Kort geding (Rechtbank)

8540 resultaten voor Kort geding (Rechtbank)

 • Kort geding van Rechtbank Amsterdam, 19 de Junio de 2013

  Eiseres is een kinderkliniek, die als missie heeft het aanbieden van totaalzorg voor kinderen onder één dak. Eiseres heeft daartoe samenwerkingsovereenkomsten gesloten met diverse zogaanbieders, waaronder ook gedaagde, een geregistreerde kindertandarts. De samenwerkingsovereenkomst is gesloten op 7 december 2010, voor een periode van vijf jaar. In oktober 2013 zal eiseres naar een nieuwe locatie...

 • Kort geding van Rechtbank Midden-Nederland, 14 de Junio de 2013

  Kort geding. Voldoende aannemelijk dat tussen partijen een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Gebod tot levering.

 • Kort geding van Rechtbank Overijssel, 14 de Junio de 2013

  Gelet op de wijze waarop gedaagden ter zitting verweer hebben gevoerd zijn de door eisers gestelde feiten vast komen te staan. Gelet hierop, en nu over alle essentialia overeenstemming was bereikt en gedaagden ook uitvoeringshandelingen op die overeenkomst heeft verricht, is een perfecte huurovereenkomst tot stand gekomen en is het (vrijwel) zeker dat ook een bodemrechter over deze zaak oordelend

 • Kort geding van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 14 de Junio de 2013

  Kort geding. Bevoegdheid van de Deken van de Orde van Advocaten - krachtens de Advocatenwet - om op te treden tegen een advocaat wegens uitlatingen jegens de president van een rechtbank.

 • Kort geding van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 13 de Junio de 2013

  De kortgedingrechter in Den Haag heeft bepaald dat een huisarts in Zoetermeer met ingang van 1 oktober 2013 een maatschap moet verlaten. Zijn collega’s hadden een kortgeding aangespannen om dit af te dwingen. Ook mag de huisarts vanaf dat moment niet langer gebruikmaken van de praktijkruimte in het gezondheidscentrum van de maatschap, op straffe van een dwangsom van 1000 euro per dag. Voor de...

 • Kort geding van Rechtbank Noord-Nederland, 12 de Junio de 2013

  Nadeelcompensatie, feitelijk handelen, voorschot schadevergoeding, restitutierisico.

 • Kort geding van Rechtbank Noord-Nederland, 12 de Junio de 2013

  Bezwaar tegen gunningscriteria. Rechtsverwerking. Geen bezwaar maken tegen eerste gunningsbeslissing.

 • Kort geding van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 11 de Junio de 2013

  Kort geding, onrechtmatige overheidsdaad. Eisers zijn aanwonenden van een weg in de gemeente Nieuwkoop die in opdracht van de gemeente wordt gebruikt voor grondtransporten t.b.v een bodemsaneringsproject. Hun vordering tot staking van deze transporten wordt afgewezen, aangezien het feit dat het door de gemeente voorgestelde (trilling)onderzoek nog niet heeft plaatsgevonden daartoe onvoldoende...

 • Kort geding van Rechtbank Rotterdam, 10 de Junio de 2013

  De Pop-jeans en het Painted-jack kunnen worden aangemerkt als weken in de zin van artikel 10, eerste lid sub 11 Aw. De totaalindrukken van het Painted-jack en het Audrey-jack verschillen zo weinig van elkaar, dat het Audrey-jack niet als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt. Dit geldt niet voor de Wagner-jeans, die een andere totaalindruk wekt dan de Pop-jeans. Als zijnde mede lex loci...

 • Kort geding van Rechtbank Amsterdam, 10 de Junio de 2013

  Bij KG: Loonvordering in KG toegewezen. Beschuldigingen van werkgever over corruptie in kort geding onvoldoende gebleken. Geen onbjectief onderzoek. Gevorderde rectificatie afgewezen: te vage vordering en mogelijk in strijd met vrijheid van meningsuiting.

 • Kort geding van Rechtbank Midden-Nederland, Voorzieningenrechter, 10 de Junio de 2013

  Voorlopige voorziening; Softbalvereniging Terrasvogels en één van haar speelsters in het bezit van (behalve de Amerikaanse ook) de Italiaanse nationaliteit, vorderen schorsing van het besluit van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB), waarbij een vijftal door Terrasvogels gespeelde wedstrijden in de hoofdklasse softbal ongeldig zijn verklaard. Ook heeft de...

 • Kort geding van Rechtbank Overijssel, 6 de Junio de 2013

  Kort gedingrechter verbiedt gedaagde partij om de naam van eisende partij te vermelden op de site van www.pedofielennetwerknoordholland.nl of deze naam te publiceren op Hyves, Facebook, weblogs, Twitter, Linkedin, dan wel op websites, weblogs van derden onder eigen naam of onder een pseudoniem of uit hoofde van een functie eiser neer te zetten als kindermisbruiker, pedofiel, en/of hem in verband...

 • Kort geding van Rechtbank Noord-Holland, Voorzieningenrechter, 6 de Junio de 2013

  Vordering tot ontruiming van een bollenschuur na ommekomst huurperiode voor bepaalde tijd. Gedaagde beroept zich er op dat overeenkomst kwalificeert als pachtovereenkomst. Eiseres doet beroep op beperkende werking redelijkheid en billijkheid. Aan slagen van dat beroep moeten zware eisen gesteld worden omdat pachtbepalingen van dwingend recht zijn. Voorzieningenechter oordeelt dat beroep op...

 • Kort geding van Rechtbank Overijssel, 5 de Junio de 2013

  Buitengerechtelijk schuldeisersakkoord. Schuldeiser heeft in redelijkheid zijn medewerking aan het buitengerechtelijk schuldeisersakkoord mogen weigeren.

 • Kort geding van Rechtbank Overijssel, 5 de Junio de 2013

  Opheffing conservatoir beslag.

 • Kort geding van Rechtbank Overijssel, 5 de Junio de 2013

  Kort geding. Afwijzing van de door partijen gevorderde rectificaties (in conventie en in reconventie).

 • Kort geding van Rechtbank Noord-Nederland, 5 de Junio de 2013

  Aanbesteding, artikel 56 Bao, abnormaal lage inschrijving.

 • Kort geding van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 4 de Junio de 2013

  schorsing tenuitvoerlegging gevangenisstraf hangende gratieverzoek; geen sprake van een met de in de 'Circulaire Uitvoeringsbeleid betreffende drie specifieke onderdelen van het gratieinstrument' gelijk te stellen situatie; geen reden voor schorsing tenuitvoerlegging.

 • Kort geding van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 3 de Junio de 2013

  Kort geding, aanbestedingsrecht. Door de gemeente gehouden meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure moet worden gestaakt aangezien door de onduidelijkheid van de (na inschrijving ingetrokken) referentie-eis niet kan worden nagegaan of de inschrijvers al dan niet aan die eis voldeden en of heraanbesteding tot dezelfde inschrijvingen zou hebben geleid. Ook overigens voldoet de voortgezette...

 • Kort geding van Rechtbank Rotterdam, 31 de Mayo de 2013

  Aanbesteding; vorderingen afgewezen. vordering opschortende werking vonnis in combinatie met gunningverbod voor de tussentijd wordt ook afgewezen, omdat geen sprake is van bijzondere omstandigheden. Belangen aanbestedende dienst en winnende inschrijver wegen zwaarder.

 • Kort geding van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 31 de Mayo de 2013

  Kort geding, toelating tot het onderwijs. Vordering (meerderjarige) leerling, aan wie de toegang tot de school sinds de kersvakantie is ontzegt, tot toelating (voortgezet) onderwijs afgewezen. Hoewel niet kan worden vastgesteld welk aandeel eiseres in de op school rondom haar persoon ontstane commotie heeft gehad, acht de voorzieningenrechter het, gelet op de omstandigheid dat er het lopende...

 • Kort geding van Rechtbank Overijssel, 31 de Mayo de 2013

  Geen handelsnaaminbreuk, want geregistreerde domeinnaam van gedaagde is geen handelsnaam. Nu gedaagde geen houder is van domeinnaam zijn alle vorderingen die daarop betrekking hebben niet voor toewijzing vatbaar.

 • Kort geding van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 30 de Mayo de 2013

  Kort geding. Wet op de lijkbezorging. Geschil tussen ouders over asbestemming zoon.

 • Kort geding van Rechtbank Rotterdam, Voorzieningenrechter, 30 de Mayo de 2013

  Vordering tot aanwijzing noodweg, althans tot medewerking aan vestiging van een erfdienstbaarheid in kort geding. Spoedeisend belang. Aanwijzing noodweg afgewezen omdat het ene pand een eigen toegang tot de openbare weg heeft en de insluiting van het andere pand door eiseres wordt bewerkstelligd en zij een mogelijkheid om voor dat pand toegang tot de openbare weg te creëren in eigen hand heeft....

 • Kort geding van Rechtbank Noord-Nederland, 29 de Mayo de 2013

  aanbesteding, uitleg bestek, economisch meest voordelige aanbieding en berekeningssystematiek.

 • Kort geding van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 29 de Mayo de 2013

  Kort geding.Vordering tot onmiddellijke beëindiging van de tenuitvoerlegging van een door de Noorse rechter opgelegde gevangenisstraf, die thans in Nederland plaatsvindt. Misbruik van procesbevoegdheid, aangezien eiser eerder en op dezelfde gronden reeds een vordering in kort geding aanhangig heeft gemaakt, waarop afwijzend is beslist. Geen sprake van 'nieuwe' - zich na de behandeling van het...

 • Kort geding van Rechtbank Limburg, Voorzieningenrechter, 28 de Mayo de 2013

  Geschorste advocaat stelt dat de Deken onrechtmatig jegens hem handelt door hem te verbieden tijdens de duur van de maatregel van schorsing werkzaam te zijn als NMI-register-mediator en belastingadviseur. Tevens wordt de Deken door de advocaat verweten onrechtmatig te handelen door de opgelegde schorsingen verkeerd uit te leggen en deze verkeerde uitleg aan derden mede te delen. De...

 • Kort geding van Rechtbank Amsterdam, 28 de Mayo de 2013

  Kort Geding. Afgifte in beslag genomen bescheiden en bankafschriften. De ex-man van verweerster is strafrechtelijk veroordeeld wegens verduistering en civielrechtelijk tot terugbetaling van ruim € 24.000.000,-. Ten aanzien van verweerster is voor recht verklaard dat zij met haar ex-man heeft samengespannen om een zo groot mogelijk deel van het verduisterde geld aan verhaal te onttrekken. Daarop...

 • Kort geding van Rechtbank Amsterdam, 28 de Mayo de 2013

  Kort geding. Auteursrechten op rijstverpakking. Geen inbreuk. Verschillende totaalindrukken. Vorderingen (ook die op grond van slaafse nabootsing) afgewezen.

 • Kort geding van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 25 de Mayo de 2013

  Kort geding, executie schadevergoedingsmaatregel. Vordering tot schorsing vervangende hechtenis onder voorwaarde nakoming betalingsregeling afgewezen.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT