Rechtbank Breda (Rechtbank)

4276 resultaten voor Rechtbank Breda (Rechtbank)

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 31 de Diciembre de 2012

  Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (de stichting) heeft, naar achteraf bleek, geen Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verstrekt omdat een opschortende voorwaarde nimmer is komen te vervallen. Nu het besluit tot verlening van de NHG, welke een publiekrechtelijke karakter heeft, niet bestaat, kan ook niet gesproken worden van enige samenhang met dit besluit. Het besluit van de stichting omtrent

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 27 de Diciembre de 2012

  Ontvankelijkheid bezwaar De rechtbank acht aannemelijk dat de aanslag naar het juiste adres is verzonden. Belanghebbende heeft ter zitting verklaard dat hij niet weet of hij de aanslag heeft ontvangen en dat een te late indiening van het bezwaarschrift niet met opzet is gebeurd. Belanghebbende heeft voorts verklaard dat hij op het adres een kamer huurde en één brievenbus met de overige...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 27 de Diciembre de 2012

  Ontvankelijkheid beroep De rechtbank gaat voorbij aan de eensluidende opvatting van partijen dat het beroep ontvankelijk is. De rechtbank acht de inspecteur geslaagd in het bewijs van verzending van de uitspraak op bezwaar naar het juiste adres. De rechtbank acht belanghebbende niet erin geslaagd het vermoeden van ontvangst van de uitspraak op bezwaar te ontzenuwen. Daarbij overweegt de rechtbank

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 27 de Diciembre de 2012

  Nieuw beleid dat in uren wordt geïndiceerd in plaats van in klassen is niet onredelijk. In verband met een redelijke overgangstermijn kan dit beleid pas per 1 januari 2012 worden geëffectueerd. De indicatie voor zes uur is zeker niet te laag vastgesteld en kan de rechterlijke toets doorstaan.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 27 de Diciembre de 2012

  ROW Belanghebbende heeft in de periode 1 januari 2005 tot medio juni 2006 in zijn functie van statutair bestuurder van zijn toenmalige werkgever ruim € 1,8 miljoen overgemaakt naar zijn eigen bankrekening. Belanghebbende is hiervoor strafrechtelijk veroordeeld. De inspecteur heeft een tijdsevenredig berekend deel, groot € 800.000, aan het jaar 2006 toegerekend en bij belanghebbende in de heffing...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 21 de Diciembre de 2012

  De rechtbank is van oordeel dat de brand bij Chemie-Pack is ontstaan door grove onvoorzichtigheid van een medewerker, maar is toe te rekenen aan de rechtspersoon, de directeur, de bedrijfsleider en de veiligheidscoördinator van dat bedrijf. De opslag van gevaarlijke stoffen op het binnenterrein was niet vergund en heeft de ernst en omvang van de brand enorm vergroot. Aan de directeur wordt een...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 21 de Diciembre de 2012

  Belanghebbende heeft bij de verkoop van een perceel grond in 2009 een voordeel behaald van € 74.283. In geschil is of de inspecteur het voordeel terecht als resultaat uit overige werkzaamheden heeft belast. De rechtbank is van oordeel dat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de activiteiten van belanghebbende het normaal actief vermogensbeheer te buiten gingen, zodat het voordeel niet

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 21 de Diciembre de 2012

  De rechtbank is van oordeel dat de inspecteur, aan de hand van het overgelegde rapport waarin de procedure van verzending van de aanmaning staat beschreven heeft voldaan aan zijn bewijslast dat de aanmaning is verzonden naar het juiste adres van belanghebbende. Voorts acht de rechtbank de verzuimboete van € 2.460, welke aan belanghebbende, een besloten vennootschap, is opgelegd voor het niet...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 21 de Diciembre de 2012

  Veroordeling voor doodslag op 16-jarige jongen en poging tot doodslag op twee andere jongens in Roosendaal, 7 jaar gevangenisstraf.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 20 de Diciembre de 2012

  Naheffingsaanslag omzetbelasting. Belanghebbende is ondernemer voor de omzetbelasting. Zij heeft aan een derde (debiteur) facturen gestuurd ter zake van aflossingen van leningen. Op deze facturen zijn de bedragen verhoogd met 19% BTW. Een deel van de facturen is onbetaald betaald gebleven. De BTW is niet op aangifte voldaan. De inspecteur heeft op grond van artikel 37 Wet OB nageheven. De...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 20 de Diciembre de 2012

  Naheffingsaanslag parkeerbelasting terecht. De auto laten staan om een taart in een winkel op te halen is geen laden en lossen.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 20 de Diciembre de 2012

  WOZ: afwaardering bij NSW-landgoed. de rechtbank ziet geen reden om bij WOZ-waardering van woning in NSW landgoed de aftrek wegens de instandhoudingsverplichting te baseren op een mengfactor van een factor voor gebouwde en een factor voor ongebouwde eigendommen te hanteren. Bij de waardering voor de Wet WOZ blijven onroerende zaken die deel uitmaken van een NSW-landgoederen, met uitzondering van...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 20 de Diciembre de 2012

  Rechtbank vermindert WOZ-waarde van woning met agrarisch bedrijf. Aannemelijk is namelijk dat door de directe ligging aan een fourageergebied voor ganzen de doelmatigheid van de grond, en daarmee ook van de bedrijfsgebouwen aanmerkelijk lager ligt dan door de heffingsambtenaar aangenomen.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, Sector kanton, 19 de Diciembre de 2012

  Kantonrechter staat pleidooi toe en verwijst de zaak naar de meervoudige kamer. De zaak is, gelet op de achtergronden van de zaak en de omvang van de vorderingen over en weer, niet geschikt voor de behandeling en beslissing door één rechter (art. 98 Rv jo. art. 15 Rv.).

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 19 de Diciembre de 2012

  Betreft: Medische aansprakelijkheid. Delay juiste diagnosticering myocardinfarct. Causaal verband. Verloren gegane kans op beter behandelingsresultaat. Kansen te speculatief en de daarmee te behalen gezondheidswinst te gering om deze kansen aan te merken als vermogensschade.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 19 de Diciembre de 2012

  Deze uitspraak wordt gepubliceerd op verzoek. De rechtbank had de uitspraak niet voor publicatie geselecteerd. Om die reden is er geen samenvatting.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, Sector kanton, 19 de Diciembre de 2012

  Kantonrechter staat pleidooi toe en verwijst de zaak naar de meervoudige kamer. De zaak is, gelet op de achtergronden van de zaak en de omvang van de vorderingen over en weer, niet geschikt voor de behandeling en beslissing door één rechter (art. 98 Rv jo. art. 15 Rv.).

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 18 de Diciembre de 2012

  Na het overlijden van haar echtgenoot heeft belanghebbende kapitaaluitkeringen ontvangen van Belgische pensioenverzekeraars. In verband met het opvragen van een woonplaatsverklaring heeft belanghebbende contact gehad met de inspecteur. Belanghebbende stelt dat de inspecteur haar ten onrechte niet heeft geïnformeerd over de mogelijkheid het kapitaal onder te brengen in een stamrecht-BV, waardoor...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 18 de Diciembre de 2012

  Belanghebbende was in 2007 ingeschreven in Nederland, zijn echtgenote was uitgeschreven naar Bulgarije. In beroep stelt belanghebbende dat ook hij in Bulgarije woonde. Belanghebbende heeft het uitgereikte aangiftebiljet niet tijdig ingediend. Rechtbank: dat leidt tot omkering van de bewijslast. Belanghebbende heeft niet bewezen dat hij niet in Nederland woonde. Hij had hier een woning....

 • Kort geding van Rechtbank Breda, 17 de Diciembre de 2012

  -

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 17 de Diciembre de 2012

  Rechtbank wijst verzoek om immateriële schadevergoeding in KB Lux-zaak af. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van bijzondere omstandigheden als genoemd in het arrest van de Hoge Raad van 22 april 2005, nr. 37984, LJN AO9006. Deze omstandigheden worden veroorzaakt doordat belanghebbenden beroep hebben aangetekend tegen een brief van de inspecteur die geen uitspraak op bezwaar was. De...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 17 de Diciembre de 2012

  art. 67 Fw, art. 69 Fw, vestiging derdenpandrecht enkele weken voor faillissement, erkenning derdenpandrecht door curatoren in het kader van een vaststellingsovereenkomst. verzoek van crediteur aan RC om opdracht te geven aan de curatoren om paulianeus handelen nader te onderzoeken en vervolgens de pandrechtvestiging te vernietigen in hoger beroep afgewezen.

 • Kort geding van Rechtbank Breda, Sector kanton, 17 de Diciembre de 2012

  x

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 14 de Diciembre de 2012

  Verzoek om pkv 8:75a. Beroepsprocedure niet tijdig beslissen op de aanvraag. Hangende beroep wordt op de aanvraag beslist. In casu bijzondere omstandigheden om geen pkv toe te kennen. Er was niet voldaan aan de eisen van artikel 6:12, tweede lid, van de Awb om een beroepschrift tegen het niet tijdig beslissen in te kunnen dienen. Geen noodzaak om in beroep te komen tegen het niet-tijdig nemen van

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 14 de Diciembre de 2012

  MRB Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting opgelegd over elkaar overlappende tijdvakken vanwege het op 7, 18 en 19 januari 2012 met een motorrijtuig gebruik maken van de openbare weg zonder dat dit motorrijtuig was voorzien van een handelaarskenteken. Daarmee is in strijd gehandeld met artikel 44, derde lid, van het Kentekenreglement. De omstandigheden waaronder deze...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 14 de Diciembre de 2012

  Scholingsuitgaven. Naar het oordeel van de rechtbank heeft belanghebbende aannemelijk gemaakt dat haar partner betalingen heeft gedaan aan een buitenlandse universiteit, dat de betalingen zijn gedaan per creditcard, zoals de universiteit voorschrijft, en dat de universiteit aan hem een certificaat heeft toegekend waarin is vermeld dat hij heeft voldaan aan de minimumvereisten voor de degree...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 14 de Diciembre de 2012

  Verdachte is op de snelweg A58 met zijn auto - waarin hij 18.140 gram hennep vervoerde - bij een snelheid van 100 km/u opzettelijk tegen een onopvallende politieauto, die links van hem reed, aangereden.De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van een poging doodslag meermalen gepleegd en het vervoer van hennep. Voor beide feiten heeft de rechtbank een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, 14 de Diciembre de 2012

  WOZ Partijen hebben ter zitting bij wijze van compromis overeenstemming bereikt over de waarde in het economische verkeer van de woning per de waardepeildatum 1 januari 2011. Belanghebbenden hebben de rechtbank in het kader van de erfbelasting verzocht de waarde van de woning per 1 januari 2013 vast te stellen. Nu erflater is overleden op 23 maart 2012 en de woning op 1 juni 2012 is verkocht,...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 14 de Diciembre de 2012

  Naar aanleiding van verzoek om handhaving van de Flora- en faunawet heeft onderzoek van verweerder aangetoond dat vleermuisslachtoffers vooral vallen bij lage windsnelheid en in de maanden augustus en september. Maatregel ter vermindering (50-80%) van slachtoffers is het voorkomen van vrijloop van windturbine. Verweerder heeft handhavingsverzoek onder verwijzing naar het onderzoek en met...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 13 de Diciembre de 2012

  Ten tijde van de aankoop van een perceel grond stond niet vast dat een deel van dit perceel uitsluitend voor bewoning door belanghebbende was bestemd. Belanghebbende heeft met zijn keuze om het gehele perceel als ondernemingsvermogen aan te merken de grenzen der redelijkheid dan ook niet overschreden. Het perceel dan wel een deel van dit perceel is derhalve geen verplicht privévermogen maar...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT