6 maanden jurisprudentie

16324 resultaten voor 6 maanden jurisprudentie

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, August 22, 2008

  Bijstand. Intrekking en integrale terugvordering van bijstand in verband met verzwegen vermogen. Interingsnorm en '6-maanden jurisprudentie' niet van toepassing.

  ...1.6 Bij besluit van 22 februari 2007 (hierna: ... daarbij gesteld dat de zesmaanden jurisprudentie hier niet aan de orde is nu sprake is van ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, December 06, 2011

  Geen dringende reden om af te zien van terugvordering. Beroep van appellante op de zogenoemde zes-maanden-jurisprudentie faalt. Redelijke termijn, art. 6 EVRM, is niet overschreden.

  ... de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden van 6 augustus 2009, 09/832 (hierna: aangevallen ... verder een beroep op de zogenoemde zes-maanden-jurisprudentie gedaan en daarbij een ruimere ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, January 13, 2011

  Vreemdelingenbewaring/ werkingssfeer van de Terugkeerrichtlijn / voortduring bewaring na zes maanden / verlengingsbesluit Samenvatting: Het beroep tegen het verlengingsbesluit wordt aangemerkt als een vervolgberoep omdat dit in feite is gericht tegen de in het verlengingsbesluit neergelegde voortduring van de bewaring. Eiser heeft geen belang bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep tegen...

  ... zijn behandeld ter openbare zitting van 6 januari 2011. Eiser is verschenen bij zijn ... van de maatregel van bewaring met twaalf maanden, ingaande 19 juli 2010. Eiser heeft naar voren ...Blijkens bestendig en op vaste jurisprudentie gebaseerd beleid van verweerder heeft een ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 124. Rechtbank Noord-Holland, 2017-07-26

  ... verstrekte bijstand tot een bedrag van € 66.596,92 teruggevorderd. Eisers zijn beiden ... eerste periode onder toepassing van de 6-maanden jurisprudentie beperkt tot de periode van 2 ...

 • Uitspraak Nº 14/03907. Hoge Raad, 2016-02-19

  .... . . 2.1.6. . Bij uitspraak van 4 december 2008 ... twee jaar bedraagt, met drie jaar en twee maanden is overschreden omdat het bezwaarschrift op 7 ... op de stand van de procedure en de jurisprudentie ten tijde van die schriftelijke kennisgeving. Bij ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Den Haag, January 24, 2013

  -Artikel 6 WVW 1994. Het hof acht - anders dan de advocaat-generaal - niet bewezen dat de verdachte ”roekeloos” heeft gereden in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, mede in het licht van hetgeen de wetgever daarbij voor ogen heeft gestaan en in het licht van de recente jurisprudentie van de Hoge Raad dienaangaande. -De verdachte heeft als bestuurder van een personenauto...

  ... een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 4 maanden ...Schuld in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994. Het hof heeft de ... en in het licht van de recente jurisprudentie van de Hoge Raad dienaangaande. De verdachte zal ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, November 29, 2012

  In haar eerste tussenuitspraak heeft de rechtbank vastgesteld dat ten tijde van de aanvang van de periode in geding het jongste kind van eisers achttien jaar en twee maanden oud was en onderverwijzing naar jurisprudentie geoordeeld dat verweerder daarom niet gerechtigd was zonder meer het onweerlegbaar rechtsvermoeden zoals bedoeld in artikel 3, vierde lid, aanhef en onder b van de Wwb toe te...

  ... 1990 en wijst verweerder op jurisprudentie van de Raad (bijvoorbeeld de uitspraak van 24 ... het jongste kind achttien jaar en twee maanden oud. Dit betekent dat verweerder niet gerechtigd ... heeft verweerder de rechtbank bij brief van 6 september 2012 gewezen op de uitspraak van de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, June 01, 2010

  Naar vaste jurisprudentie valt niet in zijn algemeenheid aan te geven of één verkeersovertreding voldoende kan zijn voor de bewezenverklaring van schuld in de zin van artikel 6 Wegenverkeerswet 1994. Daarvoor zijn verschillende factoren van belang, zoals de aard en de concrete ernst van de verkeersovertreding en de omstandigheden waaronder die overtreding is begaan. Daarbij geldt dat niet reeds...

  ...Parketnummer(s): 09-610250-08. Datum uitspraak: 1 juni 2010. TEGENSPRAAK. ... te besturen voor de duur van 6 maanden. De verdachte heeft tegen het vonnis hoger beroep ...Naar vaste jurisprudentie" valt niet in zijn algemeenheid aan te geven of é\xC3"...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, December 12, 2011

  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval betreft waardoor een ander lichamelijk letsel wordt toegebracht en terwijl de schuldige verkeerde in de toestand, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van deze wet. Het hof is van oordeel dat de strikte waarborgen waarmee het onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede lid,...

  ... te besturen voor de duur van 18 maanden, met aftrek van de tijd dat het rijbewijs reeds ... het proces-verbaal, zoals op grond van artikel 6 van de Regeling bloed- en urineonderzoek is ... heeft gesteld, volgt uit de jurisprudentie van de Hoge Raad dat het hierbij gaat om ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, August 25, 2011

  Richtlijn 2004/38/EG / familieleden gemeenschapsonderdaan / artikel 56 en 20 VWEU / artikel 8 EVRM. Nu niet aannemelijk is gemaakt dat referente op enig moment een periode van drie maanden of langer samen met eiser in Spanje heeft verbleven, is sprake van recht op verblijf zoals bedoeld in artikel 6 van de Richtlijn. De jurisprudentie van het Hof dat aan de gezinsleden van de naar de eigen...

  ...Uit jurisprudentie van het Hof kan weliswaar worden afgeleid dat, ... geweest van verblijf voor korter dan drie maanden, zoals bedoeld in artikel 6 van de Richtlijn. Aan ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, October 12, 2011

  artikel 1(F) Vv, intrekking verblijfsvergunning, artikel 3 EVRM, duurzaam, vertrouwensbeginsel, rechtsverwerking, rechtsherstel, artikel 6 EVRM, redelijke termijn 3 evrm en duurzaam: Nu verweerder ter zitting een met het bestreden besluit strijdig standpunt heeft ingenomen en verschillende aanvangsdata heeft gehanteerd in het kader van de vraag of artikel 3 van het EVRM zich duurzaam verzet tegen

  ...2.6 Niet in geschil is dat eiser in de periode van ... overweegt dat volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling een ambtsbericht is aan te merken ...Op 25 maart 2005, derhalve zeven maanden buiten de gestelde behandelduur van het beroep ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Roermond, November 15, 2011

  Bij tussenuitspraak heeft de rechtbank geoordeeld dat sprake is van overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en vastgesteld dat als uitgangspunt heeft te gelden dat de redelijke termijn is aangevangen op 2 mei 2005. Resteert de vraag welk gedeelte van de...

  ... het beroep van eiser op het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag tot ...Uit de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ... termijn van bijna drie jaar en tien maanden. Deze termijnoverschrijding dient naar boven te ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Roermond, August 25, 2011

  Bij tussenuitspraak heeft de rechtbank geoordeeld dat sprake is van overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en vastgesteld dat als uitgangspunt heeft te gelden dat de redelijke termijn is aangevangen op 2 mei 2005. Resteert de vraag welk gedeelte van de...

  ...Uitspraak ex artikel 8:68 van de Awb van de enkelvoudige kamer in de zaak ... niet anders, nu ingevolge vaste jurisprudentie er geen verband hoeft te bestaan tussen de hoogte ... 2 mei 2005 thans bijna zes jaar en vier maanden zijn verstreken en gesteld noch gebleken is van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, July 22, 2009

  Promis. 1) Salduz-verweer verworpen, uit jurisprudentie EHRM en HR 30 juni 2009, 08/02411J, kan niet worden afgeleid dat de verdachte recht heeft op de fysieke aanwezigheid van een raadsman bij het (eerste) politieverhoor. Bij de beantwoording van de vraag of het niet daadwerkelijk effectueren van dat recht enig rechtsgevolg heeft is van belang dat de verdachte eerder aan politieverhoren...

  ...Sector strafrecht. Parketnummers: 10/641046-09 en 10/662792-09. Datum uitspraak: 22 juli ... een gevangenisstraf voor de duur van 48 maanden met aftrek van voorarrest, waarvan 6 maanden ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Breda, Voorzieningenrechter, October 16, 2009

  Intrekking horeca-exploitatievergunning coffeeshops te Roosendaal onder verlening nieuwe vergunning o.g.v. APV. Nieuw cannabisbeleid (nulbeleid) gemeente Roosendaal niet kennelijk onredelijk. Verzoek voorlopige voorziening afgewezen. Intrekking horeca-exploitatievergunning onder verlening nieuwe vergunning is een appellabel besluit. De nieuwe horeca-exploitatievergunning moet (mede) worden...

  ...Ingevolge artikel 1:6, aanhef en sub b, van de APV 2009 kan een ...Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Breda, Voorzieningenrechter, October 16, 2009

  Intrekking horeca-exploitatievergunning coffeeshops te Roosendaal onder verlening nieuwe vergunning o.g.v. APV. Nieuw cannabisbeleid (nulbeleid) gemeente Roosendaal niet kennelijk onredelijk. Verzoek voorlopige voorziening afgewezen. Intrekking horeca-exploitatievergunning onder verlening nieuwe vergunning is een appellabel besluit. De nieuwe horeca-exploitatievergunning moet (mede) worden...

  ...Ingevolge artikel 1:6, aanhef en sub b, van de APV 2009 kan een ...Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Hertogenbosch, May 28, 2009

  Schadevergoeding, zuiver schadebesluit, materiële en immateriële schade, asielprocedure, redelijke termijn, spanning en frustraties. Wat betreft eisers verzoek om materiële schadevergoeding, is niet voldaan het relativiteitsvereiste. Wat betreft eisers verzoek om immateriële schadevergoeding het volgende. Volgens vaste jurisprudentie van het EHRM vallen vreemdelingenrechtelijke procedures buiten

  ...Eiser heeft op 6 juni 2008 tegen laatstgenoemd besluit beroep ...Volgens vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB) en ... behandelingsduur van vier jaren, twee maanden en 22 dagen. De behandelingsduur in de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Maastricht, October 07, 2008

  Promis Vonnis - De rechtbank is van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte heeft gepoogd zijn oma zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Niet bewezen kan worden dat verdachte het (voorwaardelijk) opzet had zijn oma te doden. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 6 maanden met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht en...

  ... tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk met een ...Het is vaste jurisprudentie dat in geval van een weigerende observandus aan ... tot het oordeel dat een gevangenisstraf van 6 maanden onvoorwaardelijk gepast en geboden is. 6 ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, November 18, 2010

  verzoek vergoeding materiële en immateriële schade ivm duur asielprocedure / afwijzing verzoek / niet voldaan aan relativiteitsvereiste / geen overschrijding redelijke termijn Het recht op inkomen, waaronder voorzieningen, verstrekkingen en uitkeringen ontstaat volgens de Afdeling pas na een beoordeling op grond van de wetten en overige regels waarin is bepaald wie en onder welke voorwaarden –...

  ... aanvraag een periode van 1 jaar en zeven maanden is verstreken, hetgeen minder is dan de twee ...Verder claimt eiser € 6.000 voor geleden immateriële schade. 2.5 De ...Deze lijn is inmiddels vaste jurisprudentie geworden (zie onder meer recent de uitspraak van ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, February 07, 2011

  De rechtbank zal daarom eerst nagaan of aan de eisen van artikel 6, eerste lid, van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). In dit artikel is namelijk bepaald dat een ieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn....

  ...Eiser heeft op 6 oktober 2009 een aanvraag ingediend voor een ...Uit jurisprudentie van de ABRvS blijkt namelijk dat de in dit ...De bezwaarprocedure heeft dus zeven maanden geduurd. Dit betekent dat de redelijke termijn ...

 • Uitspraak Nº LEE 20/1792. Rechtbank Noord-Nederland, 2020-07-17

  ...) te sluiten voor een periode van drie maanden, met ingang van 17 juni 2020 om 09:00 uur. . ... . . 6. Ingevolge vaste jurisprudentie van de Afdeling ...

 • Uitspraak Nº 200.197.079/01. Gerechtshof Den Haag, 2020-02-18

  ...45 lid 2(a) ECT . 4.6 Toepassing Limitation Clause in deze zaak ... goedkeuring van de ECT niet binnen zes maanden na ondertekening van de ECT aan de Doema ...5.91); . (xiv) de jurisprudentie van het Constitutionele Hof, die inhoudt dat ook ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Breda, Voorzieningenrechter, April 27, 2011

  Opheffing beslag, maatstaf, betekenis oordeel bestuursrechter Naar vaste jurisprudentie dient de burgerlijke rechter indien, zoals hier aan de orde, de geldigheid van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het voor hem gevoerde geding in geschil is, en gebruik is gemaakt van een met voldoende waarborgen omklede administratiefrechtelijke rechtsgang, uit te gaan van de...

  ... aan Chemie-Pack Nederland BV om in de maanden april, mei en juni 2011 telkens (dus hoogstens ...’ op de voet van artikel 5:25 lid 6 Awb, op straffe van verval van de beslagen, stelt ...Naar vaste jurisprudentie dient de burgerlijke rechter indien, zoals hier ...

 • Uitspraak Nº C/09/540872 / HA ZA 17-1048. Rechtbank Den Haag, 2019-05-01

  .... . . 2.6. Naast de Group Parent Companies, de Group ... door hen overgelegde Nigeriaanse jurisprudentie uitgelaten over de inhoud van het relevante ... en hun advocaten op 5 juni 2019 in de maanden september 2019 tot en met december 2019 moeten ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Amsterdam, September 10, 2008

  Vreemdelingenrecht / schadevergoeding / redelijke beslistermijn / 6 EVRM Het feit dat artikel 6 van het EVRM niet van toepassing is in het vreemdelingenrecht betekent niet dat de in dat artikel vervatte verplichting om binnen redelijke termijn te beslissen niet voor vreemdelingenzaken zou gelden. Deze verplichting vloeit in vreemdelingenzaken weliswaar niet rechtstreeks voort uit artikel 6...

  ...reg. nr.: AWB 07/25198. V-nr: 091.600.2927. inzake:. [eiser], geboren op [1965], van ... termijn, omdat het volgens jurisprudentie van het Hof voor de rechten van de mens (EHRM) ... behandeling van het bezwaar en beroep 24 maanden of meer bedraagt (bijvoorbeeld uitspraak 25 ...