algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte 1998

163 resultaten voor algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte 1998

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Raad van State, May 04, 2005

  Bij besluit van 10 juli 2002 heeft de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de Staatssecretaris) het verzoek van appellant om terug te komen van de beschikking van 11 december 1995 tot vaststelling van de huurprijs van de woning [locatie 1] te [plaats] afgewezen.

  ... 1993 met [de huurder] een huurovereenkomst gesloten voor de huur van de kelder, begane grond ... op grond van de Huurprijzenwet woonruimte slechts betrekking heeft op het gedeelte dat ... vonnis van de kantonrechter van 8 oktober 1998, bekrachtigd bij vonnis van de ...2.4. Ingevolge artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), voorzover ...De in de wet gegeven bepalingen voor het instellen van beroep verzetten zich ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, November 04, 2009

  Is eiser over het eerste kwartaal 2009 als ingezetene van Nederland aan te merken en verzekerd voor de AKW?

  ...UITSPRAAK ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In het geding tussen. ... beschikte niet over een zelfstandige woonruimte en was niet werkzaam in Nederland. Daarbij is ... de AKW is verzekerd overeenkomstig de bepalingen van deze wet degene die ingezetene is. Ingezetene ...29 april 1998 (LJN: ZB7595). Vast staat dat eiseres op 30 ... gaan inwonen op basis van een huurovereenkomst en verrichte op de peildatum nog geen arbeid. De ...

 • Wet van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs (Wet educatie en beroepsonderwijs)

  ... Het beroepsonderwijs bevordert tevens de algemene vorming en de persoonlijke ontplooiing van de ... verhuren ruimte bestemd zal zijn voor woonruimte als bedoeld in artikel 7A:1623a, tweede lid, van ...4. De huurovereenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. 5. De ... 1996 doch uiterlijk met ingang van 1 januari 1998 brengt Onze Minister op aanvraag van het bevoegd ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, May 12, 2006

  Contractspartijen. Beheersovereenkomst of (deels) huur.

  ... 'het beheer van veertig zelfstandige woonruimten (40 HAT-eenheden met zelfstandige voorzieningen) ... bevat voorts onder meer de navolgende bepalingen:. "Artikel 3. ------------. Onder beheer wordt ... artikelen van deze overeenkomst en Algemene Voorwaarden;. Artikel 4. -----------. De ... mei van de jaren 1993, 1994, 1995, 1997 en 1998. 2.4. Stichting Woningbedrijf Den Haag is ...' alle kenmerken heeft van een huurovereenkomst, dat een huurovereenkomst niet eenzijdig ...

 • Van kracht Wet op het voortgezet onderwijs
 • Cassatie van Hoge Raad, September 20, 2000

  ... het Gerechtshof te Amsterdam van 9 januari 1998 betreffende na te melden aan haar voor het jaar ... zijn in 1970 geïntroduceerd als algemene gemeentelijke inkomstenbron. Daarbij is gekozen ... regime geldt dan voor onroerende woonruimten. Zij vroegen zich af of die verschillen zouden ... door de omstandigheid dat de huurovereenkomst betreffende de ligplaats voor een beperkte ... hand van de desbetreffende wettelijke bepalingen worden beantwoord. Nu bij de bepaling van de ...

 • Van kracht Wet inkomstenbelasting 2001
 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, October 01, 2001

  1. Voor uitleg van niet in Huursubsidiewet (HSW) gedefinieerde begrip verhuurder aanknopen bij art. 7A: 1584 BW. 2. Opleggen bijdrage op grond van art. 44 HSW aanmerken als een punitieve sanctie. Opleggen bijdrage op grond van art. 44 Huursubsidiewet bij een stichting (ABS) van eiseres. Het begrip verhuurder is in de HSW niet gedefinieerd. Gelet op het bepaalde in art. 7A: 1584 BW dient...

  ...als bedoeld in artikel 8:77. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Uitspraak in het geding ... huursubsidie voor het subsidiejaar 1 juli 1998 -1 juli 1999 op grond van artikel 44 van de ..."In deze wet en de bepalingen die daarop berusten wordt verstaan onder Onze ... op de overweging dat de huurovereenkomst tussen de eigenaar van de woningen, Staedion ...Indien er naast woonruimte ook verzorging wordt aangeboden, is sprake van ...

 • Van kracht Burgerlijk Wetboek Boek 3
 • Van kracht Huisvestingswet 2014
 • Van kracht Burgerlijk Wetboek Boek 7
 • Van kracht Burgerlijk Wetboek Boek 8
 • Van kracht Faillissementswet