Herziening (Rechtbank)

34 resultaten voor Herziening (Rechtbank)

 • Herziening van Rechtbank Noord-Holland, Sector kanton, 4 de Febrero de 2013

  Herroepingsverzoek van een stewardes van KLM. Bij beschikking van 29 juni 2012, zaaknr 557865/AO VERZ 12-234, LJN BX 0069 heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van 1 juli 2012 ontbonden wegens verlies van vertrouwen in het functioneren van werkneemster. Werkneemster verzoekt thans de beschikking van 29 juni 2012 te herroepen en te bepalen dat het verzoek van KLM

 • Herziening van Rechtbank Noord-Holland, Sector kanton, 4 de Febrero de 2013

  Herroepingsverzoek van een stewardes van KLM. Bij beschikking van 29 juni 2012, zaaknr 557867/AO VERZ 12-233, heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van 1 juli 2012 ontbonden wegens verlies van vertrouwen in het functioneren van werkneemster. Werkneemster verzoekt thans de beschikking van 29 juni 2012 te herroepen en te bepalen dat het verzoek van KLM tot...

 • Herziening van Rechtbank Breda, 14 de Marzo de 2012

  afwijzing verzoek tussentijdse beëindiging schuldsanering

 • Herziening van Rechtbank 's-Gravenhage, 17 de Enero de 2012

  Nadat het terugkeerbesluit in de zaak van eiser is herroepen heeft eiser, zonder dat daar een grondslag voor was nu er geen terugkeerbesluit is, onterecht in bewaring doorgebracht. Deze bewaring is door de rechtbank getoetst en het beroep tegen deze bewaring is indertijd ongegrond verklaard (omdat het terugkeerbesluit toen nog niet was herroepen). Door middel van een verzoek tot herziening van...

 • Herziening van Rechtbank Breda, 13 de Diciembre de 2011

  Wijziging hoofdverblijf en contactregeling. Het hoofdverblijf van de minderjarige is in 2008 bij de vader bepaald. Zij woont sedert 2,5 jaar weer bij haar moeder. De juridische situatie wordt in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie. Vader heeft bij wijze van zelfstandig verzoek om vaststelling van een contactregeling gevraagd. Dit verzoek is afgewezen gelet op de leeftijd van de...

 • Herziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Zwolle, 29 de Marzo de 2011

  herziening, redelijke termijn, niet onredelijk laat, niet-ontvankelijk Het verzoek om herziening is op 28 juli 2010 ingediend, derhalve ruim zes maanden na de eerste helft van januari 2010, vanaf welk tijdstip de stukken in geding in ieder geval bekend waren bij (de gemachtigde van) verzoekster. Ter zitting heeft verzoekster desgevraagd laten weten er voor gekozen te hebben eerst de uitkomst van...

 • Herziening van Rechtbank Arnhem, 28 de Abril de 2010

  Samenvatting: de door verzoekster ingediende verzoeken zijn door de rechtbank gemotiveerd afwezen. Deze afwijzingen betreffen inhoudelijke beslissingen die in beginsel niet ter toetsing aan de wrakingskamer van de rechtbank voorliggen. Dit zou anders zijn als de afwijzing van de verzoeken gemotiveerd zou zijn door argumenten die de schijn van vooringenomenheid van de rechters wekken. Hiervan is...

 • Herziening van Rechtbank Haarlem, Sector kanton, 23 de Diciembre de 2009

  Herroeping van een ontbindingsbeschikking. Bij een eerdere beschikking heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van verweerder ontbonden met toekenning aan verweerder van een vergoeding. Verzoekster heeft om herroeping van de beschikking verzocht op grond van bedrog door de wederpartij. Het verzoek is toegestaan. De herroeping betreft de toegekende vergoeding. De arbeidsovereenkomst wordt...

 • Herziening van Rechtbank Haarlem, Sector kanton, 22 de Junio de 2009

  Verzoek tot herroeping van een beschikking wegens bedrog(art. 382 jo 390 Rv). Tegen de beschikking van de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft verweerder (de werknemer) hoger beroep ingesteld. Het gerechtshof heeft het beroep verworpen. Na een eerder ingesteld verzoek tot herroeping, waarin verzoeker niet ontvankelijk is verklaard op grond van artikel 383 Rv (het nog niet

 • Herziening van Rechtbank Rotterdam, Sector kanton, 19 de Junio de 2009

  Deze zaak is een vervolg op LJN: BG5658. De kantonrechter bevind, na getuigenverhoren, de aangevoerde grond voor herroeping gegrond en heropent de ontbindingsprocedure.

 • Herziening van Rechtbank Dordrecht, Dordrecht, 14 de Abril de 2009

  trefwoorden: bewaring, toewijzing verzoek om herziening, alsnog gegrondverklaring beroep en schadevergoeding. Bij uitspraak van 14 april 2009 heeft nevenzittingsplaats Dordrecht van de rechtbank 's-Gravenhage het verzoek om herziening van een uitspraak in een bewaringszaak toegewezen, het beroep tegen de bewaring alsnog gegrond verklaard en verzoeker een schadevergoeding toegekend. De...

 • Herziening van Rechtbank Haarlem, Sector kanton, 31 de Diciembre de 2008

  Verzoek tot herroeping (ex artikel 390 juncto 382 Rv) van de beschikking van de kantonrechter, waarbij de arbeidsovereenkomst tussen partijen is ontbonden onder toekenning van een vergoeding aan verweerster. Verzoekster beroept zich op door verweerster tijdens de behandeling van het ontbindingsverzoek verzwegen feiten, die van dien aard zijn dat zij tot een andere beslissing hadden moeten leiden.

 • Herziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, 3 de Marzo de 2008
 • Herziening van Rechtbank Amsterdam, 7 de Noviembre de 2007
 • Herziening van Rechtbank Haarlem, Sector kanton, 15 de Octubre de 2007

  Nadat een ontbindingsbeschikking is uitgesproken, verzoekt de werknemer om herroeping daarvan, op de grond dat de werkgever in het verzoekschrift strekkende tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst alsmede ten tijde van de mondelinge behandeling, bewust informatie achterwege heeft gelaten dan wel onjuist heeft weergegeven, welke informatie, als de kantonrechter daarover had beschikt, ten aanzien

 • Herziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Zwolle, 23 de Julio de 2007

  Vreemdelingenbewaring / herziening / rechtmatig verblijf / geen novum Verzoeker stelt zich op het standpunt dat de uitspraak van 6 januari 2005 dient te worden herzien omdat door de besluiten van verweerder van 8 mei 2005 en 5 maart 2007 is komen vast te staan dat verzoeker achteraf bezien ten tijde van deze uitspraak rechtmatig in Nederland verbleef en dus niet in vreemdelingenbewaring gesteld...

 • Herziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Dordrecht, 13 de Julio de 2007

  Onredelijk laat verzoek Het verzoek is ruim zeven maanden na de uitspraak ingediend. Nu ter zake geen bijzonder omstandigheden zijn gesteld of gebleken, is dat onredelijk laat (zie uitspraak afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 26 juli 2001; LJN AB3091). Voor dit oordeel is aansluiting gezocht bij artikel 6:12, eerste en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarin is...

 • Herziening van Rechtbank Arnhem, Sector kanton, 27 de Octubre de 2006

  Herzieningsverzoek afgewezen, aangezien eiser geen hoger beroep heeft ingesteld, terwijl die mogelijkheid wel bestond, komt hem het buitengewone rechtsmiddel van herroeping niet toe.

 • Herziening van Rechtbank Middelburg, 24 de Marzo de 2006

  Verzoek om herziening

 • Herziening van Rechtbank Alkmaar, 2 de Junio de 2004

  Vordering tot herroeping ex. 382 RV van vonnissen met betrekking tot het plan van toedeling in de ruilverkaveling op grond van artikel 186 in verbinding met artikel 202 van de Landinrichtingswet niet-ontvankelijk.

 • Herziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, 26 de Marzo de 2003

  Herziening / Nepal. Eiser dient een verzoek in om herziening van een rechterlijke uitspraak in verband met het nieuwe ambtsbericht inzake Nepal van 23 december 2002. Het verzoek om herziening van de uitspraak in de vovo-procedure wordt, gelet op de formulering en strekking van artikel 8:88 Awb, niet-ontvankelijk verklaard. Het verzoek om herziening van de uitspraak in de bodemprocedure wordt...

 • Herziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Assen, 20 de Febrero de 2003
 • Herziening van Rechtbank Maastricht, 4 de Octubre de 2002
 • Herziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, 1 de Agosto de 2002

  Herzieningsverzoek / nieuwe informatie. Verzoeker is een Koerd afkomstig uit Centraal-Irak. In eerdere uitspraken is het beroep van verzoeker ongegrond verklaard en is zijn verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen. Verzoeker heeft bij verzoekschrift verzocht om herziening als bedoeld in artikel 8:88 Awb. Ter onderbouwing van zijn herzieningsverzoek verwijst verzoeker naar het 'statement...

 • Herziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Zwolle, 5 de Marzo de 2002

  Bewaring / verzoek om herziening. Verzoeker is op 22 juli 2000 voor de eerste maal in bewaring gesteld. Op 15 augustus 2000 is ten behoeve van eiser een laissez-passer aangevraagd bij de Algerijnse autoriteiten. Nadat de bewaring op 24 augustus 2000 is opgeheven, is eiser op 19 augustus 2001 opnieuw in bewaring gesteld. Vaststaat dat ook na de opheffing van de bewaring op 24 augustus 2000 het...

 • Herziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, 16 de Octubre de 2001

  Bewaring / herziening. Gelet op artikel 8:88 Awb kan een herzieningsverzoek zich niet richten tegen een eventueel gebrekkige motivering, maar uitsluiten tegen het dictum. Dat blijft ongewijzigd. Het herzieningsverzoek richt zich tegen een uitspraak waarin een per brief van 24 april 2001 ingediend beroep tegen vreemdelingenbewaring en een verzoek om schadevergoeding niet-ontvankelijk worden...

 • Herziening van Rechtbank 's-Gravenhage, Haarlem, 17 de Julio de 2001

  SAMENVATTING Sri Lanka / Tamil / littekens. Kernpunt in deze zaak is of verweerder zijn inschatting dat littekens bij terugkerende Tamils geen zelfstandig risico vormen op een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM heeft kunnen baseren op het ambtsbericht van 27 april 2001. Met betrekking tot de bronvermelding van het ambtsbericht heeft het de president verwonderd dat in deze kwestie geen...

 • Herziening van Rechtbank Assen, 4 de Julio de 2001
 • Herziening van Rechtbank 's-Gravenhage, 29 de Junio de 2001
 • Herziening van Rechtbank Alkmaar, 29 de Junio de 2001
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT