Verzet (Rechtbank)

201 resultaten voor Verzet (Rechtbank)

 • Verzet van Rechtbank Noord-Nederland, 13 de Junio de 2013

  Wil, verklaring en vertrouwensleer. Een ter griffie ingekomen faxbericht waarmee onvoorwaardelijk een ingesteld verzet wordt ingetrokken, kan niet ongedaan worden gemaakt met een tweede faxbericht waarin de rechtbank wordt medegedeeld dat het eerste faxbericht wordt ingetrokken.

 • Verzet van Rechtbank Gelderland, 14 de Mayo de 2013

  Verzet. Nu het college kennelijk niet bevoegd is te beslissen op het verzoek van opposante, is het college niet in gebreke tijdig een besluit te nemen als bedoeld in artikel 6:12, tweede lid, onder a, van de Awb en is hij geen dwangsommen aan opposante verschuldigd. De betogen van opposante falen. Het verzet is derhalve ongegrond.

 • Verzet van Rechtbank Overijssel, 8 de Mayo de 2013

  Voor WOB-aanvraag electronische weg gebruikt, terwijl die daartoe niet open stond; daarom geen sprake geweest van een aanvraag waarop Korpsbeheerder besluit had moeten nemen; in verband hiermee beroep niet-ontvankelijk verklaard; rechtbank heeft echter niet onderkend dat eem situatie waarin een herstelmogelijkheid moet worden geboden aan de orde zou kunnen zijn; verzet gegrond.

 • Verzet van Rechtbank Limburg, Sector kanton, 1 de Mayo de 2013

  Verzet tegen verstekvonnis van 30 oktober 1998. Is verzet tijdig ingesteld? Toepasselijkheid artikelen 81 en 82 Rv (oud). Gedeeltelijke tenuitvoerlegging derdenbeslag op periodieke uitkering, thans in artikel 144 aanhef en onder b RV neergelegd, wordt ook in oude recht als juist aanvaard. Het onverkort toepassen van de geldende regels voor het aanvangen van de verzettermijn komt, gelet op de...

 • Verzet van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17 de Abril de 2013

  -

 • Verzet van Rechtbank Noord-Nederland, 26 de Marzo de 2013

  Verzetschrift griffierecht ex artikel 29 Wet griffierechten burgerlijke zaken. (Wgbz). Nu verzoekster het verzetschrift te laat heeft ingediend is verzoekster niet ontvankelijk verklaard in haar verzoek. Ten overvloede wordt overwogen dat niet is gebleken dat op het moment dat griffierecht werd geheven een afschrift van het besluit tot toevoeging, als bedoeld in artikel 29 Wgbz, was overgelegd....

 • Verzet van Rechtbank Limburg, 16 de Enero de 2013

  Verdeling huwelijksgoederengemeenschap, Marokkaans recht, Mudawwana, Mud, IJI, Samenvatting: Partijen zijn in 1973 gehuwd in Marokko. Dit huwelijk is op 19 december 2002 naar Marokkaans recht ontbonden in Marokko. Bij beschikking van 23 juni 2004 heeft de rechtbank te Maastricht de echtscheiding tussen partijen uitgesproken en de verdeling van de aan partijen gemeenschappelijk toebehorende...

 • Verzet van Rechtbank Rotterdam, Sector kanton, 14 de Diciembre de 2012

  Gelet op karakter van de voorlopige hechtenis, waarbij telkens sprake is van een verlenging voor een beperkte periode en vooraf niet vaststaat wat uiteindelijk de totale duur zal zijn, kan niet zonder meer worden geoordeeld dat de huurder die wegens voorlopige hechtenis niet in het gehuurde blijft, niet meer voldoet aan zijn verplichting om zijn hoofdverblijf in het gehuurde te hebben. Voor dat...

 • Verzet van Rechtbank Rotterdam, 5 de Diciembre de 2012

  Verzetprocedure. Schadevergoeding na schietincident in het kader van drugshandel. Na bewijslevering door de oorspronkelijke eiser is voldoende aannemelijk dat dat de verstekdagvaarding terecht openbaar is betekend. Het door de oorspronkelijke gedaagde gevoerde verjaringsverweer slaagt daarom niet. Voor zover de schade mede aan de oorspronkelijke eiser zou kunnen worden toegerekend (vanwege de...

 • Verzet van Rechtbank Breda, Sector kanton, 8 de Noviembre de 2012

  Mulder verzet. Feit van algemene bekendheid dat de officier van justitie niet reageert op door de kantonrechter gedane verzoeken om aanvullende informatie. Geen aanleiding aanvullende informatie op te vragen bij officier van justitie. Verzet gegrond.

 • Verzet van Rechtbank Rotterdam, Sector kanton, 5 de Octubre de 2012

  Opposant is te laat in verzet gekomen. De kantonrechter verklaart opposant echter met inachtneming van artikel 6 EVRM alsnog ontvankelijk.

 • Verzet van Rechtbank 's-Gravenhage, 26 de Septiembre de 2012

  Verzet ongegrond wegens niet aannemelijke tijdige verzending bezwaarschrift. Nader ingediend bezwaar naar aanleiding van ontvangen aanmaning maakt dit niet anders.

 • Verzet van Rechtbank 's-Gravenhage, 25 de Septiembre de 2012

  Handelen van de advocaat wordt aangemerkt als een daad waaruit noodzakelijk voortvloeit dat de inhoud van het verstekvonnis bekend was bij diens cliënt (artikel 143, eerste lid, Rv).

 • Verzet van Rechtbank Dordrecht, Voorzieningenrechter, 29 de Agosto de 2012

  "De alimentatieplichtige verzoekt nihilstelling van de kinderalimentatie met terugwerkende kracht vanwege een wijziging van omstandigheden, met terugbetaling van de teveel betaalde kinderalimentatie. De rechtbank is van oordeel dat er sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden, nu onvoldoende is vast komen te staan dat het oude inkomen van de man voor herstel vatbaar is. Voorts is...

 • Verzet van Rechtbank Rotterdam, Sector kanton, 24 de Agosto de 2012

  Opposante komt in verzet tegen een tegen haar uitgesproken verstekvonnis. In verzet dagvaardt zij echter niet de oorspronkelijke eisende partij, namelijk de VOF, maar de voormalige vennoten van de VOF, met het argument dat de VOF ten tijde van het uitbrengen niet meer bestond. Is opposante ontvankelijk in haar vordering?

 • Verzet van Rechtbank Almelo, 4 de Julio de 2012

  Bij inleidende dagvaarding heeft de curator gesteld opposant primair aansprakelijk te houden ex artikel 2:248 Burgerlijk Wetboek (BW), subsidiair ex artikel 2:9 BW en meer subsidiair ex artikel 6:162 BW wegens -kort samengevat- het op grote schaal frauderen met de boekhouding van curandi. Bij verstekvonnis van 2 november 2011 heeft de rechtbank de vorderingen van de curator toegewezen. Opposanten

 • Verzet van Rechtbank 's-Hertogenbosch, Sector kanton, 14 de Junio de 2012

  Procesrecht; Bewijslevering door getuigen. De verklaring van een anonieme getuige door een notaris vastgelegd in een notarieel verslag is geen getuigenbewijs.

 • Verzet van Rechtbank 's-Hertogenbosch, Sector kanton, 14 de Junio de 2012

  Huur. Verhuurder kan de geschatte opbrengst van de in het gehuurde gekweekte hennep niet als schadevergoeding vorderen.

 • Verzet van Rechtbank Haarlem, 8 de Junio de 2012

  het niet betalen van het griffierecht kan niet verschoonbaar worden geacht. verzet ongegrond

 • Verzet van Rechtbank 's-Gravenhage, 4 de Junio de 2012

  Verzet tegen faillietverklaring niet-ontvankelijk verklaard. Nu voorafgaand aan behandeling verzoek faillietverklaring een verweerschrift is ingediend is sprake geweest van 'horen' als bedoeld in artikel 8, tweede lid, Fw. Er had derhalve hoger beroep ingesteld moeten worden.

 • Verzet van Rechtbank Amsterdam, 26 de Abril de 2012

  Verzet tegen faillietverklaring. Beroep op beginsel van hoor en wederhoor. Artikel 1.1.4.11 procesreglement verzoekschriftprocedures insolventies rechtbanken. Oproeping van gerekestreerde dient schriftelijk te gaan en door aanvrager van het faillissement te worden uitgevoerd.

 • Verzet van Rechtbank Amsterdam, 21 de Marzo de 2012

  Strijd met beginselen van een goede procesorde; misbruik van bevoegdheid door onverkort vasthouden aan verzettermijn door geopposeerde? Nee.

 • Verzet van Rechtbank Amsterdam, 21 de Marzo de 2012

  Onjuiste betekening van het verstekvonnis bij gebreke van een dagvaarding en betekening aan de receptioniste in het pand van Ontvanger? Nee.

 • Verzet van Rechtbank Amsterdam, 21 de Marzo de 2012

  Verstrijken verzettermijn verstekvonnis tlv Ontvanger (143 Rv).

 • Verzet van Rechtbank Groningen, 20 de Marzo de 2012

  Kern: WGBZ vrijwaring griffierecht De WGBZ bevat geen bijzondere bepaling ten aanzien van het door de gedaagde in vrijwaring verschuldigde griffierecht, zodat artikel 3 van de WGBZ van toepassing is. Het belang van de vordering in vrijwaring wordt bepaald op grond van het in de hoofdzaak gevorderde. Vanaf 1 juli 2011 heeft een wijziging van het griffierecht plaatsgevonden en geldt voor...

 • Verzet van Rechtbank Breda, 14 de Marzo de 2012

  -

 • Verzet van Rechtbank Zwolle, 29 de Febrero de 2012

  Bestuurdersaansprakelijkheid.

 • Verzet van Rechtbank Rotterdam, 22 de Febrero de 2012

  Verzet. Niet tijdige betaling griffierecht. Niet-betalende partij kan zich bij akte uitlaten en eventueel beroep doen op hardheidsclausule.

 • Verzet van Rechtbank Amsterdam, 22 de Febrero de 2012

  Verzettermijn overschreden. Bestuurder buitenlandse rechtspersoon ontvang e-mail met als bijlage het verstekvonnis. Bestuurder stuurt die e-mail en de bijlage door aan de juridische afdeling met de mededeling dat de inhoud vanzelf spreekt. Daaruit volgt noodzakelijkerwijs dat de bestuurder kennis heeft genomen van de inhoud van het verstekvonnis.

 • Verzet van Rechtbank Zwolle, 20 de Febrero de 2012

  Ongegrondverklaring van verzet tegen faillissement. Verzoeker verkeert, ook nadat de aanvrager van het faillissement is voldaan nog steeds in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen.

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT