algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte 1998

163 resultaten voor algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte 1998

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, December 21, 2001

  ... (i) De gemeente heeft bij twee huurovereenkomsten sedert 1 juli 1986 onderscheidenlijk 1 januari ...(ii) Bij brief van 30 juni 1998 heeft de gemeente aan [verzoekster] geschreven:. ... geval gaat het niet om verhuur van woonruimte, noch om verhuur van art. 7A:1624-bedrijfsruimte. ...Ik loop de aangehaalde wettelijke bepalingen even na. Op grond van art. 42 lid 1 ...1 en 3 Algemene Termijnenwet (15 april 2001 viel op Eerste ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, January 27, 2009

  Huurzaak. Beëindiging huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Haviltex.

  ...], als huurder, hebben een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot de woning aan de ... de huurovereenkomst maken deel uit de "Algemene Bepalingen huurovereen-komst woonruimte". Aan de ...HR 27 november 1998, NJ 1999, 380). Dat klemt nog temeer nu, zoals in ...

 • Cassatie van Hoge Raad, December 14, 2007

  Huur bedrijfsruimte. Toegewezen vordering verhuurder tot huurbeëindiging en ontruiming; geen connexiteitseis voor beslissing ex art. 7:295 en beslissing over verhuis- en herinrichtingskosten als bedoeld in art. 297 BW; beleidsvrijheid feitenrechter.

  ... en gevorderd, kort gezegd, de huurovereenkomst tussen partijen per 1 maart 2005 te beëindigen, ...niet van toepassing is - maar de algemene rechtsleer betreffende de beoordelingsvrijheid ...205 ONBW beheerst door de bepalingen van de nieuwe wet. 2 Of dat nodig was kan men in ...1998, nr. 40; als illustratie kunnen dienen HR 17 juni ... een beëindigingsvordering terzake van woonruimte - zie thans art. 7:275 BW, waarin men dezelfde ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, September 07, 2010

  Herziening Anw-uitkering. Schending inlichtingenverplichting. Gezamenlijke huishouding.

  ... 1978 een weduwenpensioen ingevolge de Algemene Weduwen- en Wezenwet, dat met ingang van 1 juli ... van appellante met ingang van 1 januari 1998 herzien naar een Anw-uitkering van 30% van het ... bij notariële akte opgemaakte huurovereenkomst niet-zelfstandige woonruimte kan de Raad niet de ... schending of verkeerde toepassing van bepalingen inzake het begrip ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, October 27, 2006

  ontbinding en ontruiming wegens herhaalde softdrugshandel van uit de woning door de partner van huurster

  ...procureur: mr. H.C. Grootveld,. tegen. ALGEMENE WONINGSTICHTING ZEEUWS-VLAANDEREN,. gevestigd te ...2.2 De huurovereenkomst houdt in dat "(h)et gehuurde een eengezinswoning ... is bestemd om te worden gebruikt als woonruimte ten behoeve van huurder (en leden van zijn ...(..) Wellicht kunt u op grond van bepalingen in het huurcontract de bestaande huurovereenkomst ...Utrecht van 30 september 1998, WR 1999, 23, blijkens de volgende passage uit de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, September 26, 2003

  26 september 2003 Eerste Kamer Nr. C02/079HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. P. Garretsen, t e g e n DE GEMEENTE VENRAY, gevestigd te Venray, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. E. Grabandt. 1. Het geding in feitelijke instanties

  ...Op 29 januari 1998 is [eiser] op vordering van de Gemeente in kort ... dat doe maak ik enkele opmerkingen van algemenere strekking. Een eerste opmerking is dat, ofschoon ... 20 juli 2000, overwogen dat de huurovereenkomst betrekking had op een "onbebouwd stuk grond met ... heeft, worden de wettelijke bepalingen voor verhuurde bedrijfsruimte dus niet ... gebouwd onroerend goed, niet zijnde woonruimte of bedrijfsruimte in de zin van art. 7A:1624 e.v. ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, August 30, 2005

  Verhuurder heeft - kort samengevat - op grond van wanbetaling de ontbinding en ontruiming alsmede betaling van de achterstallige huur gevorderd. Huurder heeft zich ten verwere beroepen op nadere afspraken en onderhoudsgebreken. In het deelvonnis van 22 mei 2002 heeft de kantonrechter de ontbinding en ontruiming uitgesproken en de zaak aangehouden voor het bepalen van de hoogte van de achterstand...

  ... partijen bestaand hebbende huurovereenkomst en voor de periode na de ontbinding van de ... is met de Huurprijzenwet woonruimte, verder HPW;. - De kantonrechter heeft geen acht ...Nu de HPW geen bepalingen geeft voor de tussen partijen geldende 'huurprijs ... partieel te ontbinden, HR 6 juni 1997, NJ 1998/128). De hoogte van de schade die voor huurder ...Het is van algemene bekendheid (en blijkt ook hier weer, de ...

 • Wet van 1 juli 1998 tot wijziging van de Huisvestingswet, de Woningwet en enige andere wetten in verband met de integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving

  ...In deze wet en de daarop berustende bepalingen worden onder woonruimte mede begrepen: a. een ... eerste lid is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van ... van deze wet de inhoud van een huurovereenkomst voor de standplaats voor, ingaande uiterlijk op ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 20, 2007

  Huurrecht. Ontbinding van huurovereenkomst bedrijfsruimte wegens gedeeltelijke verhindering van afgesproken gebruik waaronder mogelijkheid tot onderverhuur; waardering getuigenbewijs; toerekenbare tekortkoming, bewijslast.

  ...a. de huurovereenkomst tussen partijen met betrekking tot het aan de ... de huurovereenkomst maken deel uit de "Algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en ...7) In het arrest HR 6 juni 1997, NJ 1998, 128 m.nt. PAS (Van Bommel/Ruijgrok), rov. 3.4, ... de onderhavige zaak: een huurster (van woonruimte) had zich beroepen op een opschortingsrecht en op ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 25, 2004

  25 juni 2004 Eerste Kamer Nr. C03/080HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DUPOMEX B.V., gevestigd te Alphen aan den Rijn, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, t e g e n 1. [Verweerster 1], wonende te [woonplaats], VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. G.C. Makkink. 2. [Verweerder 2], wonende te [woonplaats], 3. [Verweerster 3], wonende te [w

  ... partijen in 1978 opgemaakte huurovereenkomst houdt onder meer in:. "Artikel 4. 1. (..). 2. ... dat sedert 1 januari 1992 de wet een algemene bepaling over ongerechtvaardigde verrijking ... de door mij voorgestane uitleg van die bepalingen) sedert 1 augustus 2003 door art. 6:216 lid 3 BW ...45 - 46. 15 Opnieuw: Kamerstukken II 1997 - 1998, 26 089, nr. 3, p. 27, slot van alinea 5. 16 Zie ... opvattingen van De Wijkerslooth-Vinke, Woonruimte en huurbescherming, 1987, p. 78 - 80 en van De ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Assen, Sector kanton, October 02, 2012

  Huurrecht Servicekosten Verrekenen van te veel betaalde servicekosten. Verjaring Tussen verhuurder enerzijds en huurders van een appartementencomplex anderzijds zijn al diverse procedures bij de Huurcommissie gevoerd. Een huurster is nu gedagvaard wegens huurachterstand. Huurster wil te veel betaalde servicekosten vanaf 1999 verrekenen met niet betaalde huurtermijnen. Beroep van verhuurder op...

  ...Op deze huurovereenkomst zijn van toepassing de Algemene bepalingen ereenkomst woonruimte. 2.3 Het gehuurde maakt deel uit van een ... gedaan over 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 en 2002. 2.4 Bij Uitspraak van 6 oktober 2009 ...

 • Cassatie van Hoge Raad, September 21, 2007

  Verbintenissenrecht. Geschil over koopoptie in huurovereenkomst (81 RO).

  ... uit een in verband met een huurovereenkomst verleende koopoptie. Partijen verschillen met ... na de beschreven transactie (in september 1998) ontbonden. Per 15 november 1998 zijn zowel het ... juist voor de hier bedoelde rechten, de algemene voor de uitleg van overeenkomsten aanvaarde ... (en die daarom een "leemte" in de bepalingen van de overeenkomst aan het licht brengen), aan ... hier om regels die alleen huur van woonruimte betreffen. Ook daarvan is in deze zaak ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, September 07, 2010

  Herziening ouderdomspensioen. Gezamenlijke huishouding.

  ..., geboren [in] 1933, ontving vanaf 1 november 1998 een pensioen ingevolge de Algemene Ouderdomswet ... bij notariële akte opgemaakte huurovereenkomst niet-zelfstandige woonruimte kan de Raad niet de ... schending of verkeerde toepassing van bepalingen inzake het begrip ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, August 12, 2008

  Het hof komt op grond van de afgelegde getuigenverklaringen tot de conclusie dat het kennelijk de intentie was van partijen om langere tijd een huurovereenkomst te hebben met elkaar. Dat partijen daarbij zijn overeengekomen, of dat [A.] een toezegging in die zin aan [geïntimeerden] heeft gedaan, dat [geïntimeerden] voor de rest van hun leven in de woning mochten blijven wonen, is naar het oordeel

  ... staat dat het gaat om een huurovereenkomst" voor onbepaalde tijd nadat de overeenkomst eerst \xC3"...[B.] heeft op 14 juli 1998 met [geïntimeerden] een huurovereenkomst ... hier relevant, onder meer de volgende bepalingen zijn opgenomen:. 3.1. Deze overeenkomst wordt ... te geschieden overeenkomstig 20.1 van de algemene bepalingen. 5 De motivering van de beslissing in ... de gezamenlijke eigenaren zijn van de woonruimte [adres], om die reden voldoende belang bij de ...

 • Beschikking van de Minister van Justitie van 21 juli 1998, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Huurwet, zoals deze luidt met ingang van 1 juli 1998

  ...ongebouwde onroerende zaken; b. woonruimte, als bedoeld in artikel 1, onder a, van de ... inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen lagere prijzen zijn overeengekomen. 2. De bij of .... Artikel 4 . Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor categorieën ... huurder schriftelijk een nieuwe huurovereenkomst heeft aangeboden, met hem daaromtrent tot ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, April 15, 2009

  Diefstal van elektriciteit door het buiten de meter om aftappen van elektriciteit ten behoeve van hennepplantages. Vordering uit hoofde van wanprestatie, subsidiair onrechtmatige daad. Gedaagde ontkent iedere betrokkenheid bij de woning.

  ...Op deze overeenkomst zijn de “Algemene voorwaarden 2006 aansluiting en transport van ... 31 lid 1 onder b van de Elektriciteitswet 1998 zijn voorwaarden vastgesteld met betrekking tot ... artikelen 2.1.2.3, 2.1.2.4 en 2.1.3.1 bepalingen opgenomen die erop neerkomen dat de afnemer van ... geding gebracht aangeduid als ‘Huurovereenkomst woonruimte’ d.d. 17 mei 2006, waarin ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, November 05, 2004

  Huurovereenkomst met beduidend hogere huurprijs dan de huurprijs die de huurcommissie m.b.t. de vorige huurder als redelijk heeft aangemerkt. Niet onredelijk of onbillijk om de overeengekomen indexering te vorderen.

  ...1.2. Artikel 7 van de huurovereenkomst bevat de bepaling dat de huur jaarlijks in de ... f 856,53 per maand met ingang van 1 augustus 1998 redelijk is. 1.4. [verhuurder] heeft per 1 juli ... op basis van de Huurprijzenwet Woonruimte van 4,8%, resulterend in een bedrag van f ... partijen niet de dwingendrechtelijke bepalingen van de Huurprijzenwet Woonruimte (hierna: HPW) ... thans van moet worden uitgegaan - de algemene prijsverhogingen. Toepassing van deze bepaling ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 09, 2000

  ...12 van de Huurprijzenwet Woonruimte (hierna: HPW) als onderdeel van de bijkomende ... of een gedeelte daarvan dat de huurovereenkomst tussen partijen doorloopt, danwel is doorgelopen ...Bij vonnis van 15 april 1998 heeft de Rechtbank het bestreden vonnis ... bepaling is niet in strijd met de bepalingen, het doel en/of de strekking van de HPW. Uit de ... kan geschieden aan de hand van de algemene leerstukken, meer in het bijzonder het misbruik ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, December 20, 2004

  OB-heffing imagerechten

  ...In February or March of 1998 (..) N moved out";. - Een verklaring van 16 juni ... in R is gaan wonen, doch dat de huurovereenkomst op naam van de directeur is blijven staan. - Een ...Ingevolge artikel 26, derde lid, van de Algemene wet rijksbelastingen (tekst tot 1 januari 2003) ... de toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende de vraag welke inspecteur bevoegd is. ... geval tot februari of maart 1998, over woonruimte in .... beschikte en daar ook regelmatig was. Het ...

 • Wet van 21 november 2002 tot vaststelling van afdeling 7.4.6 van het Burgerlijk Wetboek (huur van bedrijfsruimte)

  ...Artikel 290 . 1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op huur en ... van bedrijfsruimte, tenzij de huurovereenkomst tevens voldoet aan de omschrijving van huurkoop ... huurprijs wordt herleid volgens de algemene ontwikkeling van het prijspeil sinds de dag ... en is die zaak of dat gedeelte noch woonruimte, noch bedrijfsruimte in de zin van deze titel, ...348.XNoot. 4. Stb. 1998, 512, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Alkmaar, Sector kanton, July 19, 2006

  Verhuurder vordert primair voor recht te verklaren dat de huurovereenkomst per 31 december 2002 rechtsgeldig is opgezegd met ontruiming van het gehuurde en subsidiair ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde op grond van dringend eigen gebruik en wanprestatie van de huurder. De kantonrechter wijst de vordering af.

  ...[Eiser] heeft deze woning omstreeks 1 januari 1998 van [verhuurder] gekocht. [Gedaagde] bleef ... te verklaren dat [eiser] de huurovereenkomst per 31 december 2002 rechtsgeldig heeft opgezegd ..., dat de huurovereenkomst gebruik van woonruimte betreft welke naar zijn aard van korte duur is. elet hierop zijn de bepalingen van de huurbescherming niet van toepassing en kon ... bepaling uit de terzake toepasselijke algemene bepalingen behorende bij de schriftelijke ...

 • Cassatie van Hoge Raad, February 15, 2002

  ... te stellen, het beding in de huurovereenkomst tussen partijen op grond waarvan [eiser] c.s. een ...6 Huurprijzenwet woonruimte (hierna: HPW) niet op de huurovereenkomst van ... op de huurovereenkomst toepasselijke bepalingen moeten worden aangemerkt als verhuurderslasten, ...16378, NJ 1998, 129). Een en ander brengt mee dat de stellingen ...op andere algemene verbintenisrechtelijke gronden voor toewijzing in ...

 • Cassatie van Hoge Raad, October 19, 2001

  ...Na een tussenarrest van 22 januari 1998 heeft het Hof bij (gedeeltelijk eind)arrest van ... door [verweerster] van de huurovereenkomst2 is o.m. bepaald:. "(..)De huurprijs bedraagt ƒ ...., dat het de bedoeling is dat deze bepalingen niet van toepassing zijn op de sleepovereenkomst ... van toepassing is - geeft algemene regels voor goederenvervoer. Voor het overgrote ... voor een geval van huur en verhuur van woonruimte is aangenomen, dat voor een beroep van de huurder ...

 • Besluit van 24 juni 2003 tot wijziging van het Huisvestingsbesluit (bescherming van woningzoekenden in opvanghuizen)

  ... van relationele aard en geweld hun woonruimte hebben verlaten. Artikel II. Binnen drie maanden ...In de tweede plaats door middel van een algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 13 van ... van de Koppelingswet (de Wet van 26 maart 1998 tot wijziging van de Vreemdelingenwet en enige ... er in voorziet dat de desbetreffende bepalingen buiten toepassing blijven in de gevallen, bedoeld ... geval van voortzetting van een huurovereenkomst door een medehuurder; in geval van voorgenomen ...

 • Beschikking van de Minister van Justitie van 17 augustus 1998, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet op het voortgezet onderwijs, zoals deze luidt met ingang van 1 augustus 1998

  ...DEEL I. VOORTGEZET ONDERWIJS . TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN . Artikel 1 . Dit deel verstaat onder: ... strijdig beding opgenomen in een huurovereenkomst met betrekking tot schoolgebouwen, is nietig. . ... gedeelte daarvan bestemd zal zijn voor woonruimte als bedoeld in artikel 1623a, tweede lid, van het ...