Rechtbank 's-Hertogenbosch (Rechtbank)

4059 resultaten voor Rechtbank 's-Hertogenbosch (Rechtbank)

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 31 de Diciembre de 2012

  Een werkstraf van 150 uren subsidiair 75 dagen hechtenis, een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden met een proeftijd van 2 jaren en een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen voor de duur van 24 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval met een vrachtwagen.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 24 de Diciembre de 2012

  Verdachte overloopt een persoon die in zijn woning heeft ingebroken. Daarna mishandelt verdachte het slachtoffer, sluit hem op in zijn schuur en houdt de inbreker daar anderhalf uur gegijzeld. Voor een deel van de mishandeling heeft verdachte een geslaagd beroep op noodweer gedaan. Daarnaast is bij verdachte ook ongeveer 209 gram hasj gevonden. Verdachte wordt voor deze feiten veroordeeld tot een

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 24 de Diciembre de 2012

  Naar het oordeel van de rechtbank is onvoldoende gebleken dat er in bezwaar sprake is geweest van een volledige heroverweging als bedoeld in artikel 7:11 van de Awb. De verzekeringarts bezwaar en beroep (B&B) heeft enkel een zeer summiere beschouwing gegeven waarin slechts de bevindingen van de primaire verzekeringsarts worden herhaald. Het bestreden besluit wordt vernietigd, maar de...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 21 de Diciembre de 2012

  Verlenging tbs met één jaar. Index-delict: diefstal met bedreging met geweld in vereniging. Geen gemaximeerde tbs. Afwijzing verzoek tot aanhouding voor onderzoek naar een voorwaardelijke beëindiging.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 21 de Diciembre de 2012

  Intrekking en weigering exploitatievergunning coffeeshop. OM-tip. Zakelijk samenwerkingsverband. Structurele overschrijding handelsvoorraad. Verweerder heeft terecht geweigerd aan een coffeeshop een vergunning te verlenen en heeft de bestaande vergunning terecht ingetrokken op de grond dat er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Hertogenbosch, Sector kanton, 21 de Diciembre de 2012

  Vraag of er sprake is van een uitzendovereenkomst dan wel aannemingsovereenkomst. Kantonrechter oordeelt dat artikel 8 WAADI wordt geschonden. Bedrijf stelt Poolse werknemers tegen minimumloon te werk bij een Nederlandse onderneming, voor welke onderneming de CAO voor de Betonproductenindustrie geldt.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Hertogenbosch, Sector kanton, 21 de Diciembre de 2012

  Bewind. Ingevolge artikel 1:438 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) komt tijdens het bewind het beheer over de onderbewind staande goederen niet toe aan de rechthebbende maar aan de bewindvoerder. Bewind, als bedoeld in boek 1 BW wordt ingesteld omdat een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen. Uit het...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 21 de Diciembre de 2012

  Verlenging tbs met twee jaren. Index-delict: afpersing.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 21 de Diciembre de 2012

  Geen gemaximeerde tbs. In het vonnis ontbreekt de overweging dat het misdrijf is gericht tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam. Uit de bewezenverklaring en kwalificatie blijkt echter onmiskenbaar dat het een misdrijf is als bedoeld in artikel 38e Sr. Veiligheid van anderen danwel de algemene veiligheid van personen eist niet langer de verlenging van de tbs....

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank 's-Hertogenbosch, Voorzieningenrechter, 21 de Diciembre de 2012

  Artikel 2.7, eerste lid, Wabo; onlosmakelijke samenhang Samenvatting: Verweerder heeft bij het primaire besluit onder meer omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten het bouwen van een bouwwerk en het gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan. Daargelaten of voor de bouwwerkzaamheden in zijn algemeenheid nodig is dat de bodem wordt afgegraven is dat in ieder geval nodig voor...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 21 de Diciembre de 2012

  Aanpassing hoogspanningslijn. Beroep artikel 8 EVRM. Samenvatting: Het geschil gaat over een omgevingsvergunning voor de bouw van een aantal verbindingsmasten met het oog op het gedeeltelijk verwijderen van een bestaande 150 KV verbinding en het samenvoegen van deze verbinding op de 380 KV verbinding. Centraal staat de vraag of deze vergunning is verleend in strijd met artikel 8 van het EVRM....

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 20 de Diciembre de 2012

  De wetgever heeft er niet voor gekozen om het afgeven van de artikel 15-verklaring aan de rechterlijke autoriteiten op te dragen. De rechtbank komt daarom tot de conclusie dat het HKOV noch de wet (voldoende) basis biedt voor het aannemen van haar bevoegdheid om de verzochte verklaring af te geven. De centrale autoriteit is bevoegd om de verklaring af te geven.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 19 de Diciembre de 2012

  Een gevangenisstraf van 6 jaren met aftrek voorarrest voor strafbare voorbereidingshandelingen gericht op de productie van synthetische drugs. Gevangenneming van verdachte. Verkrijging van beelden met behulp van een camera op een loods valt onder het bereik van het afgegeven bevel stelselmatige observatie. Het nalaten van een bevel 126g Sv levert geen onherstelbaar vormverzuim op. Verdachte wordt

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 19 de Diciembre de 2012

  Korte samenvatting: Tussen partijen is in geschil of verzekerde recht heeft op uitkering onder de polis. De uitleg van de polisvoorwaarden is afhankelijk van objectieve factoren zoals de bewoordingen waarin de desbetreffende bepaling is gesteld, gelezen in het licht van de polisvoorwaarden als geheel. Partijen verschillen van mening of TAF een geslaagd beroep kan doen op de uitsluiting van...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 19 de Diciembre de 2012

  Voormalige agrarische bedrijfswoning. Wet plattelandswoningen. Artikel 1.1a van de Wabo (nieuw). Samenvatting: De rechtbank is van oordeel dat een feitelijk en juridisch afgesplitste agrarische bedrijfswoning kan worden bewoond als burgerwoning op basis van het overgangsrecht. Deze woning geniet bescherming tegen de milieuhinder van het naastgelegen agrarisch bedrijf ook al is de woning in het...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 19 de Diciembre de 2012

  Beslissing tot intrekking van WAO-uitkering met volledig terugwerkende kracht vanaf de datum van ingang van die uitkering op 29 september 2004 en terugvordering van alles wat sindsdien is betaald (€ 126.323,94 bruto) op grond van een rapport van psychiater Zwartjes en de resultaten van een klinische observatie in augustus/september 2011 onder leiding van psychiater Notten. Het beroep wordt deels...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 18 de Diciembre de 2012

  Handhavingsverzoek Kasteelpark Helmond. Concreet zicht op legalisatie. Ontwerpbestemmingsplan. Samenvatting: Niet in geschil is dat het gebruik van het kasteelpark in Helmond in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Op 18 september 2012 had verweerder slechts een voornemen om een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Dat was onvoldoende om toen een concreet zicht op legalisatie aan...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 17 de Diciembre de 2012

  Bewezenverklaring van feitelijke aanranding van de eerbaarheid, meermalen gepleegd. Opgelegd een gevangenisstraf van 360 dagen met aftrek voorarrest, waarvan 177 dagen gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en onder meer de voorwaarden toezicht van de reclassering en een opname in een kliniek gedurende het eerste jaar van de proeftijd.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 17 de Diciembre de 2012

  Verdachte is gedagvaard terzake overtreding van de geneesmiddelenwet omdat hij 51.000 pillen [SAMe-pillen] zou hebben ingevoerd en zonder vergunning in voorraad zou hebben gehad. Verdachte wordt van dit feit vrijgesproken omdat de rechtbank - evenals de officier van justitie, verdachte en de raadsman - van oordeel is dat de pillen niet als geneesmiddel kunnen worden beschouwd.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 17 de Diciembre de 2012

  Uit artikel 2:14, eerste lid, van de Awb volgt dat een bestuursorgaan een bericht dat tot één of meer geadresseerden is gericht, alleen elektronisch kan verzenden voor zover de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar is. Er is niet voldaan aan deze eis. Verweerder mocht daarom niet volstaan met toezending via de elektronische weg. Het besluit is niet op de...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 14 de Diciembre de 2012

  TBS verlenging met twee jaar. Index-delict brandstichting. TBS opgelegd in 2010.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 14 de Diciembre de 2012

  Verdachte is onverhoeds achterin een auto gestapt, heeft een snijdende beweging langs zijn keel gemaakt, gezegd "Maastricht" en heeft de bestuurster gedwongen te gaan rijden. Onderweg is de bestuurster gestopt en verdachte heeft haar auto meegenomen naar Hongarije. Verweer over bewijsminimum artikel 342 Sv is verworpen. Kennelijk leugenachtige verklaring over herkomst auto. De rechtbank...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 14 de Diciembre de 2012

  Weigering handhavend optreden naar aanleiding van klachten over nachtelijke geluidsoverlast van airco op garagedak buren. Terughoudende toetsing ten aanzien van beoordeling geluidsniveau door burgemeester en wethouders. Door eiser overgelegd rapport biedt geen aanknopingspunten voor onjuistheid beoordeling. Deze bestuursrechtelijke procedure leidt niet tot een bevredigende oplossing. Daarom heeft

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 14 de Diciembre de 2012

  TBS verlenging met twee jaren. Indexdelict verkrachting en (kort gezegd) bezit van kinderporno meermalen gepleegd. TBS opgelegd in 2007.

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 13 de Diciembre de 2012

  Betreft: Afwijzing verzoek tot inschrijving in specialistenregister psychiatrie. De rechtbank is van oordeel dat de Beleidsregels registratie 2011 op eiser van toepassing zijn en niet de Beleidsregels registratie 2008. De Beleidsregels 2008 zijn immers hangende de aanvraagfase en voorafgaand aan het nemen van het primair besluit vervangen door de Beleidsregels 2011, zodat ten tijde van dat...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 12 de Diciembre de 2012

  Afwijzing vordering verlenging terbeschikkingstelling. Indexdelict: moord, meermalen gepleegd

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 12 de Diciembre de 2012

  Korte samenvatting: Contradictoir. Gestelde onrechtmatige daad van gemeente door perceel op een bedrijfsterrein aan een ander dan aan eiser te verkopen is onvoldoende onderbouwd

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 12 de Diciembre de 2012

  Korte samenvatting: Contradictoir. Verzekeringsmij heeft de bewijslast dat voorwaarden die via de tussenpersoon waren verzonden de verzekerde hebben bereikt. Geslaagd in het bewijs. Aannemer heeft onvoldoende weersproken dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld, mede omdat hij zich niet aan de voorwaarden van de verzekeringsmij heeft gehouden.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 12 de Diciembre de 2012

  Korte samenvatting: Deelgeschil. Zaak leent zich niet voor deelgeschil omdat er buiten een verzoek om een aanvullend voorschot niet wordt verzocht om andere geschilpunten op te lossen. Een beslissing in deelgeschil kan dus niet kan bijdragen aan het totstandkomen van een vaststellingsovereenkomst.

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 12 de Diciembre de 2012

  Korte samenvatting: Contradictoir. Letselschade, medische fout, verzwaarde stelplicht, onzeker causaal verband Samenvatting: Letselschade, medische fout, onzeker causaal verband. De rechtbank komt op basis van een rapport van drie deskundigen tot de vaststelling dat de anesthesioloog op juiste wijze de hoge ruggenprik heeft toegediend waarbij niet verwijtbare complicaties zijn ontstaan, en dat de

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT