Raadkamer (Rechtbank)

663 resultaten voor Raadkamer (Rechtbank)

 • Raadkamer van Rechtbank Gelderland, 11 de Junio de 2013

  Rechtbank verlengt het verblijf in TBS-kliniek van "verstokte TBS'er" met een termijn van twee jaar.

 • Raadkamer van Rechtbank Gelderland, 29 de Mayo de 2013

  Afwijzing verzoek tot vergoeding kosten rechtsbijstand. Toekennen van een schadevergoeding is niet billijk nu verzoeker kort als verdachte was aangemerkt als rechtstreeks gevolg van de verdenking jegens zijn werkgever.

 • Raadkamer van Rechtbank Gelderland, 29 de Mayo de 2013

  Bezwaarschrift artikel 182, zesde lid, Sv. Rechtsontwikkeling van de recent in werking getreden Wet versterking positie rechter-commissaris.

 • Raadkamer van Rechtbank Gelderland, 29 de Mayo de 2013

  Afwijzing verzoek tot vergoeding kosten rechtsbijstand. Toekennen van een schadevergoeding is niet billijk nu verzoeker kort als verdachte was aangemerkt als rechtstreeks gevolg van de verdenking jegens zijn werkgever.

 • Raadkamer van Rechtbank Limburg, 28 de Mayo de 2013

  vergoeding naar redelijkheid: hoogte uurtarief en inzet meerdere advocaten(kantoren) een en ander mede afgezet tegen relatieve ingewikkeldheid zaak. Verknochtheid persoon verzoeker ("bekende Nederlander") en zijn onderneming en de aftrek van BTW. Kosten opstellen schorsingsrapportage vallen niet onder artikel 591a Sv. Geen reden om af te wijken van forfaitaire vergoeding voor indienen...

 • Raadkamer van Rechtbank Limburg, 28 de Mayo de 2013

  dubbele standaardvergoeding nu de gewezen verdachte een zogenaamde "bekende Nederlander"is en de zaak veel aandacht in de media heeft gehad

 • Raadkamer van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, President, 16 de Mayo de 2013

  Uitvoerbaar bij voorraad-verklaring van onderlinge regelingen uit echtscheidingsconvenant geweigerd.

 • Raadkamer van Rechtbank Den Haag, 14 de Mayo de 2013

  Het bezwaarschrift richt zich tegen een beslissing van de rechter-commissaris van 9 april 2013, aldus nadat het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen. Een en ander maakt dat er voor een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 182, zesde lid, Sv geen ruimte meer is, aangezien de zesde afdeling van de Derde Titel Sv uitsluitend betrekking heeft op het vooronderzoek. In artikel 316 Sv

 • Raadkamer van Rechtbank Noord-Holland, 29 de Abril de 2013

  Verlenging terbeschikkingstelling; beëindiging verpleging van rechtswege en daaraan gestelde voorwaarden.

 • Raadkamer van Rechtbank Noord-Nederland, 26 de Abril de 2013

  Klaagschrift ex 552a Sv. In het onderhavige geval is geen sprake van zeer uitzonderlijke omstandigheden die meebrengen dat het belang dat de waarheid aan het licht komt, moet prevaleren boven het verschoningsrecht. Klaagschrift in zoverre gegrond.

 • Raadkamer van Rechtbank Overijssel, 24 de Abril de 2013

  1. Afgeleid verschoningsrecht stichting. 2. Afweging verschoningsrecht tegen belang waarheidsvinding. 3. Opmaken van gedragskundige rapportage betreft geen opsporing of opsporingsonderzoek in de zin van art. 132a Sv.

 • Raadkamer van Rechtbank Overijssel, 24 de Abril de 2013
 • Raadkamer van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, President, 11 de Abril de 2013

  Artikelen: 6 EVRM, 165 Rv, 3 IVRK Een partij aan wie in een procedure een bewijsopdracht is verleend heeft het recht door haar aangewezen personen als getuigen op te roepen. Het horen van een door die partij voorgestelde getuige mag door de rechter slechts worden geweigerd indien in de gegeven omstandigheden de goede procesorde in verband met de bij die beslissing betrokken belangen dat eist. Tot

 • Raadkamer van Rechtbank Gelderland, 10 de Abril de 2013

  Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden, nieuwe wetgeving. Veroordeelde is in 1996 veroordeeld, welke straf hij eerst in september 2012 uitzit. Daarbij is DNA afgenomen voor onderzoek. Het openbaar ministerie had veroordeelde internationaal gesignaleerd en had het TES ingeschakeld voor de executie van de straf. Niet aannemelijk geworden is dat het openbaar ministerie verdergaande inspanningen moest...

 • Raadkamer van Rechtbank Noord-Holland, 25 de Marzo de 2013

  Raadkamer; rekest; mini-instructie; weigering toewijzing verzoek schouw door rechter-commissaris; wet versterking positie rechter-commissaris. Het bezwaarschrift richt zich tegen een afwijzende beslissing van de rechter-commissaris op het verzoek tot het verrichten van een onderzoekshandeling in onderhavige zaak, te weten het houden van een schouw, welk verzoek is gedaan op 19 november 2012 in...

 • Raadkamer van Rechtbank Noord-Nederland, 21 de Marzo de 2013

  Verzoek tot vergoeding kosten rechtsbijstand gemaakt naar aanleiding van een bezwaarprocedure ex artikel 7 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden, naar analogie toegewezen. Een redelijke wetstoepassing houdt in dat artikel 591 Sv naar analogie ook van toepassing is op succesvol ingediende klaagschriften op grond van artikel 7 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden en welk klaagschriften onherroepelijk...

 • Raadkamer van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 de Marzo de 2013

  Appel tegen schorsing voorlopige hechtenis ongegrond.

 • Raadkamer van Rechtbank Zwolle, 20 de Marzo de 2013

  Een zoon van het vermoorde echtpaar Vis blijft in elk geval de komende drie maanden nog verdachte in de Vollenhovense moordzaak. De raadkamer van de rechtbank Oost-Nederland, locatie Zwolle oordeelde dat het Openbaar Ministerie (OM) nog eens drie maanden de tijd krijgt om nader onderzoek te verrichten. De zoon diende het verzoek in om niet langer aangemerkt te worden als verdachte in deze zaak....

 • Raadkamer van Rechtbank Noord-Nederland, 20 de Febrero de 2013
 • Raadkamer van Rechtbank Rotterdam, 19 de Febrero de 2013

  89 Sv - schadevergoeding voor terugplaatsing van TBS-gestelde op gesloten afdeling: Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever met de bepalingen van artikel 89 tot en met 93 Sv een beperkte regeling voor ogen heeft gehad, waarin louter schade ten gevolge van specifieke vrijheidsbenemende dwangmiddelen voor compensatie in aanmerking komt. Het zou te zeer tegen de bedoeling van de wetgever...

 • Raadkamer van Rechtbank Rotterdam, 19 de Febrero de 2013
 • Raadkamer van Rechtbank Rotterdam, 19 de Febrero de 2013

  Verzoekschrift ex 591a Sv: Daadwerkelijk geleden schade - De stelling van de officier dat de kosten voor rechtsbijstand niet daadwerkelijk ten laste van verzoekster zijn gekomen zolang zij de factuur van haar advocaat nog niet heeft voldaan wordt verworpen. Gebleken is dat verzoekster een schuld aan haar advocaat heeft in de vorm van een betalings­verplichting. Een dergelijke schuld tast naar...

 • Raadkamer van Rechtbank Oost-Brabant, 6 de Febrero de 2013
 • Raadkamer van Rechtbank Rotterdam, 1 de Febrero de 2013

  Nieuw artikel 32 Sv (01/01/2013). Raadkamer onbevoegd wegens onmiddellijke inwerkingtreding. Zaak verwezen naar rechter-commissaris.

 • Raadkamer van Rechtbank Oost-Nederland, 30 de Enero de 2013

  Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden, 8 EVRM, afname DNA door niet-arts of verpleegkundige, vertrouwensbeginsel. Klaagschrift ongegrond.

 • Raadkamer van Rechtbank Amsterdam, 21 de Enero de 2013

  Beschikking van de raadkamer, besloten zitting. Aan het toepassen van voorlopige hechtenis moeten hoge eisen worden gesteld. Met voorlopige hechtenis mag geen voorschot worden genomen op een later op te leggen straf en om die reden moet voorlopige hechtenis noodzakelijk zijn. Gelet op de overwegingen van de raadkamer en het persoonlijke belang van verzoeker om in vrijheid te worden gesteld wordt...

 • Raadkamer van Rechtbank Rotterdam, 8 de Enero de 2013

  Wet herziening regels betreffende de processtukken in strafzaken, artt. 30 en 149a Wetboek van Strafvordering; in kader van toetsing inverzekeringstelling beroept raadsman zich op deze nieuwe wetgeving; de rechter-commissaris verwerpt het betreffende verweer.

 • Raadkamer van Rechtbank Utrecht, 28 de Diciembre de 2012

  Toewijzing verlof ex art. 552 Sv.

 • Raadkamer van Rechtbank Maastricht, 7 de Diciembre de 2012

  Herhaalde inverzekeringstelling. Belastende feiten en/of omstandigheden, verkregen nadat aanhouding en inverzekeringstelling hadden plaatsgevonden, worden ten grondslag gelegd aan herhaalde aanhouding en inverzekeringstelling. Het gegeven dat deze belastende feiten en/of omstandigheden reeds ter gelegenheid van de eerste toetsing van de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling deel uitmaakte...

 • Raadkamer van Rechtbank Zwolle, 6 de Diciembre de 2012

  Een zoon van het vermoorde echtpaar Vis, die eerder door het Openbaar Ministerie als verdachte in de Vollenhovense moordzaak is aangemerkt, blijft in ieder geval nog drie maanden verdachte. De raadkamer van de rechtbank Zwolle oordeelde dat het Openbaar Ministerie (OM) nog eens drie maanden de tijd krijgt om nader onderzoek te verrichten. De zoon diende het verzoek in om niet langer aangemerkt te

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT