Rechtbank Maastricht (Rechtbank)

3939 resultaten voor Rechtbank Maastricht (Rechtbank)

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Maastricht, Voorzieningenrechter, December 28, 2012

  Verzoek om voorlopige voorziening hangende bezwaar tegen besluit tot wijziging APV. Deze wijziging heeft tot gevolg dat met ingang van 1 januari 2013 binnen de gehele gemeente Heerlen een straatprostitutieverbod van kracht is. De APV, met inbegrip van het hierin met ingang van 1 januari 2013 opgenomen algemene straatprostitutieverbod, houdt zelfstandige normen in, leent zich voor herhaalde...

 • Wraking van Rechtbank Maastricht, December 28, 2012

  De wrakingskamer stelt vast dat uit de schriftelijke reactie van de rechter de ergernis over het optreden verzoekster ter zitting en kort daarna duidelijk naar voren komt. Het is niet ondenkbaar dat deze ergernis een dusdanige vorm heeft aangenomen dat zij kenbaar was voor verzoekster en dat daardoor bij verzoekster de vrees is ontstaan dat de rechter jegens haar vooringenomenheid koestert,...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, December 21, 2012

  In beroep is in geschil of, en zo ja, tot welk bedrag, de in bezwaar opgevoerde taxatiekosten voor vergoeding in aanmerking komen. Rechtbank overweegt wanneer gezegd kan worden dat taxatiekosten redelijkerwijs moesten worden gemaakt. Zij beantwoordt de vraag of de taxateur in onderhavig geval onafhankelijk (no cure no pay) en (voldoende) deskundig was, hoeveel uren werkzaamheden van de taxateur...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, December 21, 2012

  Verweerder heeft de aan eiser verleende uitkering ingevolge de Wet participatiebudget (Wpb) gedeeltelijk teruggevorderd. De rechtbank is anders dan eiser van oordeel dat verweerder zich wat de rechtmatigheid van de uitgaven van eiser betreft niet hoefde te beperken tot het door de accountant als onzekerheid aangemerkte bedrag. Voorts is de rechtbank van oordeel dat in het licht van het doel van...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, December 21, 2012

  Openlijke geweldpleging tegen goederen en personen. Vrijspraak van poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling. De rechtbank acht de getuigenverklaringen betrouwbaar.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, December 21, 2012

  Verlenging TBS met dwangverpleging.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, December 21, 2012

  In beroep is onder meer de vraag aan de orde of in bezwaar sprake was van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Rechtbank beantwoordt deze vraag bevestigend. Rechtbank geeft tevens oordeel over hierbij toe te passen wegingsfactor.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, December 21, 2012

  Openlijke geweldpleging tegen goederen en personen. Vrijspraak van poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling. De rechtbank acht de getuigenverklaringen betrouwbaar. De rechtbank merkt op dat de verdediging enkel de suggestie heeft opgeworpen dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat niet verdachte, maar zijn broer de dader is die door de getuigen wordt beschreven. Die suggestie is naar...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, December 20, 2012

  Het verzoek tot het vervallen verklaren van een schriftelijke aanwijzing wordt afgewezen. Onder de gegeven omstandigheden had de gezinsvoogd redelijkerwijs kunnen beslissen tot de gegeven aanwijzing.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, December 20, 2012

  Ontbinding arbeidsovereenkomst vanwege reorganisatie. Maximering van de beëindigingsvergoeding in het sociaal plan. Verbod van discriminatie op grond van leeftijd.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, December 20, 2012

  Intrekking machtiging uithuisplaatsing wegens vermoeden van ontoelaatbaar geweld jegens de minderjarige door medewerkers van de instelling waarin de machtiging ten uitvoer wordt gelegd.

 • Kort geding van Rechtbank Maastricht, Sector kanton, December 17, 2012

  Artikel 7:685 BW, twee verzoekers, een van beide verzoekers wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek, het andere verzoek wordt toegewezen. Handelen bestuurder onvoldoende transparant, vertrouwen van RvT weg, gewichtige reden. Ontbinding arbeidsovereenkomst zonder vergoeding.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, December 14, 2012

  Bedrijfsinbraken; aantreffen DNA van verdachte op de plaatsen delict op blikjes/flessen en etenswaren en afkomstig uit bloed. Veroordeling ten aanzien van de bedrijfsinbraken waarbij het DNA van verdachte is aangetroffen op drinkblikjes of flesjes die afkomstig waren uit het betreffende bedrijf en in ter plaatse aangetroffen bloed. Vrijspraak ten aanzien van de overige bedrijfsinbraken . Bij deze

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, Sector kanton, December 12, 2012

  Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers per 1 juni 2012. Onmiddellijke werking. Onderbreking levering van water aan een kleinverbruiker kan enkel indien voldaan is aan het bepaalde in die Regeling. Verzuim voor 1 juni 2012. Eiseres heeft niet aan het bepaalde in de Regeling voldaan zodat de gevorderde machtiging tot het zich toegang verschaffen tot het perceel van gedaagde om aldaar de...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, December 11, 2012

  Medeplegen van aanwezig hebben van hennepplanten in een ondergrondse ruimte op een perceel bos/weidegrond. Taakstraf van 100 uur.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, December 11, 2012

  Verdachte veroordeeld wegens een poging tot zware mishandeling en het vernielen van ruiten. Verdachte heeft een zware stuk gereedschap naar zijn ex-vriendin gegooid, dat haar tegen het achterhoofd heeft geraakt. Na de klap zakte zij als een pudding in elkaar en raakte bewusteloos. Zij kwam bij in het ziekenhuis. Hoewel het slachtoffer aanzienlijk letsel heeft opgelopen door de handelingen van...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, December 11, 2012

  Verdachte heeft een café-eigenaar en zijn medewerker bedreigd met een misdrijf tegen het leven gericht. Hij heeft op korte afstand met een revolver tegen de muur van het betreffende café geschoten en is daarna met het geladen wapen in de hand richting cafédeur gelopen, waar de eigenaar en een van zijn medewerkers stonden. Hij heeft geroepen dat hij hen zou doden. Door zijn toedoen is onder de...

 • Wraking van Rechtbank Maastricht, December 10, 2012

  Verzoek om wraking van de wrakingskamer toegewezen. Door buiten de aanwezigheid van verzoeker te beginnen met de mondelinge behandeling van het wrakingsincident, heeft de wrakingskamer in wezen het aan verzoeker toekomende recht om te controleren of hetgeen ter zitting wordt besproken niet de merites van de hoofdzaak betreft, op voorhand illusoir gemaakt. Hierdoor heeft bij verzoeker de –...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Maastricht, Voorzieningenrechter, December 10, 2012

  Voorlopige voorziening hangende bezwaar tegen besluit tot vaststelling gewijzigde openingstijden straatprostitutielocatie.

 • Wraking van Rechtbank Maastricht, Voorzieningenrechter, December 10, 2012

  Verzoeker niet verschenen. Aanleiding voor verzoek gelegen in wijze van behandeling van het verzoek tot ondertoezichtstelling dat in 2010 heeft plaatsgevonden. Niet tijdig, verzoek niet ontvankelijk.

 • Raadkamer van Rechtbank Maastricht, December 07, 2012

  Herhaalde inverzekeringstelling. Belastende feiten en/of omstandigheden, verkregen nadat aanhouding en inverzekeringstelling hadden plaatsgevonden, worden ten grondslag gelegd aan herhaalde aanhouding en inverzekeringstelling. Het gegeven dat deze belastende feiten en/of omstandigheden reeds ter gelegenheid van de eerste toetsing van de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling deel uitmaakte...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, December 05, 2012

  -

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, December 04, 2012

  Verzoekschriftprocedure. Analoge toepassing artikel 223 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering? Artikel 223 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, waarvan de vader de analoge toepassing heeft bepleit, heeft uitsluitend betrekking op het treffen van een voorlopige voorziening voor de duur van de dagvaardingsprocedure en een schakelbepaling die de tiende afdeling (incidentele...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, December 03, 2012

  Aanwezig hebben van amfetamine. Verdachte is aan te merken als medepleger, omdat zij beschikkingsmacht had over de amfetamine en derhalve ook zelf had kunnen beslissen de amfetamine niet in haar woning te laten. Slechts twee van de vijf pakketten witte substantie door het NFI getest; alle pakketten identiek verpakt; de rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat alle pakketten amfetamine...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, December 03, 2012

  Aanwezig hebben van amfetamine. Slechts twee van de vijf pakketten witte substantie door het NFI getest; alle pakketten identiek verpakt; de rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat alle pakketten amfetamine bevatten.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, November 30, 2012

  Ontneming van wederrechtelijke verkregen voordeel op grond van de veroordeling wegens het een gewoonte maken van mensensmokkel, in vereniging begaan door meerdere personen. In de onderhavige zaak verzet artikel 1, lid 2, Sr zich tegen toepassing van artikel 36e, lid 7, Sr (hoofdelijke aansprakelijkheid).

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, November 30, 2012

  Eiseres ondervindt al zeer geruime tijd overlast van AWACS-vliegtuigen. Eiseres heeft verweerder verzocht bij voor beroep vatbaar besluit een “passende regeling” te treffen in verband met de geleden en te lijden schade als gevolg van de overlast. Verweerder heeft het verzoek bij besluit van 26 juli 2011 afgewezen. Eiseres heeft bezwaar daartegen gemaakt, waarna verwerder het bezwaar ongegrond...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, November 28, 2012

  Pre pack; rechtbank verklaart verzoek niet-ontvankelijk.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, November 28, 2012

  Maatschapsovereenkomst van psychotherapeuten door opzegging geëindigd, waarna onderneming (praktijk) door een van beide vennoten is voortgezet. Maakt van - door voortzettende vennoot aan uitgetreden vennoot te vergoeden - aandeel in maatschapskapitaal goodwill deel uit? Tussenvonnis: partijen zijn niet overeengekomen deze vraag voor te leggen aan bindend adviseur. Bij people's business bij...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, November 27, 2012

  Schietpartij op straat. Poging tot doodslag. Betrouwbaarheid (getuigen)verklaringen. Geen sprake van voorbedachten rade. Vergoeding advocaatkosten benadeelde partij overeenkomstig liquidatietarief in civiele zaken.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT