in Rechtbank › Cassatie
in vLex Nederland

32 resultaten voor Rechtbank › Cassatie

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Rechtbank Amsterdam, 24 juli 2008

  Aanbesteding print en drukwerk Sociale Verzekeringsbank. Inschrijving is ongeldig bevonden door aanbesteder, zodat de inschrijving niet heeft medegedongen in de procedure. Inschrijver vordert dat dit alsnog geschied. De zienswijze van de SVB over de geldigheid van de inschrijving wordt gevolgd, hetgeen leidt tot niet ontvankelijk verklaring van eiseres.

 • Cassatie van Rechtbank 's-Gravenhage, Roermond, 22 februari 2007

  Intrekken verblijfsvergunning / terugwerkende kracht / onjuiste gegevens Aan eiser is bij besluit van 25 oktober 1996 een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (vvtv) verleend, met ingang van 20 september 1994, geldig tot 20 september 1995, onder gelijktijdige verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning tot 20 september 1997. Deze vvtv is per 20 september 1997 omgezet in een vergunning

 • Cassatie van Rechtbank Leeuwarden, 14 februari 2007

  Bevrijdende verjaring. In kort geding hebben de eigenaars van een perceel grond voldoende aannemelijk gemaakt dat een aangrenzend perceel met een boomwal sinds 1966 bij hen en de vorige bewoners in gebruik is geweest. De voorzieningenrechter verbiedt de gemeente daarom de bomen te kappen.

 • Cassatie van Rechtbank Amsterdam, 3 maart 2005

  De voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam wijst verzoek om medewerking aan bezoekregeling van hond af.

 • Cassatie van Rechtbank Amsterdam, 13 oktober 2003

  Eiseres is (onder meer) zangeres en actrice en bekend bij groot publiek. Gedaagde is uitgeefster van weekblad ' Weekend'. Eiseres eist rectificatie van fotoreportage in Weekend.

 • Cassatie van Rechtbank Arnhem, 4 juli 2001

  De zaak is behandeld ter openbare terechtzitting van 4 april 2001 en 6 juni 2001 en na heropening van het onderzoek ter terechtzitting van 20 juni 2001. Daarbij is verdachte versche-nen. Verdachte is bijgestaan door mr. A.T.L. van der Meulen, advocaat te Arnhem. 003 gevoegd behandelen en 004 benadeelden partijen De officier van justitie heeft geëis...

 • Cassatie van Rechtbank Amsterdam, 3 juli 2001

  De officier van justitie heeft de verdediging nooit volledig inzicht gegeven in het bewijsmateriaal -zowel belastend als ontlastend- dat het openbaar ministerie wel ter beschikking stond. Door systematisch stukken achter te houden en consequent niet op redelijke verzoeken van de verdediging te reageren, heeft het openbaar ministerie bewust de belan...

 • Cassatie van Rechtbank Maastricht, 3 juli 2001

  hij (handelend onder de naam [naam B.V.]) op meerdere althans een tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 februari 1999 tot en met 2 maart 1999 te Klimmen, gemeente Voerendaal, in elk geval in Nederland, opzettelijk en wederrechtelijk meerdere althans een (zogenaamde) simlock(s)/service provider lock(s), althans software, in elk geval gegeve...

 • Cassatie van Rechtbank Maastricht, 29 juni 2001

  Ten aanzien van verdachte is door drs. A.F.J.M. Zwegers, psycholoog, en door dr. L.H. Dams, psychiater, een onderzoek naar de geestvermogens van verdachte ingesteld en van dat onderzoek hebben genoemde psycholoog en psychiater elk een rapport, gedateerd respectievelijk 5 november 2000 en 14 maart 2001, opgemaakt, welke rapporten vermelden -zakelijk...

 • Cassatie van Rechtbank 's-Gravenhage, 29 juni 2001

  De officier van justitie mr Nieuwenhuis heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het hem bij dagvaarding onder 1 primair en onder 2 primair telastgelegde wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren, met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd va...

 • Cassatie van Rechtbank Amsterdam, 29 juni 2001

  Aan verdachte is telastegelegd hetgeen staat omschreven in de dagvaarding zoals ter terechtzitting d.d. 5 juni 2001 nader omschreven. Van de dagvaarding en de vordering tot nadere omschrijving zijn kopieën als bijlagen 1 en 2 aan dit vonnis gehecht. De nader omschreven telastelegging geldt als hier ingevoegd. 2. Voorvragen. Geldigheid van de dagvaa...

 • Cassatie van Rechtbank Amsterdam, 29 juni 2001

  Aan verdachte is telastegelegd hetgeen staat omschreven in de nader omschreven telastelegging zoals ter terechtzitting toegelaten. Van de dagvaarding en de vordering nadere omschrijving telastelegging zijn kopieën als bijlagen 1 en 2 aan dit vonnis gehecht. De nader omschreven telastelegging geldt als hier ingevoegd. 2. Voorvragen. Ontvankelijkheid...

 • Cassatie van Rechtbank Amsterdam, 29 juni 2001

  Aan verdachte is telastegelegd hetgeen staat omschreven in de dagvaarding zoals ter terechtzitting nader omschreven. Van de dagvaarding en de vordering tot nadere omschrijving van de telastelegging zijn kopieën als bijlagen 1 en 2 aan dit vonnis gehecht. De nader omschreven telastelegging geldt als hier ingevoegd. 2. Voorvragen. Geldigheid van de d...

 • Cassatie van Rechtbank Roermond, 28 juni 2001

  1.2 De raadsman van eisers heeft bij schrijven van 7 september 2000, op het moment dat de zaak voor datumbepaling pleidooi stond, geschreven dat hij niet langer optreedt voor de Vereniging van Eigenaren Resort Arcen I (eiseres sub 1), maar wel voor de Vereniging van Eigenaren Resort Arcen II (eiseres sub 2). Eiseres sub 1 heeft zich evenwel niet te...

 • Cassatie van Rechtbank Amsterdam, 28 juni 2001

  Bij besluit van 27 november 1996 heeft verweerder eiser medegedeeld dat hij over het vierde kwartaal van 1996 geen recht heeft op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) voor zijn zoon, geboren op [geboortedatum]. Bij het thans bestreden besluit heeft verweerder het bezwaar van eiser ongegrond verklaard en het besluit van 27 nove...

 • Cassatie van Rechtbank Dordrecht, 28 juni 2001

  Ter terechtzitting van de meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken in deze rechtbank van 28 juni 2001 heeft de raadsman van verdachte een mondeling verzoek gedaan tot wraking van de strafkamer bestaande uit mr. N.J.C. van Spronssen, voorzitter, en mrs. H.A.C. Smid en I.M. Koopmans, rechters. Voornoemde strafkamer heeft daarop het onderz...

 • Cassatie van Rechtbank Amsterdam, 28 juni 2001

  Bij besluit van 29 januari 1997 heeft verweerder eiseres medegedeeld dat zij over het vierde kwartaal van 1996 en het eerste kwartaal van 1997 geen recht heeft op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) voor haar dochter, geboren op [geboortedatum]. Bij het thans bestreden besluit heeft verweerder het bezwaar van eiseres ongegron...

 • Cassatie van Rechtbank Zwolle, 27 juni 2001

  Bij verstekvonnis van deze rechtbank van 27 september 2000 is [opposante] op vordering van [geopposeerde] uitvoerbaar bij voorraad veroordeeld om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [geopposeerde] te betalen een bedrag van f 45.557,21, vermeerderd met de wettelijke rente over f 43.357,21 vanaf 27 februari 1998 tot de dag van betaling, en met d...

 • Cassatie van Rechtbank Arnhem, 27 juni 2001

  De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het primair telastegelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de tijd van 8 (acht) maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en met aftrek van de tijd in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht. Verdachte en zijn raadsman hebben w...

 • Cassatie van Rechtbank Arnhem, 27 juni 2001

  De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het primair tenlastegelegde zal worden veroor-deeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 jaar met aftrek van de tijd in verzeke-ring en voorlopige hechtenis doorge-bracht. Daarnaast heeft de officier van justitie terbeschikkingstelling met verpleging van overheidsoverwege gevord...

 • Cassatie van Rechtbank 's-Gravenhage, 27 juni 2001

  Partijen hebben hun zaak doen bepleiten , OZB door mr J.R. van Angeren, advocaat te Amsterdam, de Staat door mr A.C. de Die, kantoorgenoot van mr De Groot voornoemd. De raadslieden hebben pleitnotities overgelegd. RECHTSOVERWEGINGEN 1 de feiten 1.1 Voor de financiering van uitgaven ten laste van de Ziekenfondswet wordt ingevolge artikel 15, eerste ...

 • Cassatie van Rechtbank Leeuwarden, 26 juni 2001

  Op schriftelijke vordering van de officier van justitie ter terechtzitting van 5 april 2001 is de telastelegging in de zaak met parketnummer 17/033242-00 onder 2 gewijzigd, zoals in die vordering staat omschreven. Een door de griffier gewaarmerkte fotokopie van die vordering is aan dit vonnis gehecht. De inhoud daarvan moet als hier ingevoegd worde...

 • Cassatie van Rechtbank Arnhem, 26 juni 2001

  Bij uitspraak van 20 maart 1998 heeft de president van de rechtbank de sloopvergunning geschorst. Bij uitspraak van 3 april 1998 heeft de president de schorsing tevens betrokken op een eventueel nieuw besluit tot afgifte van een sloopvergunning voor de Titus Brandsma kapel. Bij brief van 31 maart 1998 heeft verweerder aan de president verzocht deze...

 • Cassatie van Rechtbank Arnhem, 26 juni 2001

  Op 17 februari 1998 heeft eiser sub 2 in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van verweerders gemeente verzocht om de Titus Brandsmakapel (hierna: de kapel), gesitueerd aan de Kroonstraat 148 te Nijmegen, te plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst. Bij besluit van 1 april 1998 heeft verweerder besloten de kapel niet op de g...

 • Cassatie van Rechtbank Haarlem, 25 juni 2001

  Op vordering van de officier van justitie is de tenlastelegging van feit 1 en 2 ter terechtzitting gewijzigd. Een kopie van die vordering is als bijlage III bij dit vonnis gevoegd en maakt daarvan deel uit. Voor zover in de bewezenverklaarde tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens h...

 • Cassatie van Rechtbank Alkmaar, 25 juni 2001

  Bij besluiten van respectievelijk 16 juli 1996 (eiser sub 1), 14 januari 1991 (eiser sub 2), 25 juni 1996 (eiser sub 3), 25 september 1996 (eiser sub 4), 6 april 1992 (eiser sub 5) en 12 september 1996 (eiser sub 6) is aan eisers, naar aanleiding van daartoe ingediende aanvragen, door verweerder tot wederopzegging op grond van artikel 2.1.5.1, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening...

 • Cassatie van Rechtbank Maastricht, 21 juni 2001

  hij in of omstreeks de periode van 1 mei 1998 tot en met 4 oktober 1999 in de gemeente Maastricht en/of in de gemeente Utrecht, althans in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk cd-rom's, waarin (telkens) met inbreuk op eens anders auteursrecht een werk (te wete...

 • Cassatie van Rechtbank Arnhem, 20 juni 2001

  gezien het verzoekschrift van de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting STICHTING PENSIOEN- EN VERZEKERINGSKAMER (verder ook: PVK), gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn, strekkende tot faillietverklaring van: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RONALD VAN KEULEN HOLDING B.V., 2. de besloten vennootschap met beperkte

 • Cassatie van Rechtbank Zwolle, 6 juni 2001

  I. te verklaren voor recht dat het Ziekenhuis en [gedaagde nummer 2] hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die het gevolg is van de onbedoelde zwangerschap voortvloeiende uit de ingreep d.d. 26 april 1996, welke schade nader zal worden opgemaakt bij staat en vereffend volgens de wet met hoofdelijke veroordeling -des dat de een betalende de a...

 • Cassatie van Rechtbank Maastricht, 22 maart 2001

  Bij het in de aanhef van deze uitspraak genoemde besluit van 15 mei 2000 heeft de korpschef namens verweerder het bezwaar van eiser tegen het besluit van 6 januari 2000, waarbij eiser wordt aangemerkt als functieverlater, ongegrond verklaard. Tegen dit besluit is namens eiser op 25 mei 2000 beroep ingesteld aangevuld bij schrijven van 4 januari 200...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien