• Rechtbank

Nieuwste documenten

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Gelderland, 20 juni 2013

  De rechtbank is van oordeel dat voormeld verzoek tot benoeming van een vereffenaar die tot verkoop en levering van de woning kan overgaan, op de wet is gegrond en zal worden toegewezen.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Gelderland, 20 juni 2013

  Artikel 6 EVRM. Verzoek om immateriële schadevergoeding. Geen recht op schadevergoeding wegens overschrijding van de termijn in de bezwaarfase als geschil niet is voorgelegd aan de rechter.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 20 juni 2013

  niet bekend

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 20 juni 2013

  Langdurigheidstoeslag. Artikel 3, aanhef en onder 1, van de Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Schiedam 2012 is onverbindend. Het categoraal uitsluiten van de kring van gerechtigden van personen aan wie gedurende de referteperiode arbeidsverplichtingen zijn opgelegd, verdraagt zich niet met artikel 36, eerste lid, van de Wwb, in het bijzonder met het begrip ‘geen uitzicht op inkomensverbetering’.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 20 juni 2013

  Ambtshalve wijziging van een in 1991 verleende revisievergunning t.b.v. een motorcrosscircuit door verlaging van de geluidsvoorschriften, aanscherping van de meet- en registratieverplichtingen en het opnemen van een verbodsbepaling. Voor de nieuwe geluidnormen heeft verweerder aansluiting gezocht bij het convenant tussen de KNMV en de MON waarin is afgesproken dat de geluidproductie van crossmotoren landelijk met 6 dB(A) gereduceerd zal worden. Verweerder heeft geen eigen akoestisch onderzoek verricht, doch de reductie van 6 dB(A) op het bronvermogen één-op-één toegepast op het immissieniveau en de grenswaarden met 6 dB(A) aangescherpt. Volgens het StAB-advies leidt de aanscherping van de geluidgrenswaarde tot een overschrijding van de geluidgrenswaarde. De rechtbank acht de vaste juris...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Sector kanton, 20 juni 2013

  Ontslag directielid woningbouwvereniging. De kantonrechter is van oordeel dat de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) niet rechtstreeks van toepassing is maar wel normerend werkt, alsmede dat werknemer een topfunctionaris is in de zin van de WNT. In de omstandigheden van het geval komt werknemer in beginsel een vergoeding toe van ongeveer € 160.000,00 gebaseerd op c=0,5. Gelet op het bepaalde in artikel 2.10 WNT wijst de kantonrechter echter een bedrag van € 75.000,00 toe zijnde de hoogst toegestane uitkering op grond van de WNT. Daartoe overweegt de kantonrechter hij weliswaar niet aan dit maximum is gebonden maar dat zulks niet betekent dat hij geen rekening zou moeten houden met wetgeving als de onderhavige nu de WNT ook voor een rechter ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Oost-Brabant, Voorzieningenrechter, 20 juni 2013

  voorlopige voorziening, evenementen vergunning en tijdelijke wegafsluiting, zorgvuldige voorbereiding, belangenafweging.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 19 juni 2013

  Een gevangenisstraf van twee jaren voor mensenhandel en opzetheling. Toewijzing vordering benadeelde partij tot een bedrag van € 109.460,-- in verband met immateriële schade en verdiensten uit prostitutie.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Den Haag, 19 juni 2013

  Het betreft een verkeersongeval veroorzaakt door een veegmachine. In de praktijk blijkt dat deze zonder afscherming en zonder waarschuwingsborden gebruikt worden, in deze uitspraak wordt geoordeeld dat dat een overtreding in de zin van art. 5 WVW is.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Noord-Holland, 19 juni 2013

  Toerekenbare tekortkoming van Wilgenhaege bij uitvoering van vermogensbeheer waarbij het beleggingsbeleid ‘behoudend beheer’ is overeengekomen. Het beroep van eiser op de verklaringen van getuigendeskundigen in eerdere gerechtelijke procedure wordt gehonoreerd. Onweersproken is gesteld dat elke cliënt die met Wilgenhaege een beheerovereenkomst heeft gesloten met een Behoudend Beheer-profiel dezelfde portefeuille kreeg, op nuances na die alleen het gevolg zijn van het feit dat elke cliënt een ander instapmoment heeft. Geen sprake van schending van artikel 6:89 BW. Toekenning van schadevergoeding berekend op grond van vergelijkbaar profiel.

Aanbevolen documenten