Rechtbank Assen (Rechtbank)

1634 resultaten voor Rechtbank Assen (Rechtbank)

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, December 28, 2012

  Werkstraf voor het uitzetten van fazanten in de vrije natuur en het voorhanden hebben van een wapen en munitie.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, December 28, 2012

  De rechtbank heeft op vrijdag 28 december 2012 vonnis gewezen in de zaken tegen zeven verdachten, die werden verdacht van het plegen van onder meer overvallen op supermarkten in Drenthe. In een periode van een aantal maanden is verdachte niet alleen daadwerkelijk betrokken geweest bij het plegen van zeven overvallen en elf inbraken of autodiefstallen, maar heeft hij zich ook veelvuldig...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, December 28, 2012

  Veroordeling tot een werkstraf voor verschillende overtredingen van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Wet wapens en munitie.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Assen, December 27, 2012

  Bij het bestreden besluit heeft verweerder aan vergunninghouder een ontheffing, als bedoeld in artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), en een lichte bouwvergunning op grond van de Woningwet verleend voor het oprichten van een vakwerkmast ten behoeve van mobiele telecommunicatie op het perceel Hooiweg 196 te Paterswolde, kadastraal bekend, gemeente Eelde, sectie B, nummer 3285. Beroep...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, December 21, 2012

  Het bewezen geachte levert respectievelijk op: onder 1 meer subsidiair: poging tot zware mishandeling, strafbaar gesteld bij artikel 302 juncto artikel 45 van het Wetboek van Strafrecht; onder 2: mishandeling, strafbaar gesteld bij artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, December 21, 2012

  Uit de hiervoor opgenomen bewijsmiddelen blijkt de volgende gang van zaken. Op zaterdag 26 november 2011 reden de politieagenten [slachtoffer 1] en [collega] op de N381 richting Beilen in een opvallende politie auto. Voor zich in de berm van de N 381 zagen ze twee mannen lopen. Eén van deze mannen liep in hun richting. Het viel de agenten op dat de man die hen tegemoet kwam een bijl vast had in...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Assen, Sector kanton, December 19, 2012

  -

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Assen, Sector kanton, December 19, 2012

  -

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Assen, Sector kanton, December 11, 2012

  Bindend-Advies. Dat het reglement van een geschillencommissie het mogelijk maakt een advies aan de gewone rechter ter toetsing voor te leggen, betekent niet dat de gewone rechter tot een herbeoordeling komt van het geschil dat aan de geschillencommissie wordt voorgelegd. Marginale toetsing.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Assen, Sector kanton, December 11, 2012

  Ontruiming wegens overlast, in overwegende mate veroorzaakt door gehandicapte inwonende dochter, toegewezen.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Assen, Sector kanton, December 11, 2012

  Huurovereenkomst; hennepkwekerij; huurder was gewaarschuwd man Huurder heeft eerder bij (een rechtsvoorganger van) verhuurder gehuurd. Er is toen een hennepkwekerij aangetroffen. Daarom zijn nu bijzondere voorwaarden afgesproken. Bij huurder is door de politie een inval gedaan waarbij op zolder de nodige apparatuur en voorzieningen voor een kwekerij zijn aangetroffen. Bovendien zijn flinke...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, December 04, 2012

  Rechtbank veroordeelt verdachte voor brandstichting tot een deels onvoorwaardelijke gevangenissstraf met verplichte behandeling.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Assen, November 29, 2012

  De voorzieningenrechter wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af. De bestreden schorsing in het belang van de dienst betreft geen sanctie maar een ordemaatregel die volgens vaste rechtspraak in beginsel neutraal en niet diffamerend is. Mede gelet op de informatie die via de media naar buiten is gekomen kan de voorzieningenrechter verzoeker volgen in zijn stelling dat deze maatregel in...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, November 27, 2012

  Aan verdachte is tenlastegelegd dat hij ontuchtige handelingen heeft gepleegd met zijn dochter [A]. Voor een veroordeling op grond van artikel 247 Sr is, gelet op de tekst van de bepaling en de wetsgeschiedenis, vereist dat vast komt te staan dat het slachtoffer aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens leed en dat zij daardoor niet of onvolkomen in staat was...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, November 27, 2012

  De rechtbank dient vast te stellen of er sprake is geweest van handelingen met een seksuele aard die in strijd zijn met algemeen aanvaarde normen. Gelet op de hiervoor geschetste context van het spelen in de badkamer, is de rechtbank van oordeel dat de gedragingen van verdachte niet zijn aan te merken als (opzettelijk) ontuchtig. Het enkele feit dat [A] tijdens een stoeipartij in de badkamer...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, November 27, 2012

  Het bewezen geachte levert respectievelijk op: onder 1: diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, strafbaar gesteld bij artikel 310 juncto artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht; onder 2: diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, November 27, 2012

  Het bewezen geachte levert op: ontucht plegen met zijn minderjarig stiefkind, strafbaar gesteld bij artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Assen, Sector kanton, November 27, 2012

  Aanneming van werk; installatie van vier radiatoren bij verbouwing. Mondelinge opdracht; geen prijs afgesproken. Op grond van art. 7:752 lid 1 Burgerlijk Wetboek is de opdrachtgever dan een redelijke prijs verschuldigd.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, November 23, 2012

  Verdachte vrijgesproken van witwassen in de zaak rond de verkoop van aandelen Thuiszorg.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, November 20, 2012

  Door een verkeersmanoeuvre van verdachte is een botsing ontstaan tussen zijn auto en een snorfiets. De rechtbank spreekt verdachte vrij van poging tot doodslag en van zware mishandeling, aangezien niet bewezen kan worden dat sprake was van (voorwaardelijk) opzet. De rechtbank veroordeelt verdachte wel voor het overtreden van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994. Het rijgedrag van verdachte...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, November 13, 2012

  Op grond van het hiervoor overwogene komt de rechtbank tot het oordeel dat veroordeelde de bij voormeld vonnis opgelegde bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd. Hij heeft zich niet gehouden aan de aanwijzingen van de reclassering. De vordering tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van 5 maanden kunnen op grond hiervan worden toegewezen. De rechtbank ziet geen...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, November 13, 2012

  Vrijspraak Uit het proces-verbaal van de Politie Drenthe, district Zuidwest, unit recherche Zuidwest met nummer PL033E 2010039778, sluitingsdatum 17 mei 2011, blijkt dat op 25 juni 2010 via Melding Misdaad Anoniem (MMA) een melding binnenkwam inhoudende dat op het adres [plaats delict] een hennepkwekerij aanwezig was. Op 1 juli 2010 werd in voornoemd pand op zolder een in werking zijnde...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, November 13, 2012

  Vrijspraak De verdachte dient van het onder 1 primair en subsidiair en onder 2 tenlastegelegde te worden vrijgesproken, omdat de rechtbank dit niet wettig en overtuigend bewezen acht. De rechtbank overweegt dienaangaande het volgende. De rechtbank is van oordeel dat de hiervoor weergegeven MMA-melding onvoldoende concreet en niet genoegzaam getoetst is om op zichzelf de grondslag te kunnen vormen

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, November 13, 2012

  De rechtbank heeft het tenlastegelegde feit, waarop de ontnemingsvordering ziet, niet wettig en overtuigend bewezen verklaard en heeft de verdachte mitsdien daarvan vrijgesproken. De rechtbank zal derhalve de ontnemingsvordering van de officier van justitie afwijzen.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, November 13, 2012

  De rechtbank heeft ten aanzien van het tenlastegelegde feit waarop de ontnemingsvordering ziet, de MMA-melding en al het daaruit volgende bewijs, onrechtmatig geacht. Gelet hierop staat niet vast hoeveel planten in de hennepkwekerij aanwezig waren, evenmin dat er oogsten zijn geweest, zodat het wederrechtelijk verkregen voordeel niet in redelijkheid kan worden vastgesteld. De rechtbank zal...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, November 13, 2012

  Het bewezen geachte levert respectievelijk op: meer subsidiair onder A: vernieling, strafbaar gesteld bij artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht; meer subsidiair onder B: bedreiging met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen ontstaat en met brandstichting, strafbaar gesteld bij artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht. Strafmotivering De rechtbank

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, November 13, 2012

  Het bewezen geachte levert respectievelijk op: onder 2 subsidiair: mishandeling, gepleegd tegen zijn levensgezel, strafbaar gesteld bij artikel 300 juncto artikel 304 van het Wetboek van Strafrecht; onder 3: bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, strafbaar gesteld bij artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht; onder 5: handelen in strijd met een in artikel 2 onder C van de...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, November 13, 2012

  De rechtbank heeft het tenlastegelegde feit, waarop de ontnemingsvordering ziet, niet wettig en overtuigend bewezen verklaard en heeft de verdachte mitsdien daarvan vrijgesproken. De rechtbank zal derhalve de ontnemingsvordering van de officier van justitie afwijzen.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, November 13, 2012

  De rechtbank is van oordeel dat de hiervoor weergegeven MMA-melding onvoldoende concreet en niet genoegzaam getoetst is om op zichzelf de grondslag te kunnen vormen voor een redelijk vermoeden als bedoeld in artikel 9 van de Opiumwet. De rechtbank stelt vast dat -behoudens een adrestoetsing- geen nader onderzoek is verricht, om de betrouwbaarheid van de informatie te toetsen. Gelet op de...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Assen, Sector kanton, November 13, 2012

  Art. 18 Wetboek van Koophandel. Hoofdelijke aansprakelijkheid van vennoten van een vennootschap onder firma voor schulden van de vennootschap. De vof is inmiddels ontbonden. Interne afspraken met vrijwaring van één van de vennoten over de afwikkeling van de vof staan aan de hoofdelijke aansprakelijkheid jegens een schuldeiser van de vof niet in de weg.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT