algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte 1998

163 resultaten voor algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte 1998

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 20 september 2011

  Belanghebbende, een stichting die werkzaam is op het gebied van de volkshuisvesting en als zodanig is toegelaten als instelling als bedoeld in art. 70 Woningwet, moet worden aangemerkt als ANBI.

  ...) gereduceerde prijzen woonruimte aan deze doelgroep te verschaffen. ... inkomstenbelasting 2001 bepalingen opgenomen die betrekking hebben op ... een zijdelings effect ten algemene nutte van de verhuur van woonruimte ... met elke huurovereenkomst ook het particuliere belang van een ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, 22 november 2006

  Uitdeling doordat BV grote investeringen verricht in door dga in privé gekocht kasteel. Matiging boete bij primitieve aanslagen over de jaren waarin de inspecteur reeds met de feiten bekend was.

  ...In de huurovereenkomst is onder andere het volgende ... maken deel uit de algemene bepalingen huurovereenkomst ... ingericht privé-woonruimte. -In een grote benedenzaal die nog ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 1 februari 2008

  Huur bedrijfsruimte. Geschil over vraag of tegenvallende bezoekersaantallen (nieuw) winkelcentrum gelden als een gebrek in zin van art. 7:204 lid 2 BW, aan huurder toe te rekenen omstandigheid.

  ... neerkomen dat de huurovereenkomst tussen Perry Sport c.s. en SBZ wordt ... (met hierop gerichte bepalingen) gesloten. De overeenkomsten houden ...Ik neem als van algemene bekendheid aan, dat verstandige en ... van belang, omdat voor woonruimte wordt bepaald dat deze norm van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 8 december 2006

  Overeenkomstenrecht. Geschil tussen verkoper en koper van een beleggingspand bestaande uit verhuurde winkel- en woonruimte over wijziging door de rechter op de voet van art. 6:230 lid 2 BW van de gevolgen van hun koopovereenkomst ter opheffing van het nadeel van de koper - een te hoge koopprijs - als gevolg van dwaling bij het sluiten van de overeenkomst; risico van huurprijswijziging,...

  ... grond en twee verhuurde woonruimtes op de boven gelegen verdiepingen. ... kopieën van de huurovereenkomsten en een kopie van een door Quicker ...7:247 BW - dat de meeste bepalingen van dwingend huurprijzenrecht voor ... houd het er dus op dat de algemene regel die het middelonderdeel ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, Sector kanton, 8 januari 2010

  BW artt. 3:299, 6:215 en 7:206 lid 3, 242 lid 1. Huur van gebouw dat deels woon- en deels bedrijfsruimte omvat op één overeenkomst. Boek 7, Titel 4 BW in het algemeen en Afdeling 5 van die titel in het bijzonder van toepassing op de woonruimte. Herstel van gebreken door derden in opdracht van huurder voor rekening van verhuurder. Reële executie.

  ... de bedrijfsruimte en woonruimte aan de [adres]. 1.2. Het gehuurde ....3. Artikel 1 van de huurovereenkomst luidt:. “1.1 Deze huurovereenkomst ...1.5. Artikel 9.1 van de Algemene bepalingen Huurovereenkomst ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 19 augustus 2009

  De rechtbank verklaart voor recht dat de tussen de Gemeente 's-Gravenhage en [A] en gedaagden sub 3 bestaande gebruiksrelatie met betrekking tot de standplaats gelegen aan de Escamplaan bij [nummer] te Den Haag per 3 september 2008 is beëindigd en veroordeelt [A] om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis de standplaats te ontruimen. De rechtbank is ambtshalve bekend met de uitspraak van de...

  ...Daarbij is een aantal bepalingen in de Verordening dat toen nog was ... tot de wijze waarop zij de algemene belangen behartigt, mits daarbij op ... privaatrechtelijke huurovereenkomst. Bij besluit van 5 februari 2009 ... voor de verdeling van woonruimte. Gelet op de zeer lage vergoeding ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 13 april 2007

  Huurrecht. Artikelen 7:213 en 214 BW, goed huurderschap en bestemming. Vordering tot ontbinding van een huurovereenkomst wegens tekortkoming door het exploiteren van een professionele hennepkwekerij. Kweek en gebruik van cannabis om medische redenen? Vordering verhuurder toegewezen.

  ...c. de huurovereenkomst houdt onder meer in. - dat het ... van toepassing zijnde Algemene Huurvoorwaarden luidt:. "1. Huurder ... gegeven bestemming van woonruimte gebruiken. (..). 3. Huurder zal ... en de algemene bepalingen van de huurovereenkomst en gedraagt ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, Sector kanton, 6 januari 2010

  Aangezien geen sprake is van een voornemen tot wijziging van (huurprijs-)beleid kan een huurdersorganisatie als bedoeld in de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) de kantonrechter niet verzoeken te bepalen dat een verhuurder een aangekondigde huurverhoging inclusief een volgens het huurcontract toegestane, tot een bepaald maximum beperkte opslag van 2% niet mag uitvoeren. Afwijzing van...

  ... bij aanvang van de huurovereenkomst hoger was dan het op dat moment ... huurprijzen woonruimte vastgestelde, bedrag is sprake van ... de dwingendrechtelijke bepalingen van Onderafdeling 2 van Boek 7, ... noch gebleken is dat HBV in algemene zin heeft geklaagd over het niet ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 8 juni 2004

  Huur openluchtzwembad een art. 7:230a of 7290 BW-bedrijfsruimte? Hof: eerste. Een deel is onderverhuurd aan een winkel in duiksportartikelen. Dit feit is ontoereikend om de huur van het zwembad te transformeren in een art. 7:290 BW-bedrijfsruimte. Geen splitsing huurcontract in deel volgens het ene en het andere deel in het andere bedrijfsruimterecht. Huuropzegging door gemeente niet...

  ... aangemerkt als een huurovereenkomst. Het geschil in hoger beroep spitst ... procedure, de wettelijke bepalingen op 1 augustus 2003 inhoudelijk niet ... zaak is verhuurd als woonruimte, zodat het geschil uitsluitend ...Een algemene rechtsregel die inhoudt dat een ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, 5 juni 2012

  Herziening AOW-pensioen naar een gehuwdenpensioen en terugvordering. Gezamenlijke huishouding. De onderzoeksgegevens bieden een toereikende grondslag voor de conclusie van de Svb dat appellanten in de hier van belang zijnde periode hun gezamenlijk hoofdverblijf hebben gehad in de woning aan het adres van appellant. De enkele stelling van appellant dat sprake was van een gezamenlijk complot van...

  ... ingevolge de Algemene Ouderdomswet (AOW). Appellant ... van afzonderlijke woonruimte, toch een feitelijke situatie van ... is een poging om de huurovereenkomst met appellante te beëindigen door ... verkeerde toepassing van bepalingen inzake het begrip gezamenlijke ...

 • Van kracht Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 29 oktober 2009

  Vermogensetikettering. Voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van stakingswinst dient beoordeeld te worden of belanghebbende's appartementsrecht op het moment waarop belanghebbende zijn onderneming door inbreng in de BV staakte – privévermogen dan wel ondernemingsvermogen vormde. Het Hof komt tot het oordeel dat er sprake is van verplicht ondernemingsvermogen en hecht daarbij onder...

  ...De algemene vergadering beslist over de ... reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of ... krachtens de Woonruimtewet;. (…). juridische overdracht. ... het eindigen van de huurovereenkomst met de huurder op het moment van ...

 • Besluit van 26 januari 2004, houdende wijziging van het Besluit prestatienormering huursubsidie, het Besluit vangnetregeling huursubsidie en het Huursubsidiebesluit (afschaffen kleinschaligheid)

  ...- de bepalingen van de Huursubsidiewet, het Besluit ... waarvan onzelfstandige woonruimte deel uitmaakt als bedoeld in artikel ...de desbetreffende huurovereenkomst naar haar aard niet van korte duur ... door een op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, Sector kanton, 29 maart 2006

  Huurrecht. Heeft huurder van een standplaats voor een stacaravan, die als permanente (recreatie)woning door huurder wordt gebruikt, recht op huurbescherming? Neen. Het gaat om een ongebouwde onroerende zaak. Voor opzegging door de verhuurder bestaat een voldoende zwaarwegende grond, gelegen in de herontwikkeling van het terrein van de voormalige camping. Verhuurder is wel gehouden aan...

  ...De huurovereenkomst is niet schriftelijk vastgelegd. De ... alleen de bepalingen van artikel 7:201-231 BW, exclusief ... BW ( met betrekking tot woonruimte) valt. Er is volgens haar geen ... Voorts volgt daaruit dat de algemene bepalingen, te weten de artikelen ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 5 oktober 2001

  ...a. te ontbinden de huurovereenkomst en [eiseres] te veroordelen om de ... het oog op gebruik van woonruimte dat naar zijn aard van korte duur is ... toepassing van de andere bepalingen uit het EVRM pleegt te doen, ken met een rigide, algemene strekking uit de weg. Het is niet zo ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 19 augustus 2009

  De rechtbank verklaart voor recht dat de tussen de Gemeente 's-gravenhage en [D. c.s.] en gedaagden sub 4 bestaande gebruiksrelatie met betrekking tot de standplaats gelegen aan de Escamplaan bij [nummer] te Den Haag per 3 september 2008 is beëindigd en veroordeelt [D. c.s.] om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis de standplaats te ontruimen. De rechtbank is ambtshalve bekend met de...

  ...Daarbij is een aantal bepalingen in de Verordening dat toen nog was ... tot de wijze waarop zij de algemene belangen behartigt, mits daarbij op ... privaatrechtelijke huurovereenkomst. 2.18. Bij besluit van 5 februari ... gehad om vervangende woonruimte te vinden. Van een ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 6 februari 2004

  6 februari 2004 Eerste Kamer Nr. C02/304HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiseres], wonende te [woonplaats], EISERES tot cassatie, advocaat: mr. P. Garretsen, t e g e n STICHTING CHRISTELIJKE HULPVERLENING, gevestigd te Gouda, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. R.F. Thunnissen. 1. Het geding in voorgaande instanties...

  ...] - tijdelijk niet over woonruimte te beschikken. - Er zijn twee telijke huurovereenkomsten opgemaakt. De eerste overeenkomst, ... daarvan - gezien de bepalingen van de oorspronkelijke (de eerste) ... denk dat het een feit van algemene bekendheid is dat daarvoor, o.a. met ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 17 april 2012

  Inkomstenbelasting. Schending administratieplicht door coffeeshophouder. Omkering en verzwaring bewijslast. Schatting van inspecteur is redelijk.

  ... (artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen). De ... en de kopie van een huurovereenkomst tussen F (alias “de ... B als zelfstandige woonruimte gebruikte, doet aan voorgaande ... niet is gebleken dat de bepalingen met betrekking tot de heffingsrente ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, Sector kanton, 20 november 2009

  Verwaarlozing van gehuurde horeca-ondernemingen door huurder levert toerekenbare tekortkoming op die ontbinding van huurovereenkomst rechtvaardigt. Onveiligheid elektrische installatie. Verplichting van verhuurder tot verhelpen van gebreken aan elektrische installatie. Niet-nakoming van onderhoudsverplichtingen door huurder ten aanzien van ‘klein onderhoud’ aan elektrische installatie, inventaris

  ... met bovengelegen woonruimte. Het gaat in deze procedure om de ... onder meer de volgende bepalingen:. “Art. 1: De pachter zal gebruik ...Algemene veiligheid voor gebruikers en voor ... een opgezegde huurovereenkomst van kracht tot de rechter ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 29 mei 2009

  Huurrecht. Ontbinding huurovereenkomst en ontruiming van standplaats in woonwagencentrum wegens aanwezigheid hennepkwekerij op het verhuurde; gevolgen ontbreken van wetenschap bij huurder (81 RO). Samenhang met nr. 07/10746.

  ... Alliantie gesloten huurovereenkomst betreffende een standplaats met ... kosten een (niet-mobiele) woonruimte gerealiseerd. Zij hebben daar ook ...en de daarbij behorende Algemene Bepalingen bevatten clausules die, ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, Sector kanton, 23 april 2008

  Verhuur van woonruimte. Hennepkwekerij aangetroffen. De in de algemene voorwaarden opgenomen boeteclausule is, gelet op de rechterlijke matigingsbevoegdheid, de omstandigheden van het geval en de aard en strekking van de overeenkomst, niet onredelijk bezwarend. Wel eist de billijkheid dat de boete gematigd wordt

  ... In de schriftelijke huurovereenkomst is onder meer opgenomen dat het ... om te worden gebruikt als woonruimte, enkel voor huurder en de leden van ...d. In de Algemene Voorwaarden Woonruimte, verder te ...De betreffende bepalingen zijn opgenomen in afdeling 6.5.3 BW. ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 29 mei 2009

  Huurrecht. Ontbinding huurovereenkomst en ontruiming van standplaats in woonwagencentrum wegens aanwezigheid hennepkwekerij op het verhuurde; aansprakelijkheid van de huurder uit art. 7:219 BW voor gedragingen van derden, uitwerking van HR 22 juni 2007, nr. C06/051, NJ 2008, 352; gevolgen ontbreken van wetenschap bij huurder; samenhang met nr. 07/10762.

  ... Alliantie gesloten huurovereenkomst betreffende een standplaats met ... kosten (niet-mobiele) woonruimte gerealiseerd. [eiseres] heeft op de ...] en de daarbij behorende Algemene Bepalingen bevatten clausules die, ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 15 juni 2001

  ... de bedrijfsruimte en de woonruimte. De voorgevel heeft een luifel. Die ... in het kader van de huurovereenkomst geacht moet worden aan de woning te ... van titel 7.4 BW, dat de algemene bepalingen betreffende de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 15 juni 2001

  ... de bedrijfsruimte en de woonruimte. De voorgevel heeft een luifel. Die ... in het kader van de huurovereenkomst geacht moet worden aan de woning te ... van titel 7.4 BW, dat de algemene bepalingen betreffende de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 27 januari 2009

  Huurzaak. Beëindiging huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Haviltex.

  ... huurder, hebben een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de ... maken deel uit de "Algemene Bepalingen huurovereen-komst ...