algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte 1998

163 resultaten voor algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte 1998

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 4244137 \ CV EXPL 15-5226 (H.K.). Rechtbank Noord-Holland, 2016-02-17

  ... 1998 is een huurovereenkomst gesloten tussen Delta Lloyd ... 2.2. In de Algemene Bepalingen behorende bij de ... buitenzijde van gehuurde woonruimte betreft, niet van toepassing op ...

 • Uitspraak Nº 200.169.518_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-11-22

  ...) verhuurd de zelfstandige woonruimte aan de [adres] te [plaats] (hierna ... In de huurovereenkomst (hierna te noemen: huurcontract) en de toepasselijke algemene voorwaarden (hierna te noemen: AV) ... deel uit de ‘ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE’, ...

 • Uitspraak Nº 200.117.786/01. Gerechtshof Amsterdam, 2015-10-27

  ... Op pagina 1 van de huurovereenkomst is vermeld: . . “ De ... om te worden gebruikt als woonruimte ten behoeve van de huurder (en de ... Artikel 11.1 van de algemene huurvoorwaarden welke onderdeel van ... strijd gehandeld met de bepalingen van de huurovereenkomst, doordat zij ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, Sector kanton, 16 november 2012

  Verhuurder vordert de betaling van de huurindexering overeen aantal jaren ineens. Huurder laat die onbetaald en verhuurder vordert ontbinding en ontruiming in verband daarmee en omdat huurder in strijd zou handelen met de huurovereenkomst. Huurder betwist de verschuldigdheid en schort bovendien de betaling op in verband met gebreken aan het gehuurde. In reconventie vordert huurder...

  ... een schriftelijke huurovereenkomst van [verhuurder] de woning aan de ... huurovereenkomst zijn de “Algemene bepalingen huurovereenkomst ... percentage voor woonruimte met een niet-geliberaliseerde ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 13 juli 2012

  Huur onbebouwde onroerende zaak. Bedrijfsruimte (in verband met gebruik opstallen)? Art. 7:290 e.v. BW. Feitelijke waardering.

  ...(iv) De huurovereenkomst ging in op 1 oktober 1958 en ... onder 1 geciteerde bepalingen uit de eerste huurovereenkomst ...De algemene bepaling van artikel 6:215 BW zou ... kwalificeert als huur van woonruimte.". 2.28.2 Dit betoog snijdt hout ...

 • Uitspraak Nº 200.235.116_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-07-10

  ...een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de ... overeenkomstig 4.1 van de algemene bepalingen en met inachtneming van ... en verlies van woonruimte van [appellante] . Daarbij komt dat ...

 • Uitspraak Nº 12.00744 t/m 12.00748. Gerechtshof Amsterdam, 2015-04-23

  ...Verhuur van woonruimte voor kort verblijf aan ... 2003 opgemaakte ‘HUUROVEREENKOMST BUSINESS SUITES’ overgelegd waarin ... Bijzondere bepalingen . (…) . . . ...Omtrent het beroep op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur ...

 • Uitspraak Nº HAA 15_717 tot en met HAA 15_722. Rechtbank Noord-Holland, 2017-07-19

  ... winstverdeling volgens de bepalingen in de ... dat in de landen waar hij woonruimte ter beschikking heeft, geen sprake ...In de algemene ledenvergadering van de VvE op 10 ... is dat met hen een huurovereenkomst is gesloten. De rechtbank acht de ...

 • Uitspraak Nº AMS 16/6833. Rechtbank Amsterdam, 2017-08-01

  ... en wethouders de nieuwe bepalingen van de Algemene plaatselijke ... sluiten een huurovereenkomst voor de huur van een kamer en de ... wordt gevestigd in een woonruimte waarvoor geen vergunning tot ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Midden-Nederland, Sector kanton, 10 april 2013

  Aan de orde is een vordering tot huurprijsherziening op grond van artikel 7:303 BW. Bij de waardering van de bedrijfsruimte dient het gehuurde, zoals vastgelegd in de huurovereenkomst, als uitgangspunt genomen te worden. In onderhavig geval heeft huurder een ruimte op de begane grond en een ruimte op de eerste verdieping met de bestemming winkelruimte gehuurd. Het (overeengekomen) gebruik van het

  ... bestaat een huurovereenkomst met betrekking tot de winkelruimte ... Op de huurovereenkomst zijn algemene bepalingen van toepassing. In ... is aangewezen als woonruimte. Halfords heeft bezwaar gemaakt ...

 • Uitspraak Nº BK-17/00883. Gerechtshof Den Haag, 2018-05-02

  ... In de bij de huurovereenkomst behorende "Algemene bepalingen vereenkomst woonruimte" staat onder meer het volgende ...

 • Uitspraak Nº 200.196.578_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-07-03

  ... van belang, de navolgende bepalingen: . . . ... woning is aangemerkt als woonruimte voor [dochter en schoonzoon van ... aangemerkt als een huurovereenkomst en eindigt: . (…) . ...” zijn gegeven, is in de algemene bepaling van het eerste lid [van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 24 april 2012

  Huur woonruimte. Voorstel tot huurprijsverhoging. Redelijkheid van de huurprijs in het licht van art. 1 Eerste Protocol EVRM. Uitspraak EHRM inzake Czapska/Polen. Aanpassing van de huurovereenkomst op grond van onvoorziene omstandigheden en/of de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Deels bedrijfsmatig gebruik van de woonruimte? Redelijk voorstel tot aangaan van een nieuwe...

  ..., primair de huurovereenkomst" tussen partijen zal ontbinden en [ge\xC3"...De woonruimte op de tweede etage heeft eerst sinds ...Meer in algemene zin heeft de kantonrechter overwogen ...- en huurprijs¬bepalingen illusoir maken. Hetzelfde geldt ...

 • Wet van 12 februari 2020 tot aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

  ... en de daarop berustende bepalingen. 2. Begripsbepalingen die zijn omen in een bijlage bij een algemene maatregel van bestuur op grond van ... uit de huurovereenkomst op de voet van artikel 226 zijn ... huurprijzen woonruimte) . In de artikelen 7, tiende lid, ...

 • Uitspraak Nº 201707392/1/A3, 201708966/1/A3, 201708968/1/A3, 201708970/1/A3, 201708974/1/A3, 201708975/1/A3, 201708976/1/A3, 201708978/1/A3, 201708979/1/A3, 201708980/1/A3 en 201708981/1/A3. Raad van State, 2018-08-29

  ... 2.    De relevante bepalingen uit het Verdrag betreffende de ... (hierna: Wbp) en de Algemene Plaatselijke Verordening van de ... Het aangaan van een huurovereenkomst met een exploitant is niet te ... wordt gevestigd in een woonruimte waarvoor geen vergunning tot ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 20 december 2011

  beëindiging huurovereenkomst woonruimte met stallingsmogelijkheid paarden wegens dringend eigen gebruik als bedoeld in art. 7:274 lid 1 sub c BW.

  ... 3 mei 2000 gesloten huurovereenkomst heeft de moeder van [X.], mevrouw ... met betrekking tot woonruimte zal eindigen, toewijzen indien de ... artikelen 1.1 en 1.3 van de algemene bepalingen die behoren bij de ...

 • Kort geding van Rechtbank Almelo, 30 juli 2012

  De curator in het faillissement van de verhuurder is gerechtigd om ontruiming te vorderen tegen de huurster van woonruimte die voor het faillissement van gefailleerde heeft gehuurd. Die bevoegdheid vloeit voort uit het Nebula-arrest ( HR 3-11-2006,NJ 2007,155). Het ontbreken van een specifieke wettelijk regeling en de mogelijke huurbeschermingsbepalingen staan daar niet aan in de weg.

  ...In de huurovereenkomst is onder meer opgenomen:. “ 1.1. ... om te worden gebruikt als woonruimte en wordt aan huurder in gebruik ... tot naleving van de bepalingen van de wet met betrekking tot huur ... maken deel uit de algemene bepalingen huurovereenkomst ...

 • Uitspraak Nº 200.209.857. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-05-14

  ...De Algemene Bepalingen huurovereenkomst dige en onzelfstandige woonruimte van juli 2003 (hierna: de Algemene ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, Sector kanton, 25 oktober 2011

  Huurrecht: ontbinding huurovereenkomst. Woonruimte niet geschikt voor doel huurder, het houden van meerdere honden.

  ...[adres], bestaande uit een woonruimte en een slaapruimte. 2.2. Vanaf het ....1. SWF stelt dat de huurovereenkomst met [gedaagde] ontbonden moet ... huurovereenkomst behorende Algemene Bepalingen is [gedaagde] gehouden ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 13 september 2011

  Prejudiciële vragen. EU-recht. Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Boetebeding in huurovereenkomst woonruimte. Ambtshalve toepassing in hoger beroep en grievenstelsel. Openbare orde. Buiten toepassing laten beding of matiging boete.

  ...Het betreft zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs. 3.3 Op de huurovereenkomst zijn de Algemene bepalingen ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 28 februari 2012

  Het in strijd met de huurovereenkomst onderverhuren althans in gebruik geven van de huurwoning aan derden levert een tekortkoming op die in dit geval ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde rechtvaardigt.

  ...) Bij schriftelijke huurovereenkomst van 8 januari 1998 heeft Trudo aan ... gegeven bestemming van woonruimte gebruiken. Met name is het de ...] heeft in hoger beroep in algemene bewoordingen een bewijsaanbod ... dit in strijd is met de bepalingen van de huurovereenkomst en Trudo er ...

 • Uitspraak Nº 200.160.470_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-06-07

  ...De huurovereenkomst is mondeling aangegaan in 1997. Toen ... strijd met de wettelijke bepalingen heeft U geen vermelding gemaakt van ... huurprijsverhogingen voor woonruimte, in casu niet als benadeling kunnen ...Het in algemene bewoordingen gestelde bewijsaanbod ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Amsterdam, 12 april 2012

  Executiegeschil Verhuurder vordert bij dagvaarding van 14 juli 2010 ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde wegens tekortkomingen in de nakoming van de huurovereenkomst. De verhuurder zegt op grond van artikel 305 lid 3 Fw bij brief van 8 december 2010 de huurovereenkomst op tegen 1 april 2011. Bij conclusie van repliek legt de verhuurder deze opzegging ten grondslag aan

  ...In de huurovereenkomst is, voor zover van belang, het ... [eiser] in strijd met de algemene huurvoorwaarden de woning meerdere ... 305 Fw derogeert aan de bepalingen van huurbescherming in het BW. ... een huurovereenkomst van woonruimte niet onverkort van toepassing indien ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 18 april 2008

  Verbintenissenrecht. Schadevordering huurder woonruimte tegen voormalig woningbemiddelaar wegens wanprestatie door hogere huurprijs overeen te komen dan maximaal redelijke huurprijs volgens gemeentelijke verordening; onbegrijpelijk oordeel.

  ... van een huurovereenkomst van woonruimte te Amsterdam. ... aangevoerd - een feit van algemene bekendheid is dat woonruimte in ..."1. Indien de bepalingen van deze verordening naar het ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, 12 juni 2013

  Bij besluit van 23 januari 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Kom Leende-Leenderstrijp" vastgesteld.

  ...Artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) ... te verlenen van de bepalingen van het plan voor het afwijken van ...Nu de huurovereenkomst voor de exploitatie van de winkel ... als zelfstandige woonruimte en als afhankelijke woonruimte. ...