Rechtbank Haarlem (Rechtbank)

7507 resultaten voor Rechtbank Haarlem (Rechtbank)

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, December 28, 2012

  Verzoek om schadevergoeding i.v.m. de uitbreiding van luchtvaartterrein Schiphol. Kortingspercentage van 50% wegens normaal maatschappelijk (ondernemers)risico tevergeefs bestreden. Verweerster heeft in het onderhavige geval aansluiting gezocht bij de uitspraak van de Afdeling van 10 november 2010 (LJN: BO3436), waarin de Afdeling in een procedure met betrekking tot schadevergoeding die verband...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Haarlem, December 28, 2012

  sluiting café in het kader van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet samenvatting: Burgemeester was op grond van de enkele aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs bevoegd tot het sluiten van het lokaal. De sluiting was overeenkomstig het beleid. De door verweerder bepaalde periode van twaalf maanden is tot op zekere hoogte arbitrair, maar acht de rechtbank in dit geval niet onredelijk nu

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, December 21, 2012

  Onderzoek Klimop. Vastgoedfraude. De meervoudige strafkamer van de rechtbank Haarlem heeft verdachte veroordeeld voor het medeplegen van valsheid in geschrift, passieve niet-ambtelijke omkoping en deelneming aan een criminele organisatie. Overwegingen ten aanzien van de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Strafmaatoverweging. Gevangenisstraf voor de duur van 36 maanden.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, December 21, 2012

  De rechtbank is van oordeel dat, indien het gaat om bestuurders met uitsluitend een rijbewijs van de categorie B, het opleggen van het alcoholslotprogramma een maatregel is waarmee de verkeersveiligheid is gediend en niet als een ‘criminal charge’ moet worden beschouwd, nu een bestuurder door oplegging van deze maatregel het rijbewijs kan behouden. In het geval van eiser heeft de oplegging van...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, December 21, 2012

  Verzoek benoeming vereffenaar. Erfgenaam is geen belanghebbende in de zin van artikel 4:204 lid 1 aanhef en onder a Burgerlijk Wetboek.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, December 21, 2012

  De kinderrechter is van oordeel dat [naam] en [naam] worden bedreigd in hun ontwikkeling, doordat zij al zeer lange tijd geen (regulier) onderwijs hebben genoten en doordat als gevolg van het gebrek aan contact met leeftijdgenoten moet worden gevreesd voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Immers, de door de moeder genoemde contacten met leeftijdgenoten acht de kinderrechter gelet op de...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, December 21, 2012

  Onderzoek Klimop. Vastgoedfraude. De meervoudige strafkamer van de rechtbank Haarlem heeft verdachte veroordeeld voor het medeplegen van valsheid in geschrift, witwassen en deelneming aan een criminele organisatie. Overwegingen ten aanzien van de ontvankelijkheid van het openbaar ministerie. Strafmaatoverweging. Gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, December 21, 2012

  Verdachte heeft zicht schuldig gemaakt aan een afpersing, samen met een ander, een poging tot afpersing en aan opzetheling. Op 6 maart 2012 spreekt verdachte met het slachtoffer af om diens Blackberry te kopen. Verdachte spreekt echter met [medeverdachte 1] af dat deze het slachtoffer zal beroven, zodat [medeverdachte 1] meteen van zijn schuld van € 15,- aan hem af is. Verdachte is bij deze...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, December 21, 2012

  Onderzoek Klimop. Vastgoedfraude. De meervoudige strafkamer van de rechtbank Haarlem heeft verdachte vrijgesproken van passieve omkoping en deelneming aan een criminele organisatie. Verdachte wordt veroordeeld voor schuldwitwassen en het opzettelijk niet doen van een MOT-melding. Strafmaatoverweging. Gevangenisstraf voor de duur van 5 maanden.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, December 21, 2012

  Splitsingsfaciliteit. Tijdstip verbreking fiscale eenheid. Is de splitsing in overwegende mate gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, December 21, 2012

  Intrekking en terugvordering bijstandsuitkering. Onroerend goed in Turkije. Eisers hebben geen openheid van zaken gegeven. De rechtbank is van oordeel dat zij niet aannemelijk hebben gemaakt dat er bij een juiste en volledige nakoming van de inlichtingenverplichting nog een (aanvullend) recht op bijstand zou hebben bestaan. Er was voor verweerder gelet hierop geen reden het terugvorderingsbedrag...

 • Kort geding van Rechtbank Haarlem, Voorzieningenrechter, December 21, 2012

  Afwijzing vordering tot verbod strafrechtelijke ontruiming kraakpand.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Haarlem, Voorzieningenrechter, December 21, 2012

  Het is aan verzoeker om aan te tonen dat hij in bijstandsbehoevende omstandigheden verkeert. Verweerder vond terecht een huisbezoek nodig. Dat ging niet door, zodat verzoekers recht op bijstand niet kon worden vastgesteld. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt afgewezen.

 • Hoger beroep van Rechtbank Haarlem, December 21, 2012

  -

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, December 20, 2012

  Verzoek om kwijtschelding op grond van artikel 239 van het CDW is terecht afgewezen. Eiseres kan klaarblijkelijke nalatigheid worden verweten omdat zij, als ervaren douane-expediteur, zonder nader onderzoek is afgegaan op valse facturen van de importeur. Eiseres had zich moeten vergewissen van de inhoud van de Verordening (EG) 1484/95 waaruit blijkt dat bij de invoer van bevroren, rauw...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, December 20, 2012

  Eiseres, een bv, heeft gelden verstrekt aan een dochter van de aandeelhouder. Onzakelijke leningen?

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, December 20, 2012

  Bv waarvan eiser alle aandelen heeft, heeft geld geleend aan de dochter van eiser. Hoewel de leningen civielrechtelijk nog bestaan, is feitelijk sprake van een kwijtschelding. Bewustheid van bevoordeling is bij eiser en de bv aanwezig.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, December 19, 2012

  Voor de bepalingen die de bijzondere regeling voor beleggingsgoud vormen, geldt geen andere definitie van het begrip belastingplichtige dan die gegeven in artikel 9 van de BTW-Richtlijn. Eiser is dan ook belastingplichtige in de zin van de BTW-Richtlijn

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, December 19, 2012

  Onteigeningen. Tussenvonnis van 7 november 2012 waarin alvorens over te gaan tot vervroegde onteigening en benoeming deskundige(n) partijen nadere informatie ten behoeve daarvan is verzocht. Zie ook vonnis van 19 december 2012.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, December 19, 2012

  Voor de bepalingen die de bijzondere regeling voor beleggingsgoud vormen, geldt geen andere definitie van het begrip belastingplichtige dan die gegeven in artikel 9 van de BTW-Richtlijn. Eiser is dan ook belastingplichtige in de zin van de BTW-Richtlijn

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, Sector kanton, December 19, 2012

  Aanneming van werk. Vervaltermijn van vijf jaar voor klachten na oplevering bouwwerk. Naar het oordeel van de kantonrechter is de vervaltermijn opnieuw aangevangen, nadat al eerder klachten waren verholpen. Aannemer veroordeeld om dakbedekkingssysteem te herstellen.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, December 19, 2012

  Onteigeningen. Tussenvonnis van 7 november 2012 waarin alvorens over te gaan tot vervroegde onteigening en benoeming deskundige(n) partijen nadere informatie ten behoeve daarvan is verzocht. Zie ook vonnis van 19 december 2012.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, December 19, 2012

  Voor de bepalingen die de bijzondere regeling voor beleggingsgoud vormen, geldt geen andere definitie van het begrip belastingplichtige dan die gegeven in artikel 9 van de BTW-Richtlijn. Eiser is dan ook belastingplichtige in de zin van de BTW-Richtlijn

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, December 18, 2012

  Bijstandsverhaal. Gelet op al het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat de gemeente niet heeft voldaan aan haar stelplicht betreffende de behoeftigheid van de vrouw. Dat de vrouw nog behoeftig, en de man derhalve nog onderhoudsplichtig, is, kan derhalve in deze procedure niet worden vastgesteld. Draagkracht; er wordt wel rekening gehouden met de aflossing van een schuld....

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Haarlem, Voorzieningenrechter, December 18, 2012

  Eiseres heeft niet tijdig de gevraagde informatie bij verweerder ingeleverd. Deze informatie was wel nodig voor het vaststellen van het recht op bijstand. Hierdoor is de Wwb-uitkering terecht beëindigd. Het beroep is ongegrond. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt afgewezen.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, December 18, 2012

  Eiseres was voor de tewerkstelling woonachtig binnen 150 km van de Nederlandse grens. Volgens verweerder komt zij daarom niet in aanmerking voor toepassing van de 30%-bewijsregel. Naar het oordeel van de rechtbank is sprake van horizontale discriminatie waarvoor geen rechtvaardigingsgrond bestaat. Het vereiste van de 150-kilometergrens vormt een ontoelaatbare inbreuk op het EU-recht.

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Haarlem, Voorzieningenrechter, December 17, 2012

  Ter zitting heeft verweerder aangegeven bereid te zijn de gewenningsperiode te verlengen tot uiterlijk 31 maart 2013. Voorts is ter zitting afgesproken dat verzoekster een inventarisatie zal maken van al haar zorginhoudelijke belemmeringen die het nu voor verzoekster naar haar idee onmogelijk maken om geheel zelfstandig te wonen. Verzoekster stuurt deze inventarisatie, zo mogelijk nog aangevuld...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, December 14, 2012

  Promisvonnis. Onderzoek Warnow II. Verdachte heeft zich samen met anderen en deelnemend aan een criminele organisatie schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. Tevens heeft verdachte deelgenomen aan een criminele organisatie die grootschalige handel in hasj tot doel had. Verdachte had daarbij een dominante en sturende rol. Verdachte heeft zich voorts schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, December 14, 2012

  Verweerder heeft eiseres gelast binnen vier maanden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik van de woning, bestaande uit het houden van meer dan vijf honden en vaker dan eenmaal per twaalf maanden een nest puppy’s, te staken. Bij overtreding van de last verbeurt eiseres een dwangsom. Aanleiding voor verweerder om tot handhaving over te gaan zijn veelvuldige klachten van omwonenden die...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, December 14, 2012

  Waarde van panden die tot de nalatenschap behoren. De rechtbank stelt de waarde in goede justitie vast omdat geen van de partijen de door hen verdedigde waarde aannemelijk heeft gemaakt. Dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit alleen voor ondernemingsvermogen geldt, is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen zijn geen gelijke gevallen.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT