Voorlopige voorziening (Rechtbank)

5430 resultaten voor Voorlopige voorziening (Rechtbank)

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Oost-Brabant, Voorzieningenrechter, June 20, 2013

  voorlopige voorziening, evenementen vergunning en tijdelijke wegafsluiting, zorgvuldige voorbereiding, belangenafweging.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Noord-Holland, Voorzieningenrechter, June 19, 2013

  Geen onuitvoerbare last tot handhaving vanwege financieel onvermogen.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Oost-Brabant, Voorzieningenrechter, June 18, 2013

  Verzoek om een voorlopige voorziening. Artikel 13b Opiumwet. Sluiting horeca-inrichting voor de duur van zes maanden. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter mocht verweerder op basis van de bestuurlijke rapportage ervan uitgaan dat in de horeca-inrichting verdovende middelen en meer in het bijzonder cocaïne aanwezig waren om te worden verkocht, afgeleverd of verstrekt. Vast staat dat...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Rotterdam, June 17, 2013

  Mondelinge uitspraak voorlopige voorziening, overdoen centraal examen IBS Ibn Ghaldoun De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerder gerechtvaardigd een onderscheid heeft gemaakt tussen de kandidaten van de Ibn Ghaldoun en die van andere scholen. Hoewel uit de stukken volgt dat ook op andere scholen een bepaalde mate van verspreiding heeft plaatsgevonden, blijkt niet van een dergelijke...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Gelderland, June 13, 2013

  Handhavingsverzoek naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter ten onrechte afgewezen, nu de onderhavige wegafsluiting zonder het nemen van een verkeersbesluit niet mag worden gerealiseerd en er geen bijzondere omstandigheden zijn om van handhavend optreden af te zien.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Oost-Brabant, Voorzieningenrechter, June 10, 2013

  Sluiting clubgebouw Satudarah motorclub. Verweerder heeft zowel de president van de motorclub, als de motorclub zelf bericht over het opleggen van een last onderdwangsom. Enkel de president heeft als privépersoon bezwaar ingediend en om een voorlopige voorziening gevraagd. Pas ter zitting blijkt dat verweerder in het geheel niet heeft beoogd om de president als privépersoon aan te schrijven. De...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Rotterdam, Voorzieningenrechter, June 10, 2013

  .

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Oost-Brabant, Voorzieningenrechter, June 10, 2013

  Sluiting clubgebouw Satudarah motorclub. Verweerder heeft zowel de president van de motorclub, als de motorclub zelf bericht over het opleggen van een last onderdwangsom. Enkel de president heeft als privépersoon bezwaar ingediend en om een voorlopige voorziening gevraagd. Pas ter zitting blijkt dat verweerder in het geheel niet heeft beoogd om de president als privépersoon aan te schrijven. De...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Voorzieningenrechter, June 06, 2013

  alcoholslotprogramma; motorrijbewijs, géén punitieve sanctie nu verzoeker voor inkomen niet volledig afhankelijk is van rijbewijs A

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Gelderland, June 06, 2013

  Omzetbelasting. Voorlopige voorziening tijdens bezwaarfase in verband met geweigerde teruggaaf (aftrek voorbelasting). Aanleg kunstgrasveld in opdracht van Stichting. Stichting ondernemer? Misbruik van recht? Is de Stichting te vereenzelvigen met de voetbalvereniging die het kunstgrasveld van haar huurt? Beroep op gelijkheidsbeginsel. Voorlopige voorziening afgewezen, want geen spoedeisend belang,

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Noord-Nederland, Voorzieningenrechter, June 05, 2013

  Afwijzing verzoek vacature open te houden tot dat is beslist op beroep tegen weigering omzetting tijdelijk dienstverband bij de politie in een vast dienstverband bij de politie. Zie ook LJN: CA2267.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Amsterdam, June 04, 2013

  De voorzieningenrechter heeft het verzoek van een bewonersvereniging om het stadsdeel Zuidoost op te dragen handhavend op te treden tegen het tweedaags dancefestival Amsterdam Open Air 2013 en het driedaags evenement Open Air Camping in het Gaasperpark, afgewezen. Volgens de voorzieningenrechter zijn de evenementen op voorhand niet in strijd met de bestemming van het Gaasperpark te achten. Als...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Rotterdam, Voorzieningenrechter, May 31, 2013

  Schorsing leerplichtige leerlingen in afwachting van hun definitieve verwijdering. Aan het bestreden besluit is ten grondslag gelegd dat de leerlingen zich schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging. Een en ander is op camerabeelden vastgelegd. De voorzieningenrechter ziet voorshands geen aanleiding voor het oordeel dat de school, gelet op de camerabeelden en de gedragsproblemen die zich

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Noord-Holland, Voorzieningenrechter, May 31, 2013

  GS van Noord-Holland en Utrecht hebben Faunabeheereenheden ontheffing verleend voor het vangen en met kooldioxide doden van ganzen in een gebied tot 20 kilometer rond de luchthaven Schiphol. De voorzieningenrechter wijst het verzoek van Faunabescherming tot schorsing van de besluiten af. Geen rechtstreekse werking van artikel 4, tweede lid, van de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Amsterdam, May 31, 2013

  De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de [naam] het gebouw op het bedrijventerrein niet mag gebruiken als clubhuis en heeft in zoverre de aangezegde last onder dwangsom in stand gelaten. De [naam 1] mag die bedrijfsruimte wel als zelfstandige kantoorruimte gebruiken, voor zover er geen bijeenkomsten worden gehouden met vrijwilligers waarvan een substantieel deel [naam] is. In zoverre is de

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Oost-Brabant, Voorzieningenrechter, May 30, 2013

  Bevoegdheid voorzieningenrechter. Hardheidsclausule Provinciale milieuverordening. Art. 3.1 en 20.1 Wm Bij brief van 23 april 2013 heeft verweerder (GS) aangegeven dat hij artikel 10.11 van de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 (Pmv) van toepassing verklaart op enkele verbodsbepalingen in de Pmv, op verzoek van de gemeente Maasdonk met het oog op de vaststelling van een...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Limburg, Voorzieningenrechter, May 30, 2013

  Vordering in kort geding tot ontruiming. Langslepende burenruzie. Vordering toegewezen.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Rotterdam, May 30, 2013

  DNB heeft de inschrijving van verzoekster in het register van pensioenfondsen als bedoeld in artikel 210 van de Pensioenwet (Pw) doorgehaald, omdat zij volgens DNB geen pensioenfonds is in de zin van artikel 1 en verder van de Pw en geen instelling voor bedrijfspensioenvoorziening in de zin van artikel 1 en verder van de Richtlijn 2003/41/EG. De voorzieningenrechter is in de eerste plaats met...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Oost-Brabant, Voorzieningenrechter, May 30, 2013

  Het Coa, en niet verweerder, is het eerst aangewezen orgaan om zich te buigen over de vraag of verzoekster aanspraak heeft op opvang ingevolge de Wet Coa of de RvA, en of sprake is van zeer bijzondere omstandigheden die – buiten de kaders van de RvA 2005 om - noodzaken om feitelijk opvang te verlenen en daarbij de door verzoekster gestelde schending van artikel 8 EVRM te betrekken.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Midden-Nederland, May 29, 2013

  Vovo evenementenvergunning studentenvereniging Samenvatting: Verzoek om een voorlopige voorziening hangende bezwaar tegen besluit waarbij evenementenvergunning is verleend aan studentenvereniging C.S. Veritas is afgewezen.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Gelderland, Voorzieningenrechter, May 28, 2013

  In het bestek van het kort geding is onvoldoende duidelijk geworden of het door de HAN aan de docenten gegeven ontslag op staande voet in een bodemprocedure stand zal houden. Bij wijze van ordemaatregel wordt daarom de gevorderde loondoorbetaling toegewezen. De gevorderde wedertewerkstelling wordt afgewezen.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Oost-Brabant, Sector kanton, May 28, 2013

  Kort geding. Vordering tot nakoming sociaal plan en betaling schadevergoeding aan bonden. In kort geding is niet aannemelijk geworden dat Betonson in de bodemprocedure zal worden gehouden aan de in het sociaal plan overeengekomen beëindigingsvergoeding. Ook is niet aannemelijk geworden dat Betonson in strijd heeft gehandeld met het sociaal plan.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Limburg, Voorzieningenrechter, May 27, 2013

  Vordering tot ontruiming in kort geding afgewezen, omdat spoedeisend belang onvoldoende is gebleken. Eiser stelt dat gedaagde vanuit zijn woning structureel overlast veroorzaakt. Daarnaast stelt eiser zélf dat het "de laatste twee maanden rustig is". Bovendien heeft eiser reeds in oktober 2012 eveneens in kort geding ontruiming gevorderd. Deze vordering is toen afgewezen omdat de overlast in het...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Limburg, Sector kanton, May 23, 2013

  Kort geding. Huur bedrijfsruimte en afhankelijke woonruimte. Echtgenoot medehuurder? Veroordeling tot ontruiming en betaling huurachterstand. Huur en eigendom roerende zaken/bedrijfsinventaris. Cessie. Levering .

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Limburg, Voorzieningenrechter, May 21, 2013

  Vordering tot verbod van een aangezegde executoriale verkoop is te beschouwen als executiegeschil ex art. 438 Rv. Kantonrechter acht zich als voorzieningenrechter in dezen bevoegd. Vordering wordt afgewezen. Dat beslaglegging in dezen onrechtmatig is omdat de deurwaarder – volgens de stelling van eiser – beslag wil leggen op spullen die hem niet toebehoren kan niet op voorhand worden vastgesteld:

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Noord-Holland, May 16, 2013

  Omgevingsvergunning voor uitbreiding en gebruikswijziging van een pand in Castricum. Naar het voorlopig oordeel heeft verweerder de ruimtelijke gevolgen van de omgevingsvergunning onvoldoende in kaart gebracht en daarom ook geen deugdelijke belangenafweging kunnen maken. De voorzieningenrechter ziet daarom aanleiding het verzoek toe te wijzen en bij wijze van voorlopige voorziening het bestreden...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Noord-Holland, Voorzieningenrechter, May 14, 2013

  Bij besluit (het primaire besluit) heeft verweerder verzoekers aanvraag om toekenning van een uitkering in het kader van de Wet werk en bijstand (Wwb) afgewezen, omdat verzoeker tijdens het intakegesprek niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij zijn hoofdverblijf heeft op het door hem opgegeven adres.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Den Haag, May 14, 2013

  De juistheid van verzoekers betoog dat het besluit tot intrekking van zijn verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd in september 2011 niet op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet onaannemelijk. Het valt niet uit te sluiten dat verweerder ten tijde van dat besluit bekend was met verzoekers detentie in Duitsland, in welk...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Noord-Holland, Sector kanton, May 13, 2013

  Voorlopige voorziening. Arbeidsovereenkomst tussen ontvanger van PGB en zorgverlener. Ondertekening nieuwe overeenkomst in verband met omrekening van uursalaris naar bruto maandsalaris zoals vereist door de Sociale Verzekerings Bank.

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Noord-Holland, Voorzieningenrechter, May 13, 2013

  Bij besluit van 27 maart 2013 (het primaire besluit) heeft verweerder besloten om verzoeker in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geen hulp bij het huishouden ex artikel 8 van de gemeentelijke Verordening individuele voorzieningen (hierna: de Verordening) toe te kennen, omdat verweerder niet heeft kunnen vaststellen of verzoeker zich onder behandeling heeft gesteld dan wel...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT