achternaam betekenis

834 resultaten voor achternaam betekenis

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº C/14/154628. Rechtbank Noord-Holland, 2015-08-05

  ... . . 2 [Voornaam gedaagde] [Achternaam gedaagde] , . . wonende te Terschuur, . gevoegde partij ... . Onderdeel 4 heeft geen zelfstandige betekenis en behoeft derhalve geen behandeling. Uit hetgeen hiervoor is overwogen, ...

 • Uitspraak Nº C/16/474854 / HL ZA 19-4. Rechtbank Midden-Nederland, 2020-04-08

  ...met een beroep op het arrest van de Hoge Raad inzake ABP/ [achternaam] (HR 2 december 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1564) betoogd dat van afgeleide ...] in de hoofdprocedure vergoeding van afgeleide schade in de betekenis van het ABP/ [achternaam] -arrest heeft gevorderd. Dat uitgangspunt is ...

 • Herziening van Hoge Raad, June 11, 2013

  Herziening. Aanvraag ongegrond.

  ... dat de zoon van de aanvrager (met exact dezelfde voornamen en achternaam als zijn vader) bij arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 18 ... gelegenheid aangegrepen om enige tijd stil te staan bij de betekenis van deze wetswijziging. In onderdeel B van deze conclusie zal ik daartoe ...

 • Uitspraak Nº C/15/228225. Rechtbank Noord-Holland, 2016-03-02

  ...H.B. de Regt te Alkmaar, tegen [Voornaam gedaagde] [Achternaam gedaagde] , wonende te [Woonplaats gedaagde] (N-H), GEDAAGDE, advocaat: ... die de prestatie heeft verricht, komt geen doorslaggevende betekenis toe. Bepalend is de situatie op het moment van het verrichten van de ...

 • Uitspraak Nº 19.27050. Rechtbank Den Haag, 2020-01-29

  ... naar de zienswijze bij de beoordeling van het beroep geen betekenis toe. . . 6. Eiser heeft, samengevat, het volgende aangevoerd. ... verweerder niet in zijn standpunt dat het achterhouden van de achternaam van [naam] voor zijn rekening en risico komt. Bovendien draagt [naam] ’s ...

 • Uitspraak Nº 02/820859-14. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2016-07-26

  ... . . . . [medeverdachte 6] [achternaam verdachte 7] . . geboren op [datum en plaats] ) . ... besluit om [slachtoffer] te doden, om na te denken over de betekenis en gevolgen van hun voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof 's-Gravenhage, May 25, 2012

  KBL-zaak. Belanghebbende is houder of is houder geweest van een KBL-rekening. Vaststaat dat hij met zijn ontkenning een buitenlandse rekening te hebben of te hebben gehad, de inspecteur een onjuiste inlichting heeft verstrekt.

  ... rekeningnummer [rekeningnummer] ten name van ”[Voornaam 1] [Achternaam 1]-[Achternaam 2]”, aangehouden bij de Kredietbank S.A. Luxembourgeoise ... op zichzelf aannemelijk dat de aanduidingen op de microfiches de betekenis hebben die de Inspecteur daaraan heeft gegeven. Nu dat onvoldoende ...

 • Uitspraak Nº C/15/229983 / HA ZA 15-522. Rechtbank Noord-Holland, 2016-04-13

  ...[Voorletters 1] [Achternaam 1] zal worden aangeduid als [Achternaam 1] . . . . . . ... daarmee is niet in strijd wat [naam eiseres] ter zitting over de betekenis van artikel 2.3 heeft gezegd, namelijk dat het artikel is opgenomen zodat ...

 • Uitspraak Nº 16/7586 AOW. Centrale Raad van Beroep, 2018-08-16

  ...Aan de verklaring van 23 oktober 1978 van [fabriek] kan geen betekenis worden toegekend, nu hierin geen geboortedatum staat vermeld. Bij de Svb ijn meerdere personen bekend met dezelfde achternaam als appellant, die in de geding zijnde perioden werkzaamheden in Nederland ...

 • Uitspraak Nº AWB - 17 _ 7083. Rechtbank Den Haag, 2020-01-28

  ... niet heeft aangemeld bij de Marokkaanse autoriteiten, kan geen betekenis worden gehecht. Van een verklaring van de Marokkaanse autoriteiten is niet ...De omstandigheid dat de namen van de kinderen met de achternaam van de eiser in het ambtsbericht vermeld staan, heeft geen juridische ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 26, 2011

  HR: 81RO.

  ... een persoon of personen waarop de combinatie van de namen [C], [achternaam verdachte] en [naam betrokkene 1] van toepassing is. Die combinatie is van ...Het hof kent betekenis toe aan het feit dat het hier echter niet gaat om zomaar 'een [achternaam ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, July 12, 2011

  De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van munitie. Hij wordt vrijgesproken van medeplichtigheid aan een moord en het voorhanden hebben van een vuurwapen (zie LJN BR1352). Het hof heeft acht geslagen op een de verdachte betreffend uittreksel Justitiële Documentatie waaruit blijkt dat hij eerder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van andersoortige strafbare...

  ...] van het leven heeft beroofd, immers heeft genoemde [achternaam medeverdachte] met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg, ..., om een vuurwapen had gevraagd, heeft geen zelfstandige betekenis. Hoewel het hof het opmerkelijk acht dat [achternaam medeverdachte], op ...

 • Uitspraak Nº C/15/226281/ HA ZA 15/317. Rechtbank Noord-Holland, 2016-05-25

  ... . . . . 1 [Voornamen eiseres sub 1] [Achternaam eiseres sub 1] , . . 2. [Voornamen eiser sub 2] [Achternaam ... de straatzijde is vermeld, in dit verband geen (doorslaggevende) betekenis toe. Voor juist wordt dan ook gehouden dat de omstreden strook grond, ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof 's-Gravenhage, February 03, 2012

  De Inspecteur is voor het opleggen van de verhogingen en de boeten geslaagd in het bewijs dat belanghebbende in de onderwerpelijke jaren houder van KBL-rekening [...] is geweest. Belanghebbende heeft bij KBL - een bank met een bankgeheim - een bankrekening geopend en aangehouden om de tegoeden en de daarmee behaalde voordelen buiten het zicht van de fiscus te houden. Aan die vaststelling, in...

  ... januari 1994 van rekeningnummer [..] ten name van "[Voornaam X][Achternaam X]-[Meisjesnaam Y]", aangehouden bij de Kredietbank S.A. Luxembourgeoise ... op zichzelf aannemelijk dat de aanduidingen op de microfiches de betekenis hebben die de Inspecteur daaraan heeft gegeven. Nu belanghebbende dit ...

 • Uitspraak Nº 20-000389-15. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-10-27

  ...] (het hof begrijpt: de verdachte [voornaam verdachte] [achternaam verdachte] ). . V: Hoe is je contact met [voornaam verdachte] , in ..., zodat hij de gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, September 04, 2012

  Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij met een taxibus op zijn voorganger is gebotst ten gevolge waarvan de gehandicapte passagier van de taxibus uit haar rolstoel is gevallen/gegleden en daardoor werd gedood. De rechtbank is echter van oordeel dat niet kan worden vastgesteld waardoor het slachtoffer uit de rolstoel is gevallen. Het is volgens de rechtbank mogelijk dat het slachtoffer door de...

  ...7 De benadeelde partij. De benadeelde partij [achternaam slachtoffer] vordert een schadevergoeding van € 494,74. De rechtbank is ... de terminologie in deze tenlastelegging, voor zover daaraan betekenis. is gegeven, gebezigd in de zin van de Wegenverkeerswet 1994;. art 6 ...

 • Uitspraak Nº 05/780056-17, 05/780093-17 en 05/780085-17 (gev. ttz. 7 december 2017). Rechtbank Gelderland, 2019-06-26

  ... is niet ondenkbaar” gebruikt of woorden met een soortgelijke betekenis. . Met de verdediging en de officieren van justitie is de ... . Zoals overwogen, verbleven de broers [achternaam slachtoffers] pas hooguit drie weken in het chalet op de camping in ...

 • Uitspraak Nº C17/170080 KG-ZA 19-290. Rechtbank Noord-Nederland, 2020-01-15

  ... . . [achternaam broers] key management team will remain in place . . ... dat [eisers sub 1 en 2] in deze korte periode winst van betekenis hebben genoten als gevolg van de auteursrechtinbreuken. . . ...

 • Uitspraak Nº 200.230.805_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2019-02-05

  ... 1.1. . . Begin 1994 bezat [achternaam appellant / vader] drie winkels voor de verkoop van fotografische ...Daarbij kan onder meer betekenis toekomen aan de ernst en omvang van het risico, de mate van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, November 27, 2012

  Verzekeringsrecht, overeenkomst tot stand gekomen? schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid

  ...Op de Aanvraag Paardenverzekering zijn de achternaam en geboortedatum van [appellant] ingevuld. [tussenpersoon Hippo Zorg] ... de Aanvraag Paardenverzekering komt dan ook geen doorslaggevende betekenis toe bij de vraag of tussen Hippo Zorg en [appellant] een overeenkomst van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, May 29, 2013

  De rechtbank heeft besloten dat het Russische olie- en gasconcern Rosneft meer dan 62 miljoen euro moet betalen aan Glendale Group Limited. Het op de Britse Maagdeneilanden gevestigde Glendale heeft destijds schuldpapier (zogeheten orderbriefjes of promissory notes) verkregen van Yugansneftegaz, een dochterbedrijf van het Russische oliebedrijf Yukos Oil. Volgens Glendale moet Rosneft, dat...

  ..._______ ________________________________. (functie) (achternaam, voornaam en vadersnaam). Nr. jaar Nr. jaar. In plaats van aan ons betaalt ... door de geëndosseerde van een promissory note elke betekenis. Dit geldt in het bijzonder ook voor ondertekening voor ontvangst. De ...

 • Uitspraak Nº 200.214.350/01. Gerechtshof Amsterdam, 2018-04-10

  .... . . . 2. Familie [achternaam geïntimeerden] is eigenaar van het naastgelegen perceel met huis, met ... welke concrete feiten uit het door hem overgelegde relaas van betekenis zouden zijn voor de beoordeling van de aan de bindend adviseur voorgelegde ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof 's-Gravenhage, April 01, 2011

  KBL-zaak. Weglatingen uit de ”Draaiboeken en Nieuwsbrieven” vormen geen op de zaak betrekking hebbende stukken. Microfiches niet op ontoelaatbare wijze verkregen. Belanghebbende, geïdentificeerd als rekeninghouder, weigert gegevens te verschaffen. Omkering van de bewijslast. Verlengde navorderingstermijn geoorloofd toegepast. Bedragen navorderingsaanslagen berusten op redelijke schatting; geen...

  ... 1994 van rekeningnummer [xxxxxx] ten name van ”[VOORNAAM 1] [ACHTERNAAM 1]-[ACHTERNAAM 2]”, aangehouden bij de Kredietbank S.A. Luxembourgeoise ... op zichzelf aannemelijk dat de aanduidingen op de microfiches de betekenis hebben die de Inspecteur daaraan heeft gegeven. Nu bovendien ...

 • Uitspraak Nº 200.231.661_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-06-21

  ...Welke betekenis [appellant] toegekend wenst te zien aan de “nuanceringen” die volgens ...Volgens [getuige 9] heeft [appellant] hem gepest met zijn achternaam. De opmerkingen “Op enig moment was ik het zo zat dat ik aangaf mij te ...

 • Uitspraak Nº 03/720728-13. Rechtbank Limburg, 2017-07-07

  ...1] , [koper 22] , [achternaam broers 1 en 2] , [koper 25] en [T.] . Het negende delictdossier relateert ..., omdat de rol van [medeverdachte 10] van te geringe betekenis is om aan de maatstaven voor medeplegen te voldoen. Om die reden kan ook ...