Rechtbank 's-Gravenhage (Rechtbank)

16874 resultaten voor Rechtbank 's-Gravenhage (Rechtbank)

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 28 de Diciembre de 2012

  militair ambtenarenrecht schadestaatprocedure na heropening in de zaak AWB 06/3310 MAW Verweerder heeft met zijn besluit van 3 maart 2006, gelet op de latere vernietiging van dat besluit, jegens eiser een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Deze onrechtmatige besluitvorming is aan verweerder toe te rekenen. Oordeel over vergoeding van verschillende (reis)kostenposten, immateriële schade en schade...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 28 de Diciembre de 2012

  Herhaalde aanvraag in de zin van artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het tijdsvak waar het visum op ziet is op zichzelf niet bepalend voor de inhoud van het besluit. Geen nieuw gebleken of veranderde omstandigheden. Ne bis in idem. Geen inhoudelijke beoordeling door de rechtbank.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 28 de Diciembre de 2012

  Algemene burgerlijke pensioenwet (ABPW) Wet privatisering ABP (WPA) Algemene wet bestuursrecht (Awb) Beroep tegen besluit op administratief beroep uit 1997 tegen schriftelijke opgave van het uit hoofde van zijn dienstbetrekking(en) opgebouwde uitzicht op pensioen ingevolge ABPW, dienende om de afspraken vast te leggen die de Stichting Pensioenfonds ABP in het kader van de privatisering diende...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 27 de Diciembre de 2012

  Afgifte rijbewijs; leeftijdsdiscriminatie; artikel 21 en 51 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, Richtlijn 91/439/EEG; Richtlijn 2006/126/EG De rechtbank stelt vast dat de Derde Rijbewijsrichtlijn - anders dan de Tweede Rijbewijsrichtlijn, op grond waarvan de lidstaten het recht behielden om de geldigheidsduur van de door hem afgegeven rijbewijzen vast te stellen volgens nationale...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, 27 de Diciembre de 2012

  verblijf bij partner, zorgovereenkomst, zelfstandige middelen van bestaan Verweerder heeft de aanvraag van eiser tot het verlenen van een verblijfsvergunning regulier voor het doel “verblijf bij partner” afgewezen, omdat ten aanzien van de middelen niet aan het vereiste van zelfstandigheid is voldaan, zoals neergelegd in artikel 3.73, eerste lid, onder a, Vb, nu onduidelijk is of referent de...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Haarlem, 27 de Diciembre de 2012

  Eiseres heeft de Iraanse nationaliteit, heeft zich in Iran bekeerd tot het christendom en heeft aldaar huiskerken bezocht. Dit wordt door verweerder niet betwist. De uitleg die het Hof van Justitie in zijn arrest van 5 september 2012 aan artikel 2, aanhef en onder c, van de Definitierichtlijn geeft, verzet zich naar het oordeel van de rechtbank ertegen dat verweerder in het voorliggende geval van

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 21 de Diciembre de 2012

  Verweerder heeft de asielvergunningen van eiser voor bepaalde en onbepaalde tijd met terugwerkende kracht ingetrokken, omdat er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat eiser zich schuldig heeft gemaakt aan misdrijven als genoemd in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag. Verweerder stelt dat uit dat onderzoek naar voren is gekomen dat eiser actief heeft deelgenomen aan de genocide in...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, 21 de Diciembre de 2012

  Aanbesteding Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocatuur. Volgens OSR had de NOVA de Combinatie – aan wie zij voornemens is de opdracht te gunnen – moeten uitsluiten van deelname, kort gezegd omdat de Combinatie een oneerlijke voorsprong had door de deelname van enkele van haar medewerkers aan werkgroepen en ontwikkelteams van de NOVA (die kort gezegd onder meer eind- en toetstermen hebben

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, 21 de Diciembre de 2012

  De voorzieningenrechter volgt verzoeker in zijn betoog dat hij onvoldoende in de gelegenheid is gesteld een zienswijze in te dienen naar aanleiding van het voornemen. De voorzieningenrechter acht het niet redelijk dat bij verzending na kantoortijden (17.00 uur), de dag van verzending mee telt voor de termijn voor het indienen van een zienswijze. Verweerder kon er in dit geval van uit gaan dat de...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 21 de Diciembre de 2012

  Verdachte heeft geld, waarvan hij wist dat het middellijk of onmiddellijk afkomstig was van misdrijf, te weten het telen van hennep, witgewassen. Verdachte heeft van dit langdurig en op grote schaal grote bedragen witwassen feitelijk een levensstijl gemaakt. Bovendien heeft verdachte deelgenomen aan een criminele organisatie met als oogmerk het bedrijfsmatig telen en verkopen van softdrugs. De...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 21 de Diciembre de 2012

  Gezinshereniging in het kader van nareis is geen asielverzoek in de zin van de Dublinverordening. Nu het door eiser ingediende verzoek gericht op gezinshereniging in het kader van nareis, niet kan worden aangemerkt als een asielverzoek in de zin van de Dublinverordening, is de rechtbank van oordeel dat verweerder de aanvraag van eiser ten onrechte heeft afgewezen op de grond van artikel 30 eerste

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 21 de Diciembre de 2012

  X was enig aandeelhouder van O B.V. O B.V. en Q B.V. vormden een fiscale eenheid. A heeft zijn in privé gehouden effectenportefeuilles aan Q B.V. verkocht en overgedragen. In dat jaar waren de aandelenkoersen gedaald. De inspecteur heeft aan X een navorderingsaanslag opgelegd. Hij stelt dat X met de verkoop inkomen uit aanmerkelijk belang heeft genoten.In geschil is of de inspecteur terecht en...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 21 de Diciembre de 2012

  mvv / nareis asiel / horen op de ambassade / zorgvuldigheid / Wbtv / deskundigheid hoormedewerker / deskundigheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit tolk / tegenstrijdige verklaringen / DNA-onderzoek / 8 EVRM / Gezinsherenigingsrichtlijn / beroep ongegrond

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Haarlem, 21 de Diciembre de 2012

  artikel 31, tweede lid, aanhef en onder d, Vw Eiser heeft ter onderbouwing van zijn aanvraag in 2007 een paspoort en een identiteitskaart overgelegd. Het nationale paspoort is echt bevonden, maar is de identiteitskaart vals. Eiser heeft een contra-expertise laten verrichten ten aanzien van de identiteitskaart. Eiser heeft, in ieder geval tot de datum waarop hij bekend werd met het onderzoek van...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 21 de Diciembre de 2012

  De rechtbank heeft bewezen verklaard dat verdachte strafrechtelijk verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van bijna 67 kilo hennep en hasjiesj, aangetroffen in diverse opslagplaatsen. Daarnaast bevonden zich in de door hem geëxploiteerde coffeeshops te Leiden en Lisse telkens handelsvoorraden softdrugs, terwijl uit de resultaten van de doorzoeking op 20 juni 2011 is komen vast te staan dat...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 21 de Diciembre de 2012

  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van hennepteelt in hennepkwekerijen in Noordwijkerhout, Den Haag en Lisse en het medeplegen van diefstal van elektriciteit ten behoeve van deze hennepteelt. Verdachte was een belangrijke leverancier van deze coffeeshops en nam in die hoedanigheid deel aan een criminele organisatie. Ten nadele van verdachte houdt de rechtbank er rekening mee

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 21 de Diciembre de 2012

  W2-document. Rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland niet vereist.

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Haarlem, 21 de Diciembre de 2012

  Verzoekster is de toegang geweigerd op grond van artikel 3 Vw in samenhang met artikel 13 van de Schengengrenscode. Verzoekster voert aan dat haar ten onrechte op grond van artikel 13 Schengengrenscode de toegang is geweigerd. De voorzieningenrechter overweegt dat in het geval van asielzoekers, zoals verzoekster, de toegangsweigering op grond van artikel 13 Schengengrenscode niet anders kan...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 20 de Diciembre de 2012

  Herhaalde aanvraag, artikel 83 Vw 2000 ook van toepassing op in beroep overgelegde nova. Het bestreden besluit betreft een beslissing op een derde asielaanvraag. Eiser heeft in beroep nog een stuk overgelegd. De rechtbank is van oordeel dat het stuk op grond van artikel 83 van de Vw 2000 kan worden betrokken bij de beoordeling, maar dat wel beoordeeld dient te worden of het stuk een novum is. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 20 de Diciembre de 2012

  Jeugdstraf, promis, branndstichting, openlijk geweld, vernieling, bedreiging en poging tot bedreiging, poging zware mishandeling, eendaadse samenloop (driehoeksverhouding), psychische overmacht niet aangenomen, geen belang Salduz-verweer, geen rekening met niet horen verdachte door politie in één zaak. GBM geadviseerd en geeist, voorwaardelijke PIJ opgelegd, dadelijke uitvoerbaarheid bevolen (gemo

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 20 de Diciembre de 2012

  Rijkswet op het Nederlanderschap. Artikel 4 lid 4 RWN. Biologisch vaderschap aangetoond binnen één jaar ná erkenning. Eerste DNA-onderzoek gedaan door niet geaccrediteerd laboratorium. Tweede onderzoek door wel geaccrediteerd laboratorium, met zelfde conclusie.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 20 de Diciembre de 2012

  Rijkswet op het Nederlanderschap. Artikel 15. Moeder van verzoeker heeft Nederlandse nationaliteit verloren o.g.v. art. 15 RWN. Verzoeker was toen nog minderjarig en verloor daarom eveneens de Nederlandse nationaliteit.

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, 20 de Diciembre de 2012

  Invrijheidstelling en haalbare betalingsregeling; Hof ’s-Hertogenbosch heeft bij arrest van 11-02-2010, rekening houdend met persoonlijke omstandigheden van eiser (chronisch ziek kind), geen gevangenisstraf maar werkstraf opgelegd. Met daarbij een schadevergoedingsmaatregel, te vervangen door hechtenis. Nadat eiser niet betaalde is hij in hechtenis genomen. Persoonlijke omstandigheden zomin als...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 20 de Diciembre de 2012

  Algemeen nut beogende instelling. Eiseres is een stichting met als doel het verlenen van juridische bijstand aan particulieren en bedrijven. De activiteiten van eiseres zijn met name bedoeld om (onnodige) faillissementen te voorkomen. Eiseres heeft de ANBI-status aangevraagd, maar verweerder heeft die afgewezen. In geschil is of dit terecht is. De rechtbank overweegt dat het bieden van hulp ter...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, 20 de Diciembre de 2012

  Kort geding. Aanbesteding. De Provincie had eiseres niet in de gelegenheid mogen stellen een nieuwe - juiste - referentieopdracht aan te leveren. Daarmee wordt haar een extra termijn gegund, hetgeen in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De nieuwe opdracht moet dan ook buiten beschouwing blijven bij de beoordeling van de inschrijving van eiseres.

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, 20 de Diciembre de 2012

  Kort geding van zorgaanbieder SMN tegen zorgkantoor Menzis betreffende een beleidslijn van Menzis die volgens SMN onnodig belemmerd is voor kleine aanbieders. Het meest verstrekkende verweer dat er sprake is van rechtsverwerking treft doel. De beleidslijn is uitdrukkelijk in het inkoopdocument opgenomen, hierin wordt een termijn gegeven om bezwaren – schriftelijk – kenbaar te maken, waarbij wordt

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, Voorzieningenrechter, 20 de Diciembre de 2012

  Met het besluit op de asielaanvraag heeft verweerder het asielverzoek in behandeling genomen in de zin van art. 2, aanhef en onder e, van de Verordening nu verweerder hiermee als bevoegde instantie over een asielverzoek overeenkomstig het nationaal recht heeft beslist. Van een uitzondering in de zin van een procedure waarbij wordt bepaald welke lidstaat krachtens de bepalingen van deze...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, 20 de Diciembre de 2012

  Veroordeling van failliet om de eerste etage van zijn - door de curator aan een derde verkochte - woning te ontruimen. Niet kan worden aangenomen dat die etage is verhuurd, zodat de failliet, als gesteld inwonende van de huurster, zich niet (indirect) kan beroepen op de bescherming ex artikel 7:226 BW. Op grond van artikel 72 Faillissementswet staat het nog lopende cassatieberoep tegen de...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 20 de Diciembre de 2012

  Promis, brandstichting, vernieling, openlijk geweld en poging behulpzaam zijn bij zelfbevrijding. Op basis van o.a. DNA (mengprofiel), , telefoongegevens, pingberichten en telefoontaps (ontkennende verdachte). Eendaadse samenloop (in driehoeksverhouding), beslag bewaren t.b..v rechthebbende, vordering tenuitvoerlegging toegewezen. Benadeelde partijen deels toegewezen (schattingsbevoegdheid),...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 20 de Diciembre de 2012

  Rijkswet op het Nederlanderschap. Valse personalia bij naturalisatie. Beroep op Rottmann arrest gaat niet op.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT