Hoger beroep kort geding (Raad van State)

26 resultaten voor Hoger beroep kort geding (Raad van State)

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), October 12, 2011

  Bij besluit van 11 maart 2009 heeft de staatssecretaris van Justitie een verzoek van [appellant] om vergoeding van schade afgewezen. Bij besluit van 27 juli 2009 heeft hij het door [appellant] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), October 12, 2011

  Bij besluit van 21 juli 2009 heeft het college [wederpartij A] en [wederpartij B] onder oplegging van een dwangsom gelast de op het perceel plaatselijk bekend [locatie] te Valkenswaard (hierna: het perceel) in strijd met artikel 40 van de Woningwet aanwezige verbouwing (van fysioruimte naar kinderdagverblijf) binnen één jaar na verzending van het besluit ongedaan te maken en te houden. Bij...

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), October 12, 2011

  Bij besluit van 14 oktober 2009 heeft de Belastingdienst de huurtoeslag van [appellante] over het jaar 2008 vastgesteld op een bedrag van € 1.810,00. Bij besluit van 1 april 2010 heeft de Belastingdienst, voor zover hier van belang, het door [appellante] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), October 12, 2011

  Bij onderscheiden besluiten van 19 juni 2008 heeft de staatssecretaris de rijksbijdrage voor de Universiteit Twente en voor de Radboud Universiteit Nijmegen voor het jaar 2008 vastgesteld. Bij onderscheiden besluiten van 16 maart 2009 heeft de staatssecretaris de door de stichtingen daartegen gemaakte bezwaren niet-ontvankelijk verklaard.

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), October 12, 2011

  Bij besluit van 9 oktober 2009 heeft de Belastingdienst de zorgtoeslag van [appellante] over het jaar 2008 vastgesteld op een bedrag van € 553,00. Bij besluit van 1 april 2010 heeft de Belastingdienst, voor zover hier van belang, het door [appellante] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), October 12, 2011

  Bij besluit van 12 maart 2008 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van het bijgebouw op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) voor woondoeleinden wegens strijd met het bestemmingsplan te beëindigen en beëindigd te houden binnen drie maanden na verzending van deze brief, door het verwijderen van woonvoorzieningen. Bij besluit van 5...

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), October 12, 2011

  Bij besluit van 15 april 2009 heeft de staatssecretaris van Justitie een verzoek van [appellant] om schadevergoeding afgewezen. Bij besluit van 12 augustus 2009 heeft hij dat besluit ingetrokken, het verzoek om schadevergoeding opnieuw afgewezen en het door [appellant] tegen dat besluit gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), November 23, 2010

  De vreemdeling heeft in beroep aangevoerd dat sprake is van de hiervoor bedoelde bijzondere feiten en omstandigheden, nu zij bij terugkeer naar Somalië een reëel risico loopt op een behandeling in strijd met artikel 3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM). Zij betoogt daartoe dat zij een alleenstaande vrouw is en behoort tot de...

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), August 06, 2010

  Vreemdelingenbewaring / belangenafweging / vals paspoort/ AC-procedure Voor het besluit van 14 mei 2010 is gebruik gemaakt van een formulier met het opschrift Model M110-A. Op dit formulier zijn de omstandigheden vermeld op grond waarvan de maatregel in dit geval is gelast, te weten: "het belang van de openbare orde vordert de inbewaringstelling omdat er aanwijzingen zijn om te vermoeden dat de...

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), July 05, 2010

  Geen uitstel voor Zwartewaterland om maatregelen te nemen tegen drankkeet De gemeente Zwartewaterland moet op korte termijn een beslissing nemen welke maatregelen zij neemt tegen een drankkeet in de gemeente. De gemeente mag niet wachten met een beslissing hierover tot een definitieve uitspraak van de Raad van State in het geschil dat zij heeft met Koninklijke Horeca Nederland. Dat heeft de Raad

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), January 26, 2010

  Aanvraag van [vreemdeling] om haar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), Voorzitter, July 02, 2004

  Bij besluit van 26 augustus 2003 heeft de gemeenteraad van Hummelo en Keppel het bestemmingsplan "Achter-Drempt" vastgesteld.

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), Voorzitter, April 19, 2004

  Bij besluit van 12 januari 2004, verzonden 16 januari 2004, heeft verweerder krachtens artikel 5 van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit) aan café zaal "Hertog Jan van Brabant" nadere eisen opgelegd met betrekking tot de horeca-inrichting op het perceel Marktplein 13-15 te Lith. Tegen dit besluit hebben verzoekers bij brief van 25 februari 2004,

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), October 01, 2003

  Bij besluit van 9 juli 2003 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan appellant vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een melkrundveebedrijf annex mest- en voederopslag gelegen aan de [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie [...], nummers [...] tot en met [...]. Dit besluit is op 10 juli 2003 ter inzage gelegd.

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), September 30, 2003

  Bij besluit van 4 juli 2003, kenmerk 03.0009151, heeft verweerder het verzoek van verzoekster om handhavend op te treden tegen [partij], gevestigd op het perceel [locatie] te [plaats], afgewezen.

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), August 06, 2003

  Bij besluit van 12 mei 2003, kenmerk 2002/17602, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghoudster] een vergunning verleend voor het veranderen van een hondenpension en veehouderij op het perceel [locatie], kadastraal bekend gemeente [...], sectie [...], nummer [...].

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), June 01, 2001

  Mededelingen in het kader van vooroverleg over bouwvergunning-aanvraag zijn niet aan te merken als besluiten waartegen bij de bestuursrechter beroep kan worden ingesteld. Hoger beroep van rechtbank Zutphen d.d. 15 februari 2001, ELROnummer url('AA5110',http://www.rechtspraak.nl/uitspraak/show_detail.asp?ui_id=18668). Bezwaar tegen weigering om schadevergoeding aan Radio Delta B.V. (appellante)...

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), May 31, 2001

  Feit dat zonder bouwvergunning gebouwde appartementen reeds acht jaar zijn bewoond is niet aan te merken als bijzondere omstandigheid die kan leiden tot het afzien van door een derde gevraagde handhavingsmaatregelen. Bij beslissing op bezwaar is onder gegrond-verklaring van de bezwaren van appellant alsnog bouwvergunning geweigerd voor het verbouwen van een bedrijfspand tot vier appartementen en

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), May 31, 2001

  Planvoorschrift onverbindend; bevat niet een uit oogpunt van rechtszekerheid voldoende objectieve begrenzing van de vrijstellingsbevoegdheid. Strijd met art. 15.1.a WRO. Vrijstelling (binnenplans als bedoeld in bijlage I onder 4) voor het verstrekken van niet-alcoholhoudende dranken op nader aangegeven perceel. Op het perceel rust de bestemming "Gemengde bebouwing". Ingevolge art. 2.1...

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), May 29, 2001

  Uitleg overgangsregeling art. III.2 Besluit 1995; eerbiediging van bestaande rechten, geleidelijke overgang. Weigering college om producten te plaatsen op de lijst van aangemelde homeopathische farmaceutische producten ex art. III.2 Besluit 1995. Dit op de grond dat uit de overgelegde literatuurreferenties niet was gebleken dat de desbetreffende producten voldeden aan de begripsomschrijving van "

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), May 29, 2001

  Beleid RDW met betrekking tot het toezicht op erkenningen bedrijfsvoorraad en (handelaars)kentekenbewijzen neergelegd in de toezichtbeleidsbrief van 15-02-1999 niet onredelijk. Intrekking erkenning bedrijfsvoorraad voor een periode van zes weken. Vaststaat dat appellante art. 9, eerste en derde lid, en art. 11.2 van de Regeling heeft overtreden. De Afdeling stelt voorop dat zij het beleid van de

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), May 29, 2001

  Bewijslastverdeling inzake tijdstip herschouwing. Intrekking erkenning bedrijfsvoorraad voor een periode van 12 weken. De RDW heeft appellante in een brief medegedeeld dat vanaf 13 september 1999 een afspraak kon worden gemaakt voor een herschouwing. Appellante heeft betoogd - en zij is daarbij niet dan wel onvoldoende weersproken - dat zij na 13 september 1999 herhaaldelijk telefonisch heeft...

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), May 22, 2001

  Door appellant aan kadaster doorgegeven adres terecht als postadres genomen voor toezending aanzegging bestuursdwang ten aanzien van aan appellant in eigendom toebehorend pand. Bezwaar tegen aanzegging bestuursdwang inzake pand aan de [...]6 te B wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard. Volgens appellant is het besluit niet op de juiste manier bekend gemaakt, nu B&W ervan op de...

 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), April 12, 2001
 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), March 06, 2001
 • Hoger beroep kort geding van Council of State (Netherlands), February 27, 2001

  Bij besluit van 8 april 1997 heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (hierna: de Minister) afgewezen het verzoek van appellante om herziening van het besluit van 20 februari 1996, waarbij ten behoeve van appellante de tegemoetkoming cursorisch ondernemersonderwijs 1993-1994 definitief is vastgesteld en een bedrag van f 134.336,78 is teruggevorderd, aangezien is gebleken dat in...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT