algemene dagblad curacao

29 resultaten voor algemene dagblad curacao

 • Beoordeling vLex
 • Van kracht Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst
 • Uitspraak Nº 200.137.728-01. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2016-02-09

  ... te ’s-Gravenhage en met melding in dagblad De Telegraaf van vrijdag 28 december 2001 van een ..., terwijl blijkens de Landsverordening Algemene Overgangsregeling Wetgeving en Bestuur Land ...

 • Uitspraak Nº 200.271.759/01. Gerechtshof Den Haag, 2020-04-28

  ...Ons adres staat gewoon in de algemene voorwaarden waar je je akkoord mee hebt moeten ... Curaçao beboet – Antilliaans Dagblad . ...

 • Uitspraak Nº C-09-549789-KG ZA 18-262. Rechtbank Den Haag, 2018-04-26

  ... zelf aan heeft gegeven in een landelijk dagblad. Voor een aantasting van de beslissing van het ... is en dat de plaatsing op die lijst een algemene afwijzingsgrond betreft, zoals eiser meent. In de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 23 mei 2012

  Geschillenregeling 2:343 BW. 0,55% aandeelhouder ontslagen als bestuurder van de BV, een zuivere holding. De aandelenparticipatie vormt evident geen substantieel vermogensbestanddeel van de aandeelhouder. Belangenschending, maar niet van dien aard is dat het voortduren van het aandeelhouderschap niet van de aandeelhouder kan worden gevergd.

  ...2.9. Op 29 mei 2009 heeft een algemene vergadering van aandeelhouders (verder: AVA) van ... van een advertentie in het Nederlands Dagblad. [A.] is niet bij aangetekende brief opgeroepen ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 9 september 2011

  Dwanginvordering door Ontvanger onrechtmatig jegens derden die door handelen belastingschuldigen (verduisteren gelden) zijn benadeeld? Rechtsgeldig betekend executoriaal derdenbeslag is akte van vervolging in de zin van art. 27 lid 1 (oud) Iw 1990, waarvan stuitende werking voortduurt totdat laatste beslissing in daaropvolgende procedure is gevallen. Burgerlijke rechter in een geval als het...

  ... uittreksel van het beslagexploot in een dagblad geen sprake is, aangezien de Ontvanger genoegzaam ...63 Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Deze bepaling ...

 • Besluit van 17 december 2014 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen

  ... omzetbelasting 1968, artikel 1:4 van de Algemene douanewet, artikel 64 van de Wet op de accijns, ... aankondigen van een gedaan exploot in een dagblad: USD 4; g. voor het verzenden van een aanmaning ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, 26 juli 2000

  Naar het oordeel van het Hof woonde belanghebbende voor de toepassing van de Wet op de inkomstenbelasting 1964/Wet op de vermogensbelasting 1964 nà 1 november 1991 op Curaçao en niet meer in Nederland. Eind 1991 heeft erflater, naar de omstandigheden beoordeeld, het duurzame middelpunt van zijn persoonlijke levensbelangen verplaatst naar Curaçao. De stelling van de inspecteur dat bepaalde...

  ...Door E BV worden abonnementen op het dagblad De Telegraaf betaald. Een van [de] kranten wordt ... 30-12-1991 defintief inwoner van Curacao is geworden, nadat hij in november 1991 is ... het bepaalde in artikel 4 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) wordt ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof 's-Gravenhage, 2 november 2004

  Aanslag inkomstenbelasting wegens binnenlandse belastingplicht. Ten onrechte uitgegaan door Inspecteur van omkering van de bewijslast. Belanghebbende heeft zijn duurzame betrekkingen, zowel van financiële als van persoonlijke aard, met Nederland niet verbroken. Belanghebbende moet worden geacht in Nederland te wonen. Belanghebbende is voor toepassing van de BRK inwoner van Nederland. Voor het...

  ... artikelen 67a en 67g, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) een ... van het NRC Handelsblad en het Algemeen Dagblad. 3.8.8. Belanghebbende en zijn echtgenote hebben ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof 's-Gravenhage, 2 november 2004

  Aanslag in het recht van schenking. De vader van belanghebbende heeft zijn duurzame betrekkingen, zowel van financiële als van persoonlijke aard, met Nederland niet verbroken. De vader van belanghebbende moet worden geacht in Nederland te wonen. De vader van belanghebbende is op het moment van de schenking voor de toepassing van de BRK inwoner van Nederland. Het heffingsrecht over de verkrijging...

  ... van het NRC Handelsblad en het Algemeen Dagblad. 3.8.8. De ouders van belanghebbende hebben op 2 ...(verdwijnende vennootschap) onder algemene titel. Als groepsmaatschappij van PP B.V. kent EE ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof 's-Gravenhage, 2 november 2004

  Aanslag inkomstenbelasting wegens binnenlandse belastingplicht. Belanghebbende heeft zijn duurzame betrekkingen, zowel van financiële als van persoonlijke aard, met Nederland niet verbroken. Belanghebbende moet worden geacht in Nederland te wonen. Belanghebbende is voor toepassing van de BRK inwoner van Nederland. Voor het onderhavige jaar is terecht een aanslag Ib wegens binnenlandse...

  ... van het NRC Handelsblad en het Algemeen Dagblad. 3.8.8. Belanghebbende en zijn echtgenote hebben ...(verdwijnende vennootschap) onder algemene titel. Als groepsmaatschappij van PP B.V. kent EE ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 22 december 2005

  CONCLUSIE PG, Recht van schenking 2002.

  ... van het NRC Handelsblad en het Algemeen Dagblad. 2.3.7. De ouders van belanghebbende hebben op 2 ...(verdwijnende vennootschap) onder algemene titel. Als groepsmaatschappij van MMM B.V. kent ... tijde van de schenking woonachtig was op Curacao. Het heffingsrecht over de schenking kwam toe aan ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 22 december 2005

  CONCLUSIE PG, Recht van schenking 2002.

  ... van het NRC Handelsblad en het Algemeen Dagblad. 2.3.7. De ouders van belanghebbende hebben op 2 ...(verdwijnende vennootschap) onder algemene titel. Als groepsmaatschappij van MMM B.V. kent ... tijde van de schenking woonachtig was op Curacao. Het heffingsrecht over de schenking kwam toe aan ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 2 juni 2006

  Recht van schenking, vermelding jaar van schenking op aanslagbiljet, nietigheid aanslag?

  ... van het NRC Handelsblad en het Algemeen Dagblad. 2.3.7. De ouders van belanghebbende hebben op 2 ...(verdwijnende vennootschap) onder algemene titel. Als groepsmaatschappij van MMM B.V. kent ... tijde van de schenking woonachtig was op Curacao. Het heffingsrecht over de schenking kwam toe aan ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof 's-Gravenhage, 2 november 2004

  Aanslag inkomstenbelasting wegens binnenlandse belastingplicht. Belanghebbende heeft zijn duurzame betrekkingen, zowel van financiële als van persoonlijke aard, met Nederland niet verbroken. Belanghebbende moet worden geacht in Nederland te wonen. Belanghebbende is voor toepassing van de BRK inwoner van Nederland. Voor het onderhavige jaar is terecht een aanslag Ib wegens binnenlandse...

  ... van het NRC Handelsblad en het Algemeen Dagblad. 3.8.8. Belanghebbende en zijn echtgenote hebben ...(verdwijnende vennootschap) onder algemene titel. Als groepsmaatschappij van PP B.V. kent EE ...

 • Beschikking van de Minister van Justitie van 22 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES, zoals gewijzigd bij de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Aanpassingsregeling BES-wetten

  ... de zondag gelijkgestelde dagen: de in de Algemene termijnenlandsverordening, de Algemene ... verschijnend, door de rechter te bepalen, dagblad; een en ander onverminderd de mogelijkheid van ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 22 december 2005

  CONCLUSIE PG, Vermogensbelasting 1997.

  ... van het NRC Handelsblad en het Algemeen Dagblad. 2.3.7. Belanghebbende en echtgenote hebben op 2 ...4 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: de AWR) naar ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 22 december 2005

  CONCLUSIE PG, Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1996.

  ... van het NRC Handelsblad en het Algemeen Dagblad. 2.3.7. Belanghebbende en zijn echtgenote hebben ...4 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: de AWR) naar ...

 • Beschikking van de Minister van Justitie van 27 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Burgerlijk Wetboek BES, zoals gewijzigd bij de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Aanpassingsregeling BES-wetten

  ...TITEL 1 Algemene bepalingen. Artikel 1. 1. Allen die zich in de ... een of meer door de rechter aangewezen dagbladen. In dat geval werkt de beschikking ten nadele van ...

 • Beschikking van de Minister van Justitie van 23 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit tarieven in burgerlijke zaken BES, zoals gewijzigd bij het Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  ...Algemene bepaling . Artikel 1 . In dit besluit wordt ... aangeplakt of aangekondigd, of in een dagblad aangekondigd, rekent de deurwaarder voor elke ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 februari 2010

  Gelijkheidsbeginsel in verband met algehele kwijtschelding van het recht van schenking voor Prins Bernhard Cultuurfonds en Nederlandse Rode Kruis.

  ... motivering dat thans artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) een ...'Goed gelijk' (belasting), Het Financieele Dagblad, zaterdag 29 juli 2006, blz. 12. 42 RN: uitspraak ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 februari 2010

  Gelijkheidsbeginsel in verband met algehele kwijtschelding van het recht van schenking voor Prins Bernhard Cultuurfonds en Nederlandse Rode Kruis.

  ... duurzaam tot steun aan alles wat ten algemenen nutte is, terwijl de vele schenkingen aan het ...'Goed gelijk' (belasting), Het Financieele Dagblad, zaterdag 29 juli 2006, blz. 12. 42 RN: uitspraak ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 februari 2010

  De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie ongegrond verklaard, zie ook het arrest 44064

  ... duurzaam tot steun aan alles wat ten algemenen nutte is, terwijl de vele schenkingen aan het ...'Goed gelijk' (belasting), Het Financieele Dagblad, zaterdag 29 juli 2006, blz. 12. 42 RN: uitspraak ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 23 augustus 2011

  herroeping ontbinding rechtspersoon

  ... vennootschap is bij besluit van haar algemene vergadering van aandeelhouders van 30 juni 2008 ... door middel van een publicatie in het dagblad Trouw van 28 augustus 2008 bekend gemaakt dat de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, 21 december 2007

  Vonnis Willem H. Bewezenverklaard: feit 2: afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd; feit 3: witwassen en medeplegen van witwassen; feit 6: afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen; feit 7: het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, terwijl hij van die...

  ..., Brouwer, opgetekend in het Algemeen Dagblad van 19 mei 2007, dat "we nog niet eens halverwege ... een feit en dan nog liefst een feit van algemene bekendheid. Overigens acht de rechtbank zich ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 februari 2010

  Gelijkheidsbeginsel in verband met algehele kwijtschelding van het recht van schenking voor Prins Bernhard Cultuurfonds en Nederlandse Rode Kruis.

  ... 3° en 4°, SW en van artikel 8:77 van Algemene wet bestuursrecht, doordat:. 'I (..) het Hof van ...'Goed gelijk' (belasting), Het Financieele Dagblad, zaterdag 29 juli 2006, blz. 12. 42 RN: uitspraak ...