 14 a (oud) RO. Raadsheer-commissaris geeft op verzoek van een partij per brief zijn interpretatie van een tijdens een comparitie gesloten te zijnen overstaan gesloten vaststellingsovereenkomst. Vordering procureur-generaal ex art. 14a (oud) RO. Het is onwenselijk dat de comparitierechter zich na afloop van de comparitie op verzoek van een der partijen uitlaat over de...

 • Raadkamer van Hoge Raad, March 06, 2013

  Klachtprocedure ex art. 13a RO. Kinderrechter geeft op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming uitleg aan tussenbeschikking waarin de Raad verzocht is een onderzoek in te stellen. Vordering procureur-generaal ex art. 13a RO. Kinderrechter heeft door beantwoording van de vragen van de Raad geen uitleg gegeven aan een eindbeschikking. Onderzoek door deskundigen onder leiding van de rechter....

 • Raadkamer van Hoge Raad, March 06, 2013

  Klachtprocedure ex art. 13a RO. Bestuur rechtbank gaat in op verzoek om nadere uitleg aan een door de eigen rechtbank gewezen vonnis. Vordering procureur-generaal ex art. 13a RO. Ontvankelijkheid klacht. Het geven van uitleg aan beslissingen die gegeven zijn door met rechtspraak belaste rechterlijke ambtenaren uit de eigen rechtbank behoort niet tot de taken van een gerechtsbestuur als opgesomd...

 • Raadkamer van Hoge Raad, December 15, 2009

  Uitspraak vierde kamer. Vordering PG als bedoeld in art. 46o Wrra tot ontslag rechterlijk ambtenaar, ongeschiktheidsontslag voor het verrichten van de taak als rechter, anders dan wegens ziekte.

 • Raadkamer van Hoge Raad, March 13, 2006

  Beslissing 4e kamer op vordering PG HR tot verlenging schorsing raadsheer hof i.v.m. verdenking misdrijf. Gelet op het verhandelde in de eerdere raadkamers en een brief van de OvJ inhoudend dat binnenkort tot dagvaarding van betrokkene zal worden overgegaan is de HR van oordeel dat de in het arrest van 19-12-05 genoemde grond voor verlenging van de schorsing, namelijk dat er een ernstig vermoeden

 • Raadkamer van Hoge Raad, December 19, 2005

  Beslissing 4e kamer op vordering PG HR tot verlenging schorsing raadsheer hof i.v.m. verdenking misdrijf. De sluiting van het tegen betrokkene t.z.v. een misdrijf ingestelde GVO is op 14-10-05 betekend. De HR is van oordeel dat uit de kennisgeving van verdere vervolging volgt dat er een ernstig vermoeden is voor het bestaan van feiten of omstandigheden die tot ontslag o.g.v. art. 46m.a Wrra...

 • Raadkamer van Hoge Raad, September 28, 2005

  Beslissing 4e kamer op vordering PG HR tot verlenging schorsing raadsheer hof i.v.m. verdenking misdrijf. De HR verwijst naar zijn arrest van 7-7-05 en is van oordeel dat de gronden waarop de schorsing van betrokkene is uitgesproken, genoemd in dat arrest, onverminderd aanwezig zijn, zodat de schorsing moet worden verlengd.

 • Raadkamer van Hoge Raad, July 07, 2005

  Beslissing 4e kamer op vordering PG HR tot schorsing raadsheer hof i.v.m. verdenking misdrijf. De HR is van oordeel dat aard en ernst van de feiten waarvan betrokkene wordt verdacht meebrengen dat hij gedurende het strafrechtelijk onderzoek niet zijn functie van raadsheer kan uitoefenen en dat hij ex art. 46f.2a Wrra moet worden geschorst als rechterlijk ambtenaar.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien