Groningen (Raad van State)

4 resultaten voor Groningen (Raad van State)

 • Hoger beroep van Council of State (Netherlands), Groningen, May 21, 2012

  -

 • Hoger beroep van Council of State (Netherlands), Groningen, February 22, 2011

  Omtrent de behandelmogelijkheden heeft het BMA in voormeld BMA advies volstaan met een verwijzing naar de brondocumenten 1 en 2. Nu uit dat advies niet kan worden afgeleid óf de psychiatrische behandeling bij aankomst in Armenië aan één van de in brondocument 1, onder 1, vermelde instellingen kan worden overgedragen óf dat de vreemdeling een specifieke behandeling voor ptss dan wel...

 • Hoger beroep van Council of State (Netherlands), Groningen, February 09, 2011

  Volgens vaste jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (onder meer het arrest in de zaak T.I. en W.S. Ebrahim tegen Nederland van 18 maart 2003, JV 2003/203) dient bij de beoordeling van de vraag of artikel 8 van het EVRM in een bepaald geval de positieve verplichting met zich brengt een vreemdeling in staat te stellen tot familie- en gezinsleven in een bepaalde lidstaat,...

 • Hoger beroep van Council of State (Netherlands), Groningen, February 04, 2011

  Uit de aldus overgelegde stukken blijkt weliswaar dat de algemene veiligheidssituatie in Irak, meer in het bijzonder Bagdad, nog immer zorgelijk is en dat de veiligheidssituatie is verslechterd rond de Iraakse parlementsverkiezingen in maart 2010, maar daaruit blijkt evenzeer dat de veiligheidssituatie daarna weer op het niveau van vóór de verkiezingen is gekomen. Sinds de eerste helft van 2009...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT