algemene bepalingen woonruimte 1998

501 resultaten voor algemene bepalingen woonruimte 1998

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 200.149.034/01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2015-12-08

  ... te geschieden overeenkomstig 20.1 van de algemene bepalingen. . . . . ... Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte, zoals vastgesteld in 1998, van toepassing ...

 • Van kracht Waterwet
 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, December 20, 2011

  Ontbinding huurovereenkomst wegens - gedurende een lange periode - te late huurbetalingen. Contractuele boete fors gematigd vanwege het onereuze karakter van het boetebeding.

  ... Van deze overeenkomst maken deel uit de algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte, ld in mei 1998 en gedeponeerd op 26 mei 1998 bij de griffie van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, June 22, 2005

  Geschil omtrent oplevering woning na einde huurovereenkomst

  ...Op de huurovereenkomst zijn de algemene bepalingen huurovereenkomst woonruimte (mei 1998) ...

 • Van kracht Wet op het overleg huurders verhuurder
 • Huisvestingswet 2014

  ... met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad ...HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN . § 1. Begripsbepalingen . Artikel 1 ...620); c. de wet van 1 juli 1998 tot wijziging van de Huisvestingswet, de ...

 • Uitspraak Nº 13/00567, 13/00568 en 13/00569. Gerechtshof Amsterdam, 2015-08-06

  ... 2010 een aanslag zuiveringsheffing woonruimte opgelegd ten bedrage van € 159,12. . . ... verkregen gegevens, overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels. . ... uit de wetsgeschiedenis van deze bepalingen van belang. . . . . ...– het volgende opgemerkt ( Kamerstukken II 1998/99, 26 367, nr. 3, blz. 11): . . ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, July 12, 2005

  Nu hiervoor in rov. 4.2.2 en 4.2.5. is vastgesteld dat [appellant] en [huurder] tot aan de ontbinding van de huurovereenkomst bij het verstekvonnis van 21 februari 2001 gezamenlijk huurders van de woning waren, is [appellant] evenals [huurder] (hoofdelijk) aansprakelijk voor de nakoming van de op de huurder rustende verplichtingen uit de huurovereenkomst, waartoe ook behoort de verplichting de...

  ... de huurovereenkomst maken deel uit de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte, zoals tgesteld in mei 1998. 4.1.2. Artikel 3.2. van de huurovereenkomst ...

 • Uitspraak Nº 201608423/1/R6 en 201703826/1/R6. Raad van State, 2018-02-21

  ... van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het windpark De ....1, eerste lid, onder a en e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) verleend ..., zoals de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte of de Huisvestingswet, respectievelijk de ...

 • Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW

  ... 1, vierde en vijfde lid, aanhef, van de Algemene Ouderdomswet (Besluit regels hoofdverblijf in ...een zelfstandige woonruimte is; 2°. een onvrije etage is; of 3°. een ...Dit artikellid zegt dat de bepalingen in het BW met betrekking tot huur van woonruimte ...2. . X Noot . 2. CRvB 14 juli 1998, RSV 1998/277, CRvB 6 januari 1998, Doc.Org. SV. ...

 • Uitspraak Nº 200.151.525/01. Gerechtshof Den Haag, 2016-07-05

  ... zijn op basis van de Huurprijzenwet woonruimte de huurprijzen gereguleerd. Deze vorm van ...In 1998 heeft [appellant] het benedenhuis verkocht. In ...ële regeling, maar uitsluitend bij algemene maatregel van bestuur (amvb), zoals art. 10 ...11 Wet algemene bepalingen, die normen toepassen, ook al is dit laatste niet ...

 • Uitspraak Nº 201700402/1/A3. Raad van State, 2017-10-04

  ... vergunning omzetten van zelfstandige woonruimte aan de [locatie] te Rotterdam in onzelfstandige ... . 1.    De relevante bepalingen uit het Verdrag tot bescherming van de rechten ... vrijheden (hierna: het EVRM), de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), de ... voor de Rechten van de Mens van 23 september 1998, Malige tegen Frankrijk, ...

 • Uitspraak Nº 201607260/1/R1. Raad van State, 2017-12-20

  ... 3.    De relevante wettelijke bepalingen en planregels zijn opgenomen in de bijlage bij ... krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) is verleend beoogd is voor de ... legale gebruik onder de werking van het algemene overgangsrecht te brengen. Het besluit is ... brengt, maar dat uitbreiding van de woonruimte daarmee niet geheel onmogelijk is geworden. ...

 • Uitspraak Nº 200.193.590/01. Gerechtshof Den Haag, 2017-11-21

  ... [adres 1] te Den Haag, en sinds 1 november 1998 de bovengelegen woning aan de [adres 2] te. ... geconstateerd dat meerdere personen de woonruimte binnen gingen en. enkele minuten later ...1.3 van de algemene bepalingen behorende bij de huurovereenkomst ...

 • Uitspraak Nº 201404465/1/R3. Raad van State, 2015-11-04

  ... van artikel 8:72, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) de raad op te ... 1.1, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) worden bij of ... met artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998). . . 7.1. De raad ... verleend voor het realiseren van woonruimte voor een boer in ruste in deze ...

 • Uitspraak Nº 5784900 CV EXPL 17-1818. Rechtbank Oost-Brabant, 2017-09-14

  ...Op de huurovereenkomst zijn de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte, ... van de tekortkoming (HR 27 november 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2789). Bij de in dat verband ...

 • Uitspraak Nº UTR - 19 _ 4029. Rechtbank Midden-Nederland, 2020-04-23

  ... onroerende zaak die als zelfstandige woonruimte, onvrije etage of andere onzelfstandige ... van de Hoge Raad van 31 oktober 1997, NJ 1998, 97 (Portacabin). Daaruit volgt dat bij de ... . . . . Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen . . ... . Artikel 1 In deze wet en de bepalingen die daarop berusten wordt verstaan onder: . ...

 • Uitspraak Nº 266876. Rechtbank Gelderland, 2015-06-10

  ...’ zich begeven op de markt voor woonruimte voor studenten en starters in onder meer Utrecht, ... zulks onder de voorwaarden en bepalingen als zijn opgenomen in de statuten van de ...), welke waarde wordt vastgesteld door de algemene vergadering overeenkomstig de regeling in artikel ... omstandigheden van het geval (HR 9 januari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2537, bevestigd in onder meer ...

 • Cassatie van Hoge Raad, September 21, 2012

  Overheidsprivaatrecht. Uitoefening privaatrechtelijke bevoegdheden door gemeente; overeenkomsten waarmee woningvoorraad in stand kan worden gehouden. Beroep op onaanvaardbare doorkruising Huisvestingswet; strekking art. 4 Huisvestingswet.

  ... rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte te bevorderen. Daarbij is een belangrijke taak ... in zodanige overeenkomst op te nemen bepalingen. Art. 2 lid 2 strekt ertoe dat de gemeenteraad ... Hoge Raad onder verwijzing naar HR 9 januari 1998 (Kinderdagverblijf Snoopy), LJN: ZC2540, NJ 1998, ... recht of titel gebruik maken, mede algemene beginselen van behoorlijk bestuur en publieke ...

 • Uitspraak Nº AWB - 10 _ 1059, 10_1060, 10_1061, 10_1062, 10_4908, 10_4909. Rechtbank Noord-Holland, 2015-09-30

  ... als bedoeld in artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb). . - ... . . Zeker sinds juni 1998 stelt [H1 BEDRIJF] Leiden opstellingen samen ...] te Maarssen , bevinden zich een grote woonruimte op de 2e etage, en op de 1e etage twee ... de Belastingdienst zijn daarbij de bepalingen van de artikelen 55 en 56 van de Algemene wet ...

 • Uitspraak Nº 200.159.016/01. Gerechtshof Amsterdam, 2015-10-27

  ... 1972 eigenaresse en verhuurster van de woonruimte aan de [adres 1] (hierna: het gehuurde) die zij ...2.1.6. Op de huurovereenkomst zijn de algemene bepalingen huurovereenkomstwoonruimte van ... van eiseres, (hierna: [X] ) woont sinds 1998 op de eerste etage van het pand en deelt het ...

 • Uitspraak Nº 200055552/01. Gerechtshof Amsterdam, 2013-09-13

  ...Het betreft zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs. 3.3 Op de huurovereenkomst zijn de Algemene bepalingen huurovereenkomst, zoals vastgesteld ... Parlement en de Raad van 16 februari 1998 (PB L 101, blz. 17) verwezen naar de, voor de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, April 13, 2012

  Huurrecht. Tijdelijke huurovereenkomst in verband met voorgenomen sloop. Ook zonder aanvraag van vergunning op voet van art. 15 lid 1 onder c Leegstandwet kan sprake zijn van gebruik van woonruimte dat naar zijn aard slechts van korte duur is, in de zin van art. 7:232 lid 2 BW. Leegstandwet bevat geen exclusieve regeling op dit punt. Invoering art. 7:232 lid 4 heeft geen beperking gebracht in...

  ... 23 juli 2007 van SSH onzelfstandige woonruimte op het perceel 't Kleine Wijk in de wijk Ondiep ... op de toepasselijkheid van de bepalingen voor de huur van woonruimte als bedoeld in het ... 5026 en Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 26 089, nr. 3, pagina 38). Bij bevestigende ... veelvuldig benutte mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur (gedeelten van) gemeenten ...

 • Uitspraak Nº 14_4097. Rechtbank Oost-Brabant, 2015-06-18

  ... eisers uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) met ingang van 1 juni 1997 ... dat [persoon A] sinds 1 januari 2002 woonruimte van hem huurde. In maart 2009 heeft eiser een ... artikel 3, derde lid (met ingang van 1 juli 1998 vernummerd naar het vierde lid), aanhef en onder ... wederzijdse zorg behoeven gezien de bepalingen genoemd in rechtsoverweging 11 geen bespreking. ...

 • Uitspraak Nº HAA 15_717 tot en met HAA 15_722. Rechtbank Noord-Holland, 2017-07-19

  ... over de winstverdeling volgens de bepalingen in de vertegenwoordigingsovereenkomst: van elke ... de heer [X] dat in de landen waar hij woonruimte ter beschikking heeft, geen sprake is van ... heeft de heer [X] ingeschreven gestaan vanaf 1998 tot en met 8 januari 2003. . . . ...In de algemene ledenvergadering van de VvE op 10 mei 2007 is het ...