algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte 1998

163 resultaten voor algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte 1998

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, 27 november 2007

  Bewijsrecht. Nadat verhuurders een dagvaarding tot ontbinding wegens wanprestatie hebben aangekondigd, vinden zij op hun voordeur de viltstifttekst: "hee klootzak dit word je dood". Na aangifte tegen huurders zeggen deze medewerking toe aan handschriftkundig onderzoek, maar zij trekken die toezegging daarna in. Een door verhuurders geraadpleegde forensisch expert stelt een spoor van...

  ...: "De onzelfstandige woonruimte boven (..) kan uitsluitend gebruikt ... krachtens deze huurovereenkomst benodigd mochten zijn of worden. Een ... gronden, anders dan een algemene verwijzing naar hetgeen huurders in ... en 2.5.1 van de Algemene Bepalingen. 4.11.3 Blijkens de gedingstukken is ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 19 augustus 2009

  De rechtbank verklaart voor recht dat de tussen de Gemeente 's-Gravenhage en [C.] en gedaagden sub 2 bestaande gebruiksrelatie met betrekking tot de standplaats gelegen aan de Escamplaan bij [nummer] te Den Haag per 3 september 2008 is beëindigd en veroordeelt [C.] om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis de standplaats te ontruimen. De rechtbank is ambtshalve bekend met de uitspraak van...

  ...Daarbij is een aantal bepalingen in de Verordening dat toen nog was ... tot de wijze waarop zij de algemene belangen behartigt, mits daarbij op ... privaatrechtelijke huurovereenkomst. 2.16. Bij besluit van 5 februari ... gehad om vervangende woonruimte te vinden. Van een ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 12 maart 2004

  12 maart 2004 Eerste Kamer nr. C02/237HR JMH/MD Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. [Eiser 1], wonende te [woonplaats], 2. [Eiser 2], wonende te [woonplaats], EISERS tot cassatie, incidenteel verweerders, advocaat: mr. S.C. Meijler, t e g e n 1. [Verweerder 1], 2. [Verweerder 2], beiden wonende te [woonplaats], VERWEERDERS in cassatie, incidenteel eisers, advocaat: voorheen mr. T.A

  ...- de huurovereenkomst tussen partijen ten aanzien van het ... er op neerkomt dat er geen algemene regel voor "rechten van koop" kan ..., waarin het om huur van woonruimte gaat, inderdaad het geval is), met ... de wet houdende algemeene bepalingen (etc.), 1873, p. 205 (i.h.b. ...

 • Van kracht Wet op de huurtoeslag
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, 9 juli 2008

  Vaststellingsovereenkomst, duurovereenkomst; niets geregeld over beeindiging. Opzegging mogelijk, gehanteerde opzegtermijn redelijk.

  ...), rechtsopvolgster onder algemene titel van Gasbedrijf Centraal ... taken die ingevolge de bepalingen van de Elektriciteitswet 1998 en de ... betrekking tot een huurovereenkomst van woonruimte is in artikel 7:271 ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 23 december 2005

  Geschil over de vraag of een (onder)huurder verplicht is tot de exploitatie van een supermarkt in een door haar gehuurde bedrijfsruimte met als bestemming "winkel", goed huurderschap, 81 RO.

  ...De huurovereenkomst verplicht [eiseres], in het gehuurde ... niet uit de expliciete bepalingen van de huurovereenkomst volgt (of is ... er bestaat (weliswaar) geen algemene verplichting aan de kant van de ... zaak om een huurster van woonruimte die het gehuurde metterwoon had ...

 • Besluit van 25 juni 1996, houdende aanwijzing van registraties als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Algemene nabestaandenwet (Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding Anw)

  ...3) is hierover gesteld dat leefvorm-bepalingen zoveel mogelijk inhoudelijk geharmoniseerd dienen ... verzoek van de huurder van een woonruimte en van een ander persoon die in die woonruimte ... huurder wordt indien de huurovereenkomst ten aanzien van de huurder eindigt. In de Wet ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 14 juli 2000

  ... ingevolge twee huurovereenkomsten sedert 1 juli 1986 respectievelijk 1 ...429a e.v. Rv. vervatte algemene regeling betreffende de ...28a genoemde bepalingen in de daar aangewezen gebieden en ... in Huurprijzenwet woonruimte). In HR 26 november 1993, NJ 1994, ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 januari 2007

  Verhuur van volledig ingerichte appartementen voor tijdelijke huisvesting van buitenlandse werknemers; vrijstelling van omzetbelasting; artikel 13, B, letter b, punt 1, van de Zesde richtlijn en artikel 11, lid 1, aanhef en letter b, punt 2, van de Wet op de omzetbelasting 1968.

  ... (korte) duur van de huurovereenkomst en ten onrechte niet in aanmerking ... handelingen dus onder het algemene stelsel van de Zesde richtlijn ... beschikking stellen van woonruimten betreft, ertoe strekt de ... andere communautaire bepalingen verlenen de Lid-Staten vrijstelling ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 29 augustus 2006

  Ontbinding en ontruiming huurwoning ivm ernstige overlast huisgenoot. Art. 7:213; 7:219;7:231;6:265 BW.

  ...4.1.2. Op de huurovereenkomst zijn van toepassing de Algemene ... voor zelfstandige woonruimte d.d. 1 oktober 1994, welke voorzover ... onder 4.1.2 aangehaalde - bepalingen uit de Algemene Huurvoorwaarden ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 1 november 2002

  ... tijdstip waarop de huurovereenkomst tussen partijen betreffende de ... het verhuurde uit algemene bedrijfseconomische redenen dringend ... dezelfde voorwaarden en bepalingen dezer overeenkomst te verlengen ...In het huurrecht voor woonruimte vóór de wet van 21 juni 1979, Stb. ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zwolle, Sector kanton, 13 maart 2007

  kantonzaak, huurrecht. Ontbinding huurovereenkomst wegens overlast van bewoner met psychische problemen. Verhuurder wordt gehouden aan eerder aanbod om te bemiddelen bij begeleid woontraject.

  ... ontbinding van de huurovereenkomst en een daaraan verbonden ontruiming ... door VechtHorst gebruikte "Algemene Voorwaarden Zelfstandige Woonruimte ....3 van voornoemde algemene bepalingen is verwoord: "Huurder zal ervoor ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 12 juli 2002

  ... stellen, waarop de huurovereenkomst tussen haar als verhuurster en Co-op ... betreffende de huur van woonruimte waaraan de onderhavige regeling is ... dat de hiervoor besproken bepalingen van huurrecht beogen gedrag van ...4.10. Van algemene bekendheid wordt geacht dat een ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 december 2001

  ... opzegging van de huurovereenkomst niet-ontvankelijk te verklaren ... het niet om verhuur van woonruimte, noch om verhuur van art. ... de aangehaalde wettelijke bepalingen even na. Op grond van art. 42 lid 1 ...1 en 3 Algemene Termijnenwet (15 april 2001 viel op ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 21 december 2001

  ... opzegging van de huurovereenkomst niet-ontvankelijk te verklaren ... het niet om verhuur van woonruimte, noch om verhuur van art. ... de aangehaalde wettelijke bepalingen even na. Op grond van art. 42 lid 1 ...1 en 3 Algemene Termijnenwet (15 april 2001 viel op ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 maart 2004

  26 maart 2004 Eerste Kamer Nr. C02/325HR JMH/AT Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: [Eiser], wonende te [woonplaats], EISER tot cassatie, advocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens, t e g e n [Verweerder], wonende te [woonplaats], VERWEERDER in cassatie, advocaat: mr. J.H.M. van Swaaij. 1. Het geding in feitelijke instanties...

  ... de huur betrekking had op woonruimte (in welk geval de verhuurder - ...- aan de destijds geldende bepalingen van de Huurprijzenwet Woonruimte ...) de inhoud van de huurovereenkomst bepalend voor de vraag, welke ruimte ... kan niet aan de hand van algemene regels worden vastgesteld, maar moet ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Sector kanton, 18 september 2007

  huurzaak, hennepkwekerij, reactie deskundigenrapportage zie ook LJ nummers BF 9951 en BF 9953

  ...In de huurovereenkomst is bepaald dat het gehuurde ... mag worden gebruikt als woonruimte. Verder staat in de algemene ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 22 juni 2001

  ... partijen bestaande huurovereenkomst voor de bedrijfsruimten zoals ... van de huurder van woonruimte. Onderdeel I bestrijdt het oordeel ... worden bedacht dat de bepalingen betreffende huur van bedrijfsruimte ... een beroep kan doen op de algemene belangenafwegingsnorm van het eerste ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 6 december 2005

  Verzekeringsovereenkomst. Beredderingskosten. Sanering van woningen in verband met asbestverontreiniging.

  ..., is na onderzoek conform de algemene erkende methode BRL 5052, tot het ... beschikking stellen van woonruimte. Tegen deze achtergrond ziet het hof ... 9.1 van de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst van Patrimonium ...

 • Besluit van 21 december 1999 tot vaststelling van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

  ... dat op grond van de Algemene wet bestuursrecht oordeelt over een ... van de Huurprijzenwet woonruimte,. - de instantie die oordeelt over ... overeenkomstig de bepalingen van dit besluit een vergoeding voor ... beëindiging van de huurovereenkomst. Deze procedures worden in de ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Groningen, 8 juli 1999

  ... 8:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van. A en B, ...Tevens zijn huurovereenkomsten gesloten tussen de gemeente ... dat andere passende woonruimte voorhanden is alvorens de vordering ... kan worden in verband de bepalingen van de Wet Geluidhinder. De ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Utrecht, 24 december 2007

  Beroep tegen besluit van 5 juli 2005 waarin verweerder onder oplegging van een dwangsom gebiedt permamente bewoning van een recreatieverblijf te staken. Beroep ongegrond.

  ... artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt onder ... gedeeltelijk aangehaalde bepalingen uit het vigerende bestemmingsplan en ... bij zijn zoektocht naar woonruimte is verwezen naar de camping, kan de ... eiser geen nieuwe huurovereenkomst wenst aan te bieden en evenmin aan ...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 20 februari 2003

  ... bestaande huurovereenkomst bij vonnis van 13 november 2002 ...] in de naleving van de bepalingen in de huurovereenkomst op dat een ... niet over alternatieve woonruimte beschikken hebben zij een ... lid van dat artikel een algemene richtlijn voor de uitleg en ...

 • Van kracht Woningwet
 • Hoger beroep van Raad van State, 4 mei 2005

  Bij besluit van 10 juli 2002 heeft de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de Staatssecretaris) het verzoek van appellant om terug te komen van de beschikking van 11 december 1995 tot vaststelling van de huurprijs van de woning [locatie 1] te [plaats] afgewezen.

  ... [de huurder] een huurovereenkomst gesloten voor de huur van de kelder, ... van de Huurprijzenwet woonruimte slechts betrekking heeft op het ... artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), ...De in de wet gegeven bepalingen voor het instellen van beroep ...