in Rechtbank > Rechtbank Arnhem
in vLex Nederland

8916 resultaten voor Rechtbank > Rechtbank Arnhem

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 28 december 2012

  Een 22-jarige verdachte uit Tiel wordt veroordeeld wegens medeplichtigheid aan een gewapende overval op het Bristol-filiaal te Tiel in januari 2011.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 28 december 2012

  Verdachte wordt veroordeeld voor het meermalen plegen van verkrachting en mishandeling van een meisje van Turkse komaf, mishandeling van een tweede meisje en het uitoefenen van dwang over een derde meisje.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 28 december 2012

  Veroordeling van 75-jarige man tot 4 jaar gevangenisstraf waarvan 2 jaar voorwaardelijk met bijzondere voorwaarden. Voorbereiding van moord. Bedreiging met vuurwapen van politiemensen. Verbale bedreiging van naaste familieleden. Verboden wapenbezit. Toekenning van immateriële schadevergoeding aan de bedreigde politiemensen.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 28 december 2012

  Tuchtzaak. De militaire kamer heeft een uitspraak op het beklag van een militaire instructeur tegen een geldboete vernietigd.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 21 december 2012

  Medeplichtigheid aan vuurhanden hebben van professioneel vuurwerk.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 21 december 2012

  De Rechtbank Arnhem veroordeelt een 66-jarige man, wegens het plegen van ontuchtige handelingen (waaronder het seksueel binnendringen van het lichaam) met een man met geestelijke beperkingen, tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden met een proeftijd van 2 jaren en de bijzondere voorwaarde dat hij een bedrag van € 5.000,- stort in het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

 • Kort geding van Rechtbank Arnhem, Voorzieningenrechter, 21 december 2012

  Vordering tot nakoming van vaststellingsovereenkomst die strekt tot afwikkeling van de arbeidsovereenkomst. Gedaagde (werkgever) voert het verweer dat zij niet tot nakoming is gehouden door het ontslag van eiser op staande voet en de vernietiging van de vaststellingsovereenkomst op grond van dwaling. Verweer verworpen. Vorderingen deels toegewezen, deels afgewezen wegens gebrek aan spoedeisend...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 21 december 2012

  Medeplegen voorhanden hebben van professioneel vuurwerk.

 • Kort geding van Rechtbank Arnhem, Voorzieningenrechter, 21 december 2012

  Veroordeling van ex-partner tot verkoop en levering van de onvredeelde helft van de voormalige gezamenlijke woning aan de andere ex-partner.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 21 december 2012

  Een 47-jarige man uit Rheden is veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf wegens doodslag.

 • Kort geding van Rechtbank Arnhem, 21 december 2012

  Vordering tot betaling van openstaande facturen. Voldoende aannemelijk dat Hilckmann c.s. door het gebeuren op 6 juli 2012 schade heeft geleden in een omvang die de vorderingen van eiseres, ook al zouden deze geheel vaststaan, kan overschrijden en dat voldoende samenhang bestaat tussen de daaruit voortvloeiende vordering tot schadevergoeding en de verbintenis tot betaling van de gefactureerde...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 21 december 2012

  De rechtbank Arnhem heeft op 21 december 2012 een 21-jarige Tielenaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden en hem een contact- en gebiedsverbod voor de duur van 2 jaar opgelegd in verband met een vrijheidsberoving en mishandeling te Tiel op 11 augustus van dit jaar.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 21 december 2012

  Medeplichtigheid aan vuurhanden hebben van professioneel vuurwerk.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, Sector kanton, 21 december 2012

  Ontbinding arbeidsovereenkomst ID-werknemer. Geen vergoeding omdat de gevolgen van de beeindiging van de loonkostensubsidie in redelijkheid niet voor rekening van de werkgever behoren te komen. Verwijzing naar Hoge Raad 2 november 2012 (LJN BX0348).

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 21 december 2012

  Vrijspraak poging doodslag dan wel poging toebrenging zwaar lichamelijk letsel; Oplegging geldboete voor beschadiging van auto

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 21 december 2012

  Gevangenisstraf van 5 jaren voor ontucht met jonge meisjes.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 20 december 2012

  De kinderrechter benoemt een bijzondere curator. Uit de brief van de minderjarige en hetgeen de pleegouders hebben gemeld, is gebleken dat een duidelijk toekomstperspectief voor de beide minderjarigen van belang is. Door ernstige ziekte van de moeder is het tevens van belang om op zorgvuldige wijze de balans te vinden in de contacten tussen haar en de minderjarigen.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 20 december 2012

  Omzetbelasting. Integratielevering. Bouw bijzondere school. Pro rata voor algemene kosten. Goedkeurend besluit uit 1999 leidt ertoe dat integratieheffing achterwege is gebleven. Mag de vergoeding voor de integratielevering (voortbrengingskosten schoolgebouw) meetellen in de pro rata? Zo ja, dan komt percentage op 39%, anders op 2%. Bijzondere school verricht deels economische activiteiten (belaste

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 20 december 2012

  Eiser verhuist van Veenendaal naar Ede en vraagt algemene bijstand en bijzonder bijstand voor inrichting van zijn woning aan. Beide worden toegewezen. Als hij een afspraak met zijn werkbegeleider afbelt wegens ziekte en medewerkers van verweerder hem vervolgens niet thuis aantreffen, wordt hij de volgende dag opgeroepen. Als hij daar niet verschijnt, wordt zijn uitkering opgeschort en wordt hij...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Arnhem, 20 december 2012

  De werking van de standstillbepaling van artikel 41, eerste lid, van het Aanvullend Protocol strekt zich niet uit tot de vraag of aan het bezwaar schorsende werking moet worden verleend. Het al dan niet schorsende werking verlenen in de bezwaarfase betreft geen materiële en/of procedurele voorwaarde voor toelating, maar een gevolg van het besluit dat niet aan die voorwaarden voor toelating is...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 19 december 2012

  Beroep op vernietigbaarheid wegens dwaling van overeenkomst tot levering van energie. Vernietiging op terechte gronden ingeroepen. Vordering in conventie afgewezen, in reconventie alleen verklaring voor recht dat Plusenergy heeft gedwaald toewijsbaar.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 19 december 2012

  Vrijspraak (voormalig) rechter voor valsheid in geschrifte. Nu verdachte ervan overtuigd was dat het juist was, wat hij in de beschikking zette, geen opzet op valsheid in geschrifte. Ook geen voorwaardelijk opzet, nu niet kan worden vastgesteld dat verdachte wetenschap had van een aanmerkelijke kans op het onjuist zijn van het op schrift gestelde.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Arnhem, 19 december 2012

  Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder zich op goede gronden op het standpunt gesteld, dat de activiteiten van Schotpoort Milieu Service B.V. op het gebied van op- en overslag en het transport van afvalstoffen en in combinatie met containerverhuur, onder categorie 28.4 en 28.5 van Bijlage I, onderdeel C, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) vallen en aldus...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 19 december 2012

  Vervolg op LJN BP5945. Gedaagde niet geslaagd in het bewijs dat slachtoffer ten tijde van de aanrijding geen autogordel droeg. Ten aanzien van de snelheid waarmee slachtoffer heeft gereden is het beroep op eigen schuld wél gegrond. Billijkheidscorrectie in het voordeel van het slachtoffer. Zaak naar de rol voor reactie gedaagde op stukken die eiseres nog in geding heeft gebracht.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 19 december 2012

  Griffierecht niet tijdig betaald na verwijzing van de zaak van de sector kanton naar de sector civiel. Geen processuele consequenties ex art. 128 lid 6 Rv. De zaak wordt inhoudelijk beoordeeld en de vordering wordt toegewezen.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 19 december 2012

  Eiseres vordert terugbetaling door gedaagde van een geldbedrag dat zij zonder rechtsgrond aan gedaagde zou hebben betaald. Bewijsopdracht aan eiseres dat sprake was van betaling zonder rechtsgrond. dit vonnis verwijst naar het incidenteel vonnis dat tussen partijen is gewezen (LJN BW6300).

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 19 december 2012

  Geen obscuur libel, geen inhaaldagvaarding. Tenlastegelegde Wet BIG-feit (1) kan niet worden gekwalificeerd als een strafbaar feit. Poging zware mishandeling met voorbedachte rade (2) en eenvoudige mishandeling (3) worden bewezen geacht, maar wegens een psychose ten tijde van het plegen van deze feiten, wordt verdachte ten aanzien hiervan als volledig ontoerekeningsvatbaar aangemerkt. Voor de...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 19 december 2012

  Vraag of gedaagden zijn tekortgeschoten in de nakoming van (betalings)verplichtingen uit hoofde van een vaststellingsovereenkomst. Uitleg van de overeenkomst. Breoep op overmacht faalt, evenals beroep op derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid en beroep op matiging. Vordering grotendeels toewijsbaar. Ten aanzien van de echtheid van de handtekening van de echtgenote van één van de...

 • Kort geding van Rechtbank Arnhem, Voorzieningenrechter, 19 december 2012

  Opzegging door Bakkersland van een meer dan 10 jaar bestaande duurovereenkomst met C1000 van eiser in de gegeven omstandigheden niet redelijk. Bakkersland moet de overeenkomst nakomen zolang die niet rechtsgeldig met inachtneming van een redelijke termijn is opgezegd.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, 19 december 2012

  Incident tot het stellen van zekerheid voor de proceskosten in de hoofdzaak en voor schadevergoeding (art. 224 Rv). Art. 224 lid 1 Rv biedt niet de mogleijkheid zekerheid te vorderen voor eventuele schadevergoeding waartoe een buitenlandse eiser kan worden veroordeeld wegens onrechtmatige beslaglegging. Dit onderdeel van de incidentele vordering wordt daarom afgewezen.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien