Hoger beroep kort geding (Rechtbank)

14 resultaten voor Hoger beroep kort geding (Rechtbank)

 • Hoger beroep kort geding van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, June 12, 2013

  Geschil postzegelhandelaren en PostNL ongeschikt voor kort geding. PostNL heeft op 28 januari 2013 bekendgemaakt dat de guldenzegels per 1 november 2013 niet langer geldig zijn. De kortgedingrechter in Den Haag heeft beslist dat PostNL, in afwachting van een beslissing van de bodemrechter, niet gehouden is de guldenpostzegels na 1 november 2013 te accepteren. Op veel punten verschillen de...

 • Hoger beroep kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, October 10, 2012

  Eiser is advocaat-stagiair en volgt de (verplichte) beroepsopleiding tot advocaat. Eiser heeft deelgenomen aan het schriftelijke tentamen 'jaarrekeninglezen'. Dit tentamen bestond uit vier opgaven, die weer waren onderverdeeld in een aantal (deel)vragen. Eiser had een onvoldoende voor het tentamen. Door het ontbreken van een cruciale variabele in de opgave is bij eiser verwarring ontstaan,...

 • Hoger beroep kort geding van Rechtbank Arnhem, July 29, 2011

  Kernvraag is of fING door de blokkering van de bankrekeningnummers van eiseres (deurwaarderskantoor), waardoor eiseres sinds 21 juli 2011 niet meer kan internetbankieren, toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst. Voorzieningenrechter beantwoordt die vraag bevestigend. ING moet binnen 3 werkdagen de situatie herstellen.

 • Hoger beroep kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, May 27, 2011

  Kort geding. Executiegeschil. Huurrecht. Geen belang bij schorsing tenuitvoerlegging, omdat de ontruiming van de woning al heeft plaatsgevonden. Bovendien niet voldaan aan artikel 438 lid 5 Rv. nu eiseres geen partij was in procedure die heeft geleid tot ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van de woning. Niet kan worden aangenomen dat eiseres mede-huurster is, aangezien gesteld...

 • Hoger beroep kort geding van Rechtbank Rotterdam, November 03, 2010

  Overeenkomst inzake kavelruil, waarbij ook exploitatiebijdrage is overeengekomen vanwege door gemeente te verrichten infrastructurele werkzaamheden ten behoeve van perceel. Wat zijn partijen overeengekomen? Onvoldoende gesteld om aan te nemen dat iets anders is overeengekomen dan in de schriftelijke overeenkomst is vastgelegd. Ten aanzien van de exploitatieovereenkomst is de...

 • Hoger beroep kort geding van Rechtbank Zwolle, July 15, 2009

  Terecht beroep op non-conformiteit ex artikel 7:17 BW, nu een aangebrachte verdiepingsvloer zonder vergunning is gebouwd. Verwijzing naar relevante jurisprudentie van de Hoge Raad.

 • Hoger beroep kort geding van Rechtbank Middelburg, June 09, 2009

  Het arrondissementsparket voert een strafrechtelijk financieel onderzoek uit naar het handelen van een persoon en diens besloten vennootschap. Het onderzoek richt zich op drugstransacties en het witwassen van geld rondom een coffeeshop in Terneuzen. In het kader van het onderzoek zijn op door de officier van justitie rechtshulpverzoeken gericht aan de bevoegde autoriteiten te Zwitserland. Door de

 • Hoger beroep kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, March 20, 2009

  Vordering van winkeliers op parkeerterrein bij bloemententoonstelling tot voortzetting van parkeerbeleid afgewezen. Geen contractuele verplichting; geen onrechtmatige daad van bloemententoonstelling jegens winkeliers aannemelijk geworden. Wijziging parkeerbeleid behoort tot ondernemersrisico van winkeliers. Gekozen constructie brengt voor winkeliers afhankelijkheid van de bloemententoonstelling...

 • Hoger beroep kort geding van Rechtbank Amsterdam, March 02, 2009

  Krakers dienen een woning van een woningbouwvereniging te ontruimen ook al is nog niet duidelijk wat er vervolgens met die woning gaat gebeuren. De woningbouwvereniging heeft het recht de woningen gedurende een redelijke termijn ( in dit geval 8 maanden) leeg te laten staan om te trachten de woningen te verkopen. Als een kraker al een huisrecht heeft in de zin dat hij in een gekraakte woning mag...

 • Hoger beroep kort geding van Rechtbank Maastricht, Voorzieningenrechter, February 02, 2007

  Misbruik van recht door ontruimingsvonnis te executeren.

 • Hoger beroep kort geding van Rechtbank Haarlem, November 24, 2006

  Verzoekschrift ex artikel 2:20 BW. Gerekestreerde is één van de zeven in Nederland gevestigde chapters van de Hells Angels. De activiteiten van deze chapters zijn ondergebracht in de rechtsvorm van een stichting en/of een vereniging met een nagenoeg gelijkluidende doelstelling. Het verzoekschrift hangt samen met de bij de rechtbank Amsterdam ingediende verzoekschriften met betrekking tot de...

 • Hoger beroep kort geding van Rechtbank Breda, September 20, 2005

  Verzoek vergunning uit 1988 voor plaatsing bloemenkar op trottoir in te trekken door bewoner van nieuw huis die uit zijn keuken de bloemenkar kan zien. Door ontbreken overgangsrecht is vergunning onderworpen aan de APV-2004. Het eerst ter zitting onjuist achten van het door verweerder als uitgangspunt genomen artikel uit die APV levert strijd op met de goede procesorde, te meer waar dit tijdens...

 • Hoger beroep kort geding van Rechtbank Haarlem, August 16, 2001
 • Hoger beroep kort geding van Rechtbank Almelo, June 27, 2001
 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT