• Rechtbank

Nieuwste documenten

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Sector kanton, 20 juni 2013

  Ontslag directielid woningbouwvereniging. De kantonrechter is van oordeel dat de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) niet rechtstreeks van toepassing is maar wel normerend werkt, alsmede dat werknemer een topfunctionaris is in de zin van de WNT. In de omstandigheden van het geval komt werknemer in beginsel een vergoeding toe van ongeveer € 160.000,00 gebaseerd op c=0,5. Gelet op het bepaalde in artikel 2.10 WNT wijst de kantonrechter echter een bedrag van € 75.000,00 toe zijnde de hoogst toegestane uitkering op grond van de WNT. Daartoe overweegt de kantonrechter hij weliswaar niet aan dit maximum is gebonden maar dat zulks niet betekent dat hij geen rekening zou moeten houden met wetgeving als de onderhavige nu de WNT ook voor een rechter ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 20 juni 2013

  Langdurigheidstoeslag. Artikel 3, aanhef en onder 1, van de Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Schiedam 2012 is onverbindend. Het categoraal uitsluiten van de kring van gerechtigden van personen aan wie gedurende de referteperiode arbeidsverplichtingen zijn opgelegd, verdraagt zich niet met artikel 36, eerste lid, van de Wwb, in het bijzonder met het begrip ‘geen uitzicht op inkomensverbetering’.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Gelderland, 20 juni 2013

  De rechtbank is van oordeel dat voormeld verzoek tot benoeming van een vereffenaar die tot verkoop en levering van de woning kan overgaan, op de wet is gegrond en zal worden toegewezen.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 20 juni 2013

  niet bekend

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 20 juni 2013

  Ambtshalve wijziging van een in 1991 verleende revisievergunning t.b.v. een motorcrosscircuit door verlaging van de geluidsvoorschriften, aanscherping van de meet- en registratieverplichtingen en het opnemen van een verbodsbepaling. Voor de nieuwe geluidnormen heeft verweerder aansluiting gezocht bij het convenant tussen de KNMV en de MON waarin is afgesproken dat de geluidproductie van crossmotoren landelijk met 6 dB(A) gereduceerd zal worden. Verweerder heeft geen eigen akoestisch onderzoek verricht, doch de reductie van 6 dB(A) op het bronvermogen één-op-één toegepast op het immissieniveau en de grenswaarden met 6 dB(A) aangescherpt. Volgens het StAB-advies leidt de aanscherping van de geluidgrenswaarde tot een overschrijding van de geluidgrenswaarde. De rechtbank acht de vaste juris...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Gelderland, 20 juni 2013

  Artikel 6 EVRM. Verzoek om immateriële schadevergoeding. Geen recht op schadevergoeding wegens overschrijding van de termijn in de bezwaarfase als geschil niet is voorgelegd aan de rechter.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Oost-Brabant, Voorzieningenrechter, 20 juni 2013

  voorlopige voorziening, evenementen vergunning en tijdelijke wegafsluiting, zorgvuldige voorbereiding, belangenafweging.

 • Wraking van Rechtbank Overijssel, 19 juni 2013

  Wraking. Afwijzing van het verzoek.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Midden-Nederland, 19 juni 2013

  Veroordeling voor oplichtingen van bejaarden door middel van babbeltrucs tot gevangenisstraf van 3 jaren. Enkele fotobewijsconfrontaties uitgesloten van het bewijs.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Oost-Brabant, 19 juni 2013

  Korte samenvatting: Contradictoir. Reclame overeenkomst i.v.m. "A". Tussenvonnis na bewijsopdracht. Rechtbank verbindt vergaande consequenties aan het handelen in strijd met waarheidsplicht van artikel 21 Rv van één der partijen.

Aanbevolen documenten

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 23 maart 2009

  [Translation from Dutch] Summary of the contents regarding the judgement of Mpambara year old Rwandese Joseph M. sentenced to a term of 20 years imprisonment on charges of torture (committed multiple times and resulting in death) during the genocide in Rwanda in 1994. Chapter 1: Brief description...

 • Kort geding van Rechtbank Arnhem, Voorzieningenrechter, 7 juli 2011

  Geschil met betrekking tot twee rapporten van Wageningen UR en een standpunt van de KNMvD over onverdoofd ritueel slachten. Geen concrete aanwijzingen dat aan de wetenschappelijke onafhankelijkheid van de rapporten moet worden getwijfeld. Grondrecht van vrijheid van wetenschap en van meningsuiting...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Midden-Nederland, 19 juni 2013

  Bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid. Bestuurders en commissarissen van Landis zijn aansprakelijk voor het faillissementstekort op grond van artikel 2:138 lid 2 BW (in samenhang met artikel 2:149 BW ten aanzien van de commissarissen). Het bestuur heeft niet voldaan aan de boekhoudplicht...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Hertogenbosch, Voorzieningenrechter, 15 april 2011

  Het door de gemeente in de aanbestedingsprocedure gehanteerde subgunningscriterium 3 wordt ontoelaatbaar geacht, omdat de gevraagde kwaliteitsmanagementsysteem- en milieumanagementsysteemcertificaten op basis van de ISO-normen geen gunningcriteria zijn, maar geschiktheidseisen/selectiecriteria. De...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 22 augustus 2012

  Exclusieve overeenkomst voor het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden. Overtreding exclusiviteitsbeding. Hoogte contractuele boete. Matiging....

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 21 december 2007

  Vonnis Willem H. Bewezenverklaard: feit 2: afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd; feit 3: witwassen en medeplegen van witwassen; feit 6: afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen; feit 7: het...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Den Haag, 1 maart 2013

  De rechtbank in Den Haag heeft op 1 maart 2013 Yvonne Basebya veroordeeld wegens opruiing tot genocide, gepleegd in Rwanda tussen 1990 en 1994. Yvonne Basebya is daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar en 8 maanden. De rechtbank acht genocide, poging tot genocide, moord,...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 29 januari 2013

  Liquidatieproces Passage. De rechtbank acht bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de volgende feiten: medeplegen van het door beloften, het verschaffen van middelen en inlichtingen, en bedreiging opzettelijk uitlokken van moord; medeplegen van moord, meermalen gepleegd; medeplegen...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, 17 februari 2012

  Aanbesteding. Strijd met het transparantie- en gelijkheidsbeginsel. De Gemeente heeft haar beoordeling onvoldoende gemotiveerd. Dit motiveringsgebrek raakt het gunningsvoornemen als zodanig, aangezien een andere waardering op deze onderdelen eenvoudig tot een andere uitkomst zou hebben kunnen...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 3 mei 2013

  De rechtbank acht de volgende tenlastegelegde feiten bewezen: Voortgezette handeling van medeplegen van poging tot moord en medeplegen van voorbereiding van moord; medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, meermalen gepleegd; medeplegen van poging...