algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte 1998

163 resultaten voor algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte 1998

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, 12 juni 2013

  Bij besluit van 23 januari 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Kom Leende-Leenderstrijp" vastgesteld.

  ...Artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) verzet zich er ... vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het plan voor het afwijken van de in het plan ...Nu de huurovereenkomst voor de exploitatie van de winkel eindigt op 31 ...) bijgebouwen als zelfstandige woonruimte en als afhankelijke woonruimte. 54.2. In het ... bestemmingsplan "Bungalowpark - Leende 1998" had het perceel de bestemming "Tuinen-II". Aan ...

 • Uitspraak Nº 5415468 CV EXPL 16-11243. Rechtbank Noord-Nederland, 2017-03-28

  .... Op 22 juni 2011 is een huurovereenkomst tussen [eiser] en de echtgenote van [gedaagde] ... gekomen, uit hoofde waarvan [eiser] woonruimte huurde op het terrein van de [bedrijf] gedurende ... gaat voor schijn' (HR 14 november 1997, NJ 1998/149 (Groen/Schoevers) en HR 13 juli 2007, JAR ...Zodra aan de dwingendrechtelijke bepalingen van artikel 7:610 BW is voldaan, is sprake van ...[eiser] heeft weliswaar in algemene zin een opsomming gegeven van door hem ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 1 februari 2013

  Huur flatwoning. Vordering verhuurder tot verwijdering van door huurder geplaatste schotelantenne. Toewijzing vordering onvoldoende gemotiveerd; beroep huurder op art. 56 VWEU (vrij verkeer van diensten) door hof niet kenbaar in beoordeling betrokken.

  ...Op de tussen partijen gesloten huurovereenkomst is het huurreglement van toepassing verklaard. In ...28 en 49 EG-Verdrag, welke bepalingen zien op het vrije verkeer van goederen en ...1.1 SVA verhuurt aan [eiser] de woonruimte /flat aan de [a-straat 1] te Arnhem. Op de tussen ... goederen en diensten en schotelantennes: algemene beginselen. Ingevolge de beginselen van het vrije ... (De Agostini), C-34-36/95, LJN: AC0972, NJ 1998, 739, punt 48. 20 HR 3 november 1989 ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 6 april 2012

  BPM; artikel 1, lid 5, Wet BPM; art. 4 AWR; artt. 34 en 110 VWEU. Burger met Belgische nationaliteit woont zowel in België als in Nederland en werkt in Nederland; de auto met Belgisch kenteken wordt duurzaam in beide landen gebruikt. Prejudiciële vragen

  ... in de zin van artikel 4 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: de AWR) in ...HvJ 12 mei 1998, Gilly, C-336/96, BNB 1998/305, en HvJ 5 juli ..., lid 1, van de Awr geldt immers dat de bepalingen van die wet gelden bij de heffing van ... beoordeling van het 'gewicht' van de woonruimten van belanghebbende vooral belang gehecht aan de ... duurzaam gebruik ingeval van een huurovereenkomst van drie jaar. En in het arrest van 15 december ...

 • Uitspraak Nº 19/00538. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2020-04-17

  ... die voorlichting heeft die medewerker algemene informatie verstrekt over de mogelijkheid om bij ... niet de intentie hebben een huurovereenkomst aan te gaan en evenmin een . ..., zij onder dezelfde voorwaarde en bepalingen wordt verlengd voor de periode van twee maanden ... bestaat om de bewoners vervangende woonruimte aan te bieden.”. . . . . ... kraakwacht verblijft (Kamerstukken II 1998/1999, 26 727, nr. 3, blz. 146). Voor de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 13 januari 2012

  Vennootschapsbelasting. Art. 9, lid 1, letter i, Wet Vpb 1969 (oud). Is belanghebbende, een woningcorporatie, een ANBI (art. 16 Wet Vpb juncto art. 6.33, lid 1, Wet IB 2001)? Is voldaan aan de (overige) voorwaarden van art. 9, lid 1, letter i, Wet Vpb 1969?

  ... (2004) ongeveer € 47.000.000 en haar algemene reserve bedroeg eind 2004 € 68.188.000. Tot en ...Dat de Stichting met elke huurovereenkomst ook het particuliere belang van een huurder ... verhuur - gelet op de desbetreffende bepalingen gegeven bij of krachtens de Woningwet en gelet op ... het voorzien in betaalbare woonruimte voor de huishoudens met lagere inkomens. Zij ...32 Kamerstukken II 1998/99, 24 508 (Volkshuisvestingsbeleid), nr. 52 ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 maart 2010

  Huurrecht. Vordering tot beëindiging van huur op de voet van art. 7:272 lid 2 BW. Voorgenomen uitvoering bouw- en renovatieplan grond voor dringend eigen gebruik ex 7:264 lid 1 onder c BW? Structurele wanverhouding tussen exploitatiekosten en huuropbrengsten kan oordeel rechtvaardigen dat verhuurder in verband met renovatie verhuurde dringend nodig heeft voor eigen gebruik.

  ... dat de tussen partijen gesloten huurovereenkomst betreffende de woonruimte aan de [a-straat 1] ...(i) [Eiser] c.s. zijn sinds maart 1998 eigenaar van de woning aan de [a-straat 1] in ...Op deze algemene uitgangsstelling kunnen in bepaalde situaties ... worden gegaan bij de toen afgeschafte bepalingen van boek 7A BW die de eerder voorgevallen ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 16 maart 2012

  Art. 81 RO. Beëindiging huur bedrijfsruimte wegens dringend eigen gebruik. Art. 7:296 BW.

  ...- Lieven De Key heeft de huurovereenkomst, die inmiddels voor onbepaalde tijd was gaan ... tot beëindiging van de huur van woonruimte, met een beroep op het voornemen om de woonruimte ...De beide bepalingen regelen dus twee verschillende, en in beginsel ...3 In HR 14 november 1997, NJ 1998, 148, rov. 3.5 en HR 2 februari 1979, NJ 1979, ..., omdat daarin was miskend dat "algemene bedrijfseconomische motieven" (en niet alleen ...

 • Besluit van 6 februari 1999 tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (onder meer wijziging formulering en indeling gebreken en tekortkomingen, alsmede verzwaring van de daarbij behorende sancties) en het Rechtspositiebesluit voorzitters huurcommissies

  ... Ordening en Milieubeheer van 18 november 1998, nr. MJZ 98112040, Centrale Directie Juridische ...- en verblijfskosten op voet van de bepalingen van het Reisbesluit binnenland.. C. Artikel 3 ... bij geliberaliseerde huurovereenkomsten (Stb. 459), op het tijdstip waarop dit besluit in ... verschuldigde vergoeding, dient bij algemene maatregel van bestuur te worden geregeld. Dit ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 31 mei 2010

  Art. 229 Gemeentewet. Heffing rioolrecht bij verhuurder niet in strijd met art. 1 Eerste Protocol EVRM.

  ... van verhuurders, huurders en het algemene belang, waarbij met name ook dient te worden ...Ik weet dat de prijzen van woningen tussen 1998 en 2008 enorm zijn gestegen. Maar het is niet ...De voorgaande bepalingen tasten echter op geen enkele wijze het recht aan, ... huurder, na ontbinding van de huurovereenkomst, pas ontruimen als de verhuurder voor een andere ... de gemeente verzoeken vervangende woonruimte aan te wijzen. Gezien de woningschaarste kon dat ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 18 juni 2010

  Verbintenissenrecht. Vordering woningcorporatie wegens illegale onderverhuur. Schadebegroting op bedrag van de winst (art. 6:104 BW). Art. 6:104 BW geeft geen vordering tot winstafdracht, maar verleent de rechter een discretionaire bevoegdheid om de gevorderde schadevergoeding te begroten op de door het onrechtmatig handelen of de wanprestatie genoten winst, of een deel daarvan. Enige schade moet

  ...(ii) In artikel 5 van de huurovereenkomst is onder meer bepaald:. "1. Huurder zal het ...(rov. 4.7). Het is een feit van algemene bekendheid dat contractueel verboden onderverhuur ... de in de huurovereenkomst opgenomen bepalingen, alsmede een huurprijs die de ..., beheren en verhuren van betaalbare woonruimte. Doordat de Nederlandse overheid het bouwen van ...3. 58 HR 15 november 1996, LJN ZC2195, NJ 1998, 314 m. nt FWG; Asser procesrecht/ ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 11 september 2009

  Huurrecht. Zakelijk recht van gebruik en bewoning als bedoeld in art. 3:226 BW dan wel overeenkomst van huur en verhuur van een woonruimte? (81 RO).

  ... III bij het Besluit Huurprijzen Woonruimte wordt toegepast. Tevens vorderen zij een ... verkoper en de koper overeen te komen bepalingen (zie losse bijlage)." In de bijlage((2)) is ter ... van het benedenhuis bedroeg op 31 december 1998 na indexering f. 10.500,-- per jaar. (vi) De ... partijen sprake is van een huurovereenkomst en niet van een zakelijk recht van gebruik en ... de bespreking van de klacht eerst enkele algemene opmerkingen over de verhouding tussen het recht ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 11 september 2009

  Huurrecht. Zakelijk recht van gebruik en bewoning als bedoeld in art. 3:226 BW dan wel overeenkomst van huur en verhuur van een woonruimte? (81 RO).

  ... III bij het Besluit Huurprijzen Woonruimte wordt toegepast. Tevens vorderen zij een ... verkoper en de koper overeen te komen bepalingen (zie losse bijlage)." In de bijlage((2)) is ter ... van het benedenhuis bedroeg op 31 december 1998 na indexering f. 10.500,-- per jaar. (vi) De ... partijen sprake is van een huurovereenkomst en niet van een zakelijk recht van gebruik en ... de bespreking van de klacht eerst enkele algemene opmerkingen over de verhouding tussen het recht ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 15 december 2009

  Huur woonruimte. Beroep op huurbescherming. Is overeenkomst tot huur van woonruimte naar zijn aard van korte duur? Is het beroep op huurbescherming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?

  ...De huurovereenkomst tussen SLAK en [geïntimeerde] is ingegaan per 1 ... wederopzegging conform artikel 18 van de algemene voorwaarden. In gevolge artikel 18.1 van de ... is van huur welke een gebruik van woonruimte betreft dat naar zijn aard slechts van korte duur ... in gevolge artikel 7:232 lid 2 BW de bepalingen van Afdeling 5 van Titel 4 van Boek 7 BW met ... 5026 en Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 26 089, nr. 3, pagina 38). Bij bevestigende ...

 • Wet van 21 november 2002, houdende integratie van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcommissies in een uitvoeringswet huurprijzen woonruimte onder gelijktijdige overheveling van een deel van de tekst van de Huurprijzenwet woonruimte naar de nieuwe titel 7.4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)

  ... Burgerlijk Wetboek, waarbij een aantal bepalingen van de Huurprijzenwet woonruimte naar de nieuwe ...Artikel 3. 1. Op huurovereenkomsten waarop ingevolge artikel 7:247 van het Burgerlijk ...2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt het in artikel 7:247 ... het bij koninklijke boodschap van 2 juli 1998 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van ...

 • Wet van 21 november 2002 tot vaststelling van titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek

  ...TITEL 7.4 HUUR. AFDELING 1 Algemene bepalingen. Artikel 201 . 1. Huur is de ... recht waarmee de zaak waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, ingevolge die overeenkomst niet ...Indien het de huur van woonruimte betreft, verleent de verhuurder binnen acht weken ...Kamerstukken II 1997/1998, 1999/2000, 2000/2001, 26 089. Handelingen II ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 7 mei 2004

  7 mei 2004 Eerste Kamer Nr. C03/033HR RM/JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DE GEMEENTE HEERDE, gevestigd te Heerde, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. M.W. Scheltema, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...

  ... zonder toestemming en zonder huurovereenkomst te beëindigen en de caravan te verwijderen ... in het normale woonruimteverdelingsregiem, vervat in de Huisvestingswet (Wet van 1 oktober ... is voltooid met de Wet van 1 juli 1998, Stb. 459, tot wijziging van de Huisvestingswet, ... in die wet en de daarop berustende bepalingen onder woonruimte mede begrepen een standplaats ... recht of titel gebruik maken, mede algemene beginselen van behoorlijk bestuur en publieke ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 7 mei 2004

  7 mei 2004 Eerste Kamer Nr. C03/032HR RM/JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DE GEMEENTE HEERDE, gevestigd te Heerde, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. M.W. Scheltema, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. J.A.M.A. Sluysmans. 1. Het geding in feitelijke instanties...

  ... zonder toestemming en zonder huurovereenkomst te beëindigen en de caravan te verwijderen ... in het normale woonruimteverdelingsregiem, vervat in de Huisvestingswet (Wet van 1 oktober ... is voltooid met de Wet van 1 juli 1998, Stb. 459, tot wijziging van de Huisvestingswet, ... in die wet en de daarop berustende bepalingen onder woonruimte mede begrepen een standplaats ... recht of titel gebruik maken, mede algemene beginselen van behoorlijk bestuur en publieke ...

 • Wet van 22 mei 2003, houdende invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)

  ... het bij koninklijke boodschap van 2 juli 1998 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van ...Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven voor ...Artikel 206. Bepalingen die tot nietigheid of vernietigbaarheid van een eding in een huurovereenkomst leiden, zijn met ingang van het tijdstip van in ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 23 september 2005

  23 september 2005 Eerste Kamer Nr. C04/133HR JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: STICHTING MITROS, gevestigd te Utrecht, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. P.S. Kamminga, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. R.Th.R.F. Carli. 1. Het geding in feitelijke instanties...

  ... vast te stellen waarop de huurovereenkomst tussen de Stichting als verhuurder en ... lichaam van de dagvaarding omschreven woonruimte zal eindigen met vaststelling van het tijdstip ... en met de tekst en het systeem van die bepalingen, zoals die geformuleerd waren in het ... meer ongewijzigd zou gaan gelden als het algemene systeem voor de bescherming van huurders van ...8 Zie bijvoorbeeld HR 3 oktober 1997, NJ 1998, 129 m.nt. PAS, rov. 3.4; HR 20 april 1990, NJ ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 1 februari 2008

  Huur bedrijfsruimte. Geschil over vraag of tegenvallende bezoekersaantallen (nieuw) winkelcentrum gelden als een gebrek in zin van art. 7:204 lid 2 BW, aan huurder toe te rekenen omstandigheid.

  ... die erop neerkomen dat de huurovereenkomst tussen Perry Sport c.s. en SBZ wordt beëindigd, ... (met hierop gerichte bepalingen) gesloten. De overeenkomsten houden onder meer ...Ik neem als van algemene bekendheid aan, dat verstandige en ervaren ... vooral daarom van belang, omdat voor woonruimte wordt bepaald dat deze norm van semi-dwingend ...153. 10 Kamerstukken II 1997 - 1998, 26 089, nr. 3, p. 14. 11 Huurrecht (losbl.), ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Assen, Sector kanton, 12 januari 2011

  Gedaagde huurt van eiseres een standplaats met woonwagen en bijbehorende schuur, staande en gelegen op een woonwagenkamp waar plaats is voor vijf woonwagens. Hij woont daar met zijn vriendin en 2 kinderen. Alleen de woonwagen van gedaagde en van diens broer staan op dat kamp. Daarnaast staat er een woning die wordt bewoond door de ouders van gedaagde. In de schuur is een hennepkwekerij...

  ... bestaat een (mondelinge) huurovereenkomst met betrekking tot een woonwagenstandplaats en ... de Hoge Raad in zijn arresten HR 27 november 1998, NJ 1999, 197 (De Bruin/Meiling) en HR 22 oktober ... ook bij de huur van bedrijfsruimte en woonruimte de algemene regel van artikel 6:265 lid 1 BW ... met alle hiervoor van belang zijnde bepalingen van het hennepconvenant, terwijl evenmin kenbaar ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 18 november 2011

  Inkomstenbelasting. Art. 1, onderdeel AJ, lid 1, Invoeringswet Wet IB 2001. Begrip ‘waarde in het economische verkeer’ in dit artikellid. Vaststellingsovereenkomst.

  ...3.1.1. Belanghebbende verhuurde sinds 1998 een aan hem in eigendom toebehorend pand (hierna: ... verkeer met inachtneming van de huurovereenkomst tussen belanghebbende en de besloten vennootschap ... en de daarbij van toepassing zijnde bepalingen. De andersluidende (blote) stelling van ... zake daarvan moet de huurwaarde van de woonruimte worden gerekend tot zijn winst uit onderneming. ... te worden bepaald met toepassing van het algemene waarderingsvoorschrift van artikel 21, lid 1, SW, ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 3 oktober 2003

  3 oktober 2003 Eerste Kamer Rek.nr. R02/091HR JMH/AS Hoge Raad der Nederlanden Beschikking in de zaak van: [verzoeker], wonende te [woonplaats], VERZOEKER tot cassatie, advocaat: mr. M. Ynzonides, t e g e n [verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. D. Stoutjesdijk. 1. Het geding in feitelijke instanties...

  ... aldaar en verzocht de huurprijs van de woonruimte [a-straat 1] te [woonplaats] ingaande 1 februari ... dat sprake is van een gemengde huurovereenkomst, die deels betrekking heeft op woonruimte en ..., deels bedrijfruimte) waarop de bepalingen van de Huurprijzenwet woonruimte van toepassing ..., moet worden uitgegaan van de algemene termijn van drie maanden in art. 426 lid 1 Rv. 2 ...PAS; HR 20 februari 1998, NJ 1998, 740 m.nt. PAS. 9 Voor woonruimte via de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 22 juni 2007

  Huur woonruimte. Afgewezen vordering van verhuurder op voet van art. 7A:1623c oud BW tot vaststelling van einde van de huurovereenkomst wegens het zich niet gedragen als goed huurder bestaande in mishandeling van de huismeester door zoon van huurster; (risico)aansprakelijkheid van de huurder uit art. 7A:1602 oud (7:219) BW voor de gedragingen van derden, betekenis voor toewijsbaarheid van...

  ... van het tijdstip waarop de huurovereenkomst (met betrekking tot de door Land van Rode aan ... huurovereenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Zelfstandige Woonruimte van 1 januari ... NBW, de tot 1 augustus 2003 geldende bepalingen inzake het huurrecht van toepassing zijn, heeft ...Ik merk nog op dat HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 69, waarop in de stukken verschillende malen een ...