algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte 1998

163 resultaten voor algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte 1998

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 200.149.034/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-12-08

  ... 2010 hebben partijen een huurovereenkomst gesloten, op grond waarvan [appellante] de woning ... te geschieden overeenkomstig 20.1 van de algemene bepalingen. . . . . ... Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte, zoals vastgesteld in 1998, van toepassing ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, December 20, 2011

  Ontbinding huurovereenkomst wegens - gedurende een lange periode - te late huurbetalingen. Contractuele boete fors gematigd vanwege het onereuze karakter van het boetebeding.

  ...De huurovereenkomst tussen partijen is op 1 augustus 2006 aangegaan ... Van deze overeenkomst maken deel uit de algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte, ld in mei 1998 en gedeponeerd op 26 mei 1998 bij de griffie van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, June 22, 2005

  Geschil omtrent oplevering woning na einde huurovereenkomst

  ...- Tussen partijen is huurovereenkomst gesloten. Blijkens het daarvan schriftelijk ...Op de huurovereenkomst zijn de algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte (mei 1998) ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, July 12, 2005

  Nu hiervoor in rov. 4.2.2 en 4.2.5. is vastgesteld dat [appellant] en [huurder] tot aan de ontbinding van de huurovereenkomst bij het verstekvonnis van 21 februari 2001 gezamenlijk huurders van de woning waren, is [appellant] evenals [huurder] (hoofdelijk) aansprakelijk voor de nakoming van de op de huurder rustende verplichtingen uit de huurovereenkomst, waartoe ook behoort de verplichting de...

  ... tot stand gekomen schriftelijke huurovereenkomst heeft Unilever aan [appellant] en de heer ... de huurovereenkomst maken deel uit de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte, zoals tgesteld in mei 1998. 4.1.2. Artikel 3.2. van de huurovereenkomst ...

 • Uitspraak Nº 4686259 CV EXPL 15-11647 en 4901916 CV EXPL 16-2635. Rechtbank Noord-Holland, 2017-12-20

  ...De huurovereenkomst ziet op: “het winkelpand met bovengelegen ... zijn van toepassing verklaard de Algemene bepalingen huurovereenkomst bedrijfsruimte (ROZ ... ziet op rechtshandelingen die na 1 februari 1998 zijn verricht en de huurovereenkomst dateert van ... dat de door [partij X] bewoonde woonruimte op de eerste, tweede en zolderverdieping een ...

 • Uitspraak Nº 5784900 CV EXPL 17-1818. Rechtbank Oost-Brabant, 2017-09-14

  ... 1] heeft met [eiser sub 1] een huurovereenkomst gesloten en huurt sinds 1 februari 2015 (thans ...Op de huurovereenkomst zijn de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte, ... van de tekortkoming (HR 27 november 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2789). Bij de in dat verband ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Midden-Nederland, Sector kanton, June 12, 2013

  Beëindiging huurovereenkomst.

  ...2. De feiten. 2.1. Bij huurovereenkomst van 3 maart 1998 (hierna: de huurovereenkomst) ...5.1 algemene bepalingen, te ontruimen. Te zijner tijd zal ... uitspraken die betrekking hebben op woonruimte die op bedrijfsruimte van overeenkomstige ...

 • Uitspraak Nº 200.151.525/01. Gerechtshof Den Haag, 2016-07-05

  ... zijn op basis van de Huurprijzenwet woonruimte de huurprijzen gereguleerd. Deze vorm van ..., hetgeen er op neerkomt dat de huurovereenkomst door de verhuurder slechts op beperkte gronden ...In 1998 heeft [appellant] het benedenhuis verkocht. In ...ële regeling, maar uitsluitend bij algemene maatregel van bestuur (amvb), zoals art. 10 ...11 Wet algemene bepalingen, die normen toepassen, ook al is dit laatste niet ...

 • Uitspraak Nº 200.159.016/01. Gerechtshof Amsterdam, 2015-10-27

  ... 1972 eigenaresse en verhuurster van de woonruimte aan de [adres 1] (hierna: het gehuurde) die zij ... en heeft daarom in 1996 nieuwe huurovereenkomsten opgesteld tussen [X] BV en de onderhuurders. ...2.1.6. Op de huurovereenkomst zijn de algemene bepalingen huurovereenkomstwoonruimte van ... van eiseres, (hierna: [X] ) woont sinds 1998 op de eerste etage van het pand en deelt het ...

 • Uitspraak Nº 6607863 UC EXPL 18-898. Rechtbank Midden-Nederland, 2018-10-10

  ... [gedaagde] heeft per 1 december 1998 van [eiser] het pand gelegen aan de [adres] te ...De huurovereenkomst bedrijfsruimte annex woonruimte (hierna: de ...Op de huurovereenkomst zijn de algemene bepalingen huurovereenkomst bedrijfsruimte van ...

 • Uitspraak Nº 200.193.590/01. Gerechtshof Den Haag, 2017-11-21

  ... [adres 1] te Den Haag, en sinds 1 november 1998 de bovengelegen woning aan de [adres 2] te. ... geconstateerd dat meerdere personen de woonruimte binnen gingen en. enkele minuten later ..., hebben de gemeente en WOM de huurovereenkomst. voor de horecaruimte met ingang van de ...1.3 van de algemene bepalingen behorende bij de huurovereenkomst ...

 • Uitspraak Nº 200.210.917/01. Gerechtshof Amsterdam, 2018-01-09

  ...[geïntimeerde] heeft bij huurovereenkomst van 12 juni 1998 (hierna: de huurovereenkomst) ... tweede zin van artikel V onder c van de algemene bepalingen behorende. . bij de ...Aanvankelijk was dit woonruimte, maar met instemming van [geïntimeerde] zijn de ...

 • Uitspraak Nº 200.166.334/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-11-08

  ... uitvoerbaar bij voorraad:- de huurovereenkomst gesloten tussen appellante en [B] betreffende de ...In artikel 7.3 van de Algemene Huurvoorwaarden is onder sub a bepaald:"Huurder ... huurder te gedragen, alsmede met de bepalingen van het huurcontract, te weten artikel 7.3 aanhef ... van de tekortkoming (HR 27 november 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2789, NJ 1999, 197). Bij de in ... [B] geen uitzicht heeft op vervangende woonruimte en aldus bij ontbinding van de huurovereenkomst ...

 • Uitspraak Nº 2200308215. Gerechtshof Den Haag, 2019-04-23

  ... gebruikmaking van de in vorengenoemde bepalingen voorgeschreven toepassing van het ... geschrift met betrekking tot huurovereenkomsten en/of het gebruik van deze (ver)vals(t)e ... van minvermogen van zijn vader uit 1998, dus kort voor diens overlijden afgegeven, ... merkt het hof op dat een feit van algemene bekendheid is dat de aanvrager van een nieuw ... – al veel aan hun hoofd hadden en om woonruimte verlegen zaten. Verdachte bood zijn hulp bij het ...

 • Uitspraak Nº 200055552/01. Gerechtshof Amsterdam, 2013-09-13

  ...Het betreft zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs. 3.3 Op de huurovereenkomst zijn de Algemene bepalingen huurovereenkomst, ... Parlement en de Raad van 16 februari 1998 (PB L 101, blz. 17) verwezen naar de, voor de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 13, 2012

  Huurrecht. Tijdelijke huurovereenkomst in verband met voorgenomen sloop. Ook zonder aanvraag van vergunning op voet van art. 15 lid 1 onder c Leegstandwet kan sprake zijn van gebruik van woonruimte dat naar zijn aard slechts van korte duur is, in de zin van art. 7:232 lid 2 BW. Leegstandwet bevat geen exclusieve regeling op dit punt. Invoering art. 7:232 lid 4 heeft geen beperking gebracht in...

  ... 23 juli 2007 van SSH onzelfstandige woonruimte op het perceel 't Kleine Wijk in de wijk Ondiep ...(ii) In de huurovereenkomst tussen SSH en [eiseres] is onder meer bepaald:. ... op de toepasselijkheid van de bepalingen voor de huur van woonruimte als bedoeld in het ... 5026 en Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 26 089, nr. 3, pagina 38). Bij bevestigende ... veelvuldig benutte mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur (gedeelten van) gemeenten ...

 • Uitspraak Nº 200.199.393_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-05-01

  ... van [geïntimeerde] een huurovereenkomst gesloten, waarbij [appellant] met ingang van 1 ... verzoek aan hem per brief van 25 februari 1998 toestemming verleend voor de bouw van een garage ... lid 2 BW kan in het geval van huur van woonruimte van het bepaalde in artikel 7:216, lid 3 BW niet ... tot stand is gekomen, zijn deze bepalingen op grond van het overgangsrecht niettemin van ..., wat het hof als feit van algemene bekendheid aanneemt) neer zouden komen op een ...

 • Uitspraak Nº 201700402/1/A3. Raad van State, 2017-10-04

  ... vergunning omzetten van zelfstandige woonruimte aan de [locatie] te Rotterdam in onzelfstandige ... . 1.    De relevante bepalingen uit het Verdrag tot bescherming van de rechten ... vrijheden (hierna: het EVRM), de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), de ... verkregen, is een schriftelijke huurovereenkomst met [persoon] aangegaan en heeft een kopie van ... voor de Rechten van de Mens van 23 september 1998, Malige tegen Frankrijk, ...

 • Uitspraak Nº AWB 16/2389 en 16/2390. Rechtbank Noord-Nederland, 2018-04-26

  ... het moment van tekenen van deze huurovereenkomst nog niet alle appartementen en parkeerplaatsen ... . 3. De relevante bepalingen uit de Btw-richtlijn luiden als volgt: . ... - een algemene herzieningsregeling, die van toepassing is op ... parkeerruimte opgaat in de verhuur van woonruimte indien sprake is van één economische handeling. ...HvJ EG 22 oktober 1998, Madgett en Baldwin, nrs. C-308/96 en C-94/97, ...

 • Uitspraak Nº 201404465/1/R3. Raad van State, 2015-11-04

  ... van artikel 8:72, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) de raad op te ... 1.1, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) worden bij of ... met artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998). . . 7.1. De raad ...] stellen dat zij hiertoe ook een huurovereenkomst hebben gesloten. . . 29.1. De raad ... verleend voor het realiseren van woonruimte voor een boer in ruste in deze ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 26, 2013

  Pandrecht op lidmaatschapsrecht coöperatie, huurbeding, executie. Art. 3:264 BW van overeenkomstige toepassing? Waarborgen openbare registers, art. 3:260 lid 1 BW.

  ... in de woning krachtens een huurovereenkomst met [betrokkene 1]. (vi) SNS heeft aan ... beschermde positie van de huurder van woonruimte aanvaard. Het pandrecht kent, net als het ... van een zorgvuldige afweging van de algemene en bijzondere, ten dele tegengestelde, belangen ...In Amsterdam is rond 1998 het beleid te dienaangaande aangepast, in (onder ... van voorhanden zijnde wettelijke bepalingen aan de wetenschap en de rechtspraak ...

 • Uitspraak Nº 200.225.397/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-06-18

  ... - op de huurovereenkomst zijn de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst ... HR 6 juni 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2389, NJ 1998, 128 (Van Bommel/Ruijgrok) volgt namelijk dat het ...

 • Uitspraak Nº 200.201.775/01. Gerechtshof Amsterdam, 2016-11-22

  ... 2.1.1. Met ingang van 1 mei 1998 heeft [appellant] van (de rechtsvoorganger van) ... Artikel 1.1 van de op de huurovereenkomst van toepassing zijnde algemene bepalingen bepaalt ...In die extra tijd zal vervangende woonruimte of een andere tijdelijke oplossing moeten worden ...

 • Uitspraak Nº AWB - 10 _ 1059, 10_1060, 10_1061, 10_1062, 10_4908, 10_4909. Rechtbank Noord-Holland, 2015-09-30

  ... als bedoeld in artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb). . - ... . . Zeker sinds juni 1998 stelt [H1 BEDRIJF] Leiden opstellingen samen ... verzocht te zorgen dat er een huurovereenkomst wordt opgesteld tussen [N BEDRIJF] NV en de ...] te Maarssen , bevinden zich een grote woonruimte op de 2e etage, en op de 1e etage twee ... de Belastingdienst zijn daarbij de bepalingen van de artikelen 55 en 56 van de Algemene wet ...

 • Uitspraak Nº 200.175.319/01. Gerechtshof Amsterdam, 2016-02-16

  .... . . ii. [X] huurde sinds 1998 van Woonwaard de woning aan de [adres 1] . Sinds ... . . iii. Van de huurovereenkomst maken deel uit de door Woonwaard gehanteerde lgemene Huurvoorwaarden Zelfstandige Woonruimte” (hierna te noemen: de algemene voorwaarden). . ... naleving van de genoemde contractuele bepalingen; zij heeft aannemelijk gemaakt dat zij een groot ...