Voorlopige voorziening+bodemzaak (Rechtbank)

2555 resultaten voor Voorlopige voorziening+bodemzaak (Rechtbank)

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Noord-Holland, Voorzieningenrechter, 7 de Junio de 2013

  Verweerder stelt zich op het standpunt dat eiser een benadelingshandeling heeft gepleegd in de zin van de Ziektewet, omdat eiser, terwijl hij nog ziek was, afstand heeft gedaan van zijn recht op loon. Volgens verweerder is de strekking van artikel 45, lid 7, in samenhang met lid 1 onder j Ziektewet, dat in alle gevallen waarin de verzekerde heeft nagelaten verweer te voeren tegen of ingestemd...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Noord-Holland, Voorzieningenrechter, 4 de Junio de 2013

  Afwijzing aanvraag om urgentieverklaring. De voorzieningenrechter is van oordeel dat verweerder zich niet ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat onvoldoende is aangetoond dat de situatie waarin eiseres nu verkeert buiten haar eigen verantwoordelijkheid om is ontstaan. Geen sprake van een beleidslijn waarbij, met toepassing van de hardheidsclausule, in beginsel steeds aanspraak bestaat op

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 21 de Mayo de 2013

  bevoegdheid Verzoekers hebben driemaal eerder een aanvraag om een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd ingediend. In de derde procedure is het hoger beroep bij de Afdeling aanhangig. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat de voorzieningenrechter onbevoegd is om van de gedingen kennis te nemen. Hiertoe wijst verweerder op twee door hem overgelegde uitspraken van deze rechtbank,

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Noord-Holland, Voorzieningenrechter, 17 de Mayo de 2013

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem hebben omgevingsvergunningen verleend op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het kappen en herplanten van 10 lindebomen aan de Bakenessergracht te Haarlem en voor de reconstructie of vervanging van de kademuur aldaar. Bewoners van de Bakenessergracht hebben beroep ingesteld, onder meer omdat zij zich zorgen maken over...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 14 de Mayo de 2013

  Dublin-Italie, kwetsbare vreemdeling vanwege medische problemen. Beroep gegrond. Niet op voorhand kan worden gesteld dat het rapport van Borderline-Europe niet relevant is voor de beantwoording van de vraag of de in het arrest in de zaak M.S.S. in dat verband genoemde aspecten aan de overdracht van verzoeker als kwetsbare vreemdeling vanwege zijn medische problemen in de weg zouden moeten staan....

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 7 de Mayo de 2013

  Weigering uitstel van vertrek. Beroep op onveilige behandelomgeving. De verklaring van eisers behandelaar is, anders dan de door verweerder overgelegde verklaring van de behandelaar in de zaak van de uitspraak van de Afdeling van 17 april 2012, 201107896/1, wel toegespitst op het specifieke ziektebeeld, de wijze waarop zijn klachten zijn ontstaan en het te verwachten verloop van de voortgezette...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 7 de Mayo de 2013

  In geschil is of ten aanzien van eiser sprake is van ‘knowing en personal participation’ in verband met de gedragingen waarmee hij door verweerder in verband wordt gebracht. De rechtbank is van oordeel dat verweerder zich, gelet op het voorgaande, terecht op het standpunt heeft gesteld dat sprake is van ‘knowing participation’, als bedoeld in de in het beleid genoemde b-grond. Verweerder heeft...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Den Haag, 3 de Mayo de 2013

  Het (kennelijke) betoog van verzoekster dat verweerder bij de gehoren ten onrechte geen gebruik heeft gemaakt van een geregistreerde tolk en daarom in het bestreden besluit niet mocht afgaan op de inhoud van de verslagen van die gehoren, treft geen doel. De verplichting voor verweerder op grond van 28, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wbtv gebruik te maken van beëdigde tolken houdt niet in,...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Den Haag, Roermond, 1 de Mayo de 2013

  Samenvatting voor publicatie AWB 13 / 9329 en AWB 13 / 9330 Trefwoorden: artikel 31, tweede lid, aanhef en onder i, Vw 2000; duurzame bescherming tegen refoulement; Saoedi-Arabië en Eritrea; christen, artikel 3.35 Voorschrift Vreemdelingen Samenvatting: Eiseres, van Eritrese afkomst, woont en werkt sinds 36 jaar in Saoedi-Arabië en beschikt over een verblijfsvergunning die haar daartoe in staat...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Noord-Holland, Voorzieningenrechter, 29 de Abril de 2013

  Gedeputeerde staten van Noord-Holland hebben aan de Faunabeheereenheid ontheffing verleend voor het doden van damherten die zich buiten het voor hen aangewezen leefgebied bevinden. Deze damherten veroorzaken veel schade aan landbouwgewassen en er is veelvuldig sprake geweest van aanrijdingen met deze dieren. De Stichting Faunabescherming meent dat er andere bevredigende oplossingen bestaan om de...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Den Haag, Sector kanton, 25 de Abril de 2013

  "Curatele. Curandus is gedetineerd. Rechtbank benoemt twee psychiaters tot gedragsdeskundigen om een psychiatrisch onderzoek Pro Justitia te verrichten bij curandus. Curandus weigert aan de psychiaters toestemming te verlenen voor het opvragen van medische gegevens hem betreffende. Verzoek van curator hem toestemming te verlenen tot het opvragen van die medische gegevens wordt door kantonrechter...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 25 de Abril de 2013

  Turkse zelfstandige, geen advies EL&I, standstillbepaling De rechtbank stelt vast dat ter onderbouwing van de aanvraag van eiser een onderbouwde markt- en concurrentieanalyse ontbreekt, geen stukken zijn overgelegd ter onderbouwing van het financieringsplan en evenmin de door verweerder verzochte belastingaangiften zijn overgelegd. Mede in aanmerking genomen dat het aan eiser is om aannemelijk te

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Noord-Holland, 25 de Abril de 2013

  Last onder dwangsom vanwege erfafscheiding voor de voorgevel bij kwadrantwoning. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt.

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 9 de Abril de 2013

  verklaring ambassade is novum De verklaringen van de Eritrese ambassade vormen een nieuw gebleken feit. Uit de verklaringen komt naar voren dat de ambassade van Eritrea een onderzoek heeft verricht naar de nationaliteit van verzoeker en tot de conclusie is gekomen dat verzoeker de Eritrese nationaliteit heeft. Het standpunt van verweerder dat uit de verklaring van de ambassade dat verzoeker “an...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Den Haag, Haarlem, 8 de Abril de 2013

  De rechtbank ziet zich gesteld voor de vraag of het vereiste van het in persoon voldoen van leges moet worden aangemerkt als een nieuwe beperking in de zin van artikel 41, eerste lid, Aanvullend Protocol. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de voorwaarde dat leges in persoon moeten worden voldaan, niet tot doel of tot gevolg dat thans strengere voorwaarden worden gesteld aan de vestiging en...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Noord-Holland, Voorzieningenrechter, 5 de Abril de 2013

  Verzoeker heeft uit zichzelf gemeld dat hij in Egypte eigenaar was van een appartement. Verzoeker maakt een oprechte indruk. Hij lijkt er alles aan te willen doen om aannemelijk te maken dat het appartement niet meer op zijn naam staat. Hij stuit echter op bureaucratische barrières in Egypte. De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening toe.

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Amsterdam, 4 de Abril de 2013

  kortsluiting vovo, exploitatie veren over het IJ en Noordzeekanaal. geen publiekrechtelijke rechtsbasis voor beslissing tot integratie van activiteiten en gunning aan één exploitant. Geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb.

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 3 de Abril de 2013

  Herhaalde aanvraag / homoseksualiteit / prejudiciële vragen Verzoeker legt aan zijn herhaalde aanvraag ten grondslag dat hij sinds zijn twaalfde of dertiende levensjaar homoseksueel is en verzoekt om aanhouding van zijn zaak in verband met de prejudiciële vragen die de Afdeling op 20 maart 2013 heeft gesteld over de wijze waarop de geloofwaardigheid van iemands gestelde seksuele geaardheid mag...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Oost-Brabant, Voorzieningenrechter, 3 de Abril de 2013

  Herhaalde aanvraag / homoseksualiteit / prejudiciële vragen Verzoeker verzoekt bij zijn herhaalde aanvraag onder meer om aanhouding van zijn zaak in verband met de prejudiciële vragen die de Afdeling op 20 maart 2013 heeft gesteld over de wijze waarop de geloofwaardigheid van iemands gestelde seksuele geaardheid mag worden beoordeeld. De voorzieningenrechter heeft het aanhoudingsverzoek afgewezen.

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Voorzieningenrechter, 3 de Abril de 2013

  Voorlopige voorziening - sprake van een dakopbouw als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder 4 van de bij het Bro behorende Bijlage II - niet is gebleken dat aan de totstandkoning van het welstandsadvies gebreken kleven.

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 29 de Marzo de 2013

  Dublin, Malta, Rapport Pro Asyl. Gegrond De voorzieningenrechter kan verweerder, gelet op de het rapport van Pro Asyl, niet volgen in het standpunt dat niet aannemelijk is dat verzoeker als alleenstaande man een reëel risico loopt in Malta van opvangvoorzieningen verstoken te blijven en aldus in een situatie te geraken waarin sprake is van een onmenselijke of vernederende behandeling als bedoeld...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Den Haag, 25 de Marzo de 2013

  Dublin, Vo 343/2003, Polen, interstatelijk vertrouwensbeginsel Hetgeen verzoekers hebben meegemaakt in Polen staat er niet aan in de weg dat verweerder ten aanzien van Polen van het interstatelijk vertrouwensbeginsel kan uitgaan. Verzoekers hebben niet aannemelijk gemaakt dat zij bij terugkeer in Polen geen asielprocedure kunnen doorlopen, in vreemdelingendetentie zullen worden geplaatst en - in...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Den Haag, Haarlem, 25 de Marzo de 2013

  De rechtbank is van oordeel dat niet is gebleken dat het BMA-advies, gelet op de daaraan ten grondslag gelegde landeninformatie, niet op een onpartijdige, objectieve en inzichtelijke wijze tot stand is gekomen. Gelet op het door BMA gehanteerde beleid ten aanzien van resistentietesten levert het gegeven dat niet is beoordeeld of in Nigeria bij hiv-behandeling resistentiebepaling plaatsvindt, geen

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 20 de Marzo de 2013

  verblijf als kennismigrant, Roemenië, standstill-bepaling, marktconformiteitstoets De rechtbank overweegt dat de beroepsgrond dat artikel 3.30a, eerste lid,Vb, niet kan worden tegengeworpen aan Roemenen en Bulgaren, nu daarmee sprake is van een aanscherping van de voorwaarden ten opzichte van de geldende regels op 25 april 2005, geen bespreking behoeft, nu dit artikel in het bestreden besluit...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Limburg, 13 de Marzo de 2013

  Betreft sluiting van een café met bovenwoning met toepassing van artikel 13b van de Opiumwet voor de duur van een jaar. De rechter volgt verweerders gemachtigde niet in zijn ter zitting gehouden betoog dat reeds het enkele feit dat een handelshoeveelheid van meer dan 5 gram is aangetroffen, betekent dat van een dringend geval als bedoeld in de beleidsregels sprake is. Volgens de door de...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Noord-Holland, 12 de Marzo de 2013

  Eisers zijn leerbaar en jonger dan 27 jaar. Gebleken is dat eiseres in september 2012 een fulltime opleiding had kunnen starten bij het Nova College. In dat geval zou zij in aanmerking zijn gekomen voor studiefinanciering. Hiermee had zij in haar levensonderhoud kunnen voorzien en in dat van haar kinderen. Eiser had op de kinderen kunnen passen.De uitkering is terecht ingetrokken per september 201

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Oost-Brabant, Voorzieningenrechter, 8 de Marzo de 2013

  leerplichtwet, verlof, vakantie, speciale aard van het beroep. Samenvatting: De specifieke aard van het beroep van piloot brengt niet zonder meer mee dat het onmogelijk is om in de schoolvakanties verlof op te nemen. Anders dan verzoekers hebben betoogd is het niet zozeer het beroep van piloot dat verzoekers verhindert om tijdens een van de schoolvakanties van een gezinsvakantie te genieten, maar

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Oost-Brabant, Voorzieningenrechter, 8 de Marzo de 2013

  De gemeente heeft vergunning verstrekt voor het gebruik van bedrijfsgebouwen in strijd met het bestemmingsplan voor het huisvesten van 60 Poolse werknemers. Verzoekers voeren aan dat het bestreden besluit strijdig is met artikel 11.1 van de provinciale Verordening Ruimte 2012 (VR2012) waarin is bepaald dat zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen in het buitengebied moet worden voorkomen....

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Noord-Holland, Voorzieningenrechter, 6 de Marzo de 2013

  B&W hebben aan de derde partij een omgevingsvergunning verleend voor het slopen van het bestaande schoolgebouw en voor de bouw van een nieuw schoolgebouw voor de Franciscusschool in Bennebroek. De Vereniging Dorpsraad Bennebroek (de Dorpsraad) en een aantal omwonenden hebben daartegen beroep ingesteld bij de rechtbank en hebben de voorzieningenrechter gevraagd de omgevingsvergunning te schorsen...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Den Haag, Voorzieningenrechter, 5 de Marzo de 2013

  Ongewenstverklaring.Tussen partijen is niet in geschil dat het adres, zoals dat in het proces-verbaal van 1 september 2011 is opgenomen, onvolledig is en dat het besluit na verzending op 23 november 2011 retour is gekomen met de vermelding “dirección insuficiente/adresse insuffisante”, hetgeen in het Spaanse en Frans betekent dat het adres onvolledig is. De vraag die rijst is of het onvolledig...

 • Vraag een proefperiode aan om aanvullende resultaten te zien

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT