Rechtbank Roermond (Rechtbank)

2146 resultaten voor Rechtbank Roermond (Rechtbank)

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 27 de Diciembre de 2012

  Regeling tegemoetkoming schade bij overstroming van de Maas in januari 2011. Te hanteren maatstaf en gegevens voor het vaststellen van het schadegebied. De minister heeft het bezwaar tegen de Regeling terecht ontvankelijk geacht. De Regeling is een besluit van algemene strekking maar bevat een concretisering naar tijd en plaats van in de Wet tegemoetkoming schade bij rampen voor herhaalde...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 21 de Diciembre de 2012

  De zaak maakt deel uit van een reeks van beroepen betreffende een horecabedrijf te Reuver. Deze procedure betreft een omgevingsvergunning op grond van de Wabo voor buitenplans afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van een horecaterras. Het bestreden besluit moet worden vernietigd omdat het besluit van de gemeenteraad waarbij categorieën van gevallen zijn aangewezen waarin geen verklaring...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 21 de Diciembre de 2012

  De zaak maakt deel uit van een reeks van beroepen betreffende een horecabedrijf te Reuver. Deze procedure betreft de weigering van verweerder om handhavend op te treden tegen overtredingen van de geluidsvoorschriften van het Barim. De rechtbank is van oordeel dat verweerder na de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 oktober 2011 in strijd met artikel 7:11 van...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Roermond, 21 de Diciembre de 2012

  De rechtbank heeft eisers verzoek afgewezen om toekenning van een proceskostenvergoeding wegens de kosten van een in bezwaar overgelegd deskundigenrapport. Naar het oordeel van de rechtbank gaat het in dit geval niet om kosten die redelijkerwijs zijn gemaakt, zodat deze kosten ook niet voor vergoeding in aanmerking komen ingevolge het Besluit proceskosten bestuursrecht. Het betreft de kosten van...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 21 de Diciembre de 2012

  De zaak maakt deel uit van een reeks van beroepen betreffende een horecabedrijf te Reuver. Deze procedure gaat over een omgevingsvergunning voor binnenplanse afwijking op grond van de Wabo om de functie van een ruimte achter het café te wijzigen van privégebruik naar horecadoeleinden. De rechtbank heeft de beroepsgronden van de bewoners van de aanpandige woning verworpen. Onder meer is geoordeeld

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 20 de Diciembre de 2012

  Verzoek om inzage in integriteitsmeldingen van wethouders en burgemeester in kader van de Wet openbaarheid van bestuur is gehonoreerd door toezending van een uittreksel. Afwijzing om de informatie te verstrekken in de vorm die is gevraagd is ondeugdelijk gemotiveerd. Rechtbank doet tussenuitspraak om gebrek te doen herstellen.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 19 de Diciembre de 2012

  Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Tegemoetkoming van schade geleden als gevolg van de overstroming van de Maas in januari 2011. Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat kosten voor het treffen van preventieve maatregelen in een fase waarin geen sprake is van een dreigende ramp, niet voor vergoeding op grond van de wet in aanmerking komen. De kosten voor het systeem ter voorkoming van...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 18 de Diciembre de 2012

  De rechtbank veroordeelt verdachte wegens het medeplegen van een overval, ondanks een uitdruikkelijke, beëdigde, verklaring van bekennende medeverdachte dat verdachte niet aan de overval heeft deelgenomen.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 17 de Diciembre de 2012

  Minderjarige verdachte pleegt ontuchtige handelingen met 2 kinderen van bijna 6 jaar, betrouwbaarheid van getuigenverklaringen.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 14 de Diciembre de 2012

  Het enkel aanbieden van financiële diensten is onvoldoende voor medeplichtigheid aan het doen van onjuiste belastingaangifte.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 13 de Diciembre de 2012

  Naar het oordeel van de rechtbank is het op grond van artikel 6.5, derde lid, van het Bor genomen besluit tot aanwijzing van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeente raad vereist is, een algemeen verbindend voorschrift. Die bepaling van het Bor is te herleiden tot de in artikel 2.27 van de Wabo opgenomen regelgevende bevoegdheid. Bezwaar is terecht...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Roermond, 13 de Diciembre de 2012

  Bij besluit van 1 juni 2011 heeft verweerder afwijzend beslist op het verzoek van eiseres om in aanmerking te komen voor uitkering ingevolge de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA). Bij het bestreden besluit heeft verweerder het bezwaar van eiseres tegen het primaire besluit ongegrond verklaard. De rechtbank heeft daarin aanleiding gezien om verweerder via een bestuurlijke lus in de

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 10 de Diciembre de 2012

  De rechtbank is van oordeel dat eiser niet kan worden gevolgd in zijn standpunten dat de verordening op de heffing en de invordering van leges van de gemeente Roermond onverbindend is en op grond van de reparatiewet geen legesheffing voor een ID-kaart kan plaatsvinden. Voorts is de rechtbank van oordeel dat de terugwerkende kracht van de reparatiewet tot en met 22 september 2011 niet in strijd is

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Roermond, 7 de Diciembre de 2012

  De beslissing om de brandweerpost Swalmen te sluiten is een financieel-politieke beslissing die is ingebed in het onder verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio Limburg-Noord opgestelde dekkingsplan voor de betreffende regio. Met die sluiting heeft verweerder geen verandering in rechtsgevolgen tot stand gebracht die leiden tot de conclusie dat verweerders beslissing dient te worden aangemerkt

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 7 de Diciembre de 2012

  Rechterlijk pardon mede uit respect voor de gevoelens van slachtoffers en nabestaanden.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 7 de Diciembre de 2012

  Voorbedachte raad tijdens psychose.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 5 de Diciembre de 2012

  Huiselijk geweld, poging doodslag door met bijl slaan op hoofd slapende partner. Dissociatieve toestand onvoldoende aannemelijk. Wel verminderde toerekening in verband met PTSS. Strafoplegging: gelet op uitdrukkelijke wens slachtoffer en in het belang van de kinderen vindt de strafoplegging plaats in het kader van behandeling.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Roermond, 29 de Noviembre de 2012

  Het informatieverzoek van eiser heeft vooral betrekking op de beoordeling van de vraag of de betreffende medewerkers op grond van hun aanstelling bevoegd zijn om namens de Raad besluiten te nemen. Het verzoek ziet dan ook op het beroepshalve functioneren van die medewerkers. Dit betreft een aspect van het openbaar bestuur en dient als een bestuurlijke aangelegenheid te worden aangemerkt. De...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 28 de Noviembre de 2012

  Verdachte ontkent ontuchtige bedoelingen bij aanrakingen van slachtoffers. De rechtbank leidt deze toch af uit het gedrag en de opmerkingen van verdachte kort voor de aanrakingen

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Roermond, 28 de Noviembre de 2012

  Beoordeling of een huwelijk nietig is naar Kameroenees recht. Kameroen kent binnen zijn grondgebied diverse rechtstelsels. Primair is de centrale wetgeving van toepassing. Deze wetgeving, in het bijzonder de Verordening van de Burgerlijke Stand van 29-06-1981 bevat met betrekking tot de nietigverklaring van een huwelijk slechts één regeling (art. 63, polygamie na overeengekomen monogamie) die...

 • Wraking van Rechtbank Roermond, 21 de Noviembre de 2012

  Processuele, rechterlijke beslissing levert in beginsel geen feiten of omstandigheden op waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Geen zwaarwegende omstandigheden gebleken die tot een ander oordeel zouden moeten leiden. Een in de ogen van verzoeker onvolledig en/of gebrekkig proces-verbaal van comparitie is geen blijk van een gebrek aan onpartijdigheid.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Roermond, 15 de Noviembre de 2012

  Afwijzing aanvraag bijstandsuitkering omdat verzoeker gedurende de zoektermijn van 4 weken niet zou hebben voldaan aan zijn inspanningsverplichting om werk te vinden. De rechter wijst het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe. De rechter kan ten eerste niet vaststellen of het UWV verzoeker ten tijde van de melding heeft gewezen op zijn verplichtingen. De rechter stelt vast...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Roermond, 15 de Noviembre de 2012

  Hoewel bij de aanvragen om bijzondere bijstand was aangegeven dat betaling dient te geschieden aan de bewindvoerder, is de bijstand gestort op de bankrekening van eiser zelf. Eiser komt op tegen deze wijze van betaling. Verweerder heeft in zijn besluitvorming de artikelen 1:439 en 6:230 van het BW in aanmerking genomen. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder daarmee niet het juiste...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 14 de Noviembre de 2012

  Volledig op linker weghelft geraken voorafgaand aan frontale botsing met dodelijke afloop is aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Roermond, 13 de Noviembre de 2012

  Trefwoorden: Artikel 5 Wko; kinderopvangtoeslag; “te betalen kosten”; Oma van Roodkapje Samenvatting: In geschil is (primair) hoe het begrip “te betalen kosten” dient te worden uitgelegd, zoals opgenomen in artikel 5 van de Wet kinderopvang (Wko). De rechtbank acht de voorliggende materie vergelijkbaar met de wettelijke regels betreffende het kostenbegrip in belastingzaken. Daarom zoekt zij...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 9 de Noviembre de 2012

  "De rechtbank acht verdachte, die lijdt aan een paranoïnde schizofrenie, volledig ontoerekeningsvatbaar voor de bewezenverklaarde moord op zijn voormalige buurvrouw. TBS met dwangverpleging gelet op het hoge recidivegevaar met name voor mensen in de directe omgeving van verdachte, zoals bijvoorbeeld medepatiënten en verplegend personeel. Oplegging schademaatregel niet mogelijk bij ontslag van...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, 9 de Noviembre de 2012

  Seks met jongens onder de 16. Strafmaat, duur proeftijd en overwegingen met betrekking tot benadeelde partijen.

 • Wraking van Rechtbank Roermond, 5 de Noviembre de 2012

  Wraking ongegrond. Afwijken van de reguliere raadkamerdag voor de behandeling van hoger beroep tegen de afwijzing inbewaringstelling geen schijn van partijdigheid.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Roermond, 31 de Octubre de 2012

  Revindicatie. 3:86 BW, verkrijging van onbevoegde, geen verkrijging anders dan om niet en tevens niet te goeder trouw. Beroep op bescherming 3:68 BW faalt.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Roermond, 31 de Octubre de 2012

  Auto stillgevallen. Geen non-conformiteit.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT